Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."— Transkript prezentace:

1 Zlín, kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti

2 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Příloha 1 Příručky pro žadatele (PPŽ) pro 4. kolo výzvy.Příloha 1 Příručky pro žadatele (PPŽ) pro 4. kolo výzvy. Aktuální verze ke stažení na fondy.cz, verze ke stažení na fondy.cz, Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (originál nebo ověřená kopie + prostá kopie).Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (originál nebo ověřená kopie + prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x.

3 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Má-li příloha více než 1 list, musí být listy pevně spojeny.Má-li příloha více než 1 list, musí být listy pevně spojeny. Povinné přílohy jako soulad s rozvojovou strategií, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu a projektová dokumentace nemusí být podepsány a orazítkovány žadatelem.Povinné přílohy jako soulad s rozvojovou strategií, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu a projektová dokumentace nemusí být podepsány a orazítkovány žadatelem. Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).

4 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních.Je předložen ve dvou vyhotoveních. Generuje se automaticky z programu ELZA.Generuje se automaticky z programu ELZA. Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran příloh.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran příloh. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc).Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc). PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny. Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, nepředkládá ji. Předloží pouze vyjádření, že je příloha irelevantní.Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle typu žadatele a projektu. Pokud není pro žadatele příslušná PP relevantní, nepředkládá ji. Předloží pouze vyjádření, že je příloha irelevantní.

5 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Čestné prohlášení žadateleČestné prohlášení žadatele - generováno a vytištěno z ELZY - žadatel prohlášení podepíše a založí mezi PP. Soulad s rozvojovou strategiíSoulad s rozvojovou strategií - „výtah“ ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k projektu, např. koncepce obce, mikroregionální strategie, PRÚOZK, důležitá je podrobná anotace zdroje - lze použít vzorový formulář (viz příloha 7 PPŽ). Podrobný rozpočetPodrobný rozpočet - podrobně specifikuje údaje uvedené v ELZE

6 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  – závazný formulář „Rozpočet projektu SROP“ ke stažení na - u investičních projektů je předložen rozpočet ke stavební PD + podrobné rozpočty dalších nákladů - zvolená technologie, SW, atd. (op zařízení pro připojení k internetu, připojení k internetu, přístupový router, přístupové body - WIFI, PC, instalace zařízení, redakční systém, atd.) - rozpočet musí obsahovat výčet uznatelných i neuznatelných nákladů - vysvětlit potřebnost nákladů (DVD, kamera, nábytek, stavební úpravy – u opatření 2.2 do 15 % celkových uznatelných nákladů).

7 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro ekonomické hodnocení projektuPodklady pro ekonomické hodnocení projektu - žadatel předkládá u projektu do 90 mil. Kč Studii proveditelnosti v rozsahu uvedeném v příloze 4 PPŽ. Osnovy studie jsou závazné, metodika pro zpracování je doporučená (www.strukturalni- fondy.cz). Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství – smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. - partnerem nesmí být dodavatel.

8 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklady o právní subjektivitě žadateleDoklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraj – doklad o přidělení IČ - svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, doklad o registraci a doklad přidělení IČ - příspěvkové organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ - NNO – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina či zřizovací listina (netýká se občanských sdružení), výpis z příslušného rejstříku (týká se o.p.s., nadací, nadačních fondů a církevních práv. osob), stanovy s označením dne registrace na MV (týká se občanských sdružení) a doklad o přidělení IČ u všech NNO - Hospodářské komory – výpis z obchod.rejstříku.

9 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatelePodklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh (účetnictví v plném rozsahu: rozvaha a výkaz zisků a ztrát; účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů) - obce – doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok. Svazky obcí, kraj, organizace zřizované veřejnou správou ani HK ČR nedokládají tuto přílohu.

10 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů - žadatel musí jednoznačně vyjasnit majetkoprávní vztahy související s projektem - vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, které budou dotčeny realizací projektu, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí (KN) a snímkem z katastr. mapy. Pozemky a budovy dotčené realizací projektu musí být vyznačeny. - je-li na majetek zřízeno zástavní právo nebo je-li majetek jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření úvěru), musí žadatel existenci závazku uvést a prokázat, že zástavní právo či jiný závazek vůči třetí straně neohrozí realizaci projektu.

11 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - jiná práva (žadatel není vlastníkem pozemků a budov) dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy (vyznačeny pozemky a budovy) dokazující „cizí“ vlastnictví. Musí také doložit písemný souhlas vlastníka pozemku či nemovitosti s realizací projektu, který je stvrzen příslušným smluvním aktem – nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků, apod. Tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně 5 let od předpoklád. data vydání Rozhodnutí o účasti SR a SF. Písemný souhlas vlastníka není třeba, pokud smluvní akt zahrnuje jeho výslovný souhlas s realizací.

12 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - op. 2.2 – je-li součástí projektu jen nákup a umístění technologií, počítačů a software u žadatele nebo partnerů projektu a není-li vyžadováno ÚR, SP či ohlášení, žadatel dokládá jen souhlas partnerů s umístěním a provozem technologií - bude-li v rámci projektu vytvářena místní či regionální komunikační síť a přístupové body do této sítě (typu multipoint) určí specificky až dodavatel vzešlý z výběrového řízení, nejsou vyžadovány souhlasy partnerů při podání žádosti, ale až po výběru dodavatele v rámci průběžné monitorovací zprávy

13 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - podopatření – specifický postup - je-li žadatelem organizace zřizovaná krajem či obcí a pozemky a budovy vlastní zřizovatel, žadatel doloží výpis z KN a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele) a jeho písemný souhlas s realizací.

14 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Územní rozhodnutíÚzemní rozhodnutí - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) - při sloučení územ. a staveb. řízení žadatel předloží sdělení stavebního úřadu o sloučení. Stavební povoleníStavební povolení - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci - dokládá se nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF (i v případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

15 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení. Doklad bude předložen již se žádostí. Projektová dokumentaceProjektová dokumentace - do úrovně územního rozhodnutí při předložení žádosti a do úrovně stavebního povolení nejpozději při převzetí Rozhodnutí - pokud výše uvedená dokumentace není k dispozici, žadatel přikládá dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, tj. podklady umožňující transparentní hodnocení.

16 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíDoklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí Krajského úřadu - postup pro získání vyjádření orgánu EIA ve smyslu „projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ŽP“ je popsán v Pokynu MŽP č. 3/2004 (www.strukturalni- fondy.cz). Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP (www.strukturalni-fondy.cz).

17 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - žadatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura Toto stanovisko nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 (www.strukturalni-fondy.cz). Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formuláře RA 80 (identifikační údaje), RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (ELZA, záložka „Přílohy“)

18 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - „Pomůcka k vyplňování formulářů ISPROFIN“ je ke stažení na Žádost o příspěvek z krajského rozpočtuŽádost o příspěvek z krajského rozpočtu - u op. 2.2 se nepředpokládá krajské kofinanc. Příslib spolufinancování ze SFDIPříslib spolufinancování ze SFDI - smlouva nebo příslib. Smlouva s autorizovaným auditoremSmlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady (včetně DPH) nad 3 mil. € (podopatření 2.1.1) se dokládá nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF smlouva s autorizovaným auditorem o provedení závěrečného auditu projektu.

19 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu)Smlouva o vedení účtu (podúčtu k běžnému účtu) - účet slouží pouze pro platby související s projektem (samostatný výpis) a bude existovat do vyplacení závěrečné platby - žadatel doloží nejpozději před vydáním Rozhodnutí o účasti SR a SF. Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů), úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib

20 4. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt - dokládá se nejpozději při převzetí Rozhodnutí o účasti SR a SF - případné výdaje v naturáliích jako forma zajištění spolufinancování ve stanovené výši musí být specifikovány při podání žádosti.

21 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Kučerová Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava


Stáhnout ppt "Zlín, 13.6.2005 4. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google