Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 18. 2. 2013 Zlín 15. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 40/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 18. 2. 2013 Zlín 15. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 40/2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 18. 2. 2013 Zlín 15. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 40/2013

2 Výzva č. 40/2012 Oblast/ podoblast Název oblasti/podoblasti 2.1IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ 2.1IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ 2.2.2Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 2.2.3Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP 2.3.1Fyzická revitalizace území 3.1.1Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko 3.1.2Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž 3.4Propagace a řízení

3 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Oprávnění žadatelé/příjemci:Statutární město Olomouc, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Finanční alokace pro výzvu:10,2 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:10,2 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

4 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Aktivity: V rámci opatření „Regenerace a rozšíření volnočasové infrastruktury“ je tato výzva zaměřena na níže uvedenou aktivitu: Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol  Aktivita řeší výstavbu, rozšíření a modernizaci volnočasové infrastruktury (sportovišť základních škol a hřišť mateřských škol) a její zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření příjemnějšího místa k životu, podnikání i návštěvě.  Realizací aktivity bude vytvořena dostupná nabídka sportovního vyžití a nabídka volnočasových aktivit, a to jak pro organizovanou veřejnost v podobě spolků a klubů, tak pro neorganizovanou širokou veřejnost..

5 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“  Půjde o modernizaci a obnovu stávajících venkovních sportovišť za účelem rozšíření možností využívání volného času a zlepšení zdraví obyvatel.  Revitalizací ploch a areálů ke sportování a jejich zpřístupnění veřejnosti dojde k rozšíření možností pro aktivní trávení volného času a ke zlepšení zdraví obyvatel.

6 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

7 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Charakteristika způsobilých výdajů: Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  výstavba nebo stavební úpravy (tj. technické zhodnocení staveb, kde dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se jedná o změnu dokončené stavby) stávajících objektů včetně jejich zázemí (např. přístavba/rekonstrukce šaten, sociálního zařízení atd.),  výstavba/rekonstrukce místních a účelových komunikací, včetně dopravního značení, komunikací pro pěší, parkovišť u sportovišť, oplocení, osvětlení a kamerového systému ve vazbě na podporovatelné aktivity

8 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Charakteristika způsobilých výdajů: Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  nákup a instalace mobiliáře (např. lavičky, odpadkové koše, herní prvky sportovních a dětských hřišť, aj.) mimo instalaci nových uměleckých děl za předpokladu, že se bude jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku,  přípojky a přeložky inženýrských sítí,  terénní a sadové úpravy jen do 20 % celkových způsobilých výdajů uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu

9 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Charakteristika způsobilých výdajů: Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý pouze u projektů nezakládajících veřejnou podporu.

10 2.1 IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy

11 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Oprávnění žadatelé/příjemci:Statutární město Zlín, organizace zřizované nebo zakládané obcemi Finanční alokace pro výzvu:29,8 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:29,8 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

12 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Aktivity: Výzva je zaměřena na opatření „Rozvoj kultury a společenského života“ a aktivitu: Rekonstrukce infrastruktury pro kulturu a společenský život  V zóně v centru města bude zrekonstruována polyfunkční budova, která umožní realizaci kulturních, společenských a volnočasových aktivit.  rekonstrukcí této budovy vznikne zázemí zejména občanským sdružením aktivním v kulturním životě města (amatérské divadlo, zájmové kroužky, centrum pro rodinu, zázemí pro zkoušky zájmových hudebních těles, apod.)

13 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Nezbytné podmínky:  Projekty musí prokázat převažující dopad na rozvoj regionálních center ve vazbě na zvyšování kvality života obyvatel města.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu nebo energetické úspory (výměna oken, zateplování, oprava střechy, apod.).  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  Individuální projekty v rámci podporovatelných aktivit musí naplňovat cíle IPRM Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín.

14 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Charakteristika způsobilých výdajů: Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy stávajícího objektu (tj. technické zhodnocení staveb, jedná o změnu dokončené stavby) Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  dodávky a montáž technologických částí budov a staveb  dodávky a montáž vnitřního a venkovního vybavení (mimo umělecká díla) za předpokladu, že se bude jednat o DHM a DDHM

15 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy nebo výstavba drobných staveb včetně vybavení pevně spojeného se stavbou,  rekonstrukce/výstavba parkovišť, místních a účelových komunikací vyjma pro pěší, vč. veřejného osvětlení (do výše 20% celkových způsobilých výdajů uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu)  náklady na přípojky vodovodní, energetické a kanalizační do výše limitu dle MP Způsobilé výdaje

16 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  rekonstrukce/výstavba komunikací pro pěší, veřejného osvětlení, zpevněných ploch, oplocení a bran,  terénní a vegetační úpravy, dešťová kanalizace,  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

17 2.1 IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy

18 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:135 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:50 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

19 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 5 000 obyvatel s výjimkou měst Olomouc a Zlín  organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomouc a Zlín  dobrovolné svazky obcí  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace

20 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Aktivity:  Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb  modernizace, stavební úpravy, příp. výstavba infrastruktury pro sociální služby s cílem restrukturalizace a modernizace sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. *) a 359/1999 Sb. *)  rozvoj kvality a dostupnosti zařízení poskytujících sociální péči vč. zabezpečení chybějících služeb v přímém vtahu ke klientům, které musí být v souladu s krajskými strategickými dokumenty  modernizace vybavení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb *) z. č. 108/2006 Sb. – o sociálních službách z. č. 359/1999 Sb. – o sociálně-právní ochraně dětí

21 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Aktivity:  Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj  pořízení nového vybavení směřující ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a další technologický rozvoj

22 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Nezbytné podmínky:  podoblast zaměřena na rozvoj území obcí s minimálním počtem 5 000 obyvatel  žadatelé musí být zařazení do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb a zároveň projekt musí být v souladu s příslušnou krajskou koncepcí,  kraj nebo obec mohou být žadateli pouze pokud: jsou zřizovateli organizace, která je zařazena do sítě poskytovatelů služeb a bude současně využívat výstupy a výsledky projektu mají zajištěného smluvního provozovatele této infrastruktury min. po dobu udržitelnosti, tento bude zařazen do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb a současně musí využívat výstupy a výsledky projektu

23 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Nezbytné podmínky:  je kladen důraz na rozvoj sociálních služeb spadajících do zákona č. 108/2006 Sb. rozvoj terénních a intervenčních služeb rozvoj služeb souvisejících se sociálně - právní ochranou dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.  žadatelé nejsou k datu podání PŽ zařazeni do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb musí doložit písemné stanovisko odboru sociálních věcí, že  konkrétní typ sociální služby (projekt) je v souladu s konceptem sociální sítě  kraj vznik této nové služby podporuje  před zahájením činnosti (po splnění podmínek dle zákona) bude služba zaregistrována v souladu se zákonem o sociálních službách musí doložit doklad o zařazení do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb jako přílohu závěrečné MZ

24 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Nezbytné podmínky:  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně.  Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu nebo energetické úspory (oprava střechy, zateplování, výměna oken, apod.)  Neuznatelné jsou náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory.

25 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Nezbytné podmínky:  ROP SM nebude řešit nebo podporovat: pilotní projekty transformace jmenovitě specifikovaných rezidenčních zařízení, která byla vybrána ve spolupráci s MPSV a krajů (řeší IOP)  Domov pro seniory se zdravotním postižením Zašová (Sociální služby Vsetín, p.o.)  Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Salašská (Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.)  Vincentinum (Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.) systémové projekty zaměřené na návrat příslušníků vybraných nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti (řeší IOP)

26 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Charakteristika způsobilých výdajů 1. Aktivita Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy (tj. technické zhodnocení staveb), příp. výstavba infrastruktury pro sociální služby Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  pořízení automobilů speciálně upravených pro převoz tělesně postižených osob  pořízení software za podmínky, že se bude jednat o kategorii DNM

27 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 1. Aktivita Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy nebo výstavba drobných staveb včetně vybavení pevně spojeného se stavbou,  rekonstrukce/výstavba parkovišť, místních a účelových komunikací vyjma pro pěší, vč. veřejného osvětlení (do výše 20% celkových způsobilých výdajů uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu)  náklady na přípojky vodovodní, energetické a kanalizační do výše limitu dle MP Způsobilé výdaje

28 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 1. Aktivita Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  pořízení nového nebo modernizace vnitřního a venkovního vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb za podmínky, že se bude jednat o kategorii DHM, např.: u pokojů – noční stolek, stůl, židle, postel, komoda, skříně, police, věšákové stěny u společenských místností – komoda, knihovna, stůl, židle, televizor, police, u sesterny – stůl, židle, šuplíkové kontejnery, skříň, vyšetřovací stůl u místností pro rehabilitace – tělocvična, terapie, elektroléčba, relaxace, vodoléčba vybavení kuchyněk, skladů, koupelen, denních místností, apod.

29 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 1. Aktivita Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  dodávka a montáž technologických částí budovy a staveb  přípojky a přeložky inženýrských sítí  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

30 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 2. Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  pořízení nového vybavení směřující ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a další technologický rozvoj za podmínky, že se bude jednat o kategorii DHM  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

31 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení stavu sociální péče (denní stacionáře – míra zlepšení současného stavu)  zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení – míra zlepšení současného stavu

32 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  sociální integrace znevýhodněných osob  prevence kriminality – eliminace trestných činů  bezbariérové úpravy

33 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:9 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:9 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

34 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomouc a Zlín  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace  školské právnické osoby i ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol, pokud jsou zapsány ve školském rejstříku

35 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Aktivity:  Vzdělávací infrastruktura – v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) aktivity zaměřené na zvýšení kvality technického vybavení středních a vyšších odborných škol a modernizaci jejich zařízení  vybavení učeben, laboratoří a dílen doplňkově stavební úpravy, popř. nová výstavba budov prokazatelně a přímo potřebných pro zavedení nové vzdělávací infrastruktury pro výuku nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňujících realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi

36 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Aktivity:  Vzdělávací infrastruktura – v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání (střední a vyšší odborné školy) vybudování sdílených laboratoří, dílen, provozů určených pro vzdělávací účely v případě strojů, zařízení a technologií, které by nebyly jednou školou plně využity součástí projektu nemůže být pořízení výpočetní a prezentační techniky  osobní počítače, tiskárny, kopírovací zařízení, interaktivní tabule, dataprojektory, apod.  pořízení této techniky musí být řešeno v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF (neplatí pro datové sítě nezbytné pro realizaci projektu)

37 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Nezbytné podmínky:  projekty pouze zaměřené na střední a vyšší odborné školství (usnesení vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. 5. 2011)  aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy,  aktivity zaměřené na rozvoj oborových center nebo celoživotní vzdělávání  nevhodné aktivity zaměřené POUZE na: obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně opravy a údržbu nebo energetické úspory ubytovací zařízení a zařízení školního stravování

38 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Charakteristika způsobilých výdajů Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy stávajících objektů (tj. technické zhodnocení staveb) směřující k modernizaci výuky pouze prostory pro výuku vyjma ubytovacích zařízení, zařízeních školního stravování a sportovišť,  pořízení investičního majetku nestavební povahy nezbytného pro zkvalitňování výuky moderních technologií a procesů (stroje, zařízení, apod.) za podmínky, že se bude jednat o kategorii DHM

39 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

40 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení stavu škol a školských zařízení – míra zlepšení současného stavu

41 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace mezi OP Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zlepšení stavu škol a školských zařízení - vybavení  prevence kriminality – eliminace trestných činů  bezbariérové úpravy

42 2.3.1 Fyzická revitalizace území Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:368,4 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:10 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

43 2.3.1 Fyzická revitalizace území Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace  školské právnické osoby

44 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 1. Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití komplexní řešení revitalizace městských a obecních částí, jader vč. památkových objektů v centrální části obce (bez převažující vazby na cestovní ruch)  vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských výstavba parkovacích ploch POUZE v návaznosti na výše uvedené aktivity

45 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 2. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby okrasné zeleně komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství v centrální části obce vč. veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití  vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských doplňková aktivita – výstavba parkovacích ploch POUZE v návaznosti na uvedenou aktivitu

46 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 3. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací  příp. výstavba nových místních a účelových komunikací POUZE ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství VŽDY v centrální části obce přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou nebo výstavbou místních a účelových komunikací POUZE v návaznosti na výše uvedené aktivity stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, pod/nadchodů vč. značení a úprav pro tělesně postižené, veřejné osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře POUZE v návaznosti na výše uvedené aktivity

47 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 4. Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti v centrální části obce odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území centrální části obce pro další využití v oblasti podnikání, rozšíření občanské vybavenosti nebo budoucí stavební využití a další využití v oblasti podnikání  přípustná forma dlouhodobého pronájmu min. po dobu udržitelnosti subjektům vybraným na základě výběrového řízení za tržních podmínek  nepřípustný další prodej nebo developerská činnost odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž za podmínky, že žadatel NENÍ původcem kontaminace nebo původce již neexistuje

48 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  POUZE revitalizace území spočívající v komplexním řešení veřejných prostranství v obci s prokazatelným výskytem  občanského vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) NEBO  služeb (např. obchody, restaurace, apod.) Veřejná prostranství = všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, TEDY sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) Občanské vybavení = stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a východu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)

49 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  nevhodné jsou záměry, které řeší vybranou lokalitu POUZE částečně jak z pohledu dotčeného území, tak i z pohledu realizovaných aktivit  nevhodné budou např. nesouvislé úseky místních komunikací, vybrané nesouvislé části náměstí, chodníky v rodinných zástavbách, apod.  nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury  neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy ani na ně navazujících úseků místních komunikací

50 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  komplexním řešením veřejných prostranství je:  území revitalizované předloženým projektem, které bude po jeho ukončení již komplexně vyřešeno formou investic do zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně  i projekt, který řeší území částečně, ale DOPLŇUJE dříve ukončené investice v daném území řešené území je rozděleno komunikací III. a vyšší třídy či účelovou komunikací, které nejsou ve vlastnictví obce, je za komplexní považováno i řešení POUZE jedné části takto komunikací rozděleného území,

51 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  základní cílová skupina – zejména místní obyvatelé obce, v případě konání kulturních a společenských akcí i obyvatelé okolních obcí základní členění žadatel uvede v MA  žadatel v rámci příloh PŽ musí vyznačit a popsat do mapového podkladu občanskou vybavenost a služby v řešené lokalitě pokud žadatel toto neprovede – nesplnění kritéria forlmálních náležitostí

52 2.3.1 Fyzická revitalizace území Charakteristika způsobilých výdajů 1. Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  terénní úpravy – výdaje na komplexní řešení revitalizace městských částí, městských jader vč. památkových objektů, vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských  stavební úpravy místních komunikací (chodníky, zpevněné plochy), veřejná zeleň, veřejné osvětlení  výstavba parkovacích ploch POUZE v návaznosti na uvedené aktivity  sadové úpravy JEN do 20% celkových ZV uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2

53 2.3.1 Fyzická revitalizace území 1. Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  nákup a instalace venkovního mobiliáře za předpokladu, že se bude jednat o kategorii DHM  výstavba a přeložky inženýrských sítí  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

54 2.3.1 Fyzická revitalizace území Charakteristika způsobilých výdajů 2. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby okrasné zeleně Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy stávajících objektů (tj. technické zhodnocení staveb vč. jejich zázemí (např. přístavba/rekonstrukce sociálního zařízení, apod.) výdaje na komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství  terénní, sadové a parkové úpravy  stavební úpravy místních komunikací, chodníků, zpevněné plochy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení  výstavba parkovacích ploch POUZE v návaznosti na uvedené aktivity

55 2.3.1 Fyzická revitalizace území 2. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby okrasné zeleně Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  nákup a instalace venkovního mobiliáře za předpokladu, že se bude jednat o kategorii DHM  výstavba a přeložky inženýrských sítí  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

56 2.3.1 Fyzická revitalizace území Charakteristika způsobilých výdajů 3. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, příp. výstavba nových místních a účelových komunikací POUZE ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství  stavební úpravy (technické zhodnocení majetku) a výstavba chodníků, pěších zón, pod/nadchodů, vč. značení a úprav pro tělesně postižené  stavební úpravy (technické zhodnocení majetku) a výstavba veřejného osvětlení, terénních úprav a veřejné zeleně POUZE v návaznosti na uvedené aktivity

57 2.3.1 Fyzická revitalizace území 3. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  nákup pozemků a postavených staveb do výše limitů dle MP Způsobilé výdaje  přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací  nákup a instalace venkovního mobiliáře za předpokladu, že se bude jednat o kategorii DHM  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita

58 2.3.1 Fyzická revitalizace území Charakteristika způsobilých výdajů 4. Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  výdaje na odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti.)  výdaje na odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další využití v oblasti podnikání, rozšíření občanského vybavení či budoucí stavební využití

59 2.3.1 Fyzická revitalizace území 4. Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  výdaje na odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž POUZE za podmínky, kdy žadatel není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

60 2.3.1 Fyzická revitalizace území Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) – míra zlepšení současného stavu  odstranění ekologických zátěží

61 2.3.1 Fyzická revitalizace území Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) – míra zlepšení současného stavu  zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy

62 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:2,7 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:2,7 mil. Kč Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

63 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Oprávnění žadatelé:  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.  dobrovolné svazky obcí  nestátní neziskové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace

64 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Aktivity:  Vybudování/modernizace, obnova jednotného informačního systému turistických okruhů, naučných stezek pro pěší, cyklo a hipoturistiku aktivity zaměřené na obnovu, modernizaci a budování infrastruktury pro liniové formy turistického ruchu  pěší turistika, cyklo turistika, běžecké lyžování, hipoturistika přípustné investice do modernizace, stavebních úprav a rozšiřování doplňkové infrastruktury  příjezdové cesty, mostky, komunikace vedoucí k objektům cestovního ruchu, odpočinkové posezení, přístřešky, stojany na kola s možností uzamčení u památek a atraktivit na trasách, parkoviště, apod.  případně výstavba nové infrastruktury

65 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Aktivity: doplňkově i nákup technického vybavení pro údržbu tras liniové turistiky a vybavení pro zajištění servisních služeb podél liniových tras  rolba na úpravu běžkařských tras, pracovní stroj na úpravu a kontrolu cyklotras, vysokotlaké čistící stroje pro mytí kol, boxy na úschovu lyží, apod. v případě již existujících jednotných informačních systémů turistických okruhů, naučných stezek pro pěší, cyklo a hipoturistiku – MOŽNÉ investovat samostatně do modernizace, stavebních úprav a rozšiřování doplňkové infrastruktury  příjezdové cesty, mostky, komunikace vedoucí k objektům cestovního ruchu, odpočinkové posezení, přístřešky, stojany na kola, parkoviště, apod. u této aktivity je MOŽNÉ, aby jeden subjekt předložil i více projektů

66 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Nezbytné podmínky:  projekty musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků  nevhodné aktivity zaměřené na opravy a údržbu nebo energetické úspory (oprava střechy, výměna oken, zateplování)  nevhodné aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně  nebudou podpořeny projekty týkající se objektů uvedených v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného OP

67 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Charakteristika způsobilých výdajů Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  výstavba a stavební úpravy (technické zhodnocení staveb)  výstavba/rekonstrukce drobných staveb (sociální zařízení, odpočinkové posezení, oplocení, průlezky, přístřešky, altánky, apod.)

68 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  dodávky a montáž technických částí staveb  dodávky a montáž vnitřního a venkovního vybavení (mimo umělecká díla) za předpokladu, že se bude jednat o DHM a DDHM  stavební úpravy nebo výstavba drobných staveb vč. vybavení pevně spojeného se stavbou  rekonstrukce/výstavba parkovišť a místních a účelových komunikací vyjma pro pěší vč. veřejného osvětlení do výše 20% celkových ZV uvedených v aktuální verzi rozpočtu Etapy 2

69 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  náklady na přípojky vodovodní, energetické a kanalizační do výše limitů stanovených v MP Způsobilé výdaje  rekonstrukce/výstavba komunikací pro pěší, veřejné osvětlení, zpevněných ploch, oplocení a bran  terénní a vegetační úpravy dešťové kanalizace  vybudování orientačních systémů turistických a cykloturistických tras a okruhů

70 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  pořízení pracovních strojů a nářadí za předpokladu, že se bude jednat o DHM a DDHM do výše 40% celkových ZV uvedených v aktuálním rozpočtu v rámci Etapy 2  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

71 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků

72 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež – míra zlepšení současného stavu  bezbariérové úpravy

73 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:8 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:8 mil. Kč Oprávnění uživatelé:Město Kroměříž Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

74 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Aktivity:  projekty, jejichž aktivity jsou komplementární na projekt s názvem Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži předkladatele Národního památkového ústavu řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

75 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Nezbytné podmínky:  projekty musí prokázat převažující dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků  nevhodné aktivity zaměřené na opravy a údržbu nebo energetické úspory (oprava střechy, výměna oken, zateplování)  nevhodné aktivity zaměřené na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně  bude podpořena úprava památek, které NEJSOU v seznamu památek podporovaných v rámci Integrovaného OP  nebudou podpořeny PŽ, které jsou podporovatelné v rámci Programu rozvoje venkova

76 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Charakteristika způsobilých výdajů 1. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  terénní, sadové a parkové úpravy vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití  výstavba místních a účelových komunikací  stavební úpravy (technické zhodnocení staveb)  realizace veřejného osvětlení sloužící na osvětlení veřejného prostranství  rekonstrukce/nákup a instalace venkovního mobiliáře za předpokladu, že se bude jednat o kategorii DHM

77 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž 1. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy nebo výstavba drobných staveb vč. vybavení pevně spojeného se stavbou  výdaje na přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou  nákup pozemku či budovy ve vazbě na podporovatelné aktivity  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

78 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Charakteristika způsobilých výdajů 2. Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  stavební úpravy místních komunikací (chodníky, zpevněné plochy) veřejná zeleň, veřejné osvětlení  výstavba parkovacích ploch POUZE v návaznosti na uvedené aktivity  terénní, sadové a parkové úpravy JEN do 20% celkových ZV uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2

79 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž 2. Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu:  nákup a instalace venkovního mobiliáře za předpokladu, že se bude jednat o kategorii DHM  výstavba a přeložky inženýrských sítí  vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita u projektů nezakládajících veřejnou podporu bude výdaj ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě způsobilý

80 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  zlepšení dostupnosti (úspora času)  prevence kriminality – eliminace trestných činů

81 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Kroměříž Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků  bezbariérové úpravy

82 3.4 Propagace a řízení Vyhlášení výzvy:13. 2. 2013 Ukončení výzvy:29. 3. 2013 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:4 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:1 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:4 mil. Kč Oprávnění uživatelé:kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, zájmové sdružení právnických osob Maximální % dotace Benefit:85% ze způsobilých výdajů Maximální % dotace FEA:70% ze způsobilých výdajů

83 3.4 Propagace a řízení Aktivity: 1.Komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané destinaci formou partnerství 2.Vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu 3.Marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu 4.Zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) v turistické destinaci

84 3.4 Propagace a řízení Aktivity: 5. Založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení, jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti CR z veřejného i privátního sektoru podmínka – doba následného působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu

85 3.4 Propagace a řízení Nezbytné podmínky:  musí dojít ke zvýšení návštěvnosti regionu  musí být doložen způsob, jakým bude toto zvýšení návštěvnosti deklarováno  PŽ musí obsahovat i aktivity zaměřené na propagaci výstupů a výsledků projektu naplňujících IPRÚ v projektem řešené lokalitě  musí být definovány a popsány vazby na aktivity, které budou podporovány v rámci Integrovaného OP ČR z důvodu zamezení „překryvů“

86 3.4 Propagace a řízení Relevantní socioekonomické přínosy – musí mít přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady, a musí být v souladu s údaji uvedenými v MA:  zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské  přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků

87 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 18. 2. 2013 Zlín 15. 3. 2013 Informace o vyhlášené Výzvě č. 40/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google