Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Albany is the capital of New York State, but New York City is the “Big Apple”. Albany je hlavní město státu New York, ale město New York je „Velké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Albany is the capital of New York State, but New York City is the “Big Apple”. Albany je hlavní město státu New York, ale město New York je „Velké."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Albany is the capital of New York State, but New York City is the “Big Apple”. Albany je hlavní město státu New York, ale město New York je „Velké Jablko“.

5 New York is called The “Big Apple”, because in the 1920’s and 1930’s jazz musicians said that the city was the best and most attractive place. New York je nazýván „Velkým Jablkem“, protože ve 20. a 30. letech minulého století říkali, že město je nejlepší a nejatraktivnější místo.

6 Eight million people live in New York City Ve městě New York žije osm miliónů lidí

7 New York has five boroughs: Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens and Staten Island New York má pět částí: Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens a Staten Island

8 Manhattan is the most famous borough and it’s where the tourists go! Manhattan je nejznámější částí, a je tak místem největšího zájmu turistů.

9

10 Four hundred years ago, the Algonquin Indians owned the island of Manhattan. In 1626, a Dutchman called Peter Minuit gave the Indians 24 dollars to buy the island. In about 1650, five hundred people lived there and it was called New Amsterdam. Před čtyřmi sty lety vlastnili ostrov Manhattan Indiáni kmene Algonquin. V roce 1626, Holanďan Peter Minuit koupil ostrov od Indiánů za 24 dolarů. Kolem r. 1650 tam žilo asi pět set lidí a místo bylo nazýváno Nový Amsterdam.

11 In 1664 the British took the town from the Dutch and changed its name to New York. At the end of the eighteenth century, many immigrants started to come to America.. They first came from Germany and Ireland, later from Italy, Poland, Russia, Africa and China. V roce 1664 převzali město Britové a změnili jeho jméno na New York. Na konci osmnáctého století začalo přicházet do Ameriky mnoho přistěhovalců. Nejprve přicházeli z Německa a Irska, později z Itálie, Polska, Ruska, Afriky a Číny.

12 In Manhattan you can travel on subway trains….. Na Manhattanu můžete cestovat metrem…

13 …on buses or in a taxi. Here taxis are called “cabs”. … nebo autobusy nebo taxíky. Zdejším taxíkům se říká „cabs“.

14 You can take the Water Taxi around the island of Manhattan or take the free ferry from Battery Park to the Statue of Liberty and Ellis Island. Můžete si vzít vodní taxi kolem ostrova Manhattan nebo jet zdarma trajektem z Battery Parku k Soše svobody a na Ellis Island.

15 Ellis Island the Statue of Liberty Socha svobody

16 Ellis Island was an immigration station in the past; it was the first stop for nearly 17 million immigrants. Ellis Island byl imigrační stanicí v minulosti, byla to první zastávka pro téměř 17 milionů přistěhovalců.

17 Many famous people came through Ellis Island, for example Sigmund Freud, Charlie Chaplin and Walt Disney. Mnoho slavných lidí přišlo přes Ellis Island, například Sigmund Freud, Charlie Chaplin a Walt Disney. ( mimo j. i Jiří Voskovec!)

18 Do roku 1820 obyvatelé New Yorku pocházeli z Británie a Holandska V období mezi léty 1820 – 1860 město přitahovalo irské a německé přistěhovalce. Mezi léty 1890 – 1919 přišlo do USA 3.7 miliónů Italů. Následovali Židé z Ruska a východní Evropy.

19 Začátkem 20. století přišlo do New Yorku milióny černochů z jižanských států za prací. V současné době přistěhovalci přicházejí hlavně z Asie a španělsky mluvících zemí, např. z Kuby a Portorika. USA jsou tavicím kotlem

20

21 Každoročně veliký počet lidí žádá o Zelenou kartu, která umožňuje legální vstup do Spojených států.

22 The Statue of Liberty is the first thing many immigrants see. Socha svobody je to první, co přistěhovalci uvidí.

23 It was a gift from the French people in 1886. It is 93 meters high and it’s arm is 14 meters long. Byl to dar francouzského lidu v roce 1886. Je 93 metrů vysoká a její paže je 14 metrů dlouhá.

24 People from the same origin often live in the same area and create their own communities. The Chinese community is in “CHINATOWN”. Lidé stejného původu často žijí ve stejné oblasti a vytvářejí své vlastní komunity. Čínská komunita je v „Č ínské čtvrti"

25 Little Italy is the Italian community Little Italy ( Malá Itálie ) je italská komunita.

26 Most of the theatres in New York are near Times Square… Většina divadel v New Yorku je blízko Times Square...

27 …and on Broadway, between 41st and 53rd streets. There are more than thirty theatres on Broadway.... a na Broadwayi, mezi 41. a 53. ulicí. Na Broadwayi existuje více než třicet divadel.

28 The Brooklyn Bridge connects Manhattan to Brooklyn. When it opened in 1883, it was the world’s longest bridge. Brooklyn ský most spojuje Manhattan s Brooklyn em. Když byl otevře n v roce 1883, byl to nejdelší most na světě.

29 Central Park is 6% of Manhattan. Centrální park tvoří 6% Manhattanu

30 It has a big lake, hundreds of trees and beautiful gardens. Je v něm velké jezero, stovky stromů a nádherné zahrady.

31 The Empire State Building is NY’s tallest skyscraper. It’s 381 meters tall and it has 102 floors. Empire State Building je nejvyšší mrakodrap v NY. Je 381 m vysok ý a má 102 pater.

32 The Chrysler building was built by the famous car maker. It was finished in 1930. Budova byla postavena Chryslerem, slavným výrobcem automobilů. Byla dokončena v roce 1930.

33 The Rockefeller Center includes many buildings, but it is most visited in winter. Rockefellerovo Centrum zahrnuje mnoho staveb, ale je nejnavštěvovanější v zimě.

34 A huge Christmas tree and a crowded skating rink attract New Yorkers and tourists. Obrovský vánoční strom a přeplněné kluziště láká Newyorčany i turisty.

35 Světové obchodní centrum mělo více než stovku podlaží s kancelářemi, obchody a restauracemi.

36 But on the 11 th of September 2001, (9/11) for Americans, radical Islamists crashed two planes into the towers. Today this site is called “Ground Zero”. Ale 11. září 2001, (9 / 11 pro Američany) radikální islamisté narazili do věží dvěma letadly. Dnes se toto místo nazývá "Ground Zero".

37 Nikdy nezapomeňme na 9. 11. 2001


Stáhnout ppt "Albany is the capital of New York State, but New York City is the “Big Apple”. Albany je hlavní město státu New York, ale město New York je „Velké."

Podobné prezentace


Reklamy Google