Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Konference VAKINFO 2012 6. a 7. listopadu 2012 Spa Hotel THERMAL, Karlovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Konference VAKINFO 2012 6. a 7. listopadu 2012 Spa Hotel THERMAL, Karlovy."— Transkript prezentace:

1 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Konference VAKINFO 2012 6. a 7. listopadu 2012 Spa Hotel THERMAL, Karlovy Vary Ing. Petr Sýkora Komise metrologie SOVAK ČR Vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a její dopady do praxe

2 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic PRÁVNÍ RÁMEC POPLATKOVÉ AGENDY Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (především §89-92 zákona), § 91 Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod (1) Pro účel stanovení výše poplatků je znečišťovatel, kterému vznikla poplatková povinnost podle tohoto zákona, povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v příslušných ukazatelích, měřit objem vypouštěných odpadních vod a vést o tomto sledování a měření provozní evidenci podle jednotlivých ukazatelů znečištění. Znečišťovatel odpovídá za správnost zjištění zdrojů znečišťování vypouštěných odpadních vod, stanovení koncentrace znečištění podle příslušných ukazatelů znečištění, měření objemu vypouštěných odpadních vod a vedení provozní evidence. Veškeré podklady k vedení provozní evidence je znečišťovatel povinen uchovávat po dobu 5 let.

3 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic PRÁVNÍ RÁMEC POPLATKOVÉ AGENDY Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (především §89-92 zákona), § 91 Sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod (3) Bližší vymezení zdroje znečišťování, postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách, metody měření ukazatelů znečištění, zjišťování průměrné koncentrace znečištění a ročního objemu vypouštěných odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění podle § 90 odst. 6, provádění měření objemu vypouštěných odpadních vod a náležitosti provozní evidence stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

4 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic HISTORIE STAV DO 1.6.2012 Vyhláška č. 293/2002 Sb. Vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění Sdělení č. 11Sdělení č. 11 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí,,Aplikace úředního měření průtoků a proteklých objemů odpadních vod v oblasti působnosti MŽP ČR při kontrolní činnosti a kalibraci měřidel“(věstník č. 6, 2006).

5 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic  Vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Tato vyhláška upravuje a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin, k provádění rozborů odpadních vod, b) vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání, c) náležitosti žádosti o odklad placení poplatku, (dále jen „odklad“), d) postup České inspekce životního prostředí při 1. posuzování žádosti o povolení odkladu a 2. povolování odkladu.) Vyhláška č. 123/2012 Sb. SOUČASNOST, STAV OD1.6.2012  Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Nařízení vlády č. 143/2012 Sb.

6 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Vyhláška a Nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění § 91 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění novely č. 150/2010 Sb.. Platnost vyhlášky a nařízení je od 1.6.2012, tímto datem zároveň končí platnost původní poplatkové vyhlášky, přechodná ustanovení nejsou. Při novelizaci byl kladen důraz na soulad obsahu vyhlášky, nařízení vlády a zmocnění, dané vodním zákonem a na přizpůsobení jejich znění stávající situaci v měření množství a koncentrace znečištění odpadních vod a úrovni povolení k nakládání s vodami. (*citace prezentace ČIŽP, seminář SOVAK ČR, 19.6.2012) SOUČASNOST OD 1.6.2012

7 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic  Poplatky, jako ekonomický nástroj ke zlepšování životního prostředí, jsou v současné době, díky nastaveným limitům, téměř nefunkční.  Zpoplatněno cca 930 zdrojů znečištění, z toho cca 800 pouze objem odpadních vod  Největší producenti znečištění v rozhodujících ukazatelích - P, N – komunální ČOV – zůstávají nezpoplatněni (*citace prezentace ČIŽP, seminář SOVAK ČR, 19.6.2012) MOTIVACE

8 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Poplatky celkem cca 250 mil Kč (zálohy poplatků na rok 2012, v roce 2000 cca 700mil. Kč ) - toho za objem 117mil. Kč - z toho za znečištění 154 mil. Kč (CHSK 60 mil. Kč, RAS 62 mil. Kč, N anorg. 22 mil. Kč, AOX 11 mil. Kč) - odklad 21 mil. Kč Zatížení 1 m 3 odpadních vod 0,21 Kč (cca 0,6 Kč v roce 2000). Procentuální zatížení na stočné při uvažování 30 Kč bez DPH cca 1% cca 1% MOTIVACE (*citace prezentace ČIŽP, seminář SOVAK ČR, 19.6.2012)

9 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Seminář SOVAK ČR, 19.6.2012  Sumarizace připomínek k Vyhlášce č. 123/2012 Sb. a Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. Připomínky odeslány na MŽP dne 2.7.2012. Sumarizace připomínek k Vyhlášce č. 123/2012 Sb. a Nařízení vlády č. 143/2012 Sb.  Novela vyhlášky č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – její motivace a struktura, Ing. Miroslav Kopáček, MŽP ČR  Nařízení vlády o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, Ing. Evžen Zavadil, ČIŽP OI Praha  Nejčastější závady měřících systémů, Ing. Petr Sýkora, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.  TNV 25 9305 - měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou, Ing. Michal Žoužela, Ph.D., Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně

10 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Jednání Komise metrologie SOVAK ČR, 12.9.2012, Brno a následné jednání dne 26.10.,MŽP  Dohoda o spolupráci při přípravě metodického pokynu, resp. návrhu novely vyhlášky a nařízení vlády  Odezva MŽP ze dne 10.8. na připomínky SOVAK ČR ze dne 2.7. nebyla uspokojivá => další projednání za účasti zástupců MŽP, ČIŽP, UNMZ, ČMI, Komise laboratoří SOVAK ČR, Komise metrologické SOVAK ČR a všech subjektů autorizovaných k úřednímu měření průtoku vod.

11 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 2 odst. 1 a 2 – nejednotnost prokazování způsobilosti pro oprávněné i kontrolní laboratoře, …osvědčení o akreditaci platné pro všechny druhy zpoplatněných znečišťujících látek a pro odběry vzorků odpadních vod. § 2 odst. 3. – nesprávně formulovaný požadavek na prokazování způsobilosti měřicích skupin…autorizací k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou…správně - autorizace k výkonu úředního měření průtoku vod Vyhláška č. 123/2012 Sb. a její vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

12 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 3 odst. 4 – velikost přípustného rozdílu mezi výsledky kontrolní a oprávněné laboratoře je omezena hodnotou nejistoty měření uvedené pouze oprávněnou laboratoří.  Při rozdílu mezi výsledky kontrolní a oprávněné laboratoře větším než nejistota měření uvedená oprávněnou laboratoří, má oprávněná laboratoř povinnost zahájit jednání za účelem objasnění a určení příčin rozdílných výsledků.  V případě, že nedojde k objasnění příčin rozdílu výsledků kontrolní a oprávněné laboratoře kdo rozhodne jaký výsledek je z pohledu NV správný?  Do výpočtu poplatků se zahrnují všechny výsledky kromě výsledků chybných. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

13 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 4 odst. 3 (Měření objemu vypouštěných odpadních vod) V celém odstavci se vyskytují synonyma, však v právním předpisu nabývající zásadního významu. Jedná se především o proteklé množství vypouštěných odpadních vod=objem vypouštěných odpadních vod; měřicí sestava=měřicí systém=měřidlo.,,Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství vypouštěných odpadních vod zcela zaplněným potrubím podléhají povinnému ověřování podle zákona o metrologii“. V této větě je nezbytné jednoznačně formulovat, že se jedná pouze o stanovená měřidla. Existují totiž typy měřidel pracovních nestanovených, které mohou být užívány i při proudění zcela zaplněným potrubím. Jedná se například o indukční průtokoměry určené pro měření v částečně zaplněném potrubí. Stejně tak při užití kontinuitních systémů, může být měřicí systém provozován v tlakovém režimu proudění. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

14 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 4 odst. 3 – z pohledu metrologie nepřijatelné formulace ve třetí a čtvrté větě,,Správnost měřidel protečeného množství vypouštěných odpadních vod v otevřených profilech zajišťuje jejich uživatel kalibrací“. Z řady důvodů bylo shledáno, že v případě měřicích systémů, které samozřejmě v mnoha případech sestávají z pracovních měřidel nestanovených, je podstatně lepším a širším nástrojem než pouhá kalibrace jednotlivých prvků systému akt posouzení funkční způsobilosti. To, že se jednotlivé prvky kalibrují (pokud to vůbec jde provést) totiž vůbec nezajistí, že bude zajištěna správnost měření. Aby byla tato dichotomie odstraněna je nasnadě využití odstavce (5) §11 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění. A postupovat obdobně jako v případě AMS, která používají celý řetězec pracovních měřidel podléhajících kalibraci např. zkoušení vodoměrů a vystavují ke své měřicí trati Osvědčení o funkční zkoušce, což lze chápat jako obdobu posouzení funkční způsobilosti. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

15 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 4 odst. 5 –,,Pokud není instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující podmínky uvedené v odstavci 3, stanoví se objem odpadních vod na základě jednorázových měření, minimálně na základě jednoho týdenního měření za kalendářní rok. Roční objem vypouštěných odpadních vod se vypočte jako součin naměřeného objemu za dané časové období a počtu časových období za rok. Jednorázová měření se provedou při průměrných podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených při dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo bezprostředně po nich. Pokud nelze měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, lze určit roční množství znečištění u výpustí nebo zdroje znečištění teoretickým výpočtem.“ V odstavci není vůbec řešena metrologická návaznost při provádění jednorázových měření a způsob kontroly teoretického výpočtu. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

16 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 4 odst. 8 -,, Rozdíl mezi znečišťovatelem naměřeným objemem u kontrolovaného zdroje znečištění nebo výpusti a objemem naměřeným ve stejném časovém úseku měřicí skupinou u dvou kontrolních měření nesmí být větší než 10% oproti výsledkům měřicí skupiny. V případě překročení tohoto rozmezí se použije k výpočtu ročních poplatků aritmetický průměr objemů z kontrolních měření.“ Stanovení poplatků objemu z dvou provedených kontrolních měření je prakticky nemožné. Technicky a legislativně čisté řešení by mělo být provedeno tak, že po jednom kontrolním měření, které zjistilo nedostatky měřicího systému, Inspekce vyzve znečišťovatele k nápravě. Nedostatky jsou logicky odstraněny, když uživatel (znečišťovatel) zajistí do ČIŽP stanovené lhůty Posouzení funkční způsobilosti měřidla. Pro stanovení proteklého množství jsou pak použity hodnoty naměřené již funkčně způsobilým měřicím systémem. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

17 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic § 6 odst. 4 -,, Pokud průměrná koncentrace znečištění v odečítaném ukazateli znečištění v odebrané vodě nepřesáhne dvojnásobek meze stanovitelnosti uvedené pro daný ukazatel znečištění v normě k použité analytické metodě stanovení, množství znečištění se v tomto ukazateli znečištění neodečítá. „ Ust. § 90 odst. 6 vodního zákona umožňuje odečet znečištění obsaženého v odebrané a použité vodě. NV danou podmínku toto u standardně znečištěných povrchových vod prakticky neumožňuje, bylo by to možné pouze v tom případě, že by se k úpravě používala voda hodně znečištěná, což se neděje. NV tedy v tomto případě není v souladu s vodním zákonem a prakticky neumožní odečíst vstupní znečištění. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

18 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Příloha č. 1 – uvádí odkaz na normu ČSN 75 7315 Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou, kde je v tabulce A.1 pro úpravu vzorku pro stanovení AOX uvedeno protřepání, což je v souladu s analytickou normou pro toto stanovení. Proti dříve platné vyhlášce č. 293/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dochází k významné změně, protože podle těchto předpisů se AOX stanovovalo ve vzorcích po filtraci přes filtr ze skleněných vláken o porozitě 1 μm. Výsledky stanovení AOX podle NV č. 143/2012 Sb. tak mohou být u vzorků s větší koncentrací nerozpuštěných látek významně vyšší. Pokud se přejde na tuto změnu úpravy vzorku pro stanovení AOX od 1. 6. 2012, čili v průběhu kalendářního roku, bude u některých znečišťovatelů možný skok v řadě výsledků pro tento rok. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

19 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Příloha č. 3 – v typech vzorků u výpustí ze zdroje znečišťování pod tabulkou Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění je pro typ vzorku C) uvedena již zavržená definice, která byla v roce 2006 při novelizaci NV č. 61/2003 Sb. nahrazena jednoznačnou definicí, která se podává jak v NV č. 229/2007 Sb., tak i v NV č. 23/2011 Sb., kterým bylo NV č. 61/20036 Sb., novelizováno, v následujícím znění,,24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku“. Nařízení vlády č.143/2012 Sb. a jeho vnímaní z pohledu praxe (připomínky)

20 Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Practical Effects of PPP introduction in to the water sector in the Czech Republic Konference VAKINFO 2012 6. a 7. listopadu 2012 Spa Hotel THERMAL, Karlovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google