Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB. Vztah mezi OZ, ŽZ a ZoK Podnikatel a podnikání je obecně definováno v § 420 Nového Občanského zákoníku. Ten musel zavést tyto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB. Vztah mezi OZ, ŽZ a ZoK Podnikatel a podnikání je obecně definováno v § 420 Nového Občanského zákoníku. Ten musel zavést tyto."— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB

2 Vztah mezi OZ, ŽZ a ZoK Podnikatel a podnikání je obecně definováno v § 420 Nového Občanského zákoníku. Ten musel zavést tyto pojmy proto, že je to zákon obecný, ale dále s bližšími definicemi a úpravami pracují dva speciální zákony a to Živnostenský zákon (ŽZ) a Zákon o korporacích.

3 Podnikatel OZ definuje pojem Podnikatel: Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví ZoK.

4 Živnost Podle Živnostenského zákona: Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené ŽZ a tato osoba je označovaná jako podnikatel (zrušeno „živnostník“, dále jen „podnikatel“). Definuje pojem živnost: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“

5 Mnoho činností znaky podnikání naplňují, avšak živností nejsou Tyto činnosti se řídí vlastním zákonem, upravujícím danou činnost: např. lékaři, stomatologové, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci atd. Osoby vykonávající tuto činnost se neřídí ŽZ, vztahuje se však na ně Obč. zákoník. Také činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nejsou živností a k jejich poskytování nepotřebuje pronajímatel živnostenské oprávnění. Jakmile však s pronájmem začne poskytovat i jiné než základní služby (dodávky vody, tepla, odvoz odpadků...), např. praní a žehlení prádla, úklid v obytných místnostech atd., pak již provozuje živnost - volnou.

6 Další činnosti jež nejsou živnosti, ale mají znaky podnikání: činnost autorů pobírající tzv. autorské honoráře, (autorské práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti), nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatel, herec, hudebník,...) Z hlediska Zákona o dani z příjmu (ZDP) označováni jako „daňový poplatník“ a z hlediska zákona o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení se považují za OSVČ, tedy vlastně podnikatele.

7 Předpokladem živnosti/podnikání je činnost vykonávána pravidelně a opakovaně, ne nahodile či příležitostně - soustavná činnost. Posouzení toho, kolikrát vykonaná činnost je již soustavným výkonem není předmětem ani jednoho z výše uvedených zákonů, samostatně - podnikatel se neřídí pokyny jiných osob, nýbrž práci si organizuje sám,

8 Předpokladem živnosti/podnikání je podniká pod vlastním jménem představuje, že vystupuje pod obchodní firmou, což je jméno pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. U fyzické osoby je to vždy jméno a příjmení, připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu, nesmí být klamavé. na vlastní odpovědnost znamená, že podnikatel nese veškeré riziko svého podnikání, ručí za závazky z podnikatelské činnosti celým svým osobním majetkem, za účelem dosažení zisku je předpoklad, že činnost bude směřovat k vykázání zisku, i když nebude cíle dosaženo a vykáže ztrátu.

9 „Švarc systém“ – skrytý pracovněprávní vztah pod roušku podnikání Již v počátcích 90tých let nastaven jako nelegální Od 2012 je toto ustanovení uvedeno v zákoně a o zaměstnanosti Pokuta až 100 tisíc korun pro pracovníka a pro firmu od 250 tisíc až do 10 milionů korun Švarcsystém je princip, kdy pod živnostenským listem vykonávají osoby činnost, která má znaky pracovněprávního vztahu. Důvodem statisíců takto vedených: Firmy i pracovníci tím šetří na vysokých odvodech sociálního a zdravotního pojištění, které by jinak byli povinni platit ze mzdy. Firmy se takto vyhnou administrativě se mzdami.

10 Znaky ukazující na „švarc systém“ 1. Vystupování jménem zaměstnavatele 2. Pravidelné a stejné odměny 3. Práce pro jednoho zaměstnavatele a zákaz výkonu pro jiného 4. Pracovní nástroje zaměstnavatele 5. Stanovená pracovní doba 6. Vztah nadřízenosti a podřízenosti 7. Příliš malá specializace Ve stavebnictví obvyklé, ale opodstatněné

11 Ručení Za své podnikatelské závazky ručí FO celým svým majetkem. Pokud je ženatý/vdaná pak ručí společným jměním manželů (SJM). I za manželství však existuje výlučné vlastnictví k věcem. K použití majetku k podnikání, který je v SJM (nejčastěji osobní automobily, nemovitosti atd.) je vyžadován souhlas druhého manžela. V případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společností, může soud na návrh některého z manželů zúžit SJM. Kromě řešení touto soudní cestou mohou manželé rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu.

12 Podmínky pro získání živnostenského oprávnění – všeobecné podmínky Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům označována jako svéprávnost (pouze soud může zbavit osobu zletilou způsobilosti) – neprokazuje se (máte jistě „občanku“). Bezúhonnost (překážkou jsou trestné činy, který souvisí s předmětem živnosti a byly spáchány úmyslně). Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů. Doklad o tom, že fyzická osoba nemá vůči finančním orgánům daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad.

13 Zvláštní podmínky Znamenají odbornou nebo jinou způsobilost. Část živností totiž vyžaduje nejen splnění všeobecných podmínek, ale i doklad o příslušném vzdělání. Pouze živnosti volné nevyžadují od podnikatele splnění zvláštních podmínek, tzn. že podnikatel pro jejich výkon nepotřebuje doložit svou kvalifikaci. Pokud podnikatel nemá potřebnou kvalifikaci či praxi a daná živnost či koncese je vyžadují, může situaci řešit ustavením odpovědného zástupce.

14 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: Podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky – nemá požadovanou kvalifikaci/vzdělání. Podnikatel, který je zahraniční osobou fyzickou a nemá na území ČR povolen pobyt. Podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v ČR. Do této funkce ustanovuje člena statutárního orgánu. Nelze-li, ustanovuje ho z jiných osob (právnické osoby si musí také opatřit živnostenské oprávnění!!!!). Podnikatel, který je právnickou osobou zahraniční. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky.

15 Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostensko- právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, popřípadě i zvláštní podmínky. Musí být ve smluvním vztahu k podnikateli (původně byl vyžadován pracovněprávní vztah). Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Vykonávat odpovědného zástupce lze pouze pro 4 podnikatele. Musí mít bydliště v ČR.

16 Druhy živností/živnosti ohlašovací Volné – příloha č. 4 ŽZ Řemeslné – příloha č. 1 ŽZ Vázané – příloha č. 2 ŽZ Tyto živnosti se pouze ohlašují. Koncesované – příloha č. 3 ŽZ O koncese se žádá (vyjadřuje se k nim orgán státní správy, např. příslušné ministerstvo nebo např. krajské hygienické stanice atd.).

17 Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnost volná Živnost volná obsahuje tyto předměty podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Je definováno 80 oborů činností náležející mezi živnosti volné: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 8. Pěstitelské pálení 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského …………. 48. Velkoobchod a maloobchod ………….. ………….-

18 55. Ubytovací služby 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 59. Pronájem a půjčování věcí movitých 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 65. Testování, měření, analýzy a kontroly 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 68. Fotografické služby 69. Překladatelská a tlumočnická činnost 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 75…. 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

19 Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti řemeslné: Prokázání způsobilosti: buď výuční list + 3 roky praxe nebo maturitní vysvědčení + 2 roky praxe nebo VŠ diplom + 1 rok praxe Řeznictví a uzenářství Mlékárenstvi Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Hodinářství Zlatnictví a klenotnictví Truhlářství, podlahářství Zednictví Izolatérství Malířství, lakýrnictví, natěračství Pokryvačství, tesařství Klempířství a oprava karoserií Kamnářství Opravy silničních vozidel Holičství, kadeřnictví

20 Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti vázané, např. „Projektová činnost ve výstavbě“ - zvláštní podmínky: a) autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, nebo b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb Odvolávka na „Vybrané činnosti ve výstavbě - Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě„:§ 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)§ 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

21 Vázaná živnost: např. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ - zvláštní podmínky: a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo a) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo Odvolávka na § 160 zákona č. 183/2006 Sb. – provádění staveb§ 160 zákona č. 183/2006 Sb.

22 Podnikatelské činnosti v oboru stavebnictví – řemeslné živnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství - Malířské, lakýrnické a natěračské práce v interiéru a exteriéru, …….. Izolatérství - Izolace proti nepříznivým účinkům tepla, chladu, hluku……. Zednictví - Náplní této činnosti je provádění zednických, kladečských a obkladačských, betonářských….. Pokrývačství, tesařství - zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech Vodoinstalatérství, topenářství - montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, včetně montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových zkoušek

23 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) uděluje povolení k výkonu vybraných činností ve výstavbě (tzv. autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb.) Autorizovaný technik Autorizovaný inženýr Autorizovaný architekt Autorizovaný inspektor

24 Autorizovaný technik ve výstavbě Autorizovaný technik může např. provádět: stavebně technické průzkumy, vést realizaci stavby, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, řídit příslušné odborné stavební a montážní práce apod.

25 Autorizovaný inženýr oprávnění fyzických osob k vybraným činnostem ve výstavbě: jsou projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Autorizovaný inženýr tedy může např. vypracovávat projektovou dokumentaci staveb, provádět statické a dynamické výpočty staveb, provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby apod.

26 Autorizovaný architekt provádí odborné činností ve výstavbě: projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Autorizovaný architekt může získat autorizaci pro obory architektura, územního plánování nebo krajinářské architektury a specializaci územní systémy ekologické stability.

27 Autorizovaný inspektor podle stavebního zákona Hlavní činností autorizovaného inspektora je provedení zkráceného stavebního řízení a vydání certifikátu, kterým se nahrazuje vydání stavebního povolení. Autorizovaným inspektorem se může, po složení zkoušek odborné způsobilosti, stát pouze technik, inženýr nebo Autorizovaný architekt s minimálně 15tiletou praxí v oboru. Činnost autorizovaného inspektora není živností podle ŽZ a může být vykonávána jako svobodné povolání.

28 ČKAIT povolení udělí za podmínky, že: …….. získal vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušných studijních oborech v bakalářském nebo magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání. Ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou odbornou činností uchazeče může Komora povolit výjimku z předepsaného vzdělání. vykonal odbornou praxi: A) nejméně tři roky, pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu B) nejméně pět roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání. úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti, složil předepsaný slib

29 Shrnutí: Autorizované osoby mohou vykonávat činnosti pro které jim byla udělena autorizace, jako: a) svobodné povolání, b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona, c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru, d) společníci veřejné obchodní společnosti, e) jako společníci nebo jednatelé společnosti s ručením omezeným.

30 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované živnosti: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátníveřejná linková, - vnitrostátnízvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba (kdo myslíte že se k povolení vyjadřuje?) Provozování pohřební služby (kdo myslíte že se k povolení vyjadřuje?)

31 Ohlášení živnosti se podává: na kterémkoliv živnostenském úřadě prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT) elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání http://www.rzp.cz/elpod.html http://www.rzp.cz/elpod.html Forma podání Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (FO) Jednotný registrační formulář pro právnické osoby (PO)

32 Další současné registrace Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též a) podat přihlášku k daňové registraci, b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) správě sociálního zabezpečení, c) podat přihlášku ke zdravotnímu pojištění. http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-registrace.html možnost stažení formulářů

33 Kontaktní místa veřejné správy Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis z insolvenčního rejstříku Zřízení Datové schránky

34 Fyzická osoba připojí k ohlášení a) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje, b) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, c) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (provozovna): např. písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním souhlasí; d) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, e) doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč) Úřad sám si vyžádá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad

35 Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Živnostník může podnikat ode dne ohlášení živnosti.

36 Živnostenský úřad zašle sdělí údaje o živnosti a o podnikateli: místně příslušnému správci daně, ČSÚ – úřad přiděluje tzv. IČ správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního rejstříku ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

37 Provozovna - místo vykonávání živnosti, musí být označena trvale zvenčí: viditelně firmou (jménem a příjmením podnikatele) a jeho identifikačním číslem (IČ), provozovna prodeje či služeb také označena jménem osoby odpovědné za činnost provozovny, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování ( Klasifikace ubytovacích zařízení - rozdělení do tříd podle mezinárodního členění * Tourist ** Economy *** Standard **** First Class ***** Luxury provozní dobou. Zboží musí být označené cenami či ceník na provozovně, Kniha evidence denních tržeb,

38 Dále musí být na provozovně: Doklady prokazující způsob nabytí zboží Přítomna osoba znalá češtiny Inspekční kniha Podnikatel odpovídá za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů Úprava z důvodu prodeje kradeného zboží: Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech. Tato evidence musí být přístupná v provozovně.

39 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje činnost, která je : a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. a), do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. b), do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. c).

40 FO se musí zapsat do Obch. rejstříku vždy, jestliže výše příjmů dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 milionů Kč. Podmínkou zápisu není ani dosažení určitého počtu zaměstnanců, ani to, že jste se stal plátcem DPH. Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku může podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

41 Výhody podnikání jako FO Velmi jednoduché a levné založení živnosti Možnost výdaje uplatnit paušálem – stačí vést pouze evidenci příjmů (má to svá omezení – viz př. Daně. Namísto vedení účetnictví postačí vést daňovou evidenci, která je mnohem jednodušší. Jde o evidenci příjmů a výdajů, neúčtuje se o nákladech a výnosech, jako tomu je při vedení účetnictví. Odpadá povinnost se zveřejněním účetní závěrky ve sbírce listin. Velmi jednoduché je posílit kapitál vkladem podnikatele a naopak možnost kdykoliv z podnikatelského majetku vyvést peníze do osobní potřeby. Není dvojí zdanění. Není nutné živnost ukončit, můžete ji pouze na libovolně dlouhou dobu přerušit. O přerušení musíte informovat finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení Velmi jednoduché ukončení podnikání: postačí to oznámit na – živnostenský úřad, finanční úřad (tam je nutno podat daňové přiznání), Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu (podat „přehled“).

42 Nevýhody podnikání jako FO Ručení celým svým osobním majetkem V názvu povinně vaše celé jméno Povinné pravidelné měsíční platby sociálního a zdravotního pojištění i v případech, kdy teprve rozjíždíte podnikání nebo jste dokonce ve ztrátě Obtížný přístup ke kapitálu


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB. Vztah mezi OZ, ŽZ a ZoK Podnikatel a podnikání je obecně definováno v § 420 Nového Občanského zákoníku. Ten musel zavést tyto."

Podobné prezentace


Reklamy Google