Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802- 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obsah Management - Organizování © Ing. Jan Weiser  Manažerská funkce organizování  Nejdůležitější nástroje organizování  Organizační a funkční struktury  Popis pracovní činnosti  Řídící dokumenty v organizaci  Statut  Organizační řád  Organizační kultura  Klíčová slova  Otázky a úkoly

3 Manažerská funkce organizování Organizování lze chápat jako určování činností lidí (jednotlivců, skupin) ve smyslu dělby práce a výrobních prostředku k dosažení vytýčených cílů organizace. Smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci. Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

4 Organizování zahrnuje z formálního hlediska tyto činnosti  Identifikace a klasifikace požadovaných činností, tj. vytvoření popisů pracovních funkcí (rolí pracovníků) na základě plánu, který popisuje např. množství a vlastnosti produktů a termíny jejich zhotovení;  Seskupování činností potřebných pro dosažení cílů, tj. vytvoření pracovních skupin;  Přiřazení manažera ke skupině činností s odpovídající řídící pravomocí, tj. vytvoření popisu pracovních funkcí manažerů včetně pravomocí nad pracovníky skupiny;  Zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře;. Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

5 Manažerská funkce organizování Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Základní prvky organizování:  Specializace – kvalifikace pracovníků v různých oborech lidské činnosti  Koordinace – sladění činností jednotlivců (útvarů)  Vytváření útvarů  Rozpětí řízení – počet lidí řízených jedním vedoucím  Dělba kompetencí – delegování pravomoci a odpovědnosti na více vedoucích

6 Mini-pauza ke zvýšení koncentrace, zlepšení paměti a myšlení. Proč je sex pudová záležitost? Edupen oben, edup ot ďub.

7 Nejdůležitější nástroje organizování Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Organizační a funkční struktury Představují v každé instituci kostru, která umožňuje plnit její plánované cíle.  Zobrazují se ve formě organizačních a funkčních schémat, která graficky znázorňují postavení organizační jednotky (útvaru) v rámci celku.  Organizační struktura znázorňuje jednotlivé organizační útvary. Funkční struktura znázorňuje jednotlivá funkční pracovní místa.

8 Základní pojmy Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Liniové vazby Liniové prvky Úroveň řízení Vedoucí Podřízený VedoucíPodřízený

9 Základní organizační struktury Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Liniová organizační struktura tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami (jediný odpovědný vedoucí, jednoznačné vazby mezi nadřízeným a podřízenými). hlavní přednosti:  jasné kompetence při vytváření přirozených koordinačních struktur  jednoduché vazby podřízenosti a nadřízenosti  přehlednost a relativně krátké řetězce informačních vazeb Nevýhoda:  nevhodnost pro větší jednotky Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Podřízený E

10 Základní organizační struktury Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Liniově štábní organizační struktura  hlavní klad - specializace funkčních vedoucích s jejich vysokou odborností  tvořena liniovou a štábní složkou  charakterizována rozdílnými úkoly v řízení složky liniové a štábní Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru Štábní složka vytváří předpoklady k tomu, aby i se vzrůstající složitostí řízení na vyšších stupních řízení bylo možno dodržet zásadu jediného odpovědného vedoucího  v současné době se struktuře vytýká především značná nepružnost a malá adaptabilita na rychle se měnící výrobní situaci a podmínky řízení

11 Základní organizační struktury Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Vedoucí Útvar AÚtvar BÚtvar C Štáb Liniové řízení Štábní řízení

12 Jak vytvářet dílčí útvary v organizaci Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Samostatný útvar je charakterizován:  Specializací a kvalifikací pracovníků,  Pracovní proces a funkce, které jej mohou zabezpečit,  Čas – podle tohoto kriteria jsou pracovníci rozděleni např. do směn,  Produkt – pracovníci jsou seskupeni podle výrobku, který je nutno vyrábět, nebo služby, kterou je nutno zabezpečit,  Zákazník – seskupování přihlíží k potřebám skupin zákazníků,  Místo – pracovníci jsou seskupeni podle místa pracoviště, regionu, státu.

13 Nejdůležitější nástroje organizování Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Popis pracovního místa Firemní dokumentace Popis pracovního místa obsahuje zpravidla:  Název pracovního místa  Účel pracovního místa  Popis pracovních kompetencí - hlavní činnosti, úkoly  Zařazení v organizační struktuře včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti

14 Popis pracovního místa Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

15 Nejdůležitější nástroje organizování  Výčet pracovních prostředků a technických zařízení, které musí pracovník na daném místě ovládat  Odbornost (odborné kompetence), které musí pracovník na daném místě ovládat  Pracovní podmínky (místo výkonu činnosti, fyzikální, technické, organizační podmínky, bezpečnost práce)  Popis manažerských kompetencí - pravomoci a odpovědnosti na daném místě  Vymezení odpovědností za zdroje: Lidské zdroje, Finanční zdroje, Materiální zdroje, Čas, Technologie, Energie, Nemateriální zdroje (informace, znalosti). Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

16 4. Firemní dokumentace Management - Organizování © Ing. Jan Weiser Některé úkoly řešíme v organizaci pravidelně (opakovaně), proto je pro ně vhodné vydat delší dobu platné písemné postupy (normy, směrnice, instrukce).  Výhody: - nemusíme vydávat opakované ústní pokyny - jednotný postup pro všechny zainteresované pracovníky - tyto dokumenty jsou vizitkou firmy - jsou know-how firmy (mozkovou kapacitou firmy) - šetří čas manažerů

17 Firemní dokumentace Dělení firemní dokumentace: 1) Výrobně technická: a) technické normy (konstrukční normy) b) technickohospodářské normy (normy času) c) standardní normativy (manipulační) 2) Organizačně řídící dokumentace: a) statutární dokumenty b) řády c) směrnice d) pokyny, instrukce e) metodika Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

18 Organizační kultura Kolektivní povědomí o tom, jak věci fungují, jak by se měli členové organizace chovat, jak je důležitá hierarchie a autorita, různé představy o pracovním nasazení, co znamená být členem organizace atd. Systém sdílených významů a představ vyjadřovaných většinou symbolickou formou jako jsou rituály, historky a mýty. Funkce organizační kultury - posilovat soudržnost lidí tvořící organizaci. Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

19 Klíčová slova  Organizování, organizační struktura, liniová organizační struktura, liniově štábní organizační struktura, organizační útvar, popis pracovního místa, firemní dokumentace, organizační řád, statut, organizační kultura, kolektivní povědomí. Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

20 Otázky a úkoly 1. Jak lze definovat manažerskou funkci organizování? 2. Které činnosti zahrnuje proces organizování? 3. Jakou funkci plní organizační struktura organizace? 4. V čem spatřujete význam dílčích útvarů v organizaci? 5. Co řeší popis pracovní pozice zaměstnance? 6. Co řadíme mezi základní organizační dokumenty organizace? 7. Jak může firemní kultura ovlivnit chování pracovníků? Management - Organizování © Ing. Jan Weiser

21 Použitá literatura  Veber, Jaromír, Základy managementu pro středí školy, Fortuna 2003  Vysušil, Jiří, Základy managementu. Vydavatelství HZ 1996  Použité www stránky a ilustrační obrázky (veřejné zdroje)  http://www.obrazky.cz/detail?q=management&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=13&ref=http%3A//search.seznam.cz/ %3Fq%3Dwww.suler.cz%26aq%3D%26oq%3D%26sourceid%3Dszn-HP%26thru%3D&resID=7QqhKmWxcdMQFvumMyyn4NY4HX- 8Evdgx29hI36GBpU&imgURL=http%3A//docteurjp.free.fr/management.jpg&pageURL=http%3A//docteurjp.free.fr/fonctionnaires.htm&i mgX=445&imgY=600&imgSize=98&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3F7QqhKmWxcdMQFvumMyyn4NY4HX- 8Evdgx29hI36GBpU&thX=95&thY=128&qNoSite=management&siteWWW=&sId=okIh4SQswO4BIbCqrO20=okIh4SQswO4BIbCqrO20  Renčín, Vladimír, Renčín Best of. Nakladatelství EMINENT, 2011


Stáhnout ppt "MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google