Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic Název."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Zám ě rem této sady výukových materiál ů s názvem Funk č ní styly a slohové útvary je poskytnout žák ů m pot ř ebné informace ze stylistiky, pou č ení o jednotlivých funk č ních stylech a nejd ů ležit ě jších slohových útvarech tak, aby je žáci mohli využít p ř i písemné i ústní komunikaci. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sad ě popíší postupn ě funk č ní styly (prost ě sd ě lovací, administrativní, odborný) a p ř íslušné slohové útvary, které jsou probírány v p ř edm ě tu Č eský jazyk a literatura ve 2. ro č níku SOU Uherský Brod.

3 V této prezentaci budou žáci seznámeni s odborným stylem. Dozv ě dí se, co je jeho cílem, jaké požadavky jsou na odborný styl kladeny, jaké formy projev ů k n ě mu pat ř í. Dále se budou zabývat rozd ě lením odborného stylu, slohovými postupy, užitím jazykových prost ř edk ů a jeho v ě tnou stavbou. V záv ě ru se seznámí s psanými a mluvenými útvary odborného stylu.

4 STYL ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ODBORNÝCH Č ASOPIS Ů A U Č EBNIC ODBORNÝ STYL

5 cílem je podat p ř esné, jasné a relativn ě úplné informace z r ů zných obor ů lidské č innosti a pou č it tím adresáta od autora vyžaduje odborné znalosti, schopnosti i vzd ě lání zahrnuje projevy, které p ř edpokládají p ř íjemce s ur č itými znalostmi z daného oboru funkce odborných projev ů je odborn ě sd ě lná, p ř ípadn ě vzd ě lávací

6 ODBORNÝ STYL - POŽADAVKY v ě cná správnost, objektivita obsahová úplnost, celistvost a uzav ř enost obsahu p ř ehlednost jednozna č né a p ř esné vyjad ř ování v ě cnost a výkladovost p ř ipravenost

7 ODBORNÝ STYL – FORMA PROJEVŮ projevy psané, ale i mluvené projevy ve ř ejné, oficiální, pe č liv ě p ř ipravené a promyšlené – i mluvené p ř ednášky jsou p ř edem p ř ipravené písemn ě p ř evažuje v nich monolog – dialog ojedin ě le, nap ř. ve ve ř ejných rozpravách nad č asová platnost odborné zam ěř ení pojmovost (abstraktnost) bez citového zabarvení

8 ODBORNÝ STYL - ROZDĚLENÍ Styl teoreticky odborný (v ě decký) – pou č ení pro v ě dce; zahrnuje texty obsahov ě i jazykov ě náro č né, podává co nejp ř esn ě ji teorie jednotlivých v ě dních obor ů ; je ur č en odborník ů m ur č itého oboru Prakticky odborný – pou č ení pro pot ř eby praxe; uvádí p ř ehledné a stru č n ě teoretické poznatky do praxe, zahrnuje projevy mluvené, ale zejména psané, nap ř. popisy r ů zných pracovních postup ů, návody k používání spot ř ebi čů apod. ( č asto se blíží stylu administrativnímu) Populárn ě nau č ný (populariza č ní) – pou č ení pro zájemce a širokou ve ř ejnost; zahrnuje projevy založené na v ě deckém poznání a odborné práci, p ř i jejich vytvá ř ení se však klade d ů raz na zajímavost, názornost a zejména srozumitelnost a p ř ístupnost, základem je zjednodušené výrazivo odborného stylu Styl u č ební – pro studenty (v u č ebnicích, skriptech)

9 ODBORNÝ STYL – SLOHOVÝ POSTUP výkladový (zákony, referát, výklad, p ř ednáška) popisný (odborný popis, návod) úvahový (diskuse, úvaha, recenze) informa č ní míšení a prolínání slohových postup ů

10 ODBORNÝ STYL - JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY užívá se výhradn ě spisovný jazyk užívají se výrazy stylov ě neutrální až knižní výrazy bez citového zabarvení promyšlený výb ě r slov, logická p ř esnost

11 ODBORNÝ STYL – SLOVNÍ ZÁSOBA užívají se termíny – odborné názvy = jednozna č ná pojmová pojmenování soubor odborných názv ů = odborné názvosloví (odborná terminologie) Termíny: 1. Jednoslovné: a) speciální- jen v odborných projevech, v jednom oboru v jediném významu – vodík, pasparta, katalyzátor, zdvih, neutron b) v tzv. ustáleném významu – i mimo odborný styl, v r ů zných oborech vždy ustálený význam – ventil, spojka, kostra, sví č ka, náprava, operace

12 ODBORNÝ STYL – SLOVNÍ ZÁSOBA 2. víceslovné (terminologická sousloví) podstatné jméno + zp ř es ň ující p ř ívlastek shodný – skladební dvojice, p ř ídavné jméno, chemická reakce, elektromagnetické vlny postavení zp ř es ň ujícího p ř ívlastku shodného i za podstatným jménem (zvl. chemická, botanická terminologie) – prvosenka jarní, ko č ka domácí, kyselina sírová spojení se slovesem – u č init prohlášení, p ř ipsat na vrub, provést chirurgický zákrok, podat trestní oznámení

13 ODBORNÝ STYL – SLOVNÍ ZÁSOBA 3. a) shrnující výrazy – dopravní prost ř edky, finan č ní prost ř edky, psací pot ř eby, lé č iva b) diferencující výrazy – vražda (úmyslná) X zabití (neúmyslné), kruh (plocha) X kružnice (k ř ivka), tablety X prášky X pilulky X dražé, teplota X hore č ka - výrazy slovesn ě jmenné – provést operaci (X jednoslovné operovat), u č init opat ř ení - zkratky (i odborné), zna č ky – km, NaCl, MFF UK - termíny mohou být slova domácí – blizna, ponorka, kyvadlo nebo p ř ejatá, zvl. mezinárodní - kilogram, kino, laser, Výklad termín ů podávají terminologické slovníky nebo slovníky cizích slov

14 ODBORNÝ STYL – VĚTNÁ STAVBA složitá, promyšlená v ě tná stavba souv ě tí o více v ě tách (vyjád ř ení složitých myšlenek a vztah ů ), propracované p ř evaha v ě t dvoj č lenných, zvlášt ě oznamovacích, bohat ě ji rozvinutých d ů raz na t ě sné spojení, jmenné vyjad ř ování heslovité vyjad ř ování – vý č ty, statistické údaje, poznámky aktuální v ě tné č len ě ní

15 ODBRONÝ STYL – STAVBA TEXTU text bývá rozd ě len na menší č ásti (kapitoly, oddíly, odstavce) pro orientaci č tená ř e využívá nadpisy a podnadpisy ( č len ě ní pomocí arabských i latinských č íslic, desetinné č len ě ní typu 1., 1. 3., 1. 3. 2. apod.) kompozice textu: úvod – vlastní sta ť – záv ě r následují nejr ů zn ě jší p ř ílohy, poznámkový aparát, rejst ř íky a shrnutí, cizojazy č né resumé, obsah č astá je práce s citací

16 ODBORNÝ STYL – STAVBA TEXTU pro pochopení myšlenkového procesu a k p ř ehlednosti odborného textu napomáhají nap ř. závorky, poznámky, grafické znázor ň ování, r ů zné styly a typy písma, podtržení, grafy, tabulky schémata nebo obrázky

17 ODBORNÝ STYL – MLUVENÉ PROJEVY projev musí být živ ě jší a p ř esv ě d č iv ě jší, aby upoutal a udržel pozornost poslucha čů užívají se jednodušší v ě ty d ů ležité je navození kontaktu s poslucha č i zp ů sob p ř ednesu – z ř etelná výslovnost, p ř im ěř ené tempo využití zvukových prost ř edk ů ř e č i – intonace, d ů raz, frázování apod. k názornosti slouží nákresy na tabuli, využití audiovizuální techniky

18 ODBORNÝ STYL – SLOHOVÉ ÚTVARY Útvary psané – výklad, pojednání, odborný č lánek, studie, monografie, kritická sta ť, esej; odborný popis, referát, charakteristika, recenze, posudek, pracovní návody (popisné odborné útvary) Útvary mluvené – p ř ednáška, polemika, v ě decká diskuse, debata

19 ZÁPIS: ODBORNÝ STYL styl odborných publikací, odborných č asopis ů a u č ebnic cílem je podat odborné informace z r ů zných obor ů lidské č innosti a pou č it adresáta texty musí být v ě cn ě správné, objektivní, obsahov ě úplné, p ř ehledné, p ř ipravené Rozlišujeme: styl teoreticky odborný (v ě decký) styl prakticky odborný (pro pot ř eby praxe) styl populárn ě nau č ný (pro širokou ve ř ejnost) styl u č ební (pro žáky a studenty)

20 ZÁPIS: ODBORNÝ STYL slohové postupy: výkladový, popisný, úvahový, informa č ní užívá se spisovný jazyk, slova bez citového zabarvení, termíny v ě tná stavba složit ě jší, promyšlená kompozice Útvary psané: výklad, pojednání, odborný č lánek, esej; odborný popis, pracovní návody, referát, charakteristika Útvary mluvené: p ř ednáška, polemika, v ě decká diskuse, debata

21 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co je odborný styl a co je jeho cílem? 2. Jaké druhy odborného stylu rozlišujeme? 3. Které slohové postupy se užívají v odborném stylu? 4. Jaké jazykové a stylistické prost ř edky se užívají v odborném stylu? 5. Které psané a mluvené útvary pat ř í do odborného stylu?

22 ODBORNÝ STYL ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google