Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné setkání k problematice areálu bývalého azylového zařízení Červený Újezd – Měrunice č. p. 135 21.05.2014 OBEC HROBČICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné setkání k problematice areálu bývalého azylového zařízení Červený Újezd – Měrunice č. p. 135 21.05.2014 OBEC HROBČICE."— Transkript prezentace:

1 Veřejné setkání k problematice areálu bývalého azylového zařízení Červený Újezd – Měrunice č. p. 135 21.05.2014 OBEC HROBČICE

2 MÍSTNÍ REFERENDUM Místní referendum v Obci Hrobčice bylo vyhlášeno na základě usnesení Zastupitelstva obce Hrobčice, které se konalo 14.04.2014 Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu. Místní referendum se koná tajným hlasováním.

3 Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oprávněná osoba“). Oprávněnou osobou je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky. Dle zákona 22/2004 Sb. § 48 odst. 1 - K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Odst. 2 - Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

4 Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné. Ke stejné otázce lze opakovaně hlasovat až po dvou letech. Nejméně 293 lidí musí řádně odhlasovat Nejméně 209 voličů musí podpořit jednu z variant, aby se stala závaznou

5 Otázka místního referenda „Souhlasím, aby Obec Hrobčice koupila do svého vlastnictví areál bývalého azylového zařízení Červený Újezd – Měrunice č. p. 135, za maximální kupní cenu 15 000 000 Kč“?

6 Negativní faktory areálu Červený Újezd – Měrunice č. p. 135 již třetím rokem areál vzbuzuje mezi obyvateli okolí obavy přistěhovávání sociálně slabých občanů a zvýšení kriminality ztráta pocitu bezpečí obyvatel Hrobčicka ve svých domovech Snížení cen nemovitostí v dotčených lokalitách

7 Objekt, který je v soukromém vlastnictví a měl sloužit jako domov se zvláštním režimem, tedy pobytové zařízení s poskytovanými sociálními službami, je nyní obyčejnou ubytovnou. Nájemníky toho objektu jsou lidé, kteří pobírají různé typy příspěvků a dávek od státu.

8 Petice Před třemi lety zde kolovala petice která upozorňovala na možný vznik problémové lokality plné chudých lidí na sociálních dávkách. Tuto petici podepsalo 800 lidí. Další petice se objevila v minulém roce, kterou podepsalo necelých 300 obyvatel Hrobčicka a žádali veřejnou schůzku k dané problematice.

9 Obec Hrobčice a Obce Měrunice svolaly v září 2013 veřejné setkání, kde se celý problém diskutoval, ale od té doby nebylo dosaženo velkého pokroku. Majitelka areálu následně doložila kolaudaci z roku 1993 a potvrdila tak, že areál může sloužit k bydlení a hodlá ho tak využívat.

10 Prodej areálu MV V roce 2005 bylo obcím oznámeno, že areál je nepotřebný a bude zřejmě nabízen k prodeji – O prodeji ovšem s obcemi ani krajem od roku 2005 do roku 2010 nikdo nejednal. Majetek byl nabízen pouze organizačním složkám státu, což obce ani kraj nejsou – Přímá nabídka těm, na které má areál největší dopad a prodej se jich nejvíce dotkne učiněna nebyla!

11 Stát při prodeji nezkoumal, jaký provoz zde nový vlastník bude chtít vybudovat a jaký bude dopad na okolní obce Ministerstvo životního prostředí dalo souhlas s převodem rozlehlého areálu na soukromou osobu přestože se areál nachází v té nejpřísnější II. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří Areál zde byl vybudován v rozporu s pravidly CHKO. Správa CHKO netrvala na odstranění takto rozlehlého, nepůvodního a násilně postaveného areálu.

12 Současný stav jednání Nabídka prodeje areálu 19.2. 2014 za cenu 15 miliónů Kč plus daň z převodu, nabídku Obec Hrobčice rozeslala okolním obcím Libčeves vyjádřila ochotu přispět 0,5 miliónu Kč Jednání zastupitelstva – vytvořena pracovní skupina 15.3. 2014 proběhla anketa s výsledkem: – Většina odpovědí pro koupi Zastupitelstvo zadalo zpracování studie využití areálu Zastupitelstvo schválilo vyhlášení referenda 14.4. 2014

13 Současný stav jednání Jednání se zastupiteli Bíliny Vyjádřili podporu řešení situace, iniciovali svolání mimořádného zastupitelstva a předložili zastupitelstvu Bíliny vlastní návrh na odkoupení areálu městem Bílina Jednání zastupitelstva Bíliny proběhne 26. 5. 2014 od 15 hodin

14 Přehled finančních dopadů do rozpočtu Obce Hrobčice Kupní cena 15 mil. Kč. Daň z nabytí nemovitosti 600 tis. Kč Daň z nemovitosti (ročně) 150 tis. Kč Hlídání areálu (ročně) 360 tis. Kč Topení (ročně) 240 tis. Kč Elektřina (ročně) 480 tis. Kč Náklady rekonstrukce 100 mil. Kč Náklady demolice 6 mil. Kč rozpočet obce průměrně 15 mil. Kč, investice 2 mil. Kč

15 Možné perspektivy Varianty využití: Perspektiva investičních dotací v nejbližších třech letech mizivá Nutná dohoda více aktérů: obce, ORP, kraj Možné využití viz. Projekt - limity: Chybí financování, developer, dohoda více stran

16 I když je Obec Hrobčice připravena udělat maximum pro zamezení nežádoucího vývoje, výdaje spojené s koupí areálu a jeho oživením by představovaly neúnosnou zátěž rozpočtu. Pokud občané schválí zakoupení areálu, ponese Obec Hrobčice největší tíhu řešení obtížné situace. Ochota ostatních podílet se na řešení– včetně Bíliny – může pak poklesnout.

17 Za Obec Hrobčice a její místní části Vám děkuji za projevenou účast a snahu tuto problematiku řešit. Jana Syslová starostka obce

18 CHRONOLOGIE PRODEJE AREÁLU AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ Č. ÚJEZD 25.10.2005 Ministr vnitra rozhodl o optimalizaci sítě zařízení provozovaných SUZ MV – Přijímací a pobytové středisko Červený újezd nebude nadále využíváno v rámci sítě azylových zařízení a je konzervováno. Mgr. František Bublan - ministr vnitra 1.11.2005 Starostové obcí jsou PÍSEMNĚ požádání o zvážení možnosti případného budoucího využití areálu pro účely obce či obcí v jeho okolí. 12.4.2006 Starostka obce Hrobčice telefonicky kontaktovala SUZ, kde jí bylo sděleno, že ministr zatím nerozhodl o nepotřebnosti areálu a jeho uzavření. 18.7.2007 Rozhodnutí o ředitele Správy uprchlických zařízení o nepotřebnosti majetku – „Areálu Azylového zařízení MV ČR Červený újezd“ pro správu uprchlických zařízení. 15.8.2007 Nabídka k využití nepotřebného majetku - Areálu Azylového zařízení MV ČR Červený újezd organizačním složkám státu. OBEC NEPATŘÍ MEZI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU TUDÍŽ S NABÍDKOU NEBYLA OSLOVENA ale byla prý informována o nabízení objektu. 21.1.2008 Žádná z organizačních složek státu neprojevila zájem o nabídnutý majetek MINISTR VNITRA ROZHODL O NEPOTŘEBNOSTI MAJETKU Areálu Azylového zařízení MV ČR Červený újezd“ PRO STÁT A SOUČASNE SCHVÁLIL úplatný převod některému z vlastníků pozemků uvnitř areálu. MUDr. Mgr. Ivan Langer - ministr vnitra (LESY SEVER, 603802890 – správce bílinského zámku, Vojenské lesy a statky, Martin Lobkowicz)Vlastníkem drobných pozemků (p.p.č.844/15, 844/14 k.ú. Mukov) je i Obec Hrobčice ta ale písemnou nabídku úplatného převodu nedostala. 2008 Vyhlášeno výběrové řízení na nejvhodnějšího zájemce o koupi nepotřebného majetku pro veřejnost. Jediným posuzovaným kritériem byla cena.

19 14.5.2008 Vypracování znaleckého posudku č. 2774-124-08 zpracovaném Ing. Jaroslavem Škorpilem 17.12.2009 Vypracování znaleckého posudku č.3260-250-09 zpracovaném Ing. Jaroslavem Škorpilem na vodojem – na předmětnou nemovitost SUZ žádala v roce 2011 souhlas s převodem Obec nesouhlasila, přesto byl vodojem předmětem prodeje. 12.10.2010 Vyhlášeno 10. kolo na zjištění nejvhodnějšího zájemce o koupi nepotřebných nemovitostí v majetku státu areál „Azylové zařízení MV Červený Újezd“ za celkovou cenu 8.102.893,-Kč 5.2.2010 Otevírání obálek s nabídkami 19.4.2010 Podpis Kupní smlouvy právní účinky vkladu 29.12.2011 17.1.2011 Žádost správy uprchlických zařízení o vyjádření k charakteru prodávané komunikace p.p.č. 905/2, k.ú. Mukov K převodu tohoto pozemku od nás Správa uprchlických zařízení dne 17.1.2011 žádala o vyjádření, zda je tato převáděná komunikace komunikací místní či účelovou. Toto vyjádření požadovalo od SUZ Ministerstvo živ.prostředí. K tomuto jsem je vyjádřila, že je tato komunikace místní a že nesouhlasíme s jejím převodem. Na svém jsem si trvala ikdyž mi dokládali, že to tak není viz dopis ze 14.4.2011 NAKONEC SE STALO TO, ŽE POZEMEK Z PRODEJE VYČLENILI IKDYŽ PODMÍNKOU BYL PŘEVOD AREÁLU JAKO CELKU A AREÁL PRODALI I BEZ TOHOTO POZEMKU. POZEMEK PAK NABÍDLI OBCI KE KOUPI ZA 13tis. Kč (425m2) Obec si pozemek v průběhu roku koupila. 23.2.2011 Vyjádření obce k charakteru komunikace – komunikace místní. 23.2.2011 Žádost obce o sdělení odpovědí na otázky a otevření jednání o převodu na obec Hrobčice. 28.2.2011 Odpovědi na otázky a odmítnutí jednání o převodu majetku na obec. 04/2011 Zaslání pasportu komunikace

20 22.7.2011 I. Petice občanů dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Nesouhlas s umístěním sociálně slabých, problémových a obtížně přizpůsobivých občanů v obci Červený Újezd u Mukova“. V roce 2008 již eskalovaly problémy se sestěhováváním rodin s centra Litvínova do Janova. Sídliště Janov bylo v roce 2008 zařazeno mezi sociálně vyloučené lokality v ČR ( v roce 2011 zde žije cca 6000 obyvatel). Projekt NULOVÁ TOLERANCE probíhal již od roku 2008. Šluknovské desatero vydali starostové ústeckého regionu 2. září 2011. Na základě nepokojů (demonstrací a protestů) kolem nepřizpůsobivých občanů naší republiky. Sever stále totiž je právě tím místem, kde tací občané hledají nové útočiště. Demonstrace a protesty nebyly proti starostům jednotlivých měst a obcí, nýbrž proti vládě. Ta nakonec reagovala tak, že do výběžku vyslala speciální jednotky těžkooděných policistů. I když se situace po té mírně zklidnila, občanům severu to nestačilo a požadovali dlouhodobější řešení. Starostové měst se několikrát sešli, aby projednali další kroky. Nakonec sestavili Šluknovské desatero, týkající se romských přistěhovalců a věří, že jeho vyplnění může vyřešit situaci. 29.12.2011 Právní účinky zápisu areálu na sl. Zocherovou 12.1.2012 Zástavní právo úvěr 2012 domov se zvláštním režimem asi 80 klientů provozováno bez oprávnění. 20.3.2013 Smrt seniora po pádu ze schodů 06/2013 Stěhování Romů z Duchcova, Teplic, Bíliny a dalších měst do areálu Červený újezd 26.6.2013 zástavní právo pro Finanční úřad 22.8.2013 II. petice „žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hrobčice za přítomnosti starostky obce Měrunice a pana hejtmana Bubeníčka“ 2.9.2013 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Obce Hrobčice a Měrunice k problematice Č.újezdu v Měrunicích, za účasti Hejtmana ÚK, PČR, Úřadu vlády, Úřadu práce, KHS, Stavebního úřadu, Odboru soc. věcí KÚ, vlastníka objektu. 19.2.2014 Nabídka vlastníka areálu sousedním obcím na prodej nemovitosti za 15mil. Korun

21 15.3.2014 Anketa mezi obyvateli Obce Hrobčice. Zda souhlasí s koupí areálu, a jaký je jejich návrh na využití. NÁVRHY občanů na využití areálu, vyplívající z ankety mezi občany Hrobčicka: Pečovatelský dům – domov seniorů, pronájem, zbořit, Školící středisko Dolů nebo ČEZu, ŠvP, sportoviště, rekreační středisko, dětský domov, útulek pro zvířata, stavební parcely, bio-eko farma, pěstování marihuany pro léčebné účely, výzkumný ústav, sklady, kanceláře, Ústav Sociální Péče. Vše co si tu obyvatelé a obec vybudovali, je v ohrožení, z čehož vyplývá další vynakládání finančních prostředků pro obec i občany. 14.4.2014 Vyhlášení místního referenda obce Hrobčice ve dnech 23. A 24.5.2014 Souhlasím, aby Obec Hrobčice koupila do svého vlastnictví areál bývalého azylového zařízení Červený Újezd - Měrunice č. p. 135 za maximální kupní cenu 15 000 000 Kč? 5.5.2014 Návrh na svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Bíliny s jediným bodem programu: ODKOUPENÍ AREÁLU BÝVALÉHO UTEČENECKÉHO TÁBORA V ČERVENÉM ÚJEZDU. 8.5.2014 Svolání mimořádného ZM Bílina na 26.5.2014 v 15h. 21.5.2014 v 17 h Iniciovali tři bílinští zastupitelé - Pavel Pastyřík, Petr Rosenkranz a Jindřich Brunclík, veřejné setkání s občany na OÚ Hrobčice za účasti Úřadu vlády, zastupitelů města Bíliny, a architektky Sandry Laněové 23.6.2014 v 16h ZO Hrobčice Projednání návrhu na koupi azylového zařízení Červený Újezd


Stáhnout ppt "Veřejné setkání k problematice areálu bývalého azylového zařízení Červený Újezd – Měrunice č. p. 135 21.05.2014 OBEC HROBČICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google