Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinné právo – úvod, vznik manželství JUDr. Věra Pražmová 602206426.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinné právo – úvod, vznik manželství JUDr. Věra Pražmová 602206426."— Transkript prezentace:

1 Rodinné právo – úvod, vznik manželství JUDr. Věra Pražmová vprazmova@zpmvcr.cz 602206426

2 Pojem rodinného práva Právní odvětví regulující vztahy mezi manžely vztahy mezi rodiči a dětmi, jejichž prostřednictvím vznikají vztahy mezi dalšími příbuznými vztahy náhradní rodinné výchovy Je součástí občanského práva

3 Základní principy rodinného práva princip blaha dítěte princip rovnosti subjektů rodinného práva princip vzájemné pomoci Zvýšené ochrany manželství a rodičovství – ústavní princip

4 Právní ochrana rodiny rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany člověk má přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. (§ 3 NOZ),

5 Právní ochranu stejnou jako rodina mohou požívat i společenství osob, žijících mimo rodinu – druh, družka, partneři, žijící s dítětem, které se narodilo jednomu z partnerů z jiného vztahu… Není však upravena vyživovací povinnost, nelze dědit ze zákona…

6 Prameny rodinného práva Listina zákl. práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky Úmluva o právech dítěte z roku 1989, ( publikována 104/1991 Sb.) Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (43/2000 Sb.m.s.) Úmluva o vymáhání výživného v cizině ( č. 33/1959 Sb. ) Evropská úmluva o osvojení dětí ( 132/2000 Sb.m.s.) Prameny EU : Nařízení Rady č. 2201/2003, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti

7 Prameny rodinného práva Vnitrostátní zákonodárství : Zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014 Zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Zák. č. 301/ 2000 Sb., o matrikách Zák. č. 218/ 2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže Zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

8 Manželství : § 655 NOZ Trvalý svazek mezi mužem a ženou, založený zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc.

9 Manželství – pojmové znaky: může platně vzniknout pouze před příslušným orgánem pověřeným vést matriku nebo před orgánem registrované církve nebo náboženské společnosti může vzniknout pouze mezi mužem a ženou princip rovnoprávnosti princip monogamie svobodné a dobrovolně uzavřené životní společenství vzniká pouze zákonem předepsaným způsobem

10 Vznik manželství svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy dobrovolně vstupují do manželství, učiněným před příslušným orgánem veřejně, slavnostním způsobem, za přítomnosti dvou svědků.

11 Předoddavkové řízení provádí matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, snoubenci předkládají příslušné doklady další prohlášení snoubenců, která jsou obsažena v dotazníku v rámci předoddavkového řízení : - že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství - znají navzájem svůj zdravotní stav - že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotného zajištění rodiny po uzavření manželství - souhlasné prohlášení o příjmení jejich i jejich dětí

12 Předoddavkové řízení končí stanovením termínu občanského sňatku vydáním osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro církevní sňatek.

13 Občanský sňatek Uzavírá se před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl. města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst... Prohlášení musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu+ 2 svědci

14 Církevní sňatek je rovnoprávnou formou uzavření manželství nutnost uzavření před státem registrovanou církví či náboženskou společností snoubenci musí předložit osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo 6 měsíců. Jinak by manželství vůbec nevzniklo ( zdánlivé manželství). církevní orgán je povinen do 3 pracovních dnů doručit příslušnému matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství.

15 Uzavření manželství zástupcem §669 NOZ povolení krajského úřadu, jsou li pro to důležité důvody. Na povolení není právní nárok Plná moc, úředně ověřená, v níž musí být přesně označen druhý snoubenec, s nímž má být manželství uzavřeno, jinak nevznikne Zástupcem může být pouze zletilá fyzická osoba stejného pohlaví jako zastupovaný snoubenec Zastoupen na základě plné moci může být pouze jeden za snoubenců

16 Neplatnost manželství ( matrimonium nullum) neplatné manželství má právní následky až do doby, dokud je soud neprohlásí za neplatné. dojde –li k prohlášení neplatnosti manželství pohlíží se na něj jako na neuzavřené rozhodnutí soudu působí ex tunc – tj. zpětně, od okamžiku uzavření manželství osobní status fyzické osoba je svobodný/ á. nutné vypořádat osobní vztahy mezi manželi - zaniká dohoda o společném příjmení, oba jsou nadále povinni užívat dosavadní

17 Neplatné manželství Existence jiného manželství Příbuzenství- předci-potomci, sourozenci Mezi snoubenci vztah pěstounství, poručenství, nebo snoubenec je svěřeným dítětem do péče druhého Nedostatek věku Duševní choroba Vada právního úkonu donucení fyzickým násilím

18 Zdánlivé manželství : ( non matrimonium) nevyvolává žádné právní následky o jeho neexistenci nemusí soud rozhodovat nemůže konvalidovat dvě osoby téhož pohlaví chybí souhlasné prohlášení snoubenců o vůli vstoupit do manželství církevnímu sňatku chybí předoddavkové řízení zástupce bez platné plné moci uzavření před nepříslušným orgánem

19 Závěrečné shrnutí Svazek mezi mužem a ženou Uzavřený zákonem předepsaným způsobem Před orgánem matriky či registrované církve Nutné svobodné a úplné souhlasné prohlášení

20 Závěrečné shrnutí Zákonná překážky manželství : Dvě osoby stejného pohlaví Ženatý muž, vdaná žena Nedostatek věku Blízký příbuzenský vztah Osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům Vady právního úkonu – nátlak, omyl

21 Závěrečné shrnutí Manželství neplatné - vyvolává právní následky, o neplatnosti rozhoduje soud, může konvalidovat Manželství zdánlivé – tak zásadní nedostatky, že manželství vůbec nevzniká, nevyvolává tedy žádné právní následky, není možná konvalidace


Stáhnout ppt "Rodinné právo – úvod, vznik manželství JUDr. Věra Pražmová 602206426."

Podobné prezentace


Reklamy Google