Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mostu 2016–2020 Verze 1.5 Veřejné projednání Most, 3. 8. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mostu 2016–2020 Verze 1.5 Veřejné projednání Most, 3. 8. 2016."— Transkript prezentace:

1 Představení Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mostu 2016–2020 Verze 1.5 Veřejné projednání Most, 3. 8. 2016

2 Program 1.Přivítání účastníků 2.K čemu slouží strategické řízení 3.Vize a cíle města v aktualizované strategii 4.Diskuse a zapracování připomínek

3 1. Přivítání účastníků

4 2. K čemu slouží strategické řízení

5 K čemu slouží strategický plán ke kompetentnímu rozhodování města – opora v nastavení cílů, nad nimiž panuje shoda k efektivnímu a hospodárnému investování města – vyloučit nahodilost ke koordinaci a vzájemné provázanosti projektů – dosahování synergií k poskytnutí stability a jistoty pro všechny, kteří ve městě působí – firmy, školy, neziskové organizace… k čerpání dotací pro rozvoj města – strategický plán je nutnou podmínkou čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů

6 Aktualizace strategického plánu Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 je platný od roku 2012. Aktualizace návrhové části probíhá od ledna do září 2016. Do aktualizace byli zapojeni místní odborníci na různá témata (školství, odpady, doprava, atd....), politici i úředníci. Do aktualizace byla zapracována zjištění z názorového průzkumu veřejnosti (leden 2016). Zapracovány byly i průběžné podněty od občanů. V průběhu července se mohla vyjádřit veřejnost.

7 3. Vize a cíle města v aktualizované strategii

8 Struktura strategického plánu Strategický plán rozvoje města Mostu obecnější formulace Akční plán (rozpočet) konkrétní projekty Opatření (49) Indikátory (27) Projekty Cíle (20) Pilíře (5) Vize

9 Vize a cíle strategického plánu

10 Pilíř 1 Hospodářský rozvoj a urbanismus 1.1 Rozvíjet strategickou průmyslovou zónu Joseph a efektivní trh práce 1.2 Vytvářet příznivé podmínky pro podnikatelské prostředí, podpora spotřeby a propagace místních výrobců 1.3 Rozvíjet a zatraktivňovat volnočasové a rekreační příměstské areály, zejména lokalitu Jezera Most 1.4 Urbanisticky koordinovat zastavěné území města a usilovat o zvýšení estetické a užitné hodnoty centra města a dalších veřejných prostranství

11 Pilíř 1 Hospodářský rozvoj a urbanismus Témata: rozvoj strategické průmyslové zóny Joseph přilákání nových investorů 130 ha volných pozemků při plném zaplnění 3000 nových míst podpora výzkumu a vývoje sladění nabídky a poptávky na trhu práce (např. přizpůsobit učební obory potřebám zaměstnavatelů) podpora revitalizace brownfieldů a nevyužitých objektů (např. pro podnikání) Indikátor: Počet zaměstnanců v SPZ Joseph (počet) 1.1 Rozvíjet strategickou průmyslovou zónu Joseph a efektivní trh práce

12 Pilíř 1 Hospodářský rozvoj a urbanismus Témata: podpora rozvoje podnikatelského prostředí podpora spolupráce a komunikace mezi klíčovými aktéry (Hospodářská komora, úřad práce, CzechInvest, atd.) zlepšení podmínek pro místní malé a začínající podnikatele podpora spotřeby a propagace místních výrobců Indikátor: Počet OSVČ a malých a středních firem do 10/do 250 zaměstnanců 1.2 Vytvářet příznivé podmínky pro podnikatelské prostředí, podpora spotřeby a propagace místních výrobců

13 Pilíř 1 Hospodářský rozvoj a urbanismus Témata: rozvoj lokality Jezera Most a dalších volnočasových a sportovních areálů, zejména rekreační areál Matylda modernizace hřišť a sportovišť pro všechny věkové kategorie a zájmové skupiny obyvatel Indikátor: Spokojenost občanů s vybavením a údržbou městských areálů (anketa) 1.3 Rozvíjet a zatraktivňovat volnočasové a rekreační příměstské areály, zejména lokalitu Jezera Most

14 Pilíř 1 Hospodářský rozvoj a urbanismus Témata: rekonstrukce Kulturního domu města Mostu a přilehlých veřejných prostranství revitalizace a rozvoj městských parků (zejména parku Střed a Šibeničník) – údržba, modernizace vybavení, zajištění bezpečnosti revitalizace veřejných prostranství na celém území města (např. lokalita bývalého autobusového nádraží) Indikátor: Plocha revitalizovaných parků (ha) 1.4 Urbanisticky koordinovat zastavěné území města a usilovat o zvýšení estetické a užitné hodnoty centra města a dalších veřejných prostranství

15 Pilíř 2 Kvalitní, bezpečná a udržitelná doprava a infrastruktura města 2.1 Koncepčně řešit problematiku udržitelné městské dopravy a zvýšit bezpečnost v dopravě 2.2 Zvyšovat kvalitu a atraktivitu městské hromadné dopravy a napojení města na integrovaný dopravní systém 2.3 Rozvíjet dopravní infrastrukturu, podporovat cyklodopravu a pěší dopravu v souladu s principy udržitelné městské mobility a optimalizovat dopravu v klidu

16 Pilíř 2 Kvalitní, bezpečná a udržitelná doprava a infrastruktura města 2.1 Koncepčně řešit problematiku udržitelné městské dopravy a zvýšit bezpečnost v dopravě Témata: zpracování Strategického plánu udržitelné městské mobility pro město Most, Litvínov a přilehlé obce – řešení dostupnosti, hospodárnosti systému, bezpečnosti, vlivu na životní prostředí, atd. řešení dopravní situace ve městě z pohledu bezpečnosti chodců, řidičů a průjezdnosti vozidel IZS Indikátor: Zpracování strategického plánu udržitelné městské mobility (A/N)

17 Pilíř 2 Kvalitní, bezpečná a udržitelná doprava a infrastruktura města 2.2 Zvyšovat kvalitu a atraktivitu městské hromadné dopravy a napojení města na integrovaný dopravní systém Témata: budování a modernizace tramvajových tratí přizpůsobení kvality MHD potřebám občanů, zvýšení bezpečnosti (křižovatky, přejezdy) modernizace vozového parku MHD zrychlení dopravy, WI-FI, klimatizace podpora napojení MHD na Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje podpora využití moderních technologií, zejména provoz systému na bezkontaktní bázi jednání s vlastníky vlakového nádraží (podporovat jeho revitalizaci, bezbariérovost, atd.) Indikátor: Celková délka nových nebo zmodernizovaných linek městské hromadné dopravy (km)

18 Pilíř 2 Kvalitní, bezpečná a udržitelná doprava a infrastruktura města 2.3 Rozvíjet dopravní infrastrukturu, podporovat cyklodopravu a pěší dopravu v souladu s principy udržitelné městské mobility a optimalizovat dopravu v klidu Témata: zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty budování infrastruktury a sítě tras pro cyklisty a chodníků pro pěší s cílem bezpečného napojení volnočasových a sportovních areálů optimalizování dopravy v klidu (řešení parkování) rekonstrukce pozemních komunikací vč. mostů podpora dopravního napojení města, zejména zkapacitnění silnice I/27 Most – Litvínov, dokončení obchvatu obce Velemyšleves na silnici I/27, podpora výstavby silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice Indikátory: Délka cest s procyklistickým opatřením (km) Délka zrekonstruovaných místních komunikací (km)

19 Pilíř 3 Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita 3.1 Zvyšovat bezpečnost ve všech částech města a posilovat prevenci sociálně patologických jevů a kriminality 3.2 Rozvíjet kvalitní síť sociálních a ostatních služeb v rámci komunitního plánování 3.3 Řešit bytovou problematiku obyvatelstva 3.4 Rozvíjet kvalitní vzdělávání včetně celoživotního a mimoškolního učení 3.5 Vytvářet širokou nabídku kulturních, sportovních a volnočasových aktivit dostupných pro všechny skupiny obyvatel

20 Pilíř 3 Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita Témata: realizace projektů na podporu zvýšení bezpečnosti zajištění pocitu bezpečí občanů na veřejných prostranstvích ve všech částech města a v parcích omezení hazardu preventivní opatření technická (např. kamerový systém, fotopasti, modernizace technického vybavení městské policie) institucionální (např. zvýšení počtu strážníků a pracovníků prevence, účinné spolupráce úřadu, městské policie a policie ČR, probační a mediační služby a MV ČR) dotační program města na podporu „Aktivit prevence kriminality“ Indikátory: Spokojenost obyvatel s bezpečností ve městě (anketa) Index kriminality (hodnota/pořadí) 3.1 Zvyšovat bezpečnost ve všech částech města a posilovat prevenci sociálně patologických jevů a kriminality

21 Pilíř 3 Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita 3.2 Rozvíjet kvalitní síť sociálních a ostatních služeb v rámci komunitního plánování Témata: naplňování priorit a opatření Komunitního plánu sociálních služeb, např.: zajištění služeb umožňujících život uživatelů v jejich přirozeném prostředí a podpora pečujících rodin služby chráněného bydlení a pobytové sociální služby služby pro osoby bez přístřeší, ohrožené závislostí, ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby v krizi rozvoj komunitní práce zvyšování zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných podpora vzdělávání dětí ze SVL volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny mateřská centra Indikátory: Vytvoření dokumentu Komunitní plán sociálních služeb navazujících a prorodinných a volnočasových aktivit měst Mostu na roky 2019-2021 (A/N) Procento plnění priorit Komunitního plánu (%)

22 Pilíř 3 Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita 3.3 Řešit bytovou problematiku obyvatelstva Témata: optimalizace bytového fondu města zmapování aktuálního stavu v oblasti bydlení řešení bytové problematiky různých skupin obyvatelstva tak, aby byla zmírněna hrozba sociální exkluze a došlo k zatraktivnění města pro všechny skupiny obyvatel zavedení systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb (dle připravovaného zákona o sociálním bydlení) Indikátory: Počet disponibilních sociálních bytů

23 Pilíř 3 Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita Témata: spolupráce aktérů vzdělávání, včetně spolupráce se SŠ, zaměstnavateli a neziskovým sektorem budování a modernizace infrastruktury pro vzdělávání s důrazem na jazykové, technické a přírodovědné dovednosti zvýšení bezpečnosti v areálech škol (např. kamerový systém, elektronické zabezpečení vchodů, oplocení, osobní doprovod návštěv) prevence předčasného ukončení školní docházky a inkluzivní vzdělávání (např. psychologové ve školách) podpora celoživotního vzdělávání a opatření vedoucích ke zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání Indikátor: Počet vytvořených učeben určených na tech./přírod. vzdělávání 3.4 Rozvíjet kvalitní vzdělávání včetně celoživotního a mimoškolního učení

24 Pilíř 3 Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita Témata: podpora sportovních, kulturních a společenských akcí a institucí (např. modernizace městské knihovny, kina, kulturního domu) podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit obyvatel prostřednictvím dotací z rozpočtu města a dalších opatření (např. sportovní činnost dětí a mládeže, sportovců s handicapem, prázdninové akce dětí a mládeže) podpora zachování a obnovy kulturních památek Indikátor: Počet osob do 18 let (mládeže) zapojených do sportovních klubů podpořených městem 3.5 Vytvářet širokou nabídku kulturních, sportovních a volnočasových aktivit dostupných pro všechny skupiny obyvatel

25 Pilíř 4 Kvalitní životní prostředí 4.1 Zajišťovat udržitelný systém odpadového hospodářství a podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 4.2 Zakládat a udržovat veřejnou zeleň s důrazem na kvalitní zahradní a krajinnou architekturu 4.3 Zkvalitňovat jednotlivé složky životního prostředí (ochrana ovzduší, vod, snižování hluku a energetické náročnosti) 4.4 Systematicky rozvíjet opatření k předcházení rizik a minimalizaci jejich následků (krizové řízení)

26 Pilíř 4 Kvalitní životní prostředí 4.1 Zajišťovat udržitelný systém odpadového hospodářství a podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu Témata: zkvalitňování systému odpadového hospodářství kultivace míst pro separaci a sběr odpadu modernizace technologií pro sběr a separaci odpadu rozšiřování míst pro separaci odpadu do dalších částí města a zapojení dalších občanů do třídění odpadu rozšíření počtu stanovišť kontejnerů ve městě, zejména polopodzemních řešení problematiky svozu bioodpadu realizace projektů na podporu environmentálního vzdělávání - projekty na zvýšení informovanosti občanů a firem Indikátor: Podíl vytříděného komunálního odpadu na celkové produkci odpadu (index %)

27 Pilíř 4 Kvalitní životní prostředí 4.2 Zakládat a udržovat veřejnou zeleň s důrazem na kvalitní zahradní a krajinnou architekturu Témata: posílení ekologických a rekreačních funkcí krajiny v okolí vodních ploch (v okolí Matyldy a Jezera Most) zakládání a údržba veřejné zeleně včetně revitalizace parků dokončení inventarizace dřevin v intravilánu města Mostu Indikátor: Dokončená inventarizace dřevin v intravilánu města Mostu (A/N)

28 Pilíř 4 Kvalitní životní prostředí 4.3 Zkvalitňovat jednotlivé složky životního prostředí (ochrana ovzduší, vod, snižování hluku a energetické náročnosti) Témata: environmentálně citlivá obnova vodních ploch a ochrana vod (Benedikt, Matylda, Jezero Most) podpora opatření ke snižování znečištění ovzduší podpora opatření ke snižování hluku (v centru města a z provozu Autodromu) snižování energetické náročnosti (objektů v majetku města a veřejného osvětlení) Indikátory: Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečisťujících ovzduší (PM10, NO x, SO2) (Počet dnů v roce) Snížení spotřeb energií ve veřejných budovách (MW/rok)

29 Pilíř 4 Kvalitní životní prostředí 4.4 Systematicky rozvíjet opatření k předcházení rizik a minimalizaci jejich následků (krizové řízení) Témata: modernizace jednotného systému vyrozumění a varování spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému rozvoj místního informačního systému k zajištění rychlého varování a informování obyvatel rozvíjení vzájemné průběžné komunikace magistrátu s občany Indikátor: Počet občanů přihlášených do systému SMS InfoKanál

30 Pilíř 5 Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky 5.1 Zlepšovat image města, vytvářet motivační nástroje pro setrvání absolventů škol a mladých rodin ve městě, posílit sounáležitosti občanů s městem a podporovat partnerství 5.2 Zajišťovat zdravé finanční řízení a pokračovat v optimalizaci procesu zadávání veřejných zakázek a podporovat sociálně odpovědné zadávání 5.3 Modernizovat činnosti veřejné správy a podporovat rovné příležitosti 5.4 Podporovat roli města jako významného a respektovaného partnera při vyjednávání o klíčových oblastech života ve městě

31 Pilíř 5Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky 5.1 Zlepšovat image města, vytvářet motivační nástroje pro setrvání absolventů škol a mladých rodin ve městě, posílit sounáležitosti občanů s městem a podporovat partnerství Témata: zpracování a realizace koncepce marketingu města zajištění prezentace okolí Jezera Most pro podporu cestovního ruchu a pozitivní image města vytváření motivačních nástrojů a pobídek pro setrvání mladých lidí ve městě a prorodinná politika podpora partnerské spolupráce měst Indikátory: Vytvoření dokumentu Koncepce marketingu města Počet přenocování turistů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

32 Pilíř 5 Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky 5.2 Zajišťovat zdravé finanční řízení a pokračovat v optimalizaci procesu zadávání veřejných zakázek a podporovat sociálně odpovědné zadávání Témata: zdravé financování a smysluplné úspory (např. bankovní poplatky, pojištění) modernizace procesů veřejného zadávání (např. elektronizace procesu) sociálně odpovědné veřejné zadávání realizace interních opatření pro zadávání veřejných zakázek v souladu s principy 3E Indikátor: Počet provedených e-aukcí

33 Pilíř 5 Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky 5.3 Modernizovat činnosti veřejné správy a podporovat rovné příležitosti Témata: modernizace činností úřadu ve vztahu k občanům zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů omezení administrativní zátěže klientů úřadu (např. elektronická řešení) rozvoj vzdělávání, kariérního růstu a firemní kultury na úřadě podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a rovných příležitostí (např. vytváření pracovních míst pro nezaměstnané, obtížně zaměstnatelné a zdravotně postižené, vč. podpory absolventů, žen po rodičovské dovolené a lidí nad 50 let) Indikátory: Počet elektronicky vyřizovaných agend v samosprávné působnosti Spokojenost občanů s fungováním úřadu (index %)

34 Pilíř 5 Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky 5.4 Podporovat roli města jako významného a respektovaného partnera při vyjednávání o klíčových oblastech života ve městě Témata: prosazování zájmů města a občanů v rámci Ústeckého kraje a ČR v různých oblastech ovlivňujících život ve městě problematika těžby hnědého uhlí, případného útlumu a rekultivací opatření nezbytná k úspěšné revitalizaci lokality Jezera Most, zejména partnerství a vyjednávání s Palivovým kombinátem Ústí, s. p, MF, MPO a vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům vyjednávání s představiteli Ústeckého kraje o dokončení rekonstrukce a modernizaci vnitřních prostor nemocnice v Mostě podporování zkvalitňování dopravního napojení města a regionální dopravní infrastruktury Indikátor: Počet zapojení členů vedení města do pracovních skupin a platforem na krajské a národní úrovni

35 4. Diskuse a zapracování připomínek

36 Připomínky veřejnosti Podnět na zajištění pěšího propojení rekreačního areálu jezera Most s vlakovou a tramvajovou zastávkou – řešeno v cíli 2.3: „…Město bude podporovat vybudování základní infrastruktury a sítě tras pro cyklisty a chodníků pro pěší s cílem bezpečného napojení obyvatel a návštěvníků volnočasových a sportovních areálů (zejména jezera Most) na dopravní infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky…“, – podnět bude zahrnut do zásobníku projektů Návrh zakomponovat řešení modernizace odbavovacího systému MHD – řešeno v cíli 2.2: „... Město bude podporovat napojení městské hromadné dopravy na integrovaný dopravní systém, který umožní bezpečné a pohodlné využívání různých druhů veřejné dopravy na území Ústeckého kraje, včetně budování související infrastruktury. Město bude podporovat využití moderních technologií, zejména provoz systému na bezkontaktní bázi…“

37 Připomínky veřejnosti Návrh na zapracování podpory zřízení zahrádkářské kolonie – podnět zakomponován do cíle 1.4: „…Město bude usilovat o revitalizaci a rozvoj městských parků, zejména parku Střed a parku Šibeník. Prioritou je také postupný rozvoj dalších parků v dalších částech města, udržovat a modernizovat jejich vybavení a podporovat bezpečnost v parcích, aby mohli obyvatelé plně využít všechny funkce městských parků. V novém územním plánu budou rozšířeny plochy vymezené pro zahrádkářské kolonie…“ Návrh na zapracování rozmístění nádob na bioodpad – řešeno v cíli 4.1: „... Cílem města je zkvalitňování systému odpadového hospodářství, kultivace míst pro separaci a sběr odpadu a modernizace technologií pro sběr a separaci odpadu…bude řešena problematika svozu bioodpadu …“ – návrh bude zahrnut do zásobníku projektů Návrh na zajištění bezbariérovosti nástupišť vlakového nádraží – podnět zakomponován do cíle 2.2: „…Město bude jednat s vlastníky vlakového nádraží a podporovat jeho revitalizaci s cílem navázat na rekonstrukci přednádražních prostor, zajistit bezbariérovost nástupišť a podpořit využívání hromadné dopravy občany města Mostu. …“

38 Děkujeme za pozornost MEPCO: Ing. Tomáš Sýkora výkonný ředitel tomas.sykora@mepco.cz tel.: +420 604 584 637 Mgr. Alexandra Šimčíková konzultantka alexandra.simcikova@mepco.cz tel.: + 420 731 445 553 Magistrát města Mostu: Ing. Veronika Loucká projektová manažerka oddělení dotací, odbor rozvoje a dotací Veronika.Loucka@mesto-most.cz tel.: +420 476 448 232 Ing. Linda Hasmanová vedoucí oddělení dotací odbor rozvoje a dotací Linda.Hasmanova@mesto-most.cz tel.: +420 476 448 226


Stáhnout ppt "Představení Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mostu 2016–2020 Verze 1.5 Veřejné projednání Most, 3. 8. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google