Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelská etika 9 Etika v činnosti podnikového managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelská etika 9 Etika v činnosti podnikového managementu."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelská etika 9 Etika v činnosti podnikového managementu

2 2 Kdo je odpovědný za etiku v podniku? Vlastníci? Zaměstnanci? Manažeři ? Hlavní tíha morální odpovědnosti za etiku firmy spočívá na managementu

3 3 Kdo má hlavní zodpovědnost a vliv na dodržování EK v podniku? Obecně celý management, ale u podniků s centralizovaným řízením má hlavní vliv top management u podniků s decentralizovaným řízením má hlavní vliv střední management Pozn. Toto tvrdí teorie, letitá praxe říká, že na chování zaměstnanců (tedy i na dodržování EK zaměstnanci) mají největší vliv nižší manažeři, obecně přímí nadřízení

4 4 Etický soud o byznysu V USA je rozšířený slogan: Whatever is good business is good ethics. Co je dobré pro obchod, je dobré i eticky. Co si o tom myslíte? Platí to i u nás? Chtěli byste být klienty takové firmy? Jak by analogická zásada zněla u firmy, která respektuje normativní etiku? Jen co je etické, může být dobré pro obchod !!

5 5 Etický soud o praktikách manažerů Češi mají slogan: „Účel světí prostředky“ Mnozí manažeři považují za dostatečnou omluvu pro použití neetických praktik, že mají posloužit „dobré věci“. Soud: K dosahování morálně dobrých cílů nelze používat morálně špatné prostředky. Musíme posuzovat etičnost cíle i cesty k němu. (Nejen CO? Ale i JAK?) Ani dobrý účel neposvětí špatné prostředky!

6 Manažerská zodpovědnost Manažeři se permanentně setkávají s problémy, které musí odpovědně řešit, pravomocně o nich rozhodovat a následně nést za své rozhodnutí důsledky. Mají odpovědnost za podřízené pracovníky, za podnik, který řídí a odpovědnost vůči společnosti. Objektivní, odpovědná a etická manažerská rozhodnutí jsou složitá, a proto definovaná pravidla pro etické rozhodování v rámci organizace mohou manažerům při jejich rozhodování pomoci. 6

7 Manažerská zodpovědnost-2 V případě, že firma takovéto interní předpisy nemá a ověření volené alternativy tedy není možné, má manažer možnost posoudit své rozhodnutí z hlediska: utilitarismu, spravedlnosti, z pohledu základních lidských práv a svobod 7

8 Faktory ovlivňující rozhodování manažerů-1 1. EXTERNÍ FAKTORY A. Potřeby a priority stakeholderů B. Legislativa C. Interní procesy pravidla a organizace. Firemní kultura. Hodnoty organizace 8

9 A. Potřeby a priority stakeholderů Manažeři jsou permanentně vystaveni tlakům plynoucích z mnoha různých stran. Etické rozhodnutí je mnohdy ztíženo propojením variabilních potřeb a priorit všech zainteresovaných skupin (zaměstnanců, vlastníků, zákazníků, obchodních partnerů, státních institucí, komunity a ostatních stakeholderů). Rozhodnout a vybrat nejvhodnější alternativu, která optimálně propojí zájmy jednotlivých skupin stakeholderů, je záležitostí velmi komplikovanou. 9

10 B. Legislativa Manažerské rozhodování samozřejmě ovlivňuje platná legislativa. Základní povinností manažera z hlediska společenské odpovědnosti a etických principů je jednat a rozhodovat v souladu s platnou legislativou a současně kontrolovat dodržování právních předpisů podřízenými pracovníky Znát aktuální předpisy! 10

11 C. Interní procesy pravidla a organizace Individuální pozice jednotlivého manažera je zasazená do konkrétního prostředí firmy. Jeho rozhodování bude vždy konfrontováno s proetickými nebo neetickými požadavky firemní podnikové kultury. 11

12 Faktory ovlivňující rozhodování manažerů-2 2. INTERNÍ FAKTORY D. Morální profil manažera E. Konflikt zájmů F. Loajalita k stakeholderům a whistleblowing G. Integrita 12

13 D. Morální profil manažera Právo není vždy zárukou etického jednání. Manažeři a jejich etická rozhodnutí by měly být vzorem pro kolegy a spolupracovníky, tzn. manažeři by měli rozhodovat a jednat tak, jak požadují, aby jednali a rozhodovali jejich podřízení. Etický leadership je mocným nástrojem k ovlivnění etického jednání a rozhodování pracovníků. Svědomí manažera, osobní hodnoty, hodnotová orientace a jeho morální profil jsou podstatnými faktory, které ovlivňují etické manažerské rozhodování. 13

14 E. Konflikt zájmů Některá manažerská rozhodnutí v konečném důsledku přináší osobní prospěch a užitek samotným manažerům. Míra a výše osobního prospěchu přidává manažerskému rozhodování etické hledisko. Výzkum prokázal existenci nepravdivých či nepřesných údajů o výsledcích firmy v manažerských zprávách, s cílem udržet si vlastní post i za cenu poškození reputace firmy či následných finančních ztrát plynoucích z uvedených nepravdivých údajů. 14

15 F. Loajalita k stakeholderům a whistleblowing Manažer může být v některých případech postaven před volbu: 1. být loajální vůči firmě a zohlednit zájmy vlastníků a zaměstnanců podniku (výsledek hospodářské činnosti, reputace a důvěryhodnost firmy, stabilita zaměstnání, vyplácení mezd atd. tedy zájmy interních stakeholderů) 2. nebo být korektní a odpovědný vůči externím stakeholderům. Má manažer informovat o neetickém jednání podniku, ve kterém pracuje? Nebo bude loajální ke svému zaměstnavateli a veřejnost neinformuje? 15

16 G. Integrita Manažer by se měl vyznačovat integritou tří hodnot: bezúhonností, čestností a poctivostí. Čestnost a poctivost vychází z morální vyspělosti jedince, takže rozhodnutí, zda se chovat čestně či lhát, zda převzít plnou odpovědnost za své jednání či rozhodnutí nebo svalit vinu a odpovědnost na někoho jiného, spočívá v osobnosti manažera. 16

17 Příklad etického rozhodování manažera-1 Chemický závod na výrobu umělých hnojiv, který zaměstnává pětinu práceschopného obyvatelstva města (cca 2 000 lidí) se rozhodl diverzifikovat výrobu se záměrem zlepšit svou pozici nejen na vnitřním, ale především na světovém trhu. Nová technologie, kterou chce management zavést v nejkratší době, by podnik postavila do výhodné pozice vůči domácí i zahraniční konkurenci. Současně by zavedení této technologie znamenalo radikální zlepšení vlivu výroby umělých hnojiv na životní prostředí. 17

18 Příklad etického rozhodování manažera-2 Po zavedení nové technologie by pak nedocházelo ke znečišťování spodních vod, za které firma v minulosti platila vysoké pokuty. Zavedení nové technologie však předpokládá postupné snížení stavu pracovníků o 50 %. Účinek na sociální situaci těchto propuštěných by byl pro tento region katastrofální. V regionu je už dnes 13 % nezaměstnanost. Jak byste se rozhodl/a v roli člena představenstva společnosti? 18

19 19 Volba způsobu uplatnění autority manažera podle stavu vnitropodnikové etiky Převažující morálka Uplatňovaná autorita Vzorec chování prac. Postoj pracovníků vyhýbání se trestu donucovacíodcizenívyhýbavý instrumentální směna odměňovacíkalkulaceutilitaristický mezilidská konformita normativnímorálnísnaživý usilovný společenská úmluva racionálnízavazující sedůvěryplný universální etické principy kolegiálníkooperativníideálně vstřícný

20 20 Faktory ovlivňující výkon týmu souvisící s etikou Klíčové etické hodnoty firmy SPOLEČNÝ CÍL Vnitrofiremní KLIMA JEDNOTA etický kodex morálka V TÝMU PRÁV firmy RŮZNOST ROLÍ etika komunikace

21 5 základních stylů jednání manažera v konfliktech podle etické vhodnosti STYLETICKÁ VHODNOSTETICKÁ NEVHODN OST INTEGRATIVNÍ Všeobecně vhodný - NEAUTORITATI VNÍ VSTŘÍCNÝ Když je podřízený pracovníkem zdravého podniku Když má podřízený lepší smysl a cit co je třeba udělat než nadřízený Když podřízení ignorují vlastní potřeby Když r. škodí firmě Když podřízení mají potřebnou odbornost DOMINANTNÍ Když rozhodnutí poslouží podniku Když bere v potaz jak zájmy podřízených, tak zájmy podniku Když je vůči druhým vykořisťovatelský (zneužívá je) VYHÝBAVÝ dočasně, když jiné problémy jsou z morálního hlediska důležitější Když se chce vyhnout správnému, ale osobně nepříjemnému rozhodnutí KOMPROMISNÍ když je třeba vyhnout se konfliktu když jsme v konfliktu slabší Když máme pravdu Když nemáme pravdu intelektuál. kompromis 21


Stáhnout ppt "Podnikatelská etika 9 Etika v činnosti podnikového managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google