Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava SPSZ, koordinovaný přístup, přehled priorit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava SPSZ, koordinovaný přístup, přehled priorit."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Příprava SPSZ, koordinovaný přístup, přehled priorit

2 www.socialni-zaclenovani.cz Obsah setkání - ASZ 1.Úvodní slovo – náměstek primátora Bc. Matěj Hollan 2.Současný stav přípravy SPSZ – ASZ, MMB a)Obecný popis stavu přípravy SPSZ b)Situace jednotlivých tematických oblastí bydlení, zaměstnanost, práce s rodinou, vzdělávání a školství, integrace cizinců. 3.Závěr

3 www.socialni-zaclenovani.cz Současný stav přípravy SPSZ Oddálení termínu schvalování SPSZ K tomuto kroku nás vede především: podrobnější kvantifikace indikátorů, zajištění odpovídajícího rozpočtu souvisejících projektových návrhů - městských i externích realizátorů, ujasnění postoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje k „dočasné“ síti sociálních služeb, dodržení transparentního organizačně-administrativního procesu připomínkování v rámci struktury Magistrátu města Brna, zajištění dostatečného komunikačního prostoru nad tématy, které mohou ohrozit celkové schválení SPSZ.

4 www.socialni-zaclenovani.cz Oddálení termínu schvalování SPSZ Předpokládaný dotační harmonogram OPZ (předmět dalších jednání s příslušnými resorty) Schválení SPSZ: únor (březen) 2016 Otevření příslušné KPSVL výzvy OPZ: červen – září 2016

5 www.socialni-zaclenovani.cz Změny ve struktuře Řídící skupina Výbor pracovních skupin PS Bydlení PS Sociální práce a sociální služby PS Sociálně rizikové jevy/prevence PS VzděláváníPS Zaměstnanost PS Cizinci a uprchlíci Konference LP Lokální partnerství Skupiny pro hodnocení projektových návrhů

6 www.socialni-zaclenovani.cz Skupiny pro hodnocení projektových návrhů Personální složení skupiny: -Vedoucí příslušné pracovní skupiny KPSVL -Zástupce ASZ -Zástupce OIEF MMB -Zástupce příslušného odboru MMB Odpovědnost: -Nastavení celkových indikátorů. -Řešení duplicity a situací, kdy projektové návrhy svou kapacitou překračují evidovanou potřebnost. -Vytvoření mapy „potřebnosti“ = poukázání na nepokryté lokality či neřešené sociální rizika. -Přehodnocení, které projektové záměry spíše odpovídají parametrům ITI nežli KPSVL. Skupiny nejsou kompetentní k hodnocení kvality projektových záměrů.

7 www.socialni-zaclenovani.cz Informování o harmonogramu předkládání SPSZ Nezbytné konzultace a jednání k finalizaci SPSZ: JMK – jednání k sociálním službám MPSV – jednání k obsahu SPSZ Oborové pracovní skupiny pro hodnocení projektových záměrů ITI vs. KPSVL - finální jednání Setkání pracovních skupin před finalizací SPSZ

8 www.socialni-zaclenovani.cz Informování o harmonogramu předkládání SPSZ Harmonogram (aktualizace): –Říjen 2015: Finalizace priorit a cílů v rámci jednotlivých PS Jednání KÚ JMK – sociální služby ITI – sféry vlivu –Listopad 2015: Finalizace projektových záměrů – městských i externích Setkávání PS nad příslušným obsahem SPSZ Odeslání návrhu SPSZ ke konzultaci MPSV –Prosinec 2015: Konzultace MPSV + zapracování připomínek Jednání KÚ JMK Finalizace SPSZ –Leden 2016: Interní připomínkové řízení při MMB Představení SPSZ při jednotlivých komisích MMB –Únor 2016: Předložení ke schválení zastupitelstvu MMB

9 www.socialni-zaclenovani.cz Příprava dokumentu SPSZ Analytická část –Kvalitativní a kvantitativní charakteristika lokality –Analýza problémů a jejich příčin –Očekávaná změna Návrhová část –Vazba oblasti (naplánovaných opatření) na strategické dokumenty střešní, oborové, Indikátorová soustava Implementační část –Řídící a realizační struktury SPSZ –Procesy řízení a koordinace realizace SPSZ –Monitorování a hodnocení plnění strategie –Analýza rizik

10 www.socialni-zaclenovani.cz Části SPSZ V současnosti byly definovány tématické celky: –Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování –Zaměstnanost - posilování zaměstnanosti a dispozic příslušného trhu práce –Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů –Zdraví a rodina –Cizinci a uprchlíci - integrace –Vzdělávání –Bydlení

11 www.socialni-zaclenovani.cz Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování Oblast „Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování“ je členěna do dvou priorit: 1.Posílení aspektů formálního a neformálního komunikačního prostředí inkluze 2.Posílené participace řešení sociálního začleňování na straně majority i minority

12 www.socialni-zaclenovani.cz Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového, národnostního nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace či jiného statutu -vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace -poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace -plánování a realizace lokálních antidiskriminačních opatření např. poradenství pro obce a další aktéry při konání nenávistných akcí a realizace preventivních opatření během těchto akcí)

13 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální práce a sociální služby (rodina a zdraví) V rámci této kapitoly byly pojmenovány tyto priority: 1.Zlepšit přístup k zdravotní péči, včetně preventivní zdravotní péče a zdravotní osvěty. 2.Navýšení efektivity práce s rodinou včetně systematizace spolupráce.

14 www.socialni-zaclenovani.cz Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů V rámci diskuze s členy PS prevence byly pojmenovány tyto priority: Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež. Podpora integračních aktivit pro osoby vykonávající alternativní typ trestu, osoby po návratu z výkonu trestu nebo osoby žijící rizikovým způsobem života. Zmírňování rizik návykového chování.

15 www.socialni-zaclenovani.cz Práce s rodinou a prevence – OPZ (2.1) Cílová skupina: ohrožená rodina Realizátor projektu: MMB + partneři Cíl projektu: Podpora stability rodiny a posílení sociálně-patologických preventivních opatření, minimalizace umísťování dětí do náhradní rodinné péče. Hlavní nástroje: spolupráce při intervenci do prostředí rodiny (NNO, SPOD, městské části + další instituce – ZŠ apod.), multidisciplinární týmy, posilování kompetencí rodiny, preventivní aktivity, tvorba metodik/postupů intervence, personální posílení pracovních týmu SPOD (terénní pracovníci). Rodina a prevence

16 www.socialni-zaclenovani.cz Zaměstnanost - posilování zaměstnanosti a dispozic příslušného trhu práce Byly definovány tyto priority: Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce. Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené včetně přípravy osob pro vstup na trh práce. Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti. Provázání služeb na podporu zaměstnanosti. Rozvoj prevence nelegálního zaměstnávání.

17 www.socialni-zaclenovani.cz Zaměstnanost - posilování zaměstnanosti a dispozic příslušného trhu práce Zaměstnanost – OPZ (2.1) Cílová skupiny: dlouhodobě nezaměstnaní (nízká kvalifikace) Realizátor projektu: MMB + partneři Cíl projektu: Snížení nezaměstnanosti na území města Brna + zvýšení uplatnitelnosti osob na TP. Hlavní nástroje: poradenství/asistence (poskytováno NNO), tréninková místa (městské firmy + ziskový sektor), spolupráce s ÚP a dalšími subjekty (systematizace, koordinace) Indikátory: 1000 podpořených osob, 100 zaměstnaných, 600 projdou nekolidujícím zaměstnáním Rozpočet: max 20 mil.

18 www.socialni-zaclenovani.cz Bydlení Cílová skupina: řešení problémů lidí, které mají potíže zajistit si vlastními silami adekvátní důstojné bydlení, případně si takové bydlení udržet (+ souvisejícím témata zohledňující širší rozměry bydlení jako je sousedství, nebo prevence, resp. řešení segregace) Cílová skupina v souladu s vládní Koncepcí sociálního bydlení vymezena prostřednictvím definice bytové nouze: 1.osoby, které nemají bydlení (včetně těch, kdo nyní žijí v ubytovnách či azylových domech), 2.hrozí jim bezprostředně ztráta bydlení, 3.žijí v nevhodném bydlení (včetně těch, kdo žijí v přelidněných bytech). A dále osoby, které vynakládají na bydlení nepřiměřeně vysokou část svých disponibilních příjmů.

19 www.socialni-zaclenovani.cz Bydlení přehled priorit Priority: 1. Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení 2. Investice do bytového fondu pro účely sociálního bydlení 3. Zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení 4. Podpora soc. a komunit. služeb zaměřených na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy 5. Vytvoření, implementace a monitoring naplňování koncepce soc. bydlení

20 www.socialni-zaclenovani.cz Bydlení Rezidenční segregace = rozptýlení bytových jednotek Uživatel/obyvatel bytu i uživatelem/klientem dalších projektových možností: –zaměstnanost, –vzdělávací oblast/školství, –projekty zaměřené na rodinu a prevenci –atd.

21 www.socialni-zaclenovani.cz PS Vzdělávání Pro SPSZ jsou identifikovány tři priority: 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního vzdělávání ve věku od 3 let plošná podpora mateřských škol s cílem zvýšení jejich inkluzivity 2. Rovný přístup k základnímu vzdělávání plošná podpora základních škol s cílem zvýšení jejich inkluzivity podpora žáků při přechodu na střední školy systematická práce s rodinami za účelem motivace ke vzdělávání dětí 3. Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání možnost smysluplného trávení volného času vč. období prázdnin

22 www.socialni-zaclenovani.cz Realizace priorit 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání dosud předloženo 5 projektových fiší navrhované řešení: projekt města se zapojením NNO na pozicích partnerů projektu v aktuálně vyhlášené výzvě OP VVV 2. Rovný přístup k základnímu vzdělávání dosud předloženy 4 projektové fiše navrhované řešení: projekt města se zapojením NNO a dalších partnerů (vzdělávací instituce) na pozicích partnerů v budoucí uzavřené výzvě OP VVV pro obce s KPSVL 3. Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání dosud předloženo 11 projektových fiší řešení bude navrženo podle podmínek budoucích výzev OP VVV, případně OP Z vzhledem k tomu, že obsah priority se prolíná s oblastí prevence

23 www.socialni-zaclenovani.cz Další informace V prioritách vzdělávání není řešena oblast středního školství, neboť město není zřizovatelem středních škol. Vzhledem k významu dosažení vyšších stupňů vzdělání PS Vzdělávání doporučuje zařazení aktivit na podporu studentů SŠ z marginalizovaných skupin do SPSZ. Na podporu inkluzivity středních škol a přímé podpory studentů SŠ bylo dosud předloženo 5 projektových fiší z neziskových organizací, v některých z nich se prolínají aktivity OP VVV a OP Z. Navrhované řešení: projekty NNO v partnerství se SŠ a dalšími subjekty. OŠMT MMB z hlediska odborného obsahu uvítá průběžné a závěrečné výsledky realizace těchto projektů, neboť je může využít k případným korekcím kariérového poradenství na základních školách.

24 www.socialni-zaclenovani.cz Cizinci a uprchlíci – integrace Identifikovány tři hlavní priority: Vytváření pozitivního prostředí integrace cizinců při zapojení všech obyvatel města Brna Ponížení interkulturních bariér v dílčích oblastech lokální sociální politiky – bydlení, zaměstnanost, vzdělávání Posílení interkulturní dostupnosti institucionální pomoci se zvláštním zaměřením na oblast sociální ochrany, zdraví a bezpečnosti jedince

25 www.socialni-zaclenovani.cz Integrace cizinců - OPZ (2.1) Cílová skupina: cizinci z třetích zemí (mimo EU), kteří žijí na území města Brna (indikátor: 500 osob) Cíl projektu: Navýšit kvalitu a rozsah integračních opatření při území města Brna prostřednictvím systematizace integračního procesu. Hlavní nástroje projektu: spolupráce institucí (MV ČR, MMB, NNO, MUNI atd.), vzdělávání (pracovníků), integrační proces (výuka čj, poradenství, sociokulturní kurzy, právní poradenství), interkulturní aktivity (majorita), plánování (strategický materiál integrace města Brna), výzkumná opatření

26 www.socialni-zaclenovani.cz počet projektů dosavadní alokace OPZ44372890662 OP VVV11211558384 IROP16323787008 celkem71908236054

27 www.socialni-zaclenovani.cz Postup Rozeslání kalendáře pro osobní konzultace nad projektovými záměry s lokálním konzultantem (popřípadě s projektovým manažerem ASZ) Setkání skupin pro hodnocení projektových návrhů Zpětná vazba žadateli Finalizace

28 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji Vám za pozornost a těším se na další spolupráci! Jan Mochťák mochtak.jan@vlada.cz Tel: +420 725 001 925+420 725 001 925


Stáhnout ppt "Příprava SPSZ, koordinovaný přístup, přehled priorit."

Podobné prezentace


Reklamy Google