Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematické následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací – majetek, inventarizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematické následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací – majetek, inventarizace."— Transkript prezentace:

1 Tematické následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací – majetek, inventarizace

2 Tematické kontroly výběr témat – brainstorming  majetek, inventarizace cíl kontrol – ověření, zda organizace  s majetkem hospodařily v souladu s právními a vnitřními předpisy, efektivně, účelně a hospodárně  dodržovaly veškeré povinnosti stanovené zřizovatelem v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností  měly nastavený a funkční vnitřní kontrolní systém v hospodaření s majetkem a eliminovaly veškerá rizika  dodržely nově nastavené postupy a provedly veškeré inventarizační činnosti dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. 223. 4. 2012

3 Tematické kontroly - majetek Majetek - okruhy:  vnitřní směrnice  pořizování a zařazení vč. veřejných zakázek  evidence  užívání majetku, jeho zabezpečení a ochrana  odpisování  vyřazování  pronájmy, nájmy, výpůjčky 323. 4. 2012

4 Tematické kontroly - majetek vnitřní směrnice  všechny organizace měly oblast majetku upravenu  některé organizace postupovaly v rozporu se směrnicí  u jedné organizace neupraven postup při vyřazování majetku 423. 4. 2012

5 Tematické kontroly - majetek pořízení a zařazení  nezjištěno neúčelné pořízení majetku  nedodržen závazný ukazatel  zařazení do účetnictví v rozporu se směrnicí  rozdílný okamžik zařazení do užívání dle majetkové a účetní evidence  do majetku zařazeny i upgrade programů, i když nebyla technickým zhodnocením  veř. zakázka malého rozsahu administrována v rozporu s pokyny zřizovatele 523. 4. 2012

6 Tematické kontroly - majetek evidence  neevidování pozemku předaného k hospodaření  neocenění majetku  technická zhodnocení evidována samostatně  pozemky neevidovány a neoceněny jednotlivě  nepřehledná evidence staveb 623. 4. 2012

7 Tematické kontroly - majetek užívání majetku, jeho ochrana a zabezpečení  opakovaně nedodržován pokladní limit  pohyb hotovosti mezi pokladnou a BÚ neproveden během jednoho dne  nedostatečný rozsah dohod o odpovědnosti  nedostatečné zajištění areálu organizace  nevyužívání majetku 723. 4. 2012

8 Tematické kontroly - majetek odpisování  majetek zařazen do nesprávné odpisové skupiny  totožné položky majetku zařazeny do rozdílných odpisových skupin 823. 4. 2012

9 Tematické kontroly - majetek vyřazování  skutečný okamžik vyřazení dle předložených potvrzení neodpovídal okamžiku vyřazení z účetnictví  neprokázán okamžik a způsob vyřazení  neprokázán okamžik likvidace 923. 4. 2012

10 Tematické kontroly - majetek pronájmy, nájmy, výpůjčky  na dobu delší než 1 rok neodsouhlaseny zřizovatelem  nesledovány podmíněné pohledávky resp. závazky při nestanovení významnosti informace  nesprávná valorizace nájemného  neprůkazná a neúplná kalkulace ceny pronájmu 1023. 4. 2012

11 Tematické kontroly - majetek zjištěné nedostatky v účinnosti vnitřního kontrolního systému hospodárný, účelný a efektivní výkon veřejné správy  nehospodárný výdaj úhradou havarijního pojištění za automobil starší 10 let rizika v hospodaření s veřejnými prostředky  opakované překračování pokladního limitu, v některých dnech zůstatky hotovosti a cenin nad pojistný limit  neuzavřeny dohody o odpovědnosti v dostatečném rozsahu  nedostatečné zajištění areálu 1123. 4. 2012

12 Tematické kontroly - majetek zjištěné nedostatky v účinnosti vnitřního kontrolního systému funkčnost vnitřního kontrolního systému  zjištěny systémové nedostatky v předběžné řídící kontrole před vznikem závazku při pořizování majetku tím, že řídící kontrola:  neprovedena / neprokázána vůbec  datována až po uskutečnění nákupu  příkazce operace podepisoval jednotlivé objednávky v zastoupení i za správce rozpočtu  nájemní smlouvy nepodepsány příkazcem operace ani správcem rozpočtu 1223. 4. 2012

13 Tematické kontroly - majetek Závěr  systém hospodaření s majetkem byl nastaven a byl funkční  systémové nedostatky zjištěny u pronájmů, nájmů a výpůjček majetku – chyběly souhlasy zřizovatele, nesledovány podmíněné pohledávky resp. závazky při nestanovení významnosti informace  neprováděna řídící kontrola před každým pořízením majetku 1323. 4. 2012

14 Tematické kontroly - inventarizace Inventarizace - okruhy:  vnitřní pravidla  organizační zajištění  inventurní soupisy  provedení inventury  inventarizační rozdíly  inventarizační zpráva 1423. 4. 2012

15 Tematické kontroly - inventarizace vnitřní pravidla  nenastaveny všechny inventarizační činnosti  nesprávná terminologie  neprokázáno proškolení zaměstnanců odpovědných za provedení inventarizace 1523. 4. 2012

16 Tematické kontroly - inventarizace organizační zajištění  plán inventur v několika případech nedoložen, některé náležitosti plánu obsaženy v jiných vnitřních předpisech  plán inventur neobsahoval veškeré údaje požadované vyhláškou 1623. 4. 2012

17 Tematické kontroly - inventarizace inventurní soupisy  chybějící náležitosti požadované vyhláškou  chybějící náležitosti příloh inventurních soupisů  chybějící přílohy inventurních soupisů 1723. 4. 2012

18 Tematické kontroly - inventarizace provedení inventury  neprokázáno provedení inventarizace veškerého majetku a závazků  dokladová inventarizace ukončena po termínu pro odeslání účetní závěrky do CSÚIS  nesprávný resp. neúplný způsob zjišťování skutečných stavů  pouze celkovou částkou inventovány některé části inventarizační položky, resp. přírůstky a úbytky  neinventován cizí majetek 1823. 4. 2012

19 Tematické kontroly - inventarizace inventarizační rozdíly  nezjištěny organizacemi ani kontrolou na místě  rozdíly v důsledku neporovnání skutečně zjištěného stavu se stavem v účetnictví  v inventurních soupisech uvedena nesprávná hodnota drobného majetku  duplicitní uvedení / neuvedení dokladu v inventurním soupisu pohledávek 1923. 4. 2012

20 Tematické kontroly - inventarizace inventarizační zpráva  jedna organizace ji nevyhotovila  zprávy neobsahovaly seznam vyhotovených inventurních soupisů příp. dodatečných inventurních soupisů 2023. 4. 2012

21 Tematické kontroly - inventarizace Závěr  organizace do svých vnitřních předpisů promítly ustanovení vyhlášky o inventarizaci pouze částečně, největší problémy byly s aplikací požadavků na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace  nové dokumenty požadované vyhláškou (plán inventur, inventarizační zpráva) neobsahovaly předepsané náležitosti, obdobně inventurní soupisy  neúplnost dokumentů vyplývala zejména z neznalosti či nejasnosti nových pojmů 2123. 4. 2012

22 Tematické kontroly - inventarizace Závěr  organizace neinventovaly cizí majetek nacházející se v jejich prostorách  praktické provedení inventur se příliš nezměnilo, převažovaly formální nedostatky  vyhláška vyžaduje od organizací detailní popis postupu provedení jednotlivých inventur, s tímto nárůstem administrativních úkonů se některé organizace nevyrovnaly 2223. 4. 2012


Stáhnout ppt "Tematické následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací – majetek, inventarizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google