Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceNový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceNový."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceNový občanský zákoník a dědické právo Klíčová slovaDědické právo, základní pojmy, změny podle NOZ, zůstavitel, dědic, pozůstalost, dědictví PředmětObčanská nauka – Právo Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad, myšlenková mapa, Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy, pracovních listů Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1.- 3. ročník Mechanik seřizovač, 1. ročník -Podnikání Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Nový občanský zákoník a dědické právo 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_35_715

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Dědické právo Nový občanský zákoník (NOZ) – Zákon č. 89/2012 Sb.,který nabyl účinnost od 1.1.2014, přinesl revoluci také v dědickém právu. Zavádí největší změny v našem občanském právu za posledních 70 let. Rozšiřuje možnosti lidí, ovlivnit co se s jejich majetkem stane, až budou po smrti. Základní pojmy Zůstavitel – člověk, jehož majetek má být v okamžiku jeho smrti předmětem řízení o pozůstalosti. Dědic - osoba, na kterou má po zůstavitelově smrti přejít pozůstalost. Může jím být nejen člověk, ale i právnická osoba, vznikla-li do jednoho roku od smrti zůstavitele. Pozůstalost – veškeré jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce do pozůstalosti nespadají práva a povinnosti vázaná výlučně na osobu zůstavitele, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Důsledkem toho přejdou do pozůstalosti např. i zůstavitelova práva na bolestné. Pozůstalost je tedy širším pojmem než pojem dědictví. Dědictví - část pozůstalosti, která skutečně přejde na zůstavitelovy dědice. Nemůže dědit ten, kdo zemře současně se zůstavitelem( např. při autohavárii).

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

4 4 Dědická nezpůsobilost Z dědického práva je vyloučen : 1. ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předkovi, potomkovi, manželovi, 2.ten, kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, 3.jako zákonný dědic manžel, který se dopustil vůči zůstaviteli činu domácího násilí, 4.rodič, který byl zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že jí zneužíval nebo její výkon zanedbával. Pokud čtrnáctiletý kluk zavraždí svého otce, pak po něm nemůže dědit. Zřeknutí se dědického práva Dědic se může podle NOZ zřeknout dědického práva, a to ve smlouvě se zůstavitelem. Může se zříci práva jako celku, nebo práva na povinný díl. Pro smlouvu o zřeknutí se dědického práva se Vyžaduje forma veřejné listiny. Zřeknutí se dědického práva povede k vypořádání případných dědických sporů již za zůstavitelova života.

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Z ůstavitel má tři syny a jednomu z nich za svého života daruje pozemek, aby si mohl postavit rodinný dům. Vzhledem k tomu, že ostatním dvěma synům za života nic nedaroval, chce je spravedlivě podělit a také předejít případným sporům po své smrti. Může uzavřít s obdarovaným synem dohodu o zřeknutí se dědického práva. Odmítnutí dědictví Dědictví se odmítá výslovným prohlášením vůči soudu. Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do 1 měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn. Vzdání se dědictví Podle dřívějších norem nebylo možno se dědictví vzdát. Nyní: dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem vzdát ve prospěch druhého dědice. Pokud však zůstavitel dědici v závěti něco přikázal, nařídil nebo určil nějakou podmínku, nelze ji odmítnout ve prospěch jiné osoby, dědic ji musí splnit.

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Vydědění Zůstavitel může v tzv. prohlášení o vydědění vydědit neopomenutelného dědice ( tj. své děti, pokud ty nedědí, pak jejich potomky). Vyděděním odnímá zůstavitel neopomenutelnému dědici jeho právo na povinný díl zcela nebo zčásti. V listině o vydědění je třeba uvést alespoň jeden ze čtyř zákonem stanovených důvodů vydědění.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Vydědění Zůstavitel může v tzv. Prohlášení o vydědění vydědit neopomenutelného dědice(tj. své děti, a pokud ty nedědí, pak jejich potomky). Vyděděním odnímá zůstavitel dědicům jejich právo na povinný díl zcela nebo jen zčásti. V listině o vydědění musí zůstavitel uvést alespoň jeden ze čtyř zákonem stanovených důvodů ( viz výše). Nově bude možné vydědit zadluženého či marnotratného neopomenutelného dědice, pokud by tu byla obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Tento povinný díl bude muset být zůstaven jeho dětem, případně potomkům těchto dětí. Pokud zůstavitel neuvede v prohlášení o vydědění důvod, bude mít neopomenutelný dědic právo na povinný díl. Prokáže-li se však proti němu zákonný důvod,, vydědění, pak toto právo mít nebude. Zůstavitel může v tzv. negativní závěti vyloučit i dědice jiného, než neopomenutelného ( podle zákonné dědické posloupnosti).

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

9 9

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Typy závěti 1.Závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele (holografická) 2.Závěť napsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele (alografická) 3.Závěť ve formě notářského zápisu 4.Závěť s podmínkami a příkazy – např. podmínit dědictví úspěšným ukončením studia, péčí o zůstavitelova psa, opravou střechy u domu,… Pokud dědic podmínku nebo příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví. Podmínky ale nesmí zasahovat do záležitostí osobní povahy dědice, či vést k jeho zřejmému obtěžování svévolí zůstavitele(§ 1552). 5.Nově může být závěť v některých případech pořízena i ústně. Např. lidé, kteří jsou v ohrožení života(autonehoda, válka, přírodní katastrofa atd.), budou moci uzavřít ústně závěť – tzv. závěť privilegovanou. Tato závěť pořízena před třemi svědky má platnost pouze dva týdny. Závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, má platnost tři měsíce. Pokud člověk situaci přežije, závěť platí jen dva týdny po jejím pořízení. Odkaz Doposud institut odkazu neexistoval. Od r. 2024 může zůstavitel nařídit dědicovi, určitý předmět z dědictví vydal určité osobě – tzv. odkazníkovi, který nepatří mezi dědice a nemá tudíž vůči zemřelému žádná práva ani povinnosti. Odkazem se odkazníku zřizuje pohledávka pro ydání určité věci, nebo na zřízení určitého práva. Nabytí dědictví potvrzuje soud.

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Neopomenutelní dědici Dle NOZ (§ 1643) jsou děti zůstavitele a nedědí-li pak jsou jimi jejich potomci. Jejich rozsah práva je snížen na zákonný dědický podíl. nezletilý potomek – tři čtvrtiny zletilý potomek - jedna čtvrtina zákonného podílu

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Dědické skupiny 1.Zůstavitelovy děti (manželské i nemanželské) a manžel- dědí stejným dílem, 2.Manžel, zůstavitelovi rodiče a osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu 1 roku ve společné domácnosti – stejným dílem, ale manžel nejméně polovinu dědictví, 3.Zůstavitelovi sourozenci a osoby spolužijící (viz 2) 4.Prarodiče zůstavitele, případně jejich dětem, 5.Praprarodiče, 6.Praneteře, prasynovci, strýcové a tety, sestřenice a bratranci

14 14 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Muž má dvě dospělé nemanželské děti, syna a dceru> Se současnou manželkou má pětileté dítě. Pokud nesepíše závěť a neuzavře dědickou smlouvu, pak bude dědit manželka spolu s jeho třemi dětmi podle zákona v 1. dědické skupině, tzn. každý dostane jednu čtvrtinu z pozůstalosti. Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele V dědickém právu se obecně uplatňuje princip univerzálního dědického nástupnictví =dědic nastupuje nejen do zůstavitelových práv, ale i do povinností. Podle NOZ dluhy budou na dědice přecházet v plném rozsahu, a ne pouze do výše nabytého dědictví.

15 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje 1.Občanský zákoník 2014, edice Právo, 2. vydání Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN 978-80-7263- 814-7 2.Velké změny. Dluhy se budou dědit v plné výši. WWW.Deník.cz - UdálostiWWW.Deník.cz 3. Dědické právo v novém občanském zákoníku, publikace Ministerstva spravedlnosti ČR č. CZ 1.04/4.1.00/80.00003 z 15.11.2013 4. Právo pro střední školy, Radovan Ryska, 1994,2007 Fortuna Praha, ISBN 978-80-7173-010-9


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceNový."

Podobné prezentace


Reklamy Google