Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí v ČR. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí v ČR. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí v ČR

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy biologie a ekologie - ekologie

3 Obsah Životní prostředí1 2 ŽP v České republice3 Historický vývoj4 5 Vliv člověka6 Znečištění ovzduší7 Znečištění vod8 Znečištění půdy9 Znečištění lesů10

4 Obsah Další ohrožení11 Organizace v oblasti ŽP12 Název stránky 1313 Název stránky 1414 Název stránky 1515 Název stránky 1616 Název stránky 1717 Název stránky 1818 Název stránky 1919 Název stránky 2020

5 část světa, se kterou je člověk ve vzájemném působení, tzn. kterou používá, ovlivňuje a které se přizpůsobuje Životní prostředí 1

6 definice dle ministerstva ŽP ČR – systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci – je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje – složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie Životní prostředí 2

7 tvoří soustava četných přírodních prvků (ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie) fungující jako komplexní a propojený systém téměř všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s ŽP zajistit dodržování určitých norem využívání ŽP v takové míře, aby nedocházelo k jeho poškozování a udržitelnému rozvoji pro další generace ŽP v České republice 3

8 Rané osídlení – vypalování lesů, přehrazování vodních toků, odvodňování močálů, lesnické zákony - regulace těžby Průmyslová revoluce – náspy pro železnici, továrny, těžba surovin, masivní využívání vody v průmyslu, stavby prvních hrází 20. století – zdokonalení průmyslu, nárůst emisí, velkovýroba (JZD), hnojiva, eroze půdy, velká vodní díla Období socialismu – ochraně ŽP se nepřikládal velký význam – zvyšování míry znečištění, snížená kvalita ovzduší, zabírání půdy (doly) – ekologická katastrofa Historický vývoj 4

9 Po roce 1989 – zřízeno samostatné ministerstvo životního prostředí a schválena nová ekologická legislativa – v zákonech byla nařízena povinnost odsíření – byly stanoveny limity pro těžbu hnědého uhlí – podporována byla plynofikace – zavádění řízených katalyzátorů u automobilů – zvýšení silniční dopravy – nárůst automobilů – nárůst škodlivých emisí – sledování polétavého prachu a přízemního ozonu – sankce – zvyšování produkce odpadů – kvalitnější skládky – třídění odpadů – expanze příměstských nákupních komplexů, satelitních sídlišť apod. Historický vývoj 5

10 osídlení a pohyb obyvatelstva výroba a spotřeba odpadové hospodářství staré ekologické zátěže změna klimatu posuzuje se zejména – stav ovzduší (znečištění ovzduší, ozónová vrstva), – vodní poměry (znečištění vody, její spotřeba a nakládání s ní), – znečištění a celkový stav půd, stav krajiny (lesnatost, chráněná území) – hluk, světelné znečištění a radioaktivita Vliv člověka 6

11 stále aktuální problém je nutné se soustředit na další snižování emisí znečišťujících plynů do ovzduší Znečištění ovzduší 7

12 průsaky z půdy (např. pesticidy a hnojiva ze zemědělství) komunální nebo průmyslové odpadní vody, ale tak é o dálkový přenos znečištění eutrofizace = nadměrný přísun živin (vznikajících jako rozkladné produkty organických zbytků, zemědělských hnojiv) - vede k nárůstu spotřeby kyslíku - nedostatek kyslíku pro vodní organismy a ke zničení vodních ekosystémů Znečištění vod 8

13 přírodními vlivy, např. sesuvy půd některé lidské činnosti, např. využívání kalů z čistíren odpadních vod a aplikace chemických látek pro hnojení zemědělské půdy nebo používání pesticidů (nejčastěji dochází u čistírenských kalů k překročení limitních hodnot pro obsah rtuti, niklu, olova, polychlorovaných bifenylů nebo polyaromatických uhlovodíků) eroze a zhutňováním půd těžkou zemědělskou technikou Znečištění půdy 9

14 lesy pokrývají asi 33 % území ČR – jsou přirozenými biotopy pro mnoho druhů rostlin a živočichů, určují ráz krajiny, jsou zdrojem dřeva, výrazně ovlivňují místní klima, zvyšují retenční kapacitu krajiny, brání erozi a slouží také pro rekreaci stav českých lesů je nejhorší ve střední Evropě vliv historického znečištění ovzduší a následného okyselení lesních půd holosečné těžba a pěstování smrkových monokultur degradace lesních půd, odplavování živin, změny struktury půdy a až k erozi okus, loupání a ohryz přemnoženou spárkatou zvěří vysoké koncentrace přízemního ozónu – předčasné odumírání Znečištění lesů 10

15 Pesticidy a průmyslová hnojiva Pěstováním geneticky modifikovaných plodin Biodiverzita Měněný ráz krajiny Emise skleníkových plynů Těžba neobnovitelných zdrojů Další ohrožení 11

16 Organizace v oblasti ŽP STÁTNÍ ORGÁNY Ministerstvo životního prostředí Česká informační agentura životního prostředí (Cenia) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR NEVLÁDNÍ ORGANIZACE asociace Zelený kruh Ekologický právní servis (EPS) Hnutí DUHA Greenpeace Hnutí Brontosaurus Český svaz ochránců přírody apod. 12

17 Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory http://cs.wikipedia.org/wiki/Životní_prostředí http://cs.wikipedia.org/wiki/Životní_prostředí_v_Česku http://www.liss.cz/?page=enviroment http://www.radiocom.cz/o-spolecnosti/zivotni-prostredi/ http://www.svet-bydleni.cz/nejnovejsi-clanky/znecisteni-ovzdusi-je-v-cr-stalym-problemem-cesko- patri-k-nejzamorenejsim-zemim-v-cele-evrope.aspx http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/problem-se-smogem-byl-letos-v-zime-v-cr-vyrazne-vetsi-nez- loni/923849 http://www.lidovky.cz/foto.aspx?r=ln_domov&c=A130604_083406_ln_domov_mpr&foto=MCT4ba 2ce_spolana.jpg http://ucebnice2.enviregion.cz/puda/ohrozeni-a-ochrana-pud http://www.zea.cz/kukurice/utuzeni-pudy-limituje-ekonomiku-vsech-plodin-i/ Použité zdroje


Stáhnout ppt "Životní prostředí v ČR. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google