Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_13 Majetková práva – závazkové vztahy Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1.ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Definice pojmu relativní majetková práva dle občanského zákoníku, vymezení pojmů : závazkové právo, závazek, smlouva, odpovědnost za vady, záruka. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení pojmu závazkové vztahy, právní úprava jejich obsahu, vzniku, změny a zániku závazků - přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA PRÁVA RELATIVNÍ - VYMEZENÍ MAJETKOVÁ PRÁVA RELATIVNÍ - VYMEZENÍ  V závazkových vztazích určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby.  Jiná osoba má povinnost splnit a v případě nesplnění – právní následky (sankce). PRÁVA RELATIVNÍ - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ MAJETKOVÁ PRÁVA RELATIVNÍ - ZÁKLADNÍ DĚLENÍ  Oprávnění = pohledávka Oprávněná osoba = věřitel  Povinnost = dluh (závazek) Povinná osoba = dlužník

3 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO DEFINICE  Ustanovení závazkového práva – všeobecný právní rámec pro způsoby vzniku, změn, zajištění a zániku všech druhů závazkových vztahů. POJMENOVANÉ SMLOUVY  Typické druhy smluv a závazků NEPOJMENOVANÉ SMLOUVY  Atypické nebo smíšené smlouvy. Úkol: Uveďte příklady pojmenovaných smluv.

4 OBSAH ZÁVAZKŮ DEFINICE  Závazky mají rozmanitý obsah – alternativy obsahu čtyři latinská pojmenování : dare, facere, pati, non facere.  Něco dát = dare (např. dům na základě kupní nebo darovací smlouvy).  Něco vykonat = facere (např. podle smlouvy o dílo zhotovit výrobek).  Něco strpět = pati (např.umožnit užívání bytu dle nájemní smlouvy).  Něco nekonat = non facere (např. při smlouvě o výpůjčce nepřenechat vypůjčenou věc k užívání jiné osobě).

5 VZNIK ZÁVAZKŮ DEFINICE  Závazky nejčastější vznik - ze smluv a z jiných právních jednání, ale také na základě jiné právní skutečnosti (např. způsobená škoda nebo bezdůvodné obohacení). např. pracovní vznik závazku vyplatit mzdu smlouva jiné právní jednání např.vyhlášení veřejné soutěže vznik závazku poskytnout cenu jiné právní skutečnosti např.způsobená škoda vznik závazku uhradit škodu

6 SMLOUVA DEFINICE  Souhlasný projev vůle účastníků obou stran právního vztahu.PLATÍ  Platnost smlouvy – dohoda obou stran na obsahu.  Podstatné náležitosti: předmět smlouvy, cena.  Možnost odstoupení od smlouvy – viz ustanovení zákona (např. smlouva dílo) nebo bylo dohodnuto účastníky. Úkol: Vysvětlete proč lidé uzavírají smlouvy. Uveďte příklady. Obr.1 spolupráce (1)

7 ODPOVĚDNOST ZA VADU DEFINICE  Převodce (zcizitel), který někomu přenechá věc za úplatu, odpovídá nabyvateli za to, že věc má v době plnění vlastnosti vymíněné nebo obvyklé.PLATÍ  Převodce – odpovědný za faktické vady tj. věc nemůže sloužit svému účelu (např. u zakoupené pračky nefunguje program na máchání) i vady právní (např. věc vyrobená z materiálu patřícího jiné osobě).  Převodce - není odpovědný za vady zjevné (např. při prodeji auta - poškrábaný lak karoserie) nebo zjistitelné.

8 ODPOVĚDNOST ZA VADU ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ DOBA DEFINICE  Odpovědnost za vady, které se vyskytnou později.  Je dána zákonem, příp. stanovena v záručním listě.  Nevztahuje se na zboží poškozené dopravou (z toto poškození ručí dopravce).POZOR  Je nutné rozlišovat záruku a životnost zboží. Úkol: Na co má nabyvatel věci nárok v případě, pokud není vada odstraněna. Obr. 2 Občan (2)

9 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  Závazky zajišťuje stát - zástavní a zadržovací právo, smluvní pokuty, ručení a srážky ze mzdy. SMLUVNÍ POKUTA  Nutnost písemné formy a stanovení její výše. RUČENÍ  Písemné prohlášení ručitele za pohledávku, kterou neuspokojí dlužník (např. při bankovních půjčkách). DOHODA O SRÁŽKÁCH  Nutnost písemné formy. Úkol: Jaký význam má zajištění závazku pro věřitele?

10 ZMĚNY AZÁNIK ZÁVAZKŮ ZMĚNY A ZÁNIK ZÁVAZKŮ ZMĚNY ZÁVAZKŮ  Týkají se obsahu závazků nebo účastníků.  Uskutečňují se dohodou účastníků. ZÁNIK ZÁVAZKŮ  Závazky zanikají splněním, ale i jinými způsoby (např. dohodou, nemožností plnění, uplynutím doby, smrtí dlužníka nebo věřitele apod.). Obr. 3 Dohoda (3)

11 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete, co to jsou relativní majetková práva.  Co si představujete pod pojmem závazkové právo. Uveďte příklady.  Charakterizujte, co je zpravidla nejčastěji obsahem závazků.  Jak nejčastěji vznikají závazky? Uveďte příklady.  Na co si musíte dát pozor při uzavírání smluv.  Za jaké vady není převodce odpovědný? Uveďte příklady.  Čeho se týkají změny závazků a jak závazky zanikají?

12 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.1 online]. [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/01/17/18/black-23611_640.png?i  Obr. 2 online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/P_vip.svg  Obr. 3 online]. [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/02/15/06/43/silhouettes-81817_640.jpg?i

13 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google