Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

2 Úvod Vymezení základních pojmů Členění evidence majetku a závazku Zpracování podkladových účetních záznamů Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů Způsoby oceňování majetku a závazku Účetní závěrka a účetní uzávěrka Závěr Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

3 Úvod Proces účetnictví zásadně ovlivňuje logistické procesy (např. nabývání majetku, evidence majetku u jednotky a ve skladech nákladového střediska, řešení škod na majetku státu, rušení majetku) a nelze ani akceptovat názor, že pracovníci s technickou specializací nemusí uvedenou problematiku znát, tento názor mají jen osoby s nedostatečnou odbornou praxí.

4 Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Úvod Při nesprávném účtování majetku může dojít ke značným škodám na majetku státu a příslušní pracovníci uvedeni na účetním dokladu svým podpisem nesou plnou právní odpovědnost za zrealizovaný logistický proces. Na základě těchto indicií lze lehce stanovit odpovědnost při řešení případné škody na majetku státu a uvedený účetní doklad pak slouží jako důkazní materiál v případě soudního řízení.

5 V následující části budou definovány základní pojmy z probírané tématiky: účetní jednotka účetnictví účetní středisko účtárna účetního střediska účtárna účetní záznam Vymezení základních pojmů

6 podkladový účetní záznam souhrnné účetní záznamy účetní doklad oběh účetních dokladů účetní zápis účetní období účtový rozvrh postup účtování oprávněná osoba osoba odpovědná za účetní případ Vymezení základních pojmů

7 osoba odpovědná za účetní případ za účtárnu osoba odpovědná za účetní případ za operace podpisový záznam syntetický účet a analytický účet soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením doba použitelnosti majetku pevný kurz Vymezení základních pojmů

8 účetní kniha pohledávka závazek Vymezení základních pojmů

9 Členění evidence majetku a závazku

10 Odpovědní pracovních podepsaní na podkladových účetních záznamem nesou ve své působnosti právní odpovědnost a nelze tedy v případě chybně zpracovaného podkladového účetního záznamu vinu automaticky přenášet na účtovatelku daného majetkového uskupení. Na účetním dokladu lze účtovat pouze jeden druh majetkového uskupení a podepsaní pracovníci na účetním dokladu musí být uvedeny v podpisovém vzoru. Zpracování podkladových účetních záznamů

11 Mezi podkladové účetní doklady záznamy nebo jejich součásti patří: doklad generovaný Informačním systémem logistiky (ISL) faktury s přílohami právní dokumenty, na základě kterých vzniká pohledávka nebo závazek účetní jednotky vůči jiným subjektům (dohoda o náhradě škody, rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody) Zpracování podkladových účetních záznamů

12 smlouvy o pořízení dlouhodobého majetku smlouvy nebo objednávky na pořízení majetku jiné smlouvy (např. na služby, nájemní smlouvy) dokumenty, ze kterých vznikají podmíněné závazky nebo pohledávky podkladový účetní záznam smluvního případu z modulu Evidence smluv Zpracování podkladových účetních záznamů

13 platební výměr dílčí rozhodnutí, např. pro přiznání plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb vyúčtování poskytnutých záloh doložka k účetnímu záznamu-překlad účetního záznamu, který je vyhotoven v cizím jazyce Zpracování podkladových účetních záznamů

14 smlouva o poskytnuté podpoře na programový projekt s přílohami (tzn. vratky, dotace, předávací protokol apod.) výkaz vydaného - vráceného materiálu výdejka souhrnný výkaz o výdeji, spotřebě a vrácení munice a výbušin Zpracování podkladových účetních záznamů

15 smlouvy darovací, o výpůjčce smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku rozhodnutí o zrušení majetku vnitřní účetní doklad Zpracování podkladových účetních záznamů

16 Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů vysvětlit studentům na modelovém příkladu nákladového střediska se zakomponováním procesu nákupu majetku. Student získá názorný příklad realizace procesu účtování, kdy účetní operace je nabývání majetku decentrálním způsobem. Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů

17 Vystavění a oběh účetních záznamů má následující fáze: vyhotovení (vystavení) nebo obdržení přezkoušení (kontrolu) odesílání ve stanovených lhůtách zaúčtování třídění, číslování, uložení skartaci Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů

18 Nákladové středisko je povinno vystavit podkladový účetní záznam tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu průkazně, jednoznačně, srozumitelně, úplně a pravdivě. Účetní doklady se vyhotovují v českém jazyce, srozumitelně, čitelně, přehledně a bez přepisů. Zápisy na účetním dokladu a podkladovém účetním záznamu se vyhotovují způsobem, který zaručuje jejich trvanlivost. Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů

19 Podkladový účetní záznam musí obsahovat minimálně následující náležitosti: označení podkladového účetního záznamu, tj. jeho jednoznačnou číselnou identifikaci (např. číslo faktury,…) jednoznačný, výstižný, konkrétní a srozumitelný popis (odůvodnění) obsahu hospodářské operace a označení jeho účastníků (příjemce, výdejce) Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů

20 jednoznačnou a srozumitelnou identifikaci majetku a závazků obsažených na podkladovém účetním záznamu peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství okamžik (datum) uskutečnění účetního případu, není-li shodný s datem vyhotovení účetního dokladu Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů

21 podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ, je-li touto osobou zaměstnanec řídící logistické zabezpečení pak identifikační záznam z informačního systému identifikační záznam o odpovědné osobě nákladového střediska, která provádí prvotní zaznamenání informace o hospodářské operaci do informačních systémů Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů

22 Majetek a závazky účetní jednotka oceňuje k okamžiku uskutečnění účetního případu následujícím způsobem: dlouhodobý majetek a zásoby (kromě dlouhodobého majetku a zásob vytvořených vlastní činností účetní jednotky) – v pořizovacích cenách dlouhodobý majetek a zásoby vytvořené vlastní činností účetní jednotky – vlastními náklady Způsoby oceňování majetku a závazku

23 peněžité prostředky a ceniny – jmenovitou hodnotou pohledávky a závazky – jmenovitou hodnotou příchovky zvířat – vlastními náklady kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč Způsoby oceňování majetku a závazku

24 majetek v případech bezúplatného nabytí darem anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek majetek bezúplatně převedený od jiné vybrané účetní jednotky se oceňuje v původní pořizovací ceně původního uživatele, přičemž se převezme také výše jeho oprávek majetek určený k odprodeji – reálnou hodnotou Způsoby oceňování majetku a závazku

25 Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní uzávěrka (uzavření účetních knih) se realizuje k rozvahovému dni po jednotlivých nákladových střediscích a souhrnně za celou účetní jednotku. Účetní závěrka a účetní uzávěra

26 Cílem uzavření měsíce je prověřit a vyhodnotit, zda veškeré účetní případy, které nastaly v průběhu měsíce, byly zaúčtovány do účetnictví podle právních předpisů a účetních standardů a uzavřít měsíc v APV UCR98. Měsíčně se provádí uzavření měsíce, kdy se neuzavírají knihy ani se nevytvářejí závěrečné zápisy, pouze se znemožní změna dat pořízených v uplynulých měsících. Účetní závěrka a účetní uzávěra

27 NV MO č. 6/2014. Vedení účetnictví v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2014. S-3847/1. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1-část I. Brno: UO, 2013. Literatura

28 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

29 Prostudovat NV MO č. 6/2014 a S-3847/1. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit vystavení a oběh účetních dokladů. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit členění evidence majetku. Úkoly pro samostudiu Téma 7

30 Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit vystavení účetních dokladů (nákup majetku, přeúčtování majetku, výměna náhradních dílů při opravě, spotřeba materiálu,…). Objasnit pojmy účetní závěrka a účetní uzávěra. Vysvětlit způsoby oceňování majetku a závazku. Úkoly pro samostudiu Téma 7


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google