Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Enterprise and Industry Directorate-General European Commission CIP- podprogram Podnikání a inovace Ing. Lucie Chroustová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Enterprise and Industry Directorate-General European Commission CIP- podprogram Podnikání a inovace Ing. Lucie Chroustová."— Transkript prezentace:

1 Enterprise and Industry Directorate-General European Commission CIP- podprogram Podnikání a inovace Ing. Lucie Chroustová

2 Cíle Lisabonské strategie Better Regulation / Internal Market CIP Legal base and Budget Industrial Policy SME Policy Innovation Policy

3 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření – jednotlivé členské státy Strukturální opatření ES realizovaná členskými státy Nadnárodní komunitární programy EU. Základní principy komunitárních programů: Mezinárodní partnerství Evropská přidaná hodnota a přínos k politikám EU Projektové financování (spolufinancování) Jsou víceleté a vždy je implementuje a financuje EK přímo z rozpočtu EU

4 CIP: 9 předchozích programů 1. KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ (ZEJMÉNA MSP) 2. INOVACE A EKO-INOVACE 3. KONKURENCESCHOPNÁ, INOVATIVNÍ & INFORMAČNÍ SPOLEČNOST PRO VŠECHNY 4. ENERGETICKÁ ÚČINNOST & NOVÉ / OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 4 společné oblasti MAP Innovation Modinis eCONTENT STEERSAVEALTENER

5 Struktura CIP: 3 pilíře Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) € 2.170 million incl. € 430 for eco-innovation Information Communication Technologies - Policy Support Programme (ICT- PSP) € 730 million Intelligent Energy Europe (IEE) € 730 million From 2007 to 2013: € 3.621 million

6 Lepší přístup k financování MSP prostřednictvím nástrojů rizikového kapitálu a záruk Podpůrné služby pro podnikání a inovace poskytované sítí regionálních center Zdůrazňování podnikání a inovací Podpora ekoinovacím Podpora tvorby politik povzbuzující podnikání a inovace Program pro podnikání a inovace (EIP)

7 Vytváření jednotného evropského informačního prostoru Posilování vnitřního evropského trhu ICT a výrobků, založených na informačních a komunikačních technologiích a službách Stimulace inovací prostřednictvím širokého uplatnění a investování do ICT Vytváření informační společnosti přístupné pro všechny a výkonnějších a efektivnějších služeb pro veřejnost Zlepšování kvality života (ICT PSP) - Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií

8 (IEE) - Program Inteligentní energie – Evropa Zvyšování energetické účinnosti a racionální využívání energetických zdrojů Podpora novým a obnovitelným zdrojům energie a energetické diverzifikaci Prosazování energetické účinnosti a nových energetických zdrojů v dopravě

9 3 řídící výbory 3 pracovní programy Schvalovací proces Odlišný systém vyhlašování výzev Řízení programu

10 Cíle: Přístup k financování MSP spolupráce a informovanost Inovace a ekoinovace Podnikání a inovační kultura Podniky a inovační reformy Nástroje: Finanční nástroje (kapitál a záruky na úvěry) Podpůrné služby pro podnikání Inovační projekty (sektory, klastry, sítě, regiony, transfer technologií, služby…) Analýzy politik, vývoj a koordinace 1. pilíř: Program pro podnikání a inovace (EIP)

11 Nástroj rizikového kapitálu pro rychle rostoucí a inovativní firmy: GIF2 - “překonání údolí smrti” Securizace bankovních portfolií půjček pro MSP - zvýšení výpůjčního potenciálu Zvýšení úlohy podpůrných sítí pro inovace a podnikání - integrovaný přístup Projekty tržní replikace – převzetí demonstrovaných technologií trhem EIP: Novinky?

12 Pre-seed phase Rizika financování inovací

13 Počáteční fáze rozvoje podniku - seed a start-up Fáze expanze - 143 mil. EUR/rok - max. 30. mil. EUR/poskytovatel -otevřeno do 31.12.2013 -na 5 – 12 let GIF

14 Úvěry, leasing Mikropůjčky Záruky Sekuritizace –Kofinancování max. 50% –Trvání nástrojů 12 – 18 měs. SMEG

15 Bank Venture capital Fund EU budget SMEs Invests Lends Provides funds Guarantee Society Co-Guarantees Finanční nástroje

16 Koncept: « No wrong door » Enterprise Europe Network: - Informace, poradenství, zpětná vazba, obchodní spolupráce, nadnárodní služby - Služby pro inovace a transfer technologií a znalostí - Služby povzbuzující účast v 7. RP pro vědu a výzkum Tyto služby byly donedávna zajišťovány: a B. Podpůrné služby pro MSP

17 2.Hlavní politické iniciativy: Koordinace znalostní části mikro-ekonomického pilíře Lisabonské strategie Široce založená inovační strategie pro Evropu Iniciativa vůdčího trhu pro Evropu Povznesení patentového systému v Evropě Různé iniciativy (prozíravé veřejné zakázky, diskuse o transferu technologií, strategie ochrany duševního vlastnictví, atd.) 1.Projekty: dva pilíře: Pro Inno Europe & Europe-Innova C. Inovační projekty a tvorba politik

18 CÍLE: –Redukce znečištění a optimalizace využití zdrojů –Nové výrobní procesy nebo metody snižující náklady a dopady na životné prostředí –Výrobky a služby vstřícné k živ. prostředí odpovídající novým potřebám, novým trhům –Vstřícnost k ovlivňování živ. prostředí, ekoinovační klastry a sítě Ekoinovace

19 NÁSTROJE : Finanční nástroje (€228 milion) –Investice do fondů rizikového kapitálu pro oblast ekoinovací –Rozvoj technických možností finančních zprostředkovatelů Pilotní a tržně replikační projekty (€205 milion) –Inovativní výrobky, služby, čisté technologie vytvořené MSP nebo pro ně –Tvorba živ. prostředí, ekodesign, ekolabelling –Ekoinovační sítě a klastry Podpora ekoinovací

20 Cíl výzvy:  Podpora nových a integrovaných přístupů v ekoinovacích v oblastech jako je environmentální management a vytváření výrobků, procesů a služeb šetrných k životnímu prostředí  Odstraňování překážek pro využití ekoinovativních výrobků a služeb.  Vytvoření většího trhu pro ekoinovativní výrobky a služby  Zvýšení inovativních kapacit MSP Tržní a replikační projekty

21 Typy podporovaných aktivit:  "Čistší" výrobní procesy — upřednostňována budou odvětví, která mají závažný dopad na životní prostředí, např. stavebnictví, potravinářství a recyklace odpadu  Výrobky a služby ohleduplné k životnímu prostředí, včetně inovativních přístupů k ekodesignu a ekologickému značení.  Podpora podniků, zejména MSP, v ekologizaci podniků, výrobků a metod řízení — především inovativní přístupy k systémům řízení životního prostředí Tržní a replikační projekty

22 Zvláštní důraz bude kladen na projekty týkající se : a)recyklace materiálů, b)budov, c)potravinářství, d)ekologizace podniků/inteligentní nakupování. Celková částka vyčleněná na tuto výzvu: 28 mil. € Očekávaný počet podpořených projektů: 40 Kofinancování ze strany EK: 40 – 60% Ukončení příjmu žádostí: 11.9.2008 17:00 Tržní a replikační projekty

23 Podporuje: projekty, které umožní začínajícím podnikatelům v EU učit se ve firmě zkušeného podnikatele v jiném členském státě Cílová skupina: –osoby, které mají v úmyslu založit podnik –osoby, které se v nedávné době staly podnikateli. Dvě části výzvy: Část 1: Evropská partnerství zvyšující mobilitu začínajících podnikatelů Část 2: Koordinace všech projektů části 1, podpora a budování kontaktů na evropské úrovni Erasmus pro podnikatele

24 Žadatel: jakýkoli veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, zejm: subjekty působící v oblasti podpory podnikání nebo v oblasti služeb nadnárodních stáží NE konk. účastník mobility Nutné mezinárodní konsorcium Celkový rozpočet 2 850 000 EUR. Spoluúčast EK: max. 90 % celkových způsobilých nákladů. Část 1: 1 grant = max.140 000 EUR. Maximální doba trvání projektů:18 měsíců. Pro účastníka mobility max. 1 100 EUR/měsíc. Část 2: 1 grant = max. 200 000 EUR. Termín přijímání projektů: 20. 8. 2008 Zahájení projektů: do 31.12.2008 Erasmus pro podnikatele

25 Cíle: –Vytváření jednotného informačního prostoru –Širší převzetí a lepší využívání ICT –Informační společnost pro všechny Nástroje: –Pilotní projekty –Výměna nejlepších praktik a prosíťování –Analýzy politik a podpůrné akce 2. Pilíř: Program podpory politik ICT (ICT PSP)

26 Cíle: Jednotný informační prostor –Nerušený přístup (bezpečná, vysoko kapacitní infrastruktura) –Vysoká dostupnost (obsah, služby) Širší převzetí a lepší využívání ICT –Zavedení do podnikání, především v MSP –Inovace výrobků a služeb Informační společnost pro všechny –Přínos pro všechny Evropany (důvěra, sebejistota, počítačová gramotnost) –Služby pro veřejnost jsou příkladem (kvalita, efektivnost) 2. pilíř – Program podpory politik ICT (ICT PSP)

27 Bezpečnost dodávky energií, konkurenceschopnost a udržitelnost Cíle: Podpora: Energetická účinnost & racionální užití zdrojů (SAVE) Nové & obnovitelné energetické zdroje (ALTENER) Energetická účinnost & nové a obnovitelné energetické zdroje v dopravě (STEER ) Nástroje: –Projekty pro podporu a šíření –Projekty tržní replikace 3. pilíř: P rogram inteligentní energie - Evropa (IEE)

28 Energetická účinnost & racionální užití zdrojů (SAVE) –Specifická opatření pro průmysl & stavebnictví a energii využívající výrobky; legislativní opatření Nové & obnovitelné energetické zdroje (ALTENER) –Podpora integraci nových a obnovitelných zdrojů; legislativní opatření Energie v dopravě “STEER” –Energetická účinnost a diversifikace obnovitelných paliv v dopravě; legislativní opatření 3. pilíř - Program inteligentní energie – Evropa (IEE)

29 Další informace http://ec.europa.eu/cip www.eif.org http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_cs.htm http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/index_cs.htm

30 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Lucie Chroustová Ministerstvo průmyslu a obchodu chroustova@mpo.cz www.ec.europa.eu/cip

31 Informační slide – Nová definice MSP


Stáhnout ppt "Enterprise and Industry Directorate-General European Commission CIP- podprogram Podnikání a inovace Ing. Lucie Chroustová."

Podobné prezentace


Reklamy Google