Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nahlížení do správního spisu a právo na informace JUDr. Lenka Cundová vedoucí odboru správního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nahlížení do správního spisu a právo na informace JUDr. Lenka Cundová vedoucí odboru správního Krajského úřadu Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Nahlížení do správního spisu a právo na informace JUDr. Lenka Cundová vedoucí odboru správního Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2 Nahlížení do spisu (§ 38 SŘ) právo účastníků a jejich zástupců nahlížet do spisu právo jiných osob (právní zájem, vážný důvod) právo na výpisy a pořízení kopie spisu ve spojení s právem nahlížet do spisu

3 Působnost informačního zákona ( § 2 odst. 3 zák.č.106/1999 Sb.) zákon se nevztahuje na poskytování informací: - zvláštní zákon upravuje jejich poskytování - úprava vyřízení žádosti, náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací

4 Názor veřejného ochránce práv žádost o kopii konkrétní listiny ze správního spisu - není zřejmý zájem žadatele na získání dokumentu primární posouzení žádosti jako žádosti podle Inf.Z. - informování žadatele, že vyloučené informace podle Inf.Z. možno získat pouze za podmínek § 38 SŘ

5 nahlížení do spisu x získání kopie dokumentu ze spisu nahlížení = speciální forma seznámení se s informacemi ve spise - vyhrazená jen účastníkům řízení a osobám, které prokáží právní zájem

6 Rozsudek NSS č.j.5A 158/2001-100 žadatel žádal o informace o postupu ministerstva ve správním řízení a o kopie příslušných listin osvědčujících tyto informace žádost rozhodnutím zamítnuta – odkaz na § 2 odst.3 Inf.Z.: zvláštním předpisem je správní řád NSS: rozhodnutí zrušeno; § 23 starého SŘ je ve vztahu k Inf.Z. ustanovením zvláštním - žádost formulována značně obecně, žadatel měl být vyzván k upřesnění žádosti

7 Rozsudek NSS č.j. 6A 83/2001-39 žadatel (neúčastník) žádal o poskytnutí kopie povolení za zábor veř. prostranství a kopie všech pravomocných rozhodnutí žádost zamítnuta - odůvodnění: žadatel má právo na obecné informace, nikoli na osobní údaje a údaje ze správního spisu jako neúčastník NSS: rozhodnutí zrušeno, správní orgán měl vyjasnit, zda žádost nebyla ve své podstatě žádostí o nahlížení do spisu neúčastníkem

8 Rozsudek NSS č.j.8 As 34/2005-76 žadatel (neúčastník) žádal o poskytnutí kopie správního rozhodnutí žádost zamítnuta – odůvodnění: na žádost se nevztahuje Inf.Z., ale správní řád NSS: - § 23 starého SŘ je zvláštním ustanovením k Inf.Z.; nevylučuje užší přístup podle Inf. Z. k informacím obsaženým ve spise o správním řízení

9 - § 23 starého SŘ upravuje maximální šíři práva nahlížet do spisu; nahlížející nemusí specifikovat obsah informací - žádost o kopii rozhodnutí je jednoznačnou žádostí o informace obsažené v tomto rozhodnutí - žadatel nepožadoval nahlédnutí do spisu, ale domáhal se informací obsažených v konkrétním rozhodnutí

10 Rozsudek NSS č.j.8 As 45/2006-47 žadatel žádal o poskytnutí informace formou kopie rozhodnutí nebo nahlédnutím do nich žádost zamítnuta - odůvodnění: žadatel musí prokázat odůvodněnost požadavku, právní zájem NSS: žádost o kopii rozhodnutí jako celku je jednoznačnou žádostí o informace - informace = zpráva, sdělení, projev s konstatováním faktů

11 Rozsudek NSS č.j. 5 As 3/2006-70 žadatel (účastník) žádal o poskytnutí kopií spisových materiálů z územního řízení žádost zamítnuta - odůvodnění: zákonné požadavky pro přístup k takovým informacím stanoví stavební zákon nebo správní řád NSS: nahlížení do spisu = realizace procesního práva, úprava v SŘ pouze pro fyzické nahlížení - právo na informace = realizace hmotného práva

12 - žadatel žádá o poskytnutí informací jinou formou než nahlédnutím = aplikace Inf.Z. - správní řád jiné formy poskytování informace neupravuje - práva na informace podle Inf.Z. může využít i účastník správního řízení - pro postup dle Inf. Z. nutná přesná specifikace požadované informace

13 - žádost o kopii spisového materiálu z územního řízení ve věci umístění stavby lze dle NSS hodnotit jako žádost podle Inf.Z., pokud žadatel založil svým podáním režim Inf.Z. - ze znění žádosti vyplývá, že měla být poskytnuta kopie celého správního spisu (s výjimkou rozhodnutí úřadu o posuzování vlivů dle z.č.100/2001 Sb.) - pokud žádost obecná – postup dle § 14/3 Inf.Z.

14 Rozsudek NSS č.j.3 As 13/2007-75 žadatel žádal o: - poskytnutí oznámení – podkladu pro zahájení řízení o dopravním přestupku - poskytnutí oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti obč. soužití - poskytnutí informace o tom, zda v uvedených věcech probíhá přestupkové řízení

15 žádost zamítnuta - odůvodnění: žádosti se týkaly konkrétních oznámení; na řízení o přestupcích se vztahuje PZ a SŘ NSS: - ustanovení § 23 starého SŘ nemohlo být samo o sobě překážkou poskytnutí informaci ani v případě zahájeného správního řízení

16 - Inf.Z. je norma obecná, nevylučuje řešení určitých otázek pro vymezený okruh vztahů a subjektů odlišně - § 23 starého SŘ – maximální šíře oprávnění, právo nahlížet do spisu v celém rozsahu - osoba nahlížející do spisu nemusí specifikovat informaci - není vyloučen užší přístup podle Inf.Z. - obě právní úpravy obstojí vedle sebe

17 Rozsudek NSS č.j.6 As 52/2007-80 žadatel (neúčastník) žádal o poskytnutí fotokopií správního spisu podle Inf. Z. žádost zamítnuta - odůvodnění: v případech na které se vztahuje § 23 starého SŘ nelze aplikovat Inf.Z. NSS: postup podle § 23 SŘ pouze v případech získání informací prostřednictvím nahlížení do spisu

18 - pokud žadatel výslovně nevolí postup nahlížení do spisu, není důvod odmítnout postup dle Inf. Z. - žadatel dle domáhal poskytnutí informací podle Inf.Z., proto mělo být rozhodnuto podle Inf.Z.

19 Rozsudek NSS č.j.4 As 54/2007-57 žadatel žádal o: - poskytnutí informací o obsahu celého spisu ve věci vyřizování jeho stížnosti na protiprávní jednání úředníka - výslovně uvedl, že žádá o seznámení s celým obsahem spisu a umožnění pořídit si kopii spisu

20 žádost zamítnuta - odůvodnění: podání nesměřovalo ke zjištění konkrétní informace, výsledkem postupu mělo být seznámení se spisem NSS: rozhodující je, zda bylo v rozhodné době nahlížení do stížnostního spisu podřaditelné režimu Inf.Z. - v posuzované věci šlo o nahlížení do spisu, bylo by možno dovodit užití § 23 starého SŔ

21 - od nabytí účinnosti Inf.Z. do nabytí účinnosti nového správního řádu (do 1.1.2006) bylo nahlížení do stížnostních spisů v režimu § 14 odst.3 písm.c) Inf.Z. - po nabytí účinnosti nového SŘ tato konstrukce opuštěna – viz novela Inf.Z. č. 61/2006 Sb. – novelizován § 14 Inf.Z.

22 Rozsudek NSS č.j.2 As 38/2007-78 žadatel (účastník) žádal 7.2.2006 o poskytnutí informace o obsahu celého spisu a o kopii celého spisu ve věci vyřizování stížností žádost zamítnuta rozhodnutím založeným fikcí rozsudkem městského soudu fiktivní rozhodnutí zrušeno - odůvodnění MS: žádost nebyla žádostí o nahlížení do spisu, ale žádostí podle Inf.Z.

23 NSS: zrušil rozsudek MS - rozhodné je zda lze prostřednictvím If.Z. nahlížet do správního spisu - § 2 odst.3 Inf.Z. aplikovat pokud žadatel požaduje kompletní správní spis ve své věci - poskytnutí informace nahlédnutím do spisu je jedním ze způsobů poskytnutí informace

24 závěr NSS: v posuzované věci šlo o nahlížení do spisu, nikoliv o vyřízení stížnosti - nahlížení do stížnostního spisu po 1.1. 2006 je možné pouze prostřednictvím SŘ - zvláštní zákon musí poskytování informací upravit komplexně

25 - § 38 nového SŘ zakotvuje komplexní postup při poskytování informací podřaditelný pod § 2 odst. 3 Inf. Z. - v posuzovaném případě nebylo třeba výzvy k upřesnění žádosti - význam nemá, že podání nazváno jako žádost podle Inf.Z. - nahlížení do spisu je zvláštním právním institutem vůči obecné úpravě v Inf. Z,.

26 Závěr – doporučení postupu žadatel žádá o poskytnutí kopie správního rozhodnutí nebo kopie určitých listin ze správního spisu – poskytnout podle Inf.Z.s vyloučením údajů žadatel žádá informace o postupu úřadu ve správním řízení nebo o poskytnutí kopií materiálů ze správního řízení - vyzvat žadatele k upřesnění žádosti podle Inf.Z.

27 žadatel žádá o poskytnutí informace o obsahu celého spisu a o kopii celého spisu - žadatele není třeba vyzývat k upřesnění žádosti - použije se § 38 správního řádu - žadatel - neúčastník musí prokázat právní zájem, resp. vážný důvod - uplatní se tedy § 2 odst. 3 Inf. Z.

28 Děkuji za pozornost! JUDr. Lenka Cundová Tel.: 541 652 245 E-mail: cundova.lenka@kr-jihomoravsky.czcundova.lenka@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Nahlížení do správního spisu a právo na informace JUDr. Lenka Cundová vedoucí odboru správního Krajského úřadu Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google