Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE MSK VE PROSPĚCH MĚST A OBCÍ 23.2. 2010 – Ostrava Hotel Imperial – Elektronické aukce pro MSK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE MSK VE PROSPĚCH MĚST A OBCÍ 23.2. 2010 – Ostrava Hotel Imperial – Elektronické aukce pro MSK."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE MSK VE PROSPĚCH MĚST A OBCÍ 23.2. 2010 – Ostrava Hotel Imperial – Elektronické aukce pro MSK

2 ELEKTRONICKÉ AUKCE obsah: působnost na trhu, historie společnosti počet a rozložení poboček na trhu údaje o ročním obratu společnosti – za poslední tři kalendářní roky reference co je elektronická aukce výhody elektronické aukce průběh elektronické aukce základní pojmy elektronické aukce schéma průběhu elektronické aukce shrnutí kontakt

3 ELEKTRONICKÉ AUKCE působnost na trhu, historie společnosti: Společnost MEXX Reality s.r.o. působí na trhu již více jak 10let. Jsme jednou z vedoucích společností na českém realitním trhu a jedním ze zakladatelů České komory realitních kanceláří. Klademe důraz na poskytování všech služeb souvisejících s realitním obchodem pod jednou střechou. Vedle standardního servisu, souvisejícího s prodejem či nákupem nemovitostí, zajišťuje naše společnost klientům podporu v právních otázkách z oblasti realitního trhu, v problematice financování nákupu nemovitostí formou výhodných hypotéčních úvěrů či jiných forem financování a v neposlední řadě zajišťuje naše společnost prodej nemovitého i movitého majetku formou klasických a nově i elektronických dražeb. V rámci své franchisingové sítě se MEXX Reality velmi rychle rozrůstá po celé České republice. Společnost MEXX Reality, na základě kladného certifikačního auditu, vytvořila a udržuje systém řízení jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:200

4 ELEKTRONICKÉ AUKCE působnost na trhu, technické zabezpečení: Společnost MEXX Reality s.r.o. pro svoji činnost využívá jedinečný informační systém Intrapoint, jehož hlavními přínosy jsou: Neomezená správa nabídek – v současnosti cca 4500 aktivních nabídek Bezmála 6000 poptávek Kvalitní práce s klientem Organizace času (schůzek, jednání) Sledování obchodu od jeho počátku až do jeho uzavření po stránce obchodní, právní i účetní Systém dělení provizí mezi vyhlašovatele, makléře a zprostředkovatele kontaktu Bezpečí dat i v případě zcizení notebooku – okamžitá blokace přístupu Naše společnost také využívá Quality manažera pro zajištění každodenní kontroly průběhu procesů, včetně namátkových odposlechů pracovníků pro zkvalitnění našich služeb a s tím spojené zpětné kontroly spokojenosti klientů formou cílených telefonátů.

5 ELEKTRONICKÉ AUKCE počet a rozložení poboček na trhu: V současnosti má společnost MEXX Reality 6 poboček, jejichž chod zajišťují franchisingový partneři naší společnosti. Jde o pobočky, které zajišťují regionální zastoupení a připravují podmínky pro letos plánované masivní rozšíření sítě po celé České republice. V současné době působí společnost MEXX Reality v následujících městech: Praha Hradec Králové České Budějovice Ostrava Příbram Karlovy Vary Brno Mikulov Ústí nad Labem Před podpisem jsou pobočky v Liberci, Jihlavě, Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Plzni a Mladé Boleslavi.

6 ELEKTRONICKÉ AUKCE počet a výhled rozložení poboček na trhu:

7 ELEKTRONICKÉ AUKCE údaje o ročním obratu společnosti za poslední tři po sobě jdoucí kalendářní roky: Roční obraty společnosti MEXX Reality v CZK za poslední tři roky: 2006 - 45 mil 2007 - 75 mil 2008 - 110 mil 2009 – probíhá vyhodnocení To znamená, že v roce 2008 byl nominální obrat zobchodovaných nemovitostí cca 3mld CZK.

8 ELEKTRONICKÉ AUKCE našimi spokojenými klienty jsou např.: Ministerstvo vnitra České republiky Česká spořitelna Město Smržovka Správci konkurzních podstat Firma Prostor

9 ELEKTRONICKÉ AUKCE co je elektronická aukce: Elektronická aukce je účinná, naprosto transparentní, rozvíjející se metoda zpeněžení movitého a nemovitého majetku, která slučuje výhody klasického prodeje s výhodami dražeb dle zákona 26/2000 Sb. Elektronická aukce je nejvýhodnější forma prodeje, která umožňuje jejímu zadavateli transparentně a uživatelsky maximálně pohodlně zpeněžit například: movitý a nemovitý majetek zbytkový majetek obcí a měst bytový fond delikventní pohledávky nemovitosti a jiné skutky zatěžující rozpočet obce nebo města (kraje) technologie, patentová oprávnění nebo obchodní značky postoupení různých užívacích práv, na převody obchodních podílů společností atd. nebo nájemních smluv Elektronická aukce umožňuje zadavateli online externí náhledy a přístupy pro supervizi průběhu každé jím zadané aukce.To je garancí etiky a čistoty tohoto prodejního nástroje. Jediné, co musí zadavatel pro realizaci on-line nákupní aukce udělat, je kontaktovat nás a spolupracovat při definování, přípravě a průběhu. Všechno ostatní je součástí služby ze strany specialistů společnosti MEXX Reality s.r.o. jako dodavatele.

10 ELEKTRONICKÉ AUKCE výhody elektronické aukce: dosažení maximální prodejní ceny snížení nákladů vyhlašovatele možnost volby, zda aukce bude otevřená – nebo uzavřená nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele transparentnost celého procesu online výběrového řízení silný protikorupční nástroj (ochrana proti následnému napadení výsledků) významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení zavedení legitimního konkurenčního prostředí mezi kupujícími možnost neakceptovat nejvyšší nabídku kupujícího, nenaplňuje-li smluvní dohodu o nejnižší akceptovatelné ceně (zásadní rozdíl od dražeb) protokol o celkovém průběhu e-aukce okamžitě po jejím ukončení archivovaný záznam průběhu aukce od jejího zahájení až po její ukončení

11 ELEKTRONICKÉ AUKCE Průběh elektronické aukce: Před vlastní aukcí jsou mezi Vyhlašovatelem a Poskytovatelem dohodnuty a smluvně potvrzeny parametry aukce. Charakteristiku prodávané věci je možno popsat v přílohách, kam je možno vložit fotografie, technické a jiné popisy, případně znalecké posudky smlouvy apod. Prodej probíhá ve zvoleném čase v online prostředí a vyhlašovatel má možnost sledovat průběh aukce. U každé elektronické aukce je nutno zadat jistinu, kterou je vyhlašovatel chráněn proti nesprávnému postupu účastníků a proti případnému zneužití elektronické aukce a jako ochranu řádného průběhu aukce. Vyvolávací cena - nejnižší podání = částka, na které elektronická aukce zahajuje. Minimální požadovaná cena - je to cena předmětu prodeje, která je stanovena vyhlašovatelem jako minimální hodnota, za kterou je ochoten předmět e-aukce prodat. Je stanovena vyhlašovatelem před zahájením aukce a může být zakotvena v úředně ověřené smlouvě uzavřené mezi vyhlašovatelem a poskytovatelem rovněž před zahájením aukce.

12 ELEKTRONICKÉ AUKCE průběh elektronické aukce: Časový průběh je možno volit dle rozhodnutí vyhlašovatele, je pouze nutno brát v úvahu dobu převodu finančních prostředků za účast v aukci jako jistiny, které jsou podmínkou k aktivaci u každé aukce v rámci elektronického nástroje. Vlastní aukce probíhá v předem stanoveném termínu a čase. Buď bude elektronická aukce ukončena v předem stanoveném čase, pak platí nejvyšší nabídka v čase ukončení aukce. Druhý způsob, více používaný, spočívá v automatickém prodlužování aukce v posledních např. 2 minutách, jestliže je učiněna nová nabídka o další 2 minuty dokud není učiněna nová nabídka. Tento způsob právě umožňuje docílit vyšší cenu. Průběh celé aukce, od zahájení až do ukončení, může vyhlašovatel sledovat ve svém sídle v reálném čase. O celém průběhu aukce je automaticky zpracován protokol, který obdrží všichni kompetentně zainteresovaní.

13 ELEKTRONICKÉ AUKCE základní pojmy elektronické aukce: „poskytovatel“ - společnost MEXX Reality s.r.o., IČ: 489 49 485, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28654. „vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení elektronické aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu elektronické aukce, která má v úmyslu předmět elektronické aukce zpeněžit. „předmět elektronické aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím elektronické aukce a je popsán v aukční vyhlášce. „aukční vyhláška elektronické aukce“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět elektronické aukce. „účastník“ – osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu elektronické aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou elektronické aukce.

14 ELEKTRONICKÉ AUKCE „vítěz“ - účastník, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku nebo dosáhl v procentech největšího poměru „Výkon x Cena“. „elektronická aukční síň“ - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům elektronické aukce, obsahující informace, ke kterým mají přístup pouze účastníci, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků. „nabídka“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu elektronické aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, převyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz. „nejnižší podání“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu elektronické aukce. „minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka. „maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. „aukční jistota elektronické aukce“ - finanční prostředky složené účastníkem elektronické aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s elektronickou aukcí v případě nedodržení podmínek elektronické aukce ze strany vítěze.

15 ELEKTRONICKÉ AUKCE schéma průběhu elektronické aukce ze strany majitele: 1. Krok - rozhodnutí majitele o prodeji předmětu el. aukcí Důsledná kontrola celého procesu el. aukce

16 ELEKTRONICKÉ AUKCE schéma průběhu elektronické aukce ze strany klienta: = výhra a následná koupě předmětu el. aukce

17 ELEKTRONICKÉ AUKCE shrnutí: proces elektronických aukcí lze dle našeho názoru shrnout velmi jednoduše následujícím způsobem: Elektronická aukce = rychlost efektivita transparentnost maximální dosažená cena

18 ELEKTRONICKÉ AUKCE Kontakty: MEXX Reality - OSTRAVA Franchisingová pobočka MEXX Reality, s.r.o. Jurečkova 16 Ostrava 702 00 Telefon: +420 591 135 415 Telefon: +420 777 776 283 E-mail: ostrava@mexxreality.cz WWW: http://www.mexxreality.cz/cz/kontakty/ostrava/http://www.mexxreality.cz/cz/kontakty/ostrava/ ZELENÁ LINKA: 800 111 119 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "KONFERENCE MSK VE PROSPĚCH MĚST A OBCÍ 23.2. 2010 – Ostrava Hotel Imperial – Elektronické aukce pro MSK."

Podobné prezentace


Reklamy Google