Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Způsoby pořizování majetku v Armádě České republiky

2 Úvod Vymezení základních pojmů Plánování a tvorba akvizičních potřeb Úplatné nabývání majetku Bezúplatné nabývání majetku Závěr

3 Způsoby pořizování majetku v Armádě České republiky Úvod V Armádě České republiky se nabývání majetku a služeb provádí a realizuje na základě právních předpisů, které vychází z civilního prostředí a poté jsou rozpracovány do rozkazů, normativních výnosů a směrnic, které procesy nabývání majetku v rezortu řídí.

4 Vymezení základních pojmů Nabývání majetku a služeb se uskutečňuje na základě smluvního vztahu tj. kupní smlouvy nebo objednávky a je tedy nezbytně nutné používat odbornou terminologii, která vychází z příslušných právních norem. V následující části jsou uvedeny zásady, kterými se zaměstnanec musí řídit při realizaci nabývání majetku: nabývání majetku

5 Vymezení základních pojmů majetkový hospodář osobou zadavatele akviziční pracoviště zadávací řízení zadávací postup plán věcných potřeb akviziční plán dodávek úplatné nabývání majetku centrálním způsobem úplatné nabývání majetku decentrálním způsobem

6 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Vysvětlit na příkladech studentům dlouhodobý záměr akvizičních potřeb, plánování věcných potřeb, akviziční plán dodávek a specifikace majetku Plánování a tvorba dlouhodobého záměru akvizičních potřeb: Dlouhodobý záměr akvizičních potřeb vychází z dlouhodobých záměrů cílů a opatření k dosažení požadovaných schopností rozvoje rezortu, které zpracovávají manažeři cílů v období strategických úvah v rámci dlouhodobého výhledu rezortu

7 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Majetkový hospodář provede souhrn všech požadavků akvizičních potřeb, jejich ověření ve vztahu ke stanoveným cílům a opatřením a zpracuje dlouhodobý záměr akvizičních potřeb Důležitým podkladem pro zpracování dlouhodobého záměru k rozvoji schopností u potřeb majetku charakteru vojenského materiálu je marketingová informace Národního úřadu pro vyzbrojování Ministerstva obrany

8 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Upřesnění dlouhodobého záměru: Upřesnění dlouhodobého záměru vychází z politicko-vojenského zadání obsaženého v RMO č. 66/2012 Věstníku Plánování činnosti a rozvoje v rezortu Ministerstva obrany.

9 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Začlenění akvizičních potřeb do střednědobého plánu: Požadavek na zařazení akviziční potřeby do střednědobého plánu vychází z upřesněného dlouhodobého záměru Požadavek předkládají manažeři cílů prostřednictvím majetkových hospodářů v souladu s metodikou střednědobého a ročního plánování rezortu

10 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Majetkový hospodář v průběhu upřesňování střednědobého plánu konkretizuje akviziční potřeby projektu vyzbrojování. K tomu, v součinnosti s Úřadem, definuje rozsah marketingové podpory (provedení marketingové analýzy - průzkumu, studie proveditelnosti, analýzy logistické podpory) a plán jejího provedení

11 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Zpracování plánu věcných potřeb V plánu věcných potřeb se uvádí veškerý majetek nezbytný pro dosažení cílů, a to v následujícím členění: majetek, který není k dispozici a je potřeba jej pro plnění funkcí rezortu nabýt do vlastnictví státu majetek, který není k dispozici, ale nabytí je vázáno na již uzavřenou (dlouhodobou) smlouvu

12 Plánování a tvorba akvizičních potřeb majetek, který je k dispozici, ale vyžaduje provozní náklady majetek, který je k dispozici, ale nepožaduje se ke splnění cíle Zpracování akvizičního plánu dodávek Akviziční plán dodávek vychází z vybalancovaného plánu věcných potřeb a je souhrnem schválených, peněžně ohodnocených požadavků na nabytí majetku, který je na aktuální rozpočtový rok

13 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Akviziční plán dodávek obsahuje: číslo a název položky plánu potřebné údaje z rozpočtové věty včetně peněžního objemu označení osoby zadavatele označení akvizičního pracoviště určení případného dohledu nad přípravou a realizací veřejné zakázky

14 Plánování a tvorba akvizičních potřeb Další druhy akvizičních plánů Akviziční plán centrálních dodávek a akviziční plán nemovité infrastruktury Akviziční plán decentrálních dodávek Akviziční plán Vojenského zpravodajství Závazné podklady pro zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky: specifikace majetku investiční záměr projektu nebo projektová dokumentace

15 Úplatné nabývání majetku Objasnit studentům výkon funkce zadavatele veřejné zakázky při centrálním a decentrálním nabývání majetku. Vysvětlit odpovědnost osoby zadavatele před a při realizaci veřejné zakázky Druhy zadávacích postupů Osoba zadavatele je povinna zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu s využitím: elektronického tržiště veřejné správy, jedná-li se o veřejnou zakázku, u které výše předpokládané hodnoty dosáhne nebo přesáhne 40 000 Kč bez DPH

16 Úplatné nabývání majetku obecného zadávacího postupu nebo elektronického tržiště veřejné správy obecného zadávacího postupu v případě, kdy při zadání veřejné zakázky s využitím elektronického tržiště veřejné správy osoba zadavatele obdržela pouze nepřijatelné nabídky podle zákona, žádné nabídky, po vyhodnocení zůstala pouze 1 nabídka, u které nebylo možné prokázat a doložit, že cenová nabídka byla cenou obvyklou

17 Úplatné nabývání majetku přímého zadání veřejné zakázky je-li veřejná zakázka malého rozsahu zadána obecným zadávacím postupem nebo přímým zadáním, osoba zadavatele vždy následně zadá vítěznou nabídku (vybraného uchazeče) do elektronického tržiště veřejné správy jako evidenční zadání

18 Úplatné nabývání majetku Osoba zadavatele není povinna zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu s využitím elektronického tržiště veřejné správy, jedná-li se o nákup: pohoštění, občerstvení, stravování, ubytování, pronájmů salónků a sálů, kultury, tlumočení s překlady, průvodcovských služeb, zahraničních návštěv a věcných darů

19 Úplatné nabývání majetku speciálních služeb (např. restaurátorské a konzervátorské služby týkající se sbírkových předmětů a knihovních dokumentů, pořízení majetku do sbírkových fondů, pořádání výstav, nákup knih, časopisů a dalších knihovních dokumentů pořizovaných do specializovaného knihovního fondu) pro Vojenský historický ústav nebo pořízení výstav pro odbor komunikace a propagace Ministerstva obrany speciálního sportovního majetku pro vrcholové sportovce Armádního sportovního centra DUKLA

20 Bezúplatné nabývání majetku Darovací smlouva Předmětem daru může být věc movitá i nemovitá (včetně spoluvlastnického podílu) a pokud to jejich povaha připouští i právo (např. postoupení pohledávky) nebo jiná majetková hodnota (např. převzetí dluhu ve vztahu k dlužníkovi) O darovací smlouvě jedná a podepisuje ji oprávněná osoba, kterou je: věcně příslušný majetkový hospodář velitel úkolového uskupení v zahraniční operaci

21 Bezúplatné nabývání majetku ředitel Vojenského zpravodajství, jedná-li se o dar určený Vojenskému zpravodajství ředitel Vojenského historického ústavu, jedná-li se o dar určený do sbírek Vojenského historického ústavu ředitel Armádního sportovního centra DUKLA, jedná-li se o sportovní majetek pro sportovce Armádního sportovního centra DUKLA

22 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. RMO č. 52/2013. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. NV MO č. 68/2013. Zpracování specifikace majetku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. NV MO č. 69/2013. Zpracování akvizičních plánů v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Literatura

23 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

24 1.Prostudovat RMO č. 52/2013 a NV MO č. 67 a 68/2013. 2.Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit zadávání veřejných zakázek. 3.Popište z čeho se skládá akviziční plán dodávek Úkoly pro samostatnou práci Téma 5


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google