Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."— Transkript prezentace:

1 Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti

2 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Příloha 1 Příručky pro žadatele (PPŽ) pro 4. kolo výzvy.Příloha 1 Příručky pro žadatele (PPŽ) pro 4. kolo výzvy. Aktuální verze ke stažení na www.strukturalni- fondy.cz, www.nuts2strednimorava.cz.Aktuální verze ke stažení na www.strukturalni- fondy.cz, www.nuts2strednimorava.cz. Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (originál nebo ověřená kopie + prostá kopie).Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (originál nebo ověřená kopie + prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x.

3 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Má-li příloha více než 1 list, musí být listy pevně spojeny.Má-li příloha více než 1 list, musí být listy pevně spojeny. Povinné přílohy jako soulad s rozvojovou strategií, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu a projektová dokumentace nemusí být podepsány a orazítkovány žadatelem.Povinné přílohy jako soulad s rozvojovou strategií, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu a projektová dokumentace nemusí být podepsány a orazítkovány žadatelem. Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).

4 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních.Je předložen ve dvou vyhotoveních. Generuje se automaticky z programu ELZA.Generuje se automaticky z programu ELZA. Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran příloh.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran příloh. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc).Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc). PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny. Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, nepředkládá ji. Předloží pouze vyjádření, že je příloha irelevantní.Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, nepředkládá ji. Předloží pouze vyjádření, že je příloha irelevantní.

5 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Čestné prohlášení žadateleČestné prohlášení žadatele - generováno a vytištěno z ELZY - žadatel prohlášení podepíše a založí mezi PP. Soulad s rozvojovou strategiíSoulad s rozvojovou strategií - „výtah“ ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k projektu, např. koncepce obce, mikroregionální strategie, PRÚOZK, důležitá je podrobná anotace zdroje - lze použít vzorový formulář (viz příloha 7 PPŽ). Podrobný rozpočetPodrobný rozpočet - podrobně specifikuje údaje uvedené v ELZE

6 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  – závazný formulář „Rozpočet projektu SROP“ ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz - u investičních projektů je předložen rozpočet ke stavební PD + podrobné rozpočty dalších nákladů - zvolená technologie, SW, atd. (op. 2.2 - zařízení pro připojení k internetu, připojení k internetu, přístupový router, přístupové body - WIFI, PC, instalace zařízení, redakční systém, atd.) - rozpočet musí obsahovat výčet uznatelných i neuznatelných nákladů - vysvětlit potřebnost nákladů (DVD, kamera, nábytek, stavební úpravy – u opatření 2.2 do 15 % celkových uznatelných nákladů).

7 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro ekonomické hodnocení projektuPodklady pro ekonomické hodnocení projektu - žadatel předkládá u projektu do 90 mil. Kč Studii proveditelnosti v rozsahu uvedeném v příloze 4 PPŽ. Osnovy studie jsou závazné, metodika pro zpracování je doporučená (www.strukturalni- fondy.cz). Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství – smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. - partnerem nesmí být dodavatel.

8 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklady o právní subjektivitě žadateleDoklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraj – doklad o přidělení IČ - svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, doklad o registraci a doklad přidělení IČ - příspěvkové organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ - NNO – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina či zřizovací listina (netýká se občanských sdružení), výpis z příslušného rejstříku (týká se o.p.s., nadací, nadačních fondů a církevních práv. osob), stanovy s označením dne registrace na MV (týká se občanských sdružení) a doklad o přidělení IČ u všech NNO - Hospodářské komory – výpis z obchod.rejstříku.

9 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatelePodklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh (účetnictví v plném rozsahu: rozvaha a výkaz zisků a ztrát; účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů) - obce – doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok. Svazky obcí, kraj, organizace zřizované veřejnou správou ani HK ČR nedokládají tuto přílohu.

10 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů - žadatel musí jednoznačně vyjasnit majetkoprávní vztahy související s projektem - vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, které budou dotčeny realizací projektu, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí (KN) a snímkem z katastr. mapy. Pozemky a budovy dotčené realizací projektu musí být vyznačeny. - je-li na majetek zřízeno zástavní právo nebo je-li majetek jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření úvěru), musí žadatel existenci závazku uvést a prokázat, že zástavní právo či jiný závazek vůči třetí straně neohrozí realizaci projektu.

11 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - jiná práva (žadatel není vlastníkem pozemků a budov) dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy (vyznačeny pozemky a budovy) dokazující „cizí“ vlastnictví. Musí také doložit písemný souhlas vlastníka pozemku či nemovitosti s realizací projektu, který je stvrzen příslušným smluvním aktem – nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků, apod. Tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně 5 let od předpoklád. data vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF. Písemný souhlas vlastníka není třeba, pokud smluvní akt zahrnuje jeho výslovný souhlas s realizací.

12 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - op. 2.2 – je-li součástí projektu jen nákup a umístění technologií, počítačů a software u žadatele nebo partnerů projektu a není-li vyžadováno ÚR, SP či ohlášení, žadatel dokládá jen souhlas partnerů s umístěním a provozem technologií - bude-li v rámci projektu vytvářena místní či regionální komunikační síť a přístupové body do této sítě (typu multipoint) určí specificky až dodavatel vzešlý z výběrového řízení, nejsou vyžadovány souhlasy partnerů při podání žádosti, ale až po výběru dodavatele v rámci průběžné monitorovací zprávy

13 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - podopatření 2.1.1 – specifický postup - je-li žadatelem organizace zřizovaná krajem či obcí a pozemky a budovy vlastní zřizovatel, žadatel doloží výpis z KN a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele) a jeho písemný souhlas s realizací.

14 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Územní rozhodnutíÚzemní rozhodnutí - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) - při sloučení územ. a staveb. řízení žadatel předloží sdělení stavebního úřadu o sloučení. Stavební povoleníStavební povolení - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci - dokládá se nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF (i v případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

15 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení. Doklad bude předložen již se žádostí. Projektová dokumentaceProjektová dokumentace - do úrovně územního rozhodnutí při předložení žádosti a do úrovně stavebního povolení nejpozději při převzetí Rozhodnutí - pokud výše uvedená dokumentace není k dispozici, žadatel přikládá dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, tj. podklady umožňující transparentní hodnocení.

16 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíDoklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí Krajského úřadu - postup pro získání vyjádření orgánu EIA ve smyslu „projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ŽP“ je popsán v Pokynu MŽP č. 3/2004 (www.strukturalni- fondy.cz). Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP (www.strukturalni-fondy.cz).

17 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - žadatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000. Toto stanovisko nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 (www.strukturalni-fondy.cz). Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (ELZA, záložka „Přílohy“)

18 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - „Pomůcka k vyplňování formulářů ISPROFIN“ je ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz. Žádost o příspěvek z krajského rozpočtuŽádost o příspěvek z krajského rozpočtu - u op. 2.2 se nepředpokládá krajské kofinanc. Příslib spolufinancování ze SFDIPříslib spolufinancování ze SFDI - smlouva nebo příslib. Smlouva s autorizovaným auditoremSmlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady (včetně DPH) nad 3 mil. € (podopatření 2.1.1) se dokládá nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF smlouva s autorizovaným auditorem o provedení závěrečného auditu projektu.

19 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu)Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu) - účet slouží pouze pro platby související s projektem (samostatný výpis) a bude existovat do vyplacení závěrečné platby - žadatel doloží nejpozději před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF. Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů), úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib

20 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt - dokládá se nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF - případné výdaje v naturáliích jako forma zajištění spolufinancování ve stanovené výši musí být specifikovány při podání žádosti.

21 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Kučerová petra.kucerova@kr-zlinsky.czwww.nuts2strednimorava.czwww.strukturalni-fondy.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava


Stáhnout ppt "Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google