Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní preventivní strategie 2013/2018 Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iveta Pízová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní preventivní strategie 2013/2018 Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iveta Pízová."— Transkript prezentace:

1 Školní preventivní strategie 2013/2018 Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iveta Pízová

2 Ú V O D  Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  Je dokumentem zaměřeným zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.  Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu.  Jasně definuje dlouhodobé cíle.  Je naplánovaná tak, aby mohla být řádně uskutečňována.  Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí.

3 Personální zajištění Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iveta Pízová (autorka MPP) … pizovaprevence@seznam.cz Výchovný poradce Mgr. Věra Katič … skolavinarice@volny.cz Garant minimálního preventivního programu: Mgr. Jiří Kubát (ředitel školy) Mgr. Bc. Radomila Krchová (ředitelka školy) od školního roku 2014/15 … skolavinarice@volny.czskolavinarice@volny.cz 736 752 158, 312 274 546

4 Dokumenty Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. : 24246/2008-6 k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy Národní strategie protidrogové politiky Strategie prevence kriminality § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 49/2009Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 561/2004Sb. Spolupráce předškolní, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j. : 11 691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu

5 Zákon 198 ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. : 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. : 25 884/2003-24 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních- poradenské činnosti odstavec 2.ve znění vyhl. č. 116/2011 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí,žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT, č.j. 21291/2010 – 28 Zákon č. 359 /1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, č. j. : MŠMT – 18917/2012-27/2 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018

6 Zmapování situace z pohledu rizikového chování pro stanovení cílů ŠPS  Projevy rizikového chování, které se na naší škole vyskytly, byly projednávány s ředitelem školy Mgr. Jiřím Kubátem, s výchovnou poradkyní Mgr. Věrou Katič a metodikem prevence Mgr. Ivetou Pízovou, příp. i s rodiči (podle závažnosti případu), a na jejich řešení a monitorování se nadále pracuje.  Za pomoci dotazníků ve škole proběhl průzkum šikanování na 1. a 2. stupni, žáci na obou stupních absolvovali komplexní program primární prevence zaměřený na vztahy v kolektivu.  V letošním roce 2015/16 škola získala grant a žáci 3. a 8. třídy budou absolvovat komplexní primární program pod názvem „Zdravá škola, aneb vztahy se nekupují“.  V každé třídě byla vytvořena Charta proti šikaně nebo třídní pravidla. Žáci mají k dispozici schránku důvěry.  Důležitým a pozitivním zjištěním bylo, že dochází i nadále ke snížení počtu řešených situací i míry jejich závažnosti.  Z tohoto důvodu nebylo opakovaně nutno potřeba problém konzultovat s příslušnými orgány, do jejichž kompetence řešení obdobných situací spadá a se kterými dlouhodobě spolupracujeme (OSPOD Magistrátu města Kladna, PPP v Kladně, Občanské intervenční centrum ROSA, Policie ČR, Městská policie Kladno a SVP Slaný).

7 Informace Informace …….Od učitelů Na základě dotazníků bylo zjištěno, že učitele hodnotí situaci v oblasti prevence rizikového chování v převážné míře jako dobrou. Škola by se podle nich měla zaměřit na prevenci agrese, kouření, vulgarity a vandalismu, důsledně vyžadovat kázeň a zdvořilost. Jako pedagogové mají největší obtíže právě s nevhodným chováním žáků vůči sobě i vůči dospělým osobám, s odmítáním plnění školních povinností a s vulgárním vyjadřováním, nekázní, s náznaky šikanování. Učitelé by přivítali lepší spolupráci s rodiči (podporu z jejich strany), možnost spolupracovat s dalšími odborníky ( např. s psychologem), jednotné požadavky na žáky od všech kolegů a důslednost při jejich vyžadování a také větší pravomoci. Většina učitelů považuje za přínosné třídnické kruhy (hodiny), dlouhodobé programy primární prevence a besedy s odborníky. Učitelé považují za přínosné a důležité, že se mohou účastnit programů PP, které probíhají v jejich třídách.

8 Od rodičů ……..Od rodičů Rodiče se společně s žáky podíleli na vyplňování dotazníků. Z nich vyplývá, že většina rodičů se o prevenci zajímá a naši školu považují za bezpečné prostředí pro své dítě. Největší starosti rodičům dělají problematické vztahy mezi spolužáky, ostýchavost, nadávky, žalování, provokace a lhaní. Za nejdůležitější oblast prevence považují rodiče: prevenci šikany a agresivních projevů, závislost na alkoholu a drogách, kouření a sexuální výchovu. Škola by se tedy měla zaměřit na rozvíjení dobrých vztahů, toleranci, slušnost, prevenci šikany a agresivity, prevenci závislosti na návykových látkách, včetně alkoholu a kouření a na prevenci kriminality mládeže.

9 Všechny rizikové oblasti jsou pravidelně probírány a diskutovány v hodinách rodinné výchovy stejně jako najdou široké uplatnění v rámci dalších hodin - Dějepis, Přírodopis, Chemie, Český jazyk, Cizí jazyky aj. Nezastupitelnou úlohu v oblasti prevence hrají třídní učitelé – měli by znát atmosféru třídy a měli by umět reagovat na vážnější zvraty a výkyvy. Pravidelně vedou své třídní kruhy tak, aby byly problémy co nejdříve rozkryty a podle možností i vyřešeny; v této oblasti se velmi osvědčují diskuze na méně formální úrovni. Na základě potřeb a návrhů třídních učitelů také probíhá zařazování některých cílených a specializovaných akcí pro celé třídní kolektivy (vrstevnické projekty). Z pohledu žáků je situace na škole dobrá, stejně tak žáci hodnotili také klima na škole i ve třídě. Na prvním stupni z dotazníků vyplývá velká opora a důvěra žáků k třídnímu učiteli. Žáci jsou ve třídách rádi a mají zde kamarády. Na druhém stupni 8% žáků někdy někdo psychicky ublížil. Své obtíže však žáci nejsou ochotni učiteli sdělovat. Z pohledu starších žáků je pro ně lepším řešením schránka důvěry. …………. Od žáků

10 Stanovené cíle ŠPS Dlouhodobé cíle  Jít za rámec pouhého předávání informací, ovlivňovat postoje a chování žáků, vytvářet osobní kladné vzory  Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (pravidel škol. řádu, třídních pravidel)  Vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti  Výchova ke zdravému životnímu stylu  Rozvíjet a podporovat sociální kompetence  Rozvíjet psychosociální dovednosti  Funkční informační systém pro pedagogy, žáky, rodiče  Vícezdrojové financování projektů primární prevence

11 Kriminalita, vandalismus Kriminalita, vandalismus Sebepoškozování Kyberšikana Užívání návykových látek Psychosomatické problémy – bulimie, anorexie,drunkorexie, bigorexie, ortorexie Psychosomatické problémy – bulimie, anorexie,drunkorexie, bigorexie, ortorexie Patologická závislost na komunikačních technologií Patologická závislost na komunikačních technologií Násilí a šikana (samostatně- PPŠ) Násilí a šikana (samostatně- PPŠ) Ohrožování mravní výchovy Záškoláctví Xenofobie,rasismus, Intolerance, homofobie, antisemitismus, extremismus Xenofobie,rasismus, Intolerance, homofobie, antisemitismus, extremismus

12 Střednědobé cíle Pedagogové:  Vzdělávat pedagogy v oblasti prevence školního násilí - šikana, vedení třídních kruhů, práce třídního učitele s třídním kolektivem a řešení konfliktních situací – učitel žák  Spolupráce v rámci pedagogického týmu  Klást důraz na specifickou a nespecifickou prevenci, volit efektivní programy PP  Podporovat vlastní aktivitu žáků (sportovní, kulturní, soutěže, vystoupení)  Do výuky zavádět efektivní metody - projektové vyučování, výuky v týmu – vedeme žáky k týmové spolupráci, k vzájemné pomoci (i napříč ročníky), sounáležitosti, respektu, toleranci, odpovědnosti za sebe i tým

13 Rodiče ……. Rodiče  Získávat rodiče pro spolupráci se školou  Informovat rodiče průběžně o činnosti školy, akcích, dát jim možnost zpětné vazby  Prohlubovat spolupráci s rodiči v oblasti rizikového chování žáků  Podněcovat zájem rodičů o metodické materiály a informace na webu školy a internetu  Podnítit zájem rodičů o přednášky, besedy s odborníky na problematiku rizikového chování žáků……….Žáci schranka.duvery.vin@volny.cz schranka.duvery.vin@volny.cz  naučit žáky využívat schránku důvěry - schranka.duvery.vin@volny.czschranka.duvery.vin@volny.cz  využívat informace na webu školy v sekci Prevence  naučit žáky rozpoznat rizikové chování a krizové situace, umět vhodně reagovat  průběžně sledovat klima třídy a vytipovat žáky s problematickými vztahy

14 Krátkodobé cíle Krátkodobé cíle Pedagogové :  naplňovat Minimální preventivní program školy pro daný školní rok  provádět interní šetření mezi žáky  vyhledávat projevy možného výskytu rizikového chování žáků, snažit se včasně reagovat na vzniklé situace, spolupracovat s rodiči a dalšími institucemi  využívat vhodného učiva v hodinách k různým diskuzím o rizikovém chování  využívat odbornou literaturu  udržet ve škole zdravé a bezpečné sociální prostředí  seznámit rodiče s www. stránkami, aktuálními informacemi  pravidelně rodiče zvát na třídní schůzky či konzultace  informovat rodiče o možnostech získávání informací a rad v oblasti prevence rizikového chování v rámci konzultací ŠMP

15 ……..Rodiče  zabývat se problémy svých dětí  pomoc při hledání řešení  aktivní spolupráce se školou  oceňovat pozitivní projevy dětí v různých oborech a oblastech……….Žáci  účast v kroužcích a mimoškolních aktivitách  účast v mimoškolních zařízeních pro volnočasové aktivity dětí  prožitkové programy, besedy s externími odborníky  šetření vztahů ve třídě, vyhodnocování, rozbory v rámci třídních kolektivů  pravidelné třídní kruhy  získat přehled o všech nebezpečích rizikového chování

16 Realizace prevence 1.a 2. ročník Návykové látky – cigarety, alkohol, léky,drogy -základní pojmy -poškozování zdraví -odmítání drogy, nácvik – říkat NE! NECHCI! Zdravý životní styl -výživa, výchova ke zdraví -pohybové aktivity -odpočinek, duševní hygiena -dopravní výchova Zdravé vztahy -kamarádství -osobní bezpečí – ubližování, šikana - na koho se obrátit o pomoc – učitelé, rodiče, linky bezpečí -sebedůvěra

17 3.až 5. ročník Návykové látky – cigarety, alkohol, léky,drogy -rizika zneužívání návykových látek – zdravotní rizika a sociální rizika -nácvik odmítání drog Zdravý životní styl - výhody zdravého člověka - činnosti vedoucí ke zdraví a bezpečnosti - dopravní výchova - prosazování zdravého životního stylu ve škole Zdravé vztahy -ve škole, v rodině, ve společnosti -odmítání ubližování, šikana -osobní bezpečí – vědět, kde hledat pomoc – učitelé, rodiče, bezplatné linky, linka důvěry, schránka důvěry -sebepoznání, sebedůvěra – posilování praktickým nácvikem -koordinovat vztahy ve třídě -odmítat poškozování věcí, vandalismus Výchova k rodičovství -ohleduplnost k ženám a dívkám -ochrana vlastního zdraví před zneužitím -funkce rodiny

18 6.až 9. ročník Návykové látky v celé šíři a všechny ostatní závislosti sociální i zdravotní rizika zneužívání odmítání všech závislostí hledat lepší řešení nabízet život „bez berliček“ rozvoj závislosti

19 Zdravý životní styl zdravá výživa, poruchy příjmu potravy smysluplné využívání volného času obrana proti stresu motivace ke sportu a pohybu

20 Osobní bezpečí odmítání všech forem omezování osobní svobody odmítání všech forem šikany odmítání rasismu, xenofobie, extremismu, homofobie přijmout pravidla chování ve skupině účinná obrana proti kyberšikaně odmítání forem rizikových sportů

21 Sebepoznání a sebedůvěra všemi způsoby posilovat sebedůvěru naučit asertivnímu chování naučit se soběstačnosti a seberealizace řešení problémů – každý problém má řešení spolupráce ve skupinách komunikace říkat a prosazovat svůj názor

22 Sexuální výchova ochrana osobního zdraví rodičovská role ochrana před nemocemi, AIDS apod. hodnoty při výběru partnera odpovědnost za svoje chování náhradní rodičovská péče

23 Záškoláctví plnění povinností ve škole kde hledat pomoc v případě problémů přijmout přípravu do školy jako první krok ke správnému vykonávání pozdějších pracovních úkolů

24 Vandalismus prosazovat vliv prostředí na kvalitu života vnímat se jako součást životního prostředí odmítat skupiny lidí zaměřené proti společnosti chránit osobní i společný majetek

25 Právní vědomí učit se zodpovídat za svoje chování a činy umět přiznat chybu nesvádět svoji chybu na druhé být schopen přijmout pravidla chování ve společnosti

26 Specifická a nespecifická primární prevence SPP SPP – aktivity a programy, které jsou zaměřené specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků Jedná se o :  všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika  Selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování  indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo mezi vrstevníky. NPP NPP – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání volného času - jsou to zájmové, sportovní a volnočasové aktivity, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.


Stáhnout ppt "Školní preventivní strategie 2013/2018 Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iveta Pízová."

Podobné prezentace


Reklamy Google