Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR - Strategie zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce MUDr. Michael Vít, Ph.D. Poslanecká sněmovna 23. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR - Strategie zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce MUDr. Michael Vít, Ph.D. Poslanecká sněmovna 23. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR - Strategie zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce MUDr. Michael Vít, Ph.D. Poslanecká sněmovna 23. listopadu 2010

2 RADA EVROPSKÉ UNIE Světové zdravotnické shromáždění konané v roce 2003 přijalo usnesení s cílem zvýšit míru proočkovanosti proti chřipce u všech vysoce ohrožených osob tak, aby bylo do roku 2006 dosaženo proočkovanosti u starších věkových skupin obyvatelstva alespoň ve výši 50% a do roku 2010 ve výši 75%.

3 Doporučení rady EU o očkování proti sezónní chřipce

4  Přijmout společná opatření za účelem zmírnění dopadu sezónní chřipky tím, že se bude podporovat očkování u ohrožených skupin a u zdravotnických pracovníků.  Cílem tohoto doporučení je co možná nejdříve a nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015 dosáhnout cíle 75% proočkovanosti u starších věkových skupin – podle doporučení WHO.  K uskutečnění těchto cílů je nutné informovat veřejnost i odborníky prostřednictvím kampaní, dále všechny dotčené osoby ve zdravotnictví, ohrožené skupiny, zdravotnické pracovníky, lékaře, řídící pracovníky ve zdravotnictví a politiky. Doporučení rady EU o očkování proti sezónní chřipce

5 Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojovaných se zdravotní péčí

6  podpora aktivní úlohy zdravotnických organizací v otázkách bezpečnosti pacientů  posílit účast a informovanost občanů a pacientů prostřednictvím organizací, programů na všech příslušných úrovních  podporovat vzdělávání a odborné přípravy v oblasti bezpečnosti pacientů Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojovaných se zdravotní péčí

7 MZCR - Příkaz ministra č. 20/2010 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příkaz ministra č. 20 / 2010 Zřízení pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu na zlepšení proočkovanosti proti sezónní chřipce Účinnost ode dne:16. července 2010 Odpovědný útvar: OVZ Vydal KAB dne:16.července 2010 Zřizuji Pracovní skupinu pro přípravu Národního akčního plánu na zlepšení proočkovanosti proti sezónní chřipce. Vydávám Statut a jednací řád Pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu na zlepšení proočkovanosti proti sezónní chřipce, které jsou přílohou tohoto příkazu Ukládám náměstkovi ministra a hlavnímu hygienikovi ČR předložit návrh na jmenování předsedy, místopředsedy, tajemníka a členů komise v termínu do 20 dnů po schválení tohoto příkazu. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání. Leoš H e g e r ministr zdravotnictví

8 Z á p i s z I. zasedání pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu na zlepšení proočkovanosti proti sezónní chřipce konaného dne 13.9.2010 na MZ Forma přijetí Akčního plánu pro ČR Přítomní souhlasí s tím, aby Akční plán byl přijat formou usnesení vlády. Materiál bude předložen do konce I. pololetí 2011 k projednání ve vládě. Návrh Akčního plánu – projednání připomínek: -Čl. II. Definice cílových skupin - doplnit odkaz na § 30 bod 4 zákona 48/1997 Sb., v platném znění, kde je stanoven výčet indikací, při kterých je očkovací látka proti chřipce hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. - Čl. II.1. vypustit text „zejména první linie kontaktu s pacientem“ a doplnit „ošetřující personál v zařízeních sociálních služeb a personál v domovech pro seniory“. -Čl. III.2. doplnit i podporu vzdělávání pracovníků medií. - Čl. III.4. – data o proočkovanosti osob proti chřipce v roce 2010, jimž je vakcína hrazena ze zdravotního pojištění, poskytnou na základě požadavku OVZ na DZP zdravotní pojišťovny. Současně je třeba na příštím zasedání doladit systém předávání dat o proočkovanosti u osob, které jsou samoplátci. - Čl. IV.1. vypustit slovo „mediální“ a doplnit i ČLK. - Čl. IV.2. doplnit Sdružení praktických lékařů. -Čl. IV.3. zdůraznit anonymitu dat – systém komunikace s praktickými lékaři o důvodech odmítání očkování proti chřipce projednat na poradě vedoucích protiepid. odborů KHS dne 29.9.2010.

9 Národní akční plán České republiky ke zvýšené proočkovanosti proti sezónní chřipce Návrh: I. Hlavní strategické cíle plánu I.1. Zajištění edukačních kampaní o významu očkování proti sezónní chřipce, jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro laickou veřejnost. I.2. Dosáhnout co nejdříve, nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015, 75 % proočkovanosti proti chřipce u starších věkových skupin a pokud možno i u zdravotně stigmatizovaných osob, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo znamenat vážné zhoršení základního onemocnění. I.3. Zvýšit proočkovanost proti chřipce u zdravotníků.

10 II. Definice cílových skupin II.1. Zdravotničtí pracovníci, ošetřující personál v zařízeních sociálních služeb a personál v domovech pro seniory. II.2. Osoby starší 65 let věku. II.3. Osoby se základním onemocněním, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo vážně ohrozit zdravotní stav, tj. zejména osoby se zdravotními indikacemi dle § 30 bod 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Národní akční plán České republiky ke zvýšené proočkovanosti proti sezónní chřipce

11 III.1. Zajištění cílených kampaní, prostřednictvím médií, které budou určeny zdravotnickým pracovníkům, laické veřejnosti, s důrazem na populaci starší 65 let a zdravotně stigmatizované osoby, a řídícím pracovníkům ve zdravotnictví směřujícím ke zdůraznění významu očkování proti sezónní chřipce a tím ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v ČR. III.2. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků, pracovníků sociálních služeb a pracovníků médií včetně odborné přípravy a výměny informací o významu očkování proti sezónní chřipce a současně i o možných závažných zdravotních důsledcích onemocnění sezónní chřipkou. III.3. Analýza důvodů, které vedou v ČR nejen u starších a zdravotně stigmatizovaných osob, ale i u zdravotnických pracovníků k nízké proočkovanosti proti sezónní chřipce. III.4. Celostátní shromažďování údajů o proočkovanosti proti sezónní chřipce dle skupin (zdravotníci, osoby starší 65 let, osoby zdravotně stigmatizované, ostatní osoby). III. Přehled konkrétních aktivit vedoucích k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu České republiky

12 IV.1 Vytvoření včasné cílené kampaně určené pro skupinu osob uvedenou v bodě III.1 Zodpovídá: MZ, FN, Státní zdravotní ústav, krajské úřady, krajské hygienické stanice, zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Pacientské fórum – Koalice pro zdraví Termín: každoročně v období září – listopad Kritéria hodnocení: počet akcí, jejich sledovanost, popř. ohlas na tyto kampaně IV.2. Zařazení vzdělávacích kurzů pro zdravotnické pracovníky s maximem kreditů do programu vzdělávání FN, IPVZ, NCONZO, ČLS JEP, SPL, ČLK, MPSV Zodpovídá : FN, IPVZ, NCONZO, ČLS JEP, SPL, ČLK, MPSV Termín:průběžně počínaje rokem 2010 Kritéria hodnocení: počet vzdělávacích akcí, jejich odražení na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce IV. Aktivity k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu České republiky ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce

13 IV.3. Každoročně cestou KHS provést se zachováním anonymity osobních dat podle jednotné metodiky analýzu důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce zejména u všeobecných praktických lékařů, včetně důvodů odmítání očkování u jimi registrovaných pacientů starších 65 let a zdravotně stigmatizovaných osob. Prostřednictvím řídících pracovníků ve FN provést podle uvedené metodiky se zachováním anonymity osobních dat analýzu důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce u jejich zdravotnického personálu. Zodpovídá: ředitel KHS, ředitelé FN Termín: každoročně vždy do 1. března podat zprávu hlavnímu hygienikovi ČR Kritéria hodnocení: celostátní analýza důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce provedená MZ a dle výsledků orientace mediální kampaně IV.4. Prostřednictvím zdravotních pojišťoven získat data o počtu očkovaných osob proti sezónní chřipce a to u zdravotnických pracovníků, osob starších 65 let a zdravotně stigmatizovaných osob (výkon číslo 02129). Zodpovídá: MZ Termín: každoročně do 30. dubna Kritéria hodnocení: sledování trendu proočkovanosti proti sezónní chřipce dle jednotlivých skupin očkovanců IV. Aktivity k dosažení strategických cílů Národního akčního plánu České republiky ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce

14 V.1. Na internetových stránkách MZ zveřejnit každoročně počínaje rokem 2012 nejpozději do 30. srpna analýzu a závěry ze získaných dat dle bodu IV. Národního akčního plánu ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce. V.2. V souladu s Doporučením Rady č. 2009/1019/EU podávat cestou MZ Komisi zprávu o plnění citovaného Doporučení a to počínaje rokem 2012 vždy do 30. dubna, pokud nebude ze strany Komise stanoven jiný termín. V. Monitorování a hodnocení efektivity Národního akčního plánu ke zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce

15 Národní přehled očkování proti sezónní chřipce u osob > 65 let za rok 2006 - 2007,

16 Národní přehled očkování proti sezónní chřipce u osob > 65 let, leden 2008

17 Národní přehled očkování proti sezónní chřipce u osob > 65 let za rok 2008, OECD Health Data 2010

18 Národní přehled očkování proti sezónní chřipce u osob > 65 let, porovnání let 2003 a 2008, OECD Health Data 2010

19 Cíl WHO 2010 - 75% proočkovanost 2007/8

20

21 Incidence ARI od roku 2006 do současné doby

22 Výskyt ARI v 46. k. t. 2010 (1)

23 Výskyt ARI v 46. k. t. 2010 (2)

24 Výskyt ILI v 46. k. t. 2010 (1)

25 Výskyt ILI v 46. k. t. 2010 (2)

26 Ze zprávy NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry 22.11.2010 Situace v ČR a v Evropě  V rámci surveillance NRL v 46. k. t. neprokázala žádný případ chřipky.  V rámci ECDC hlášení je evidován mírný nárůst nemocnosti i případů chřipky, trend je setrvalý již několik posledních týdnů a odpovídá roční době. Je prokazován H1N1 pdm stejně jako H3N2 a B. Úhrnně, během 45. k.t. bylo do TESSy nahlášeno 369 sentinelových vyšetření, z nichž 22 (6%) bylo chřipka pozitivní. Ze sentinelových i nesentinelových zdrojů bylo celkem prokázáno 39 případů chřipky, 32 A a 7 B. 24 A pozitivních vzorků bylo dále subtypováno, 20x byla zachycena pandemická varianta H1N1 a 4x H3N2.

27


Stáhnout ppt "Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR - Strategie zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce MUDr. Michael Vít, Ph.D. Poslanecká sněmovna 23. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google