Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část 2. výzva 3.2 23. února 2011 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část 2. výzva 3.2 23. února 2011 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část 2. výzva 3.2 23. února 2011 Ústí nad Labem

2 OBSAH: A) OBECNÉ INFORMACE (3-18) I. Dokumenty pro realizace GP II.a)Způsobilé výdaje projektu II.b)Nezpůsobilé výdaje projektu III.a) Financování projektu III.b) Úhrada výdajů projektu III.c)Nesrovnalosti IV.a Partnerství s fin. spoluúčasti IV.b Partnerství bez fin. spoluúčasti 1

3 OBSAH: B) DALŠÍ INFORMACE (19-23) I. Účetnictví projektu II.Zákon o účetnictví III.Nepodstatné změny rozpočtu IV. Podstatné změny rozpočtu C) OKRUHY ČASTÝCH POCHYBENÍ A DOPORUČENÍ K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ (24-30) I. Nejčastější pochybení II. Doporučení k MZ D) NEPŘÍMÉ NÁKLADY (31-39) 2

4 A) OBECNÉ INFORMACE 3

5 I. Dokumenty pro realizaci GP Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 4, datum platnosti 30.6.2010) Metodika způsobilých výdajů 2007-2013 Text Smlouvy o realizaci GP a benefitová žádost Metodické dopisy Platná legislativa ČR http://opvk.kr-ustecky.cz 4

6 II. Způsobilé výdaje projektu Způsobilé výdaje musí být: PŘIMĚŘENÉ (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) HOSPODÁRNÉ (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) ÚČELNÉ (nezbytné pro realizaci projektu) EFEKTIVNÍ (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) 5

7 II. Způsobilé výdaje projektu vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a NA AKTIVITY v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu PROKAZATELNÉ (doložené prvotními účetními doklady) VÝDAJE MUSÍ VZNIKNOUT V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU (od okamžiku zahájení realizace projektu do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce tj. mzdy za poslední měsíc realizace projektu a závěrečný audit) 6

8 II. Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Příklady NV: výdaj nedoložený doklady, bez přímého vztahu k projektu vzniklé před dnem zahájení a po dni ukončení projektu DPH pokud existuje zákonný nárok na odpočet finanční a operativní leasing nákupy vozidel, nemovitostí a pozemků 7

9 II. Nezpůsobilé výdaje Další příklady NV: nájemné, pokud je žadatel (příjemce) vlastníkem nemovitosti nebo členem realizačního týmu přímé daně (daň: z nemovitosti, dědická, silniční…) náklady na audit u projektu s rozpočtem pod 3 mil Kč výdaje spojené s financováním:  rekvalifikací  rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání realizovaných ve spolupráci s úřady práce, zkoušek a certifikátů  zkoušek a certifikátů v případě, že účastník v rámci projektu tuto zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý či další pokus Výdaje na zaměstnance, které se na projektu nepodílejí přímo, výdaje na právní spory, atd. 8

10 III.a Financování projektu ZÁLOHAve výši 20% způsobilých výdajů – do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o realizaci GG ZÁLOHA ve výši 20% způsobilých výdajů – do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o realizaci GG STRUKTURA ZÁLOHY: - 20% neinvestic - 20% investic ( jen ti, kteří mají investice v rozpočtu ) 9

11 III.a Financování projektu DALŠÍ PLATBY: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) *příjmy projektu (úroky) – v prioritní ose 3.2 mají pouze informativní charakter 10

12 III.a Financování projektu DALŠÍ PLATBY: do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) 11

13 III.b Úhrada výdajů projektu 1.z projektového účtu (přímo nebo refundací) K refundaci je nutné doložit VNITŘNÍ ÚČETNÍ DOKLAD s jednotlivými položkami dle přílohy č. 5 Soupisky účetních dokladů.K refundaci je nutné doložit VNITŘNÍ ÚČETNÍ DOKLAD s jednotlivými položkami dle přílohy č. 5 Soupisky účetních dokladů. Z projektového účtu nelze převádět finanční prostředky na jiný účet nebo vybírat bez konkrétní potřeby a důvodu (sankce).Z projektového účtu nelze převádět finanční prostředky na jiný účet nebo vybírat bez konkrétní potřeby a důvodu (sankce). Příjemce má povinnost zajistit si měsíční výpisy z projektového účtuPříjemce má povinnost zajistit si měsíční výpisy z projektového účtu 12

14 III.b Úhrada výdajů projektu Refundace Refundace = platba z projektového účtu na účet příjemce (kmenový či provozní). Refundace vždy až PO předchozí úhradě nákladů z účtu příjemce tzn. zpětně! VYJÍMKA – u kap. 1 Osobní náklady je refundace možná 5 pracovních dní předem! (před úhradou výdaje z účtu organizace). 13

15 III.b Úhrada výdajů projektu 2. z pokladny organizace Nutná následná refundace z účtu projektu.Nutná následná refundace z účtu projektu. 3. ze samostatné pokladny projektu !!! Pokladní limit 30 tis. Kč dle smlouvy + tato skutečnost musí být také stanovena ve vnitřním předpisu příjemce.!!! Pokladní limit 30 tis. Kč dle smlouvy + tato skutečnost musí být také stanovena ve vnitřním předpisu příjemce. Dotace pokladny (z projektového účtu příjemce)Dotace pokladny (z projektového účtu příjemce) 14

16 III.c Nesrovnalosti mylné platby vrátit do 5 pracovních dnů na projektový účet a popsat v nejbližší monitorovací zprávě - bez sankcí od poskytovatele Pokud při kontrole MZ uzná poskytovatel výdaj nezpůsobilým – vyzve příjemce k vrácení částky na projektový účet – částka je zapojena zpět do rozpočtu (posouzeno jako porušení rozpočtové kázně – Rozhodnutí příp. Platební výměr) V případě zjištění při kontrole na místě – vrácení prostředků na účet poskytovatele – částku nelze zahrnout zpět do rozpočtu (posouzeno jako nesrovnalost – Rozhodnutí + Platební výměr na penále) 15

17 IV.a Partnerství s finančním příspěvkem Úhrada mezi příjemcem a partnerem probíhá dvěma způsoby (dle dohody mezi příjemcem a partnerem): A) ŽÁDOSTI O PLATBU: partner hradí náklady ze svého (ke konci monitorovacího období nebo měsíčně) vystaví příjemci žádost o platbu a vyúčtuje na čemž příjemce hradí náklady partnerovi z projektového účtu (žádost o proplacení výdajů se provádí na základě soupisky za partnera). 16

18 IV.a Partnerství s finančním příspěvkem B) ZÁLOHA: partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu, hradí náklady ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování (např. v podobě rekapitulace oprávněných nákladů nebo samostatnou soupiskou partnera) Partner je povinen mít projektový účet!! Partner nemá žádný zisk, nemůže příjemci fakturovat -> není dodavatelem. 17

19 IV.b Partnerství bez fin. příspěvku Není poskytován žádný příspěvek na účast na realizaci projektu Majetek pořízený z projektu může být partnerovi poskytnut pouze formou zápůjčky (smlouva o výpůjčce). 18

20 B) DALŠÍ INFORMACE 19

21 I. Účetnictví projektu Doporučení – zřídit zvláštní účetní střediska pro přímé a nepřímé náklady (uvést příklad) faktury i každý originál účetního dokladu musí obsahovat identifikaci projektu!! (číslo projektu, název projektu – Doporučení vyrobení razítka s otiskem názvem a číslem projektu) sledovat odděleně investiční a neinvestiční finanční prostředky (uvést příklad) Každé použití neinvestičních prostředků k úhradě investičních a naopak je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně! 20

22 II. Zákon o účetnictví Náležitosti účetního dokladu upravuje: Zák č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 33 a), odst. 1 (=definice prokazatelného účetního záznamu) § 11 (=náležitosti účetního záznamu) Ve vnitřních předpisech musí příjemce vytvořit SMĚRNICI o: vnitřním oběhu účetních dokladů (včetně uvedení osob oprávněných k podpisu s jejich podpisovými vzory - !Ne příloha č. 11 MZ ) archivaci (s obsahem skartačního a archivačního řádu - doba archivace dokladů souvisejících s projektem je do roku 2025) zřízení pokladny (v případě zřízení projektové pokladny včetně uvedení pokladního limitu) 21

23 III. Nepodstatné změny rozpočtu (bez souhlasu poskytovatele) přesun v rámci jedné kapitoly rozpočtu mezi kapitolami do výše 15 % VYJÍMKA u kapitola 1 může být přesunem navýšena pouze do výše 15% objemu této kapitoly !!! vytvoření nové položky, případně její zrušení ( nesmí znamenat začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení stávající klíčové aktivity) u jednotlivých kapitol nesmí dojít k překročení % limitů Změny rozpočtu se popisují a zdůvodňují v textu monitorovací zprávy (s doložením přílohy č. 9 Přepracovaný rozpočet projektu 3v1!!!) 22

24 přesun mezi kapitolami vyšší než 15 % původního objemu kapitoly, ze které jsou finanční prostředky přesouvány navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly č. 1 Osobní výdaje o více než 15 % navýšení položek Křížového financování změna data ukončení projektu a změna bankovního účtu projektu V případě podstatných změn se uzavírá DODATEK ke smlouvě ( změny musí být odsouhlaseny partnery příjemce). IV. Podstatné změny rozpočtu ( se souhlasem poskytovatele ) 23

25 C) OKRUHY ČASTÝCH POCHYBENÍ A DOPORUČENÍ K MZ 24

26 I. Nejčastější pochybení Účetní doklady nemají povinné náležitosti dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (chybí podpisy odpovědných osob, označení číslem a názvem projektu) na výdajových pokladních dokladech chybí podpisy pokladníka či příjemce hotovosti nedokládání pokladní knihy samostatné projektové pokladny nedokládání objednávek (povinnost od 10tis. Kč) či smluv k fakturám 25

27 II. Nejčastější pochybení pozor na finanční limity pro platby z projektové pokladny (30tis.Kč, omezení výše jedné platby – 15tis. EUR a zároveň omezení zůstatku v pokladně) neoznačování jednotlivých úhrad na bankovním výpisu pořadovým číslem dokladu dle soupisky účetních dokladů nedoložení bankovních výpisů z účtu organizace v případě refundací 26

28 I. Doporučení k MZ nepodstatné změny rozpočtu – nutno popsat a zdůvodnit v textu MZ a doložit přepracovaný rozpočet projektu rozpočet partnera - nelze čerpat z položky, kterou partner ve svém rozpočtu nemá sledovat překročení limitů kapitol smlouvy o dílo, kupní smlouvy – stanovení jednotek a jednotkových cen (neuvádět pouze celkovou hodnotu zakázky). Pozor na stanovení platebních podmínek (finanční plnění, záloha) 27

29 II. Doporučení k MZ smlouvy o partnerství – nutno upravit finanční toky (výše záloh musí být stanovena ve smlouvě) předávací protokoly k fakturám za služby je nutné doložit! pozor na nákupy drobného hmotného majetku (do 40tis. Kč je to včetně DPH, pozor na soubor majetku…) do žádosti o platbu lze zahrnout pouze výdaje uhrazené z projektového účtu v daném monitorovacím období!! (nelze žádat o vyšší částku…) 28

30 III. Doporučení k MZ nelze hradit výdaje na dobu udržitelnosti projektu opravy monitorovací zprávy – smyslem je eliminovat chyby pro další kontroly projektu. „ Neopravujete jen proto, abychom my proplatili…ale hlavně jde o správnost dokladů u vás “. refundace (např. měsíční mzdy) musí být vždy doložena účetním dokladem (interní nebo jiný) ve výši refundované částky 29

31 IV. Doporučení k MZ razítko projektu musí být nově nejen na faktuře, ale i na každém originálu účetního dokladu (např. k faktuře košilka, výdajový pokladní doklad a interní doklad) pozor na soulad vykázaných odpracovaných hodin na výplatní pásce, výkazu práce a rozpisu mzdových nákladů 30

32 D) NEPŘÍMÉ NÁKLADY 31

33 I. Nepřímé náklady I. Nepřímé náklady Některá pravidla uplatňující se pro NN: NN se neprokazují jednotlivými účetními doklady. V případě nevyčerpání přímých nákladů plánovaných ze schváleného rozpočtu projektu nebo budou-li v průběhu realizace projektu některé přímé náklady vyhodnocené jako nezpůsobilé, budou tomu úměrně kráceny i NN. Procento NN stanovené v právním aktu zůstává stejné, bez ohledu na skutečnou výši způsobilých přímých výdajů. 32

34 II. Nepřímé náklady II. Nepřímé náklady V případě přesunu z/do křížového financování v průběhu realizace projektu se změní základna pro výpočet nároku na částku připadající na NN, a tím i absolutní výše NN, na které má příjemce nárok. ! Příjemce má však nárok maximálně na vyplacení částky dotace schválené v právním aktu, tato částka nemůže být překročena. NN je nutné evidovat v analytické účetní evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Pravidly NN nejsou dotčeny účetní postupy organizace 33

35 III. Nepřímé náklady III. Nepřímé náklady Tato povinnost je v případě NN považována za splněnou, že je analyticky nebo jinak odděleně zaevidováno obdržení prostředků na úhradu NN na účet příjemce. Příjemce může zálohovou platbu čerpat v průběhu realizace projektu libovolným způsobem, nesmí ale ohrozit plynulost financování. Příjemce nesmí vyčerpat celou zálohovou platbu pouze na nepřímé náklady. Čerpání NN by mělo odpovídat % stanovenému v právním aktu. 34

36 IV. Nepřímé náklady IV. Nepřímé náklady Doporučený postup pro čerpání NN: Příjemce si vždy po obdržení zálohové platby stáhne částku připadající na NN v příslušné zaslané záloze (vypočítanou dle % NN ve vztahu k přímým nákladů bez křížového financování stanovených v právním aktu) na provozní účet organizace. ! Konečná výše NN musí na konci projektu procentuálně odpovídat skutečně vyčerpaným a prokázaným způsobilým přímým výdajům projektu. 35

37 V. Nepřímé náklady V. Nepřímé náklady Příjemci se doporučuje průběžně sledovat vývoj čerpání nepřímých nákladů ve vztahu k částce přímých nákladů (bez křížového financování), která byla v předložených žádostech o platbu odsouhlasena poskytovatelem jako vyčerpané způsobilé výdaje projektu. Pro usnadnění kontrol na místě se doporučuje příjemcům zřídit pro přímé a nepřímé náklady zvláštní účetní střediska. Podrobná specifikace nepřímých nákladů je uvedena v Příručce pro příjemce verze č. 4 na webové stránce KÚ Ústeckého kraje: http://www.kr- ustecky.cz/opvk.asp v Hlavním menu „Příručky“ a „Příručka pro příjemce OPVK“ s účinností od 1.8.2010 http://www.kr- ustecky.cz/opvk.asphttp://www.kr- ustecky.cz/opvk.asp 36

38 Nepřímé náklady příklady I Nepřímé náklady příklady I Náklady na odměňování prac., kteří vykonávají aktivity: vedení účetnictví, personalistiku,vedení účetnictví, personalistiku, zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostrahy, úklidu a čištění, opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí,zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostrahy, úklidu a čištění, opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí, zajištění publicity, správa počítačových sítí a internetových stránek vč. jejich aktualizace,zajištění publicity, správa počítačových sítí a internetových stránek vč. jejich aktualizace, tisk pro administrativu projektu a pro publicitu, kopírovánítisk pro administrativu projektu a pro publicitu, kopírování cestovní náhrady tuzemské, náklady na provoz vozidla 37

39 Nepřímé náklady příklady II Nepřímé náklady příklady II nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu ! (pronájem učebny pro práci s cílovou skupinu patří mezi přímé náklady) nákup vody, paliv, energie v prostorách pro realizaci projektu internetové a telefonické připojení, poštovné bankovní poplatky, administrace výběr./zadáv. řízení náklady na čistící prostředky, nástroje a přístroje, Podrobné informace o NN viz. PpP (4.verze) kapitola 5.3.3 38

40 OSTATNÍ POUŽITÉ VYSVĚTLIVKY V PREZENTACI: NN NN -NEPŘÍME NÁKLADY MZ MZ -MONITOROVACÍ ZPRÁVA GP GP -GRANTOVÝ/É PROJEKT/Y DPH DPH -DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY NV NV -NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PpP PpP -PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VK OP VK -OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 39

41 Děkuji za vaši pozornost s přáním hezkého dne Jiří Novotný Kontakt: E-mail: novotny.j@kr-ustecky.cz Tel.:+420 475 657 586 Mobil:+420 733 785 083


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část 2. výzva 3.2 23. února 2011 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google