Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRINS pplk. Ing. Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRINS pplk. Ing. Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR."— Transkript prezentace:

1 TRINS pplk. Ing. Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR

2 Úvod Úniky nebezpečných chemických látek - statistické zhodnocení

3 Úniky nebezpečných chemických látek (NCHL) v programu SSU Výsledky za roky 2014 - 2015

4

5

6 Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) - zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 písm. g) zákona o prevenci závažných havárií 2). 2) Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek – viz bod 4.6.5. Nebezpečná chemická látka nebo nebezpečný chemický přípravek - viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/48/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. ÚL se klasifikuje podle skupenství. 2) 2) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

7 ÚL plynu/aerosolu - plyn včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu. -podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.20: látky, jejichž absolutní tlak (tenze) par při 50 °C je větší než 294 kPa, nebo látky s kritickou teplotou menší než 50 °C, -v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží: látky s tenzí par vyšší než 300 kPa nebo zcela plynné při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa, viz např. ADR, bod 2200 (2).

8

9 ÚL kapaliny -podle ČSN 8421-1, čl. NA 1.9: látka mající při teplotě 50 °C tenzi (absolutní tlak) nasycených par nejvýše 294 kPa a při 35 °C nejsou tuhé ani pastovité, s přihlédnutím k ČSN 65 0201 a vyhlášce o požární prevenci, -podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky mající při tlaku 101,3 kPa bod tání nebo počátek tání 20 °C nebo nižší. Viskózní látky, u kterých bod tání není stanovitelný, se podrobují zkoušce podle ASTM D-4359- 90 nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrační zkoušce), viz např. ADR, bod 2000 (6). Poznámka: Za kapalinu se zde nepovažuje ropný produkt.

10

11 ÚL ropného produktu (olejová havárie) - zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně ropných produktů. Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

12

13 ÚL pevné látky – nebezpečná tuhá látka -podle ČSN ISO 8421, čl. NA 1.42: hmota s teplotou tání nebo odkapávání vyšší než 35 °C a hmoty, které nemají bod tání, -podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky, které nejsou kapalinami, viz např. RID, bod 400 (2), a prach -podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.42: rozmělněná tuhá látka s velikostí částic menší než 0,5 mm, viz též ČSN 01 5140, čl. 1.

14

15 ÚL ostatní * - jiné látky včetně potravinářských produktů

16

17 Další látky, které hasiči likvidovali u všech druhů událostí v letech 2011 – 2015

18

19

20

21 Některé závažné úniky NCHL v roce 2014 a 2015 (celkem 17 událostí při vyhlášení II.stupně poplachu – nejčastěji zemního plynu) 7. 6. 2014 – 39 kg kyseliny dusičné ve firmě Penta, Chrudim, zásah 9 JPO 19. 6. 2014 – kyselina sírové z autobaterií rozbitých po pádu z regálů skladu, Mladá Boleslav – Bezděčín, evakuováno 40 osob, zásah 11 JPO 31. 1. 2015 – 300m3 fugátu z bioplynové stanice, Liboměřice, okr. Chrudim, zásah 11 JPO

22 Závěr Od roku 2002 je součástí programu SSU také sledování firem TRINS u jednotlivých mimořádných událostí jako jedné ze složek IZS: 2003 - 16 událostí 2004 – 11 událostí 2005 – 3 události 2006 – 7 událostí 2007 – 8 událostí 2008 – 4 události 2009 – 2 události 2010 – 9 událostí 2011 – 4 události 2012 – 5 události 2013 – 2 události 2014 – 1 událost 2015 – 2 události

23 V SSU jsou v letech 2014 - 2015 evidovány 3 případy spolupráce se složkami TRINS: 2014 15. 7. – chlorová dezinfekce bazénové chemie, Hradec Králové, zraněna 1 osoba, zasahovaly 2 JPO, TRINS-ČEPRO Cerekvice a Pardubice-Semtín 2015 30. 1. – únik chlóru z lahve v garážích, Brno-Řečkovice, zásahovaly 2 JPO a TRINS-LindeGas 21. 2.. – rozlitý NaOH (louh) z plast.barelu na podlaze výrobní haly fi Faurecia, Mladá Boleslav – Plazy, zasahovalo 7 JPO, evakuováno 30 osob, TRINS-Paramo Kolín


Stáhnout ppt "TRINS pplk. Ing. Vladimír Vonásek MV - generální ředitelství HZS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google