Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Stylistika: Slohotvorní činitelé Tematická oblast:Česky jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Stylistika: Slohotvorní činitelé Tematická oblast:Česky jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Stylistika: Slohotvorní činitelé Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro I. ročník oboru Krajinář Ročník: 1. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: prosinec 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Anotace Cílem vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Tématem této prezentace je stylistika, slohotvorní činitelé.

3 Stylistika Slohotvorní činitelé

4 Styl (jazykový sloh) Volba, způsob využití a uspořádání jazykových prostředků v jazykových projevech. Totéž téma (tentýž obsah) lze vyjádřit rozmanitým způsobem. Jazyk disponuje dostatečně velkým bohatstvím prostředků. Slohová rozmanitost je určována objektivními podmínkami sdělování a individuálními schopnostmi a sklony autora, tzv. slohotvornými činiteli.

5 Stylistika nauka o jazykovém slohu (stylu) Vědní disciplína, která studuje a vykládá specifické rysy výstavby jazykových projevů (promluv). Zkoumá, co je charakteristické pro individuálního uživatele jazyka (individuální styl).

6 Slohotvorní činitelé Vznik a realizace každého jazykového projevu jsou určovány jistými faktory (podmínkami, okolnostmi): A) objektivní: na autoru projevu nezávislé, souvisí vždy s objektem sdělení, s okolní skutečností a plynoucí z ní B) subjektivní: podmíněné osobností autora projevu, tj. jeho odlišnostmi od ostatních, jeho svérázností a individualitou.

7 Objektivní činitelé A) Funkce (cíl, zaměření) projevu: tradičně považována za činitele nejdůležitějšího: - funkce sdělná (dorozumívací) - funkce estetická - funkce agitační - funkce odborná Rozlišujeme funkční styly: prostě sdělovací (hovorový), umělecký styl, publicistický styl, odborný styl a administrativní.

8 Prostě sdělovací styl je styl běžné každodenní komunikace - hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.). Odborný styl je styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Publicistický styl je stylem médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává aktuální informace. Umělecký styl je stylem spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření. Administrativní styl je styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.

9 Objektivní činitelé B) Prostředí: do projevu se promítá atmosféra, specifika prostředí, počet posluchačů aj. soukromé X veřejné prostředí vztah autora k prostředí Projev může mít ráz oficiální (slavnostní) X polooficiální X neoficiální (soukromý, důvěrný, intimní)

10 Objektivní činitelé C) Forma: mluvená X psaná Mluvené projevy jsou: -jedinečné, -neopakovatelné, -jsou vázány na konkrétní situaci, -uplatňuje se emocionalita a expresivita, -kontakt s posluchači (přímý x zprostředkovaný), -využívá zvukových prostředků souvislé řeči, gestikulace a mimiky.

11 Objektivní činitelé C) Forma: mluvená X psaná Psané projevy jsou: -trvale použitelné, -umožňují promyšlenější formulace (slohovou propracovanost), -kompoziční členění, -nejsou vázány na konkrétní sdělovací situaci.

12 Objektivní činitelé D) Kontakt s adresátem: - přímý X nepřímý - realizace: - monolog, - dialog, - telefonní styk, - projev v rozhlase, v televizi aj. E) ZŘETEL K ADRESÁTOVI: komu je projev určen – dětem, odborníkům, studentům aj.

13 Subjektivní činitelé podmínění osobností autora: A) Pohlaví (styl mužský X ženský) B) Věk (styly různých věkových skupin), rozdíly v slovní zásobě, míře dodržování spisovné normy C) Vzdělání D) Charakter a povahové rysy autora E) Momentální psychický stav autora F) Vztah k adresátovi

14 Subjektivní činitelé G) Vztah k obsahu sdělení H) Stupeň připravenosti (osobní dispozice a vědění) Ch) Citové a intelektuální zaujetí I) Jazykové znalosti a dovednosti – jazyková pohotovost, aktivní slovní zásoba, ovládání mluvnické stavby, sčetlost aj. J) Faktory sociální (vrstvové, profesní, zájmové)

15 Kontrolní otázky Která vědní disciplína studuje a vykládá specifické rysy výstavby jazykových projevů? Jaké rozlišujeme funkční styly? Vysvětlete rozdíl mezi objektivními a subjektivními činiteli.

16 Seznam zdrojů HUBÁČEK, Jaroslav a Jana SVOBODOVÁ. Čeština pro učitele. Vyd. 2. S.l.: Vade mecum, 1998, 303 s. ISBN 80-860-4130-1. KOLEKTIV, Jaroslav a Jana SVOBODOVÁ. Mluvnice češtiny. 2. opr. vyd. Brno: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, 799 s. ISBN 80-710-6134-4.


Stáhnout ppt "Název SŠ: SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Stylistika: Slohotvorní činitelé Tematická oblast:Česky jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google