Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DOPRAVNÍHO CHARAKTERU VYBODOVANÝCH ŘIDIČŮ CENTRUM PSYCHOLOGIE PRÁCE – DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE – PhdretMgr. Karel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DOPRAVNÍHO CHARAKTERU VYBODOVANÝCH ŘIDIČŮ CENTRUM PSYCHOLOGIE PRÁCE – DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE – PhdretMgr. Karel."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DOPRAVNÍHO CHARAKTERU VYBODOVANÝCH ŘIDIČŮ CENTRUM PSYCHOLOGIE PRÁCE – DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE – WWW.SUMAVANET.CZ PhdretMgr. Karel HAVLÍKWWW.SUMAVANET.CZ 1

2 Dopravně psychologickému vyšetření se musejí podrobit, podle zákona z roku 2011, všichni žadatelé o vrácení řidičského oprávnění. Soubor žadatelů tvoří převážně vybodovaní řidiči amatérští a také řidiči, kteří si odpykali nepodmíněný trest za nedbalostní trestní čin nebo za maření úředního rozhodnutí. Podíl profesionálních řidičů na celkovém počtu vybodovaných řidičů se odhaduje zhruba na pětinu. 2

3 Nejčastější provinění - selhávání - vybodovaných řidičů: 1. nepřiměřená rychlost 2. nepřiměřená rychlost + nehody z vlastní viny 3. požití alkoholu 4. alkohol + nehody z vlastní viny 5. nehody + ublížení na zdraví z nedbalosti 6. telefonování za jízdy 7. nezapnuté svícení 8. maření výkonu úředního rozhodnutí 9. ujetí z místa nehody 10.požití drog 11.drogy + nehody z vlastní viny 12.technický stav vozidla 13.nerespektování předpisů – nezapnuté pasy, jízda přes plnou čáru, jízda v protisměru, nedodržování režimu jízdy… 3

4 Vybodovaní řidiči se spíše liší podle příčin selhávání než podle věku a pohlaví. Příčiny je možné zhruba rozčlenit do čtyř základních a nestejně početných skupin: I.Alkohol + nepřiměřená rychlost + nehody z vlastní viny II.Drogy + nepřiměřená rychlost + nehody z vlastní viny III.Nepřiměřená rychlost + nesprávné předjíždění + jízda přes plnou čáru + nedání přednosti v jízdě + nehody IV.Nerespektování pravidel + telefonování + nesvícení + nezapnuté pasy + technicky nezpůsobilé vozidlo + jízda v protisměru + nedodržování režimu jízdy + vjíždění na železniční přejezd + nezastavení na „červenou“ aj. Skupinami mohou prolínat – maření výkonu úředního rozhodnutí + ublížení na zdraví z nedbalosti + ujetí z místa nehody + ohrožení chodce na přechodu atd. I. 15 - 20 II. 10 - 15 III. 35 – 40 IV. 30 – 35 % 4

5 Některé zvláštnosti z řidičské a životní historie vybodovaných řidičů: převažující věkový rozptyl: 25 – 35 let převažující řidičská praxe: 4 – 8 let průměrný počet bodovaných přestupků za rok: 6 - 8 opakovaní stejných přestupků – dvě pětiny řidičů v minulosti soudně trestaní – zhruba jedna pětina řidičů problémy v sociálních vztazích ( časté změny zaměstnavatele, konflikty na pracovišti, v podnikání a v původní rodině i v partnerských vztazích, rozvody manželství, problémy s úhradou výživného, aj.) – přes dvě třetiny vybodovaných Jak žiju, tak jedu – Kdo chce ovládat stroj, musí umět ovládat sám sebe - Psychodiagnostika vybodovaných řidičů by měla odpovědět na otázky: 1. proč řidič selhával 2. zda bude i nadále selhávat 3. zda trest řidiče poučil 4. zda existuje možnost nápravy 5. jak a čím k nápravě dospět 5

6 Z narušeného dopravního chování vyplývá narušený dopravní charakter řidiče a naopak. V struktuře dopravního charakteru vybodovaných řidičů převažují: osobnostní vlastnosti: egocentrismus – jako výraz preference „JÁ“ a vlastních zájmů – sebeprosazování – agresivity – bezohlednosti – spoléhání na náhodu – emocionalita –– vzrušivost, proměnlivost, prožívání, sensitivita, anxiozita, nebo emotivní plochost, slabá citová rezonance bez empatie, afektivita sebekontrola – snížené sebeovládání i stresová a frustrační odolnost, sklon k impulsivnosti sebehodnocení – sebestřednost, sebejistota až suverenita i hraná jistota, ambicióznost, sebepřeceňování, nepřizpůsobivost – přizpůsobovat sobě dopravní situace a dopravní prostředí bez ohledu na okolnosti, rigidita nevázanost – bezstarostnost, lehkomyslnost, rizikovost 6

7 schopnosti pro řízení: psychická výkonnost, psychomotorické tempo, sensomotorická koordinace, prostorové vnímání, inteligence, koncentrace pozornosti a reagování, vizuální a provozní paměť – převážně v pásmu nižšího průměru řidičská inteligence: logické myšlení v nižším pásmu průměru a málo pružné, snížená předvídavost a obezřetnost s nedostatečným vnímáním důsledků svého jednání, omezená účinná kapacita rozumu s možností rozumového selhávání zdravotní stav – obvykle v normě znalosti a dovednosti – přiměřené, ale zpravidla nevyužívané praxe a zkušenosti – omezené nebo nedostatečně využívané sociální a mravní vlastnosti – neakceptování okolí a pravidel, nekonformita, konfliktnost, slabé sociální cítění až asociálnost, pokleslé jsou odpovědnost, svědomitost,spolehlivost a pohotovost pomáhat 7

8 Dopravní charakter vybodovaných řidičů se zčásti liší podle způsobu selhávání a mívá i psychopatologické rysy: I.Alkohol + nepřiměřená rychlost + nehody z vlastní viny Osobnost se znaky egocentrismu, nestandardnosti a disharmonie s inklinací k introverzi a emotivní vratkosti. Pohotovost k náladovosti, úzkostným i agresivním reakcím a rezignaci. Akcentované prožívání a situační sensitivnost,vztahovačnost, rozumové selhávání, snížená sebekontrola se sklonem spoléhat na náhodu. Neodpovědnost a pokleslá frustrační a stresová odolnost. V zátěži výpadky pozornosti s mentálními bloky. Nepřesné, opožděné nebo zkratkovité reagování a oslabená psychosomatická kapacita pro řízení. II. Drogy + nepřiměřená rychlost + nehody z vlastní viny Osobnost se znaky egocentrismu, nestandardnosti a nezralosti s emotivní labilitou a úzkostí jako příznaku narušené psychické rovnováhy. Sensitivnost a zranitelnost s pohotovostí k hlubšímu prožívání, nejistotě, obavám, rizikovému dopravnímu chování bez zvážení důsledků. Necitlivost k společenským konvencím a dopravním pravidlům. Nepřizpůsobivost, neodpovědnost, podezřívavost, velmi snížená psychosomatická výkonnost s problematickým vnímáním, hodnocením, rozhodováním a reagováním i s mentálními bloky. 8

9 III. Nepřiměřená rychlost + nesprávné předjíždění + jízda přes plnou čáru + nedání přednosti v jízdě + nehody Osobnost egocentrická, s náznaky nestandardnosti a disharmonie častěji vychýlená k extroverzi, ale obvykle i s chudší a chladnější emotivní hladinou. Přizpůsobivost spíše selektivní, s inklinací k nepřiměřené sebejistotě až suverenitě a nezávislosti. Zdůrazněné sklony sebeprosazování, bezohlednosti, sebestřednosti s pocity výjimečnosti. Omezená sebekontrola. Nízký práh pro vznik agresivních a impulsivních reakcí. V dopravním provozu pohotovost k riskování a předvádění se, která zpravidla souvisí i s pocity méněcennosti a s absencí svědomí i pocitů viny. Slabá frustrační tolerance. Potřeby převahy, imponování, uznání a dominance. Schopnosti pro řízení s výkonovými komponentami a řidičskou inteligencí včetně účinné kapacity rozumu, předvídavosti, obezřetnosti, bývají podlimitní nebo leží v pásmu průměru. 9

10 IV. Nerespektování pravidel + telefonování + nesvícení + nezapnuté pasy + technicky nezpůsobilé vozidlo + ohrožení chodce na přechodu + nedodržování režimu jízdy aj. Osobnost egocentrická, emotivně spíše vyrovnanější, s extrovertním laděním nebo na pomezí extro-introverze s problematickým přizpůsobením a s pohotovostí nerespektovat autoritu a riskovat. Sklony k neodpovědnosti, nesvědomitosti, bezstarostnosti a rozumovému selhávání, s pokleslým smyslem pro povinnost a realitu, s nedostatečnou sebekontrolou a s tendencí opakovat stejné chyby. Schopnosti pro řízení včetně psychické výkonnosti, koncentrace pozornosti, reagování, zrakové diskriminace, leží obvykle v pásmu průměru. Složky řidičské inteligence - logické myšlení, předvídavost, ostražitost, paměť, znalosti a zkušenosti nejsou zpravidla dostatečně nasyceny. Schopnost učit se ze zkušeností bývá nevýrazná. 10

11 Výběr zvláštností v dopravním charakteru vybodovaných řidičů, které výrazně ovlivňují dopravní chování: nepřizpůsobivost a sebestřednost narušená sociabilita se zúženými prosociálními vlastnostmi omezené schopnosti poučit se ze zkušeností sebeprosazování se bez ohledu na okolí a okolnosti sebepřeceňování se a podceňování druhých i dopravních situací a podmínek nedostatečná sebekontrola, předvídavost a obezřetnost rozumové selhávání oslabená účinná kapacita rozumu ignorování autority neuvažování o důsledcích budoucích činů absence svědomí a pocitů viny přecitlivělost k egu, ale necitlivost k trestu spoléhání na náhodu unáhlené a iracionální řešení dopravních situací v rozporu s realitou přizpůsobování si dopravního prostředí sobě Obvyklé chování v průběhu vyšetření: bagatelizování svých provinění a obviňování okolí ironizování a zlehčování psychodiagnostiky nesmiřování se s nepříznivým psychologickým hodnocením 11

12 K prevenci ochrany dopravního psychologa před napadáním a obviňováním se osvědčily: specifický vstupní dotazník se souhlasem s vyšetřením podrobný anamnestický dotazník z životní a řidičské historie doplněný tzv. „rozkouskovaným rozhovorem“ podrobný zápis z rozhovoru nejlépe nahraný na magnetofon duplicitní standardizované psychometrické metody a výkonové testy včetně přístrojové techniky se zhodnocením podle aktualizovaných norem použití validních projektivních metod – LT, Zulliger, Rorschach - sběr referencí o řidiči z více zdrojů ostražitost k možné „sociální prozíravosti“ klienta - rozpory s projekcí Nezbytná jsou objektivní a tvrdá data – výpisy: z evidenční karty řidiče pouze z odboru dopravy z trestního rejstříku ze zdravotní dokumentace 12

13 Odborný posudek by měl být podrobný a měl by obsahovat: Stručný výtah z životní a řidičské historie Soupis klíčových vlastností, schopnosti, sklonů, potřeb a motivů Popis příčin problémového dopravního chování a selhávání Závěr se strohým popisem dopravního charakteru Doporučení s poradenstvím a návrh způsobů nápravy dopravního chování – odůvodněné doporučení k nevydání ŘO nebo k vyšetření… UKÁZKA SPECIFICKÉHO VSTUPNÍHO DOTAZNÍKU pro vybodované řidiče: 1.Na dnešek jsem spal tolik hodin, kolik potřebují: ano - ne, proč…………… 2.Nemohl jsem usnout - měl jsem mělký spánek – spal jsem dobře 3.Snídal jsem jak jsem potřeboval - nesnídal jsem, proč……………................ 4.Od rána jsem vykouřil …… cigaret - nekouřím 5.Dnes jsem již vypil …… šálek černé kávy 6.Včera večer jsem pil alkoholické nápoje - nepil 7.Užíval jsem drogy – před pár dny – předevčírem - včera – drogy neužívám 8.Dnes jsem se napil alkoholického nápoje - nenapil 9.Dnes se necítím unavený – cítím se unavený, proč………………………………. 10.V posledních dnech jsem neměl - nepříjemnosti nebo starosti – měl,jaké…... 11.Dnes se cítím zcela odpočatý – jen částečně odpočatý – neodpočatý, proč…. 12.Dnes jsem v dobrém - špatném duševní stavu, proč……………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13

14 VD – pokračovaní - podklady –opakované výhrady - výmluvy 13. Dnes mám dobrou náladu – špatnou náladu, proč…………………………. 14. V současnosti si stěžuji na tyto tělesné potíže……………………………… 15. Při čtení a psaní používám brýle, které mám u sebe – nepoužívám brýle - 16. Na dopravně psychologické vyšetření jsem přišel – s klidem – s mírným neklidem – s obavami z nezdaru – se zájmem - s nechutí a odporem – docela sebejistý - s předsevzetím, že udělám vše proto, abych dobře obstál…………………………………………………………………… 17. Myslím si, že dopravně psychologické vyšetření je potřebné - nepotřebné – je ztrátou času – šikanou – stačila by lékařská prohlídka – nemám názor 18. Jsem přesvědčen, že dopravně psychologické vyšetření prověří moje schopnosti pro řízení motorových vozidel – prohloubí sebepoznání - ukáže moje motoristické přednosti i slabiny – sotva mi pomůže…………… 19.Dopravně psychologicky jsem již byl vyšetřen, kdy a kde ……………………. a s jakým výsledkem………………………………………………………………… 20. Porozuměl jsem informacím o průběhu psychologického vyšetření,…..,,… 21. Jsem ochoten podřídit se pravidlům, která platí při tomto vyšetření,,…..,… 22. Souhlasím s cenou vyšetření – ano, ne, proč……………………….................. 14

15 Nástin jednoho z možných způsobů ochrany dopravního psychologa ZÁVĚREČNÉ DOKUMENTY PRO VYBODOVANÉ ŘIDIČE Po ukončeném vyšetření odpovězte na tyto otázky: Se způsobem a průběhem dopravně psychologického vyšetření souhlasím - nesouhlasím, proč……………souhlasím s výhradami, jakými………………………………………………………………………………… Výsledek dopravně psychologického vyšetření žádám - předat osobně - zaslat doporučeným dopisem poštou – zaslat za příplatek poštou do vlastních rukou - jinak, jak………………………… Čestné prohlášení při osobním předání psychologického výsledku: Osobně jsem se seznámil s výsledkem dopravně psychologického vyšetření dne…..…………provedeném:…………………………………………. S výsledkem, vysvětlením a radami dopravního psychologa………….. souhlasím – nesouhlasím, proč…..………………………….…………………… Souhlasím s výsledkem, ale mám výhrady, jaké…..………………………. PhDr.et Mgr. Karel Havlík - www. sumavaNet.cz / cpp / II.2013 15


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DOPRAVNÍHO CHARAKTERU VYBODOVANÝCH ŘIDIČŮ CENTRUM PSYCHOLOGIE PRÁCE – DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE – PhdretMgr. Karel."

Podobné prezentace


Reklamy Google