Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství Jičín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství Jičín."— Transkript prezentace:

1

2 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství Jičín

3 OSNOVA PREZENTACE Organizace a řízení POLICIE ČROrganizace a řízení POLICIE ČR Úkoly a činnosti POLICIE ČRÚkoly a činnosti POLICIE ČR Úkoly a činnosti POLICIE ČR v rámci plánů VP a BÚkoly a činnosti POLICIE ČR v rámci plánů VP a B Spolupráce POLICIE ČR s orgány veřejné správy a obecní policiíSpolupráce POLICIE ČR s orgány veřejné správy a obecní policií Krizová připravenost a krizové plánování na úseku vnitřní bezpečnostiKrizová připravenost a krizové plánování na úseku vnitřní bezpečnosti Organizace PČR OŘ Jičín, územní působnost a kontaktní spojeníOrganizace PČR OŘ Jičín, územní působnost a kontaktní spojení

4 Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky § 3  policie je podřízena Ministerstvu vnitra  policii tvoří Policejní prezidium ČR, útvary s působností na celém území České republiky a útvary s územně vymezenou působností – správy krajů a okresní ředitelství  činnost policie při plnění úkolů podle tohoto zákona řídí Policejní prezidium ČR… ORGANIZACE A ŘÍZENÍ POLICIE

5 V policii působí : služba pořádkové policie, služba pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování, služba kriminální policie a vyšetřování, služba dopravní policie, služba dopravní policie, služba správních činností, služba správních činností, ochranná služba, ochranná služba, služba cizinecké a pohraniční policie, služba cizinecké a pohraniční policie, služba rychlého nasazení, služba rychlého nasazení, služba železniční policie, služba železniční policie, letecká služba. letecká služba.

6 Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v § 1/2 stanoví úkoly PČR :  PČR plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy  Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

7 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  chrání bezpečnost osob a majetku  spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení  vede boj proti terorismu  odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele  koná vyšetřování o trestných činech  zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

8 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod  zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je ČR vázána. ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

9 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení  odhaluje přestupky  projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon  vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů  vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

10 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody  zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

11 § 2/1 z.č. 283/1991 Sb. stanoví úkoly policie Policie plní tyto úkoly :  zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České republiky, a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona  kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu ÚKOLY A ČINNOSTI POLICIE ČR

12 § 43 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: Každý má právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Ty jsou povinny v rozsahu své působnosti tuto pomoc poskytnout. Policie plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy (například § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 45 z.č. 283/1991 Sb. stanoví: 1.Policejní útvary a orgány obce si navzájem poskytují informace nezbytné pro plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. 2.Vláda ČR stanoví nařízením podrobnější úpravu vztahů policie k orgánům obcí a obecní policii (NV č 397/1992 Sb.) Spolupráce PČR s orgány veřejné správy

13 Spolupráce Policie ČR s obecní policií (NV č. 397/1992 Sb.) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo podle jiného zákona zejména: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, - dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, - přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - odhaluje přestupky a jiné správní delikty, -upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

14 Nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., o stanovení podrobnější úpravy vztahů Policie ČR k orgánům obce § 1 nařízení zní:  Policie České republiky plní úkoly při ochraně veřejného pořádku ve spolupráci s orgány obcí a obecní policií.Spolupráci uskutečňují: a) okresní (městská) ředitelství policie s orgány obcí a obecní policií v obcích, popřípadě též s orgány městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, které jsou v jejich územních obvodech a) okresní (městská) ředitelství policie s orgány obcí a obecní policií v obcích, popřípadě též s orgány městských obvodů a městských částí ve statutárních městech, které jsou v jejich územních obvodech b) Správa policie hlavního města Prahy s orgány hlavního města Prahy a městskou policií a obvodní ředitelství policie s orgány městských částí v hlavním městě Praze b) Správa policie hlavního města Prahy s orgány hlavního města Prahy a městskou policií a obvodní ředitelství policie s orgány městských částí v hlavním městě Praze

15 Zákon o krizovém řízení ukládá ministerstvu vnitra, resp. policii, zajišťovat připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem. Jak bylo výše uvedeno „Plán veřejného pořádku a bezpečnosti“ (PVPaB) patří mezi plány tzv. konkrétních činností a je plně v kompetenci příslušných územních útvarů Policie ČR. Za přípravu a zpracování plánů veřejného pořádku a bezpečnosti na úrovni statutárních měst a obcí s rozšířenou působností odpovídají komisaři krizového řízení PČR při okresních ředitelstvích Policie ČR. V rámci územní působnosti OŘ PČR Jičín jsou rizika z hlediska havarijního plánování resp. PVPaB téměř shodná, a každá obec s rozšířenou působností tento plán v prosinci roku 2006 obdržela. Úkoly a činnosti Policie ČR – PVP a B

16 1. při nichž je ohrožen veřejný pořádek (sportovní a kulturní akce, mítinky a srazy osob sympatizujících s různými hnutími, extrémisty, aj.), 2. při nichž je ohrožen život a zdraví občanů (povodně, průmyslové havárie, únik nebezpečných chemických látek, hrozba nebezpečnými biologickými látkami, umístění výbušného, nástražného systému do prostoru či objektu ve služebním obvodu PČR, výskyt munice nebo výbušnin, pátrací akce k nalezení pohřešovaných osob, zajištění místa nehody, útěk vězňů či chovanců z nápravě výchovných ústavů, aj.), 3. při nichž je porušen či ohrožen důležitý státní zájem (narušení státní hranice, hrozba teroristického útoku, nelegální migrace osob, aj.). Vyhodnocení hrozby rizik na svěřeném teritoriu

17 Za provedení příslušného opatření k udržení, zabezpečení či obnovení VPaB zodpovídají jednotlivý vedoucí organizačních článků policie ve svěřených obvodech (Obvodní oddělení PČR Jičín,Hořice a Nová Paka). Celkově však za svěřené teritorium zodpovídá ředitel okresního ředitelství policie Jičín. Informační toky zajišťují dozorčí služby jednotlivých organizačních článků ve svěřených obvodech a zejména operační středisko OŘ, které dle „Plánu vyrozumění a svozu OŘ“ provádí zpohotovění příslušných složek a vedoucích funkcionářů útvaru. (důležitá telefonní spojení viz. závěrečná tabulka prezentace). Odpovědnost za provedení opatření PVPaB

18 V rámci systému krizového plánování ČR v návaznosti na strukturu krizového plánu dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., změna 36/2003 Sb., jsou zpracovány : - typový plán pro ochranu narušování zákonnosti velkého rozsahu -typový plán pro řešení migrace velkého rozsahu Tyto plány jsou zapracovány v krizovém plánu na úrovni kraje nejsou dále z hlediska účelnosti rozpracovány pro obce z rozšířenou působností. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ NA ÚSEKU VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

19 je výchozí dokument pro zpracování operačních plánů pro řešení krizových situací v oblasti : hrozby nebo provedení závažných teroristických akcí závažného narušení veřejného pořádku, nebo nárůstu závažné majetkové a násilné kriminality velkého rozsahu ohrožení demokratických základů státu extrémistickými silami migrační vlny spojené s ohrožením státních hranic a vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku Typový plán pro ochranu narušování zákonnosti velkého rozsahu

20  V návaznosti na krizový zákon a nařízení vlády č. 462/2000 Sb. předpokládá MV rozpracování: regulace (omezení) vstupu a pobytu cizích státních příslušníků zpřísnění (omezení) pobytu a pohybu po teritoriu ČR nařízení evakuace a zavedení zvláštních režimů pobytu a pohybu omezení používání zbraní, jedů a dalších nebezpečných látek Krizová opatření v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

21  zvýšený dohled nad veřejným pořádkem a ostraha určených objektů  posílení pořádkových a dalších sil Policie ČR silami a prostředky Armády ČR  zavedení preventivních opatření proti nárůstu terorismu a jiných závažných činů  zabezpečení zvýšené ostrahy státní hranice  přechod Policie ČR a dalších bezpečnostních složek na zvláštní režim činnosti a její personální a materiální posílení  rozšíření kapacit azylových, sběrných a internačních zařízení  posílení plynulosti činnosti orgánů činných v trestním řízení a kapacity věznic Další krizová opatření v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

22 Rozsah a podmínky činnosti PČR při provádění záchranných a likvidačních prací jsou upřesněny v dokumentaci typové činnosti IZS při společném zásahu. Tyto typové činnosti jsou připravovány pro jednotlivé druhy ohrožení (mimořádných událostí), u kterých se předpokládá provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS. Typovou činnost vydává MV - generální ředitelství HZS ČR dle § 18 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Součástí typové činnosti je List policie ČR, který navazuje na postup složek IZS při záchr. a likv. pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události a působnost a pravomoci PČR dle právních předpisů a interních pokynů. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

23 - Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně (schváleno usnesením VCNP ze 14.12. 2004 – č. 203) - Demonstrování úmyslu sebevraždy (schváleno usnesením VCNP z 21.6. 2005 - č. 221) - Letecká nehoda (schváleno usnesením VCNP z 20.9. 2005 – č. 229) - Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému (schváleno usnesením VCNP z 21.6. 2006 – č. 250) - Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty (schváleno usnesením VCNP z 26.9. 2006 – č. 257) - Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů (schváleno usnesením VCNP z 13.12. 2006 - č. 260 ) Typové činnosti

24 Činnost policie při povodních V rámci IZS provádí PČR při mimořádných událostech především tuto činnost: - uzavření zájmových prostorů a regulaci vstupu a opuštění těchto prostor - regulaci dopravy v prostoru mimořádné události (např. odklon dopravy) - řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuelně eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace eliminaci kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace - plnění úkolů při evakuaci osob z postižených oblastí - plnění úkolů souvisejících s identifikací osob (např. zemřelých) - plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS - šetření okolnosti vzniku mimořádné situace k objasnění příčiny jejího vzniku Podle statistického vyhodnocení společných zásahů jednotlivých složek IZS lze říci, že hlavní podíl policie ČR při společných zásazích spočívá především v pořádkové činnosti a regulaci dopravy.

25 Záchranné a likvidační práce Ačkoliv je PČR jednou ze základních složek IZS, záchranné a likvidační práce neprovádí. Jak již bylo řečeno, jejím úkolem je zejména zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti dopravy k podpoře provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS. Výjimku tvoří: a) zásahové jednotky správ krajů PČR * b) letecká služba PČR ** c) potápěčská složka PČR ** d) kynologická složka PČR ** *Podle §42b, odst. 3 zákona o Policii ČR je možné na podporu záchranný akcí v případě vniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií využívat zejména zásahové jednotky služby pořádkové policie, které jsou součástí útvaru z územně vymezenou působností (správy krajů PČR). **Mimo toto zákonné zmocnění se na přímém provádění záchranných akcí ze složek PČR účastní letecká služba, potápěčské a kynologické složka.

26 Závěr Priority Základem práce Policie ČR je její efektivní reakce na aktuální společenskou objednávku v oblastech, které náleží do její působnosti:  potírat, vyhledávat a předcházet sociálním patologickým jevům vytyčeným v bezpečnostních rizicích cestou eliminace (neutralizace) kriminogenních faktorů, které ji umožňují,  adekvátně reagovat na možnost teroristických útoků v souvislosti s mezinárodně politickou situací,  v oblasti veřejného pořádku vytvářet pozitivní vazby na občany, poskytovat občanům co nejlepší servis a pomáhat jim v tíživých situacích,  podporovat a rozvíjet programy prevence kriminality například prohlubováním integrace Policie ČR do preventivních systémů na všech úrovních (zejména v oblasti drog, domácího násilí, sexuálního zneužívání, postavení obětí trestných činů, ovlivňování chování účastníků silničního provozu),  podporovat krizové řízení a aktivity policie jako složky Integrovaného záchranného systému.

27 Kontaktní spojení PČR OŘ Jičín  ředitel OŘ - rada plukovník Mgr. Ladislav Ivančík tel.: 974 533 220, fax: 974 533 900, fax: 974 533 900, E- mail: pcrjcred@mvcr.cz E- mail: pcrjcred@mvcr.cz@mvcr.cz  zástupce ředitele- rada podplukovník Mgr.Vladimír Petrovický tel.: 974 533 222, fax: 974 533 900, E- mail: pcrjicin@mvcr.cz @mvcr.cz  zástupce ředitele - rada podplukovník Mgr. Zdeněk Laža tel.: 974 533 223, fax: 974 533 900, E- mail:pcrjicin@mvcr.cz @mvcr.cz

28

29

30 Územní působnost

31 Kontaktní spojení dopravní inspektorát PČR Jičín vedoucí - komisař nadporučík Mgr. Ladislav Spousta  Dopravní inspektorát zástupce vedoucího- komisař nadporučík Bc. Zdeněk Vích tel.: 974 533 250, fax: 974 533 928, E- mail:pcrjcdi@mvcr.cz

32 Obvodní oddělení Jičín vedoucí: komisař nadporučík Bc. Radek Kolc zástupce vedoucího: komisař nadporučík Bc. Petr Janda tel.: 974 533 650, fax: 974 533 940, E- mail:jcoop@mvcr.cz

33

34 Březina, Butoves, Bukvice, Brada-Rybníček, Dřevěnice, Dílce, Holín, Dolní Lochov, Jičín Jinolice, Kacákova Lhota, Kyje, Kovač, Kněžnice, Konecchlumí, Kbelnice, Lužany, Nemyčeves, Ohaveč, Ostružno, Podůlší,, Podhradí, Radim, Slatiny, Staré Místo, Soběraz, Tuř, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Vrbice, Žeretice, Železnice, Březina, Butoves, Bukvice, Brada-Rybníček, Dřevěnice, Dílce, Holín, Dolní Lochov, Jičín Jinolice, Kacákova Lhota, Kyje, Kovač, Kněžnice, Konecchlumí, Kbelnice, Lužany, Nemyčeves, Ohaveč, Ostružno, Podůlší,, Podhradí, Radim, Slatiny, Staré Místo, Soběraz, Tuř, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Vrbice, Žeretice, Železnice,

35 Obvodní oddělení Sobotka vedoucí: vedoucí: komisař nadporučík Bc. Tomáš Lukáš komisař nadporučík Bc. Tomáš Lukáš tel.: 974 533 731, fax:974 533 731, E- mail:jcoopsob@mvcr.cz

36

37 Libuň,Libošovice, Mladějov,Markvartice, Osek, Ohařice,Sobotka Samšina,Újezd pod Troskama,,Zámostí-Blata,Zelenecká Lhota,

38 Obvodní oddělení Kopidlno vedoucí: vedoucí: komisař nadporučík Bc. Miroslav Netík komisař nadporučík Bc. Miroslav Netík zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: komisař nadporučík ing. Josef Kačírek komisař nadporučík ing. Josef Kačírek tel.: 974 533 711, fax:974 533 711, E- mail:oopkop@mvcr.cz

39

40 Bačálky,Budčeves,Bystřice,Běchary,Češov,Dětenice, Cholenice,Chyjice,Jičíněves, Bačálky,Budčeves,Bystřice,Běchary,Češov,Dětenice, Cholenice,Chyjice,Jičíněves, Kostelec,Kozojedy,Kopidlno,Libáň,Staré Hrady, Rokytňany,Sběř,Sedliště,Střevač, Sekeřice, Slavhostice Údrnice, Židovice, Volanice, Vršce,Vysoké Veselí, Žlunice,

41 Obvodní oddělení Hořice v Podkrkonoší vedoucí: komisař nadporučík Vladimír Medo komisař nadporučík Vladimír Medo zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: komisař nadporučík JUDr. Ján Dodrv komisař nadporučík JUDr. Ján Dodrv tel.: 974 533 701, fax: 974 533 701, E- mail:jcoophor@mvcr.cz

42

43 Býlsko u Hořic, Bříšťany,Bašnice,Boháňka, Borek,Cerekvice nad Bystřicí,Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic,Holovousy,Hořice v Podkrkonoší,Chomutice, Jeřice,Lískovice, Lukavec u Hořic, Milovice u Hořic,Miletín, Nevrátice,Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice,Rohoznice,Rašín, Sobčice,Staré Smrkovice,Třtěnice, Tetín,Třebňouševes, Vřesník,Úhlejov,

44 Obvodní oddělení Nová Paka vedoucí: komisař nadporučík Bc. Jan Šťastný komisař nadporučík Bc. Jan Šťastný zástupce vedoucího: zástupce vedoucího: komisař nadporučík Bc. Josef Kordík tel.: 974 533 721, fax:974 533 721 E- mail:jcoopnopa@mvcr.cz

45

46 Choteč,Lázně Bělohrad,Nová Paka, Mlázovice,Pecka, Stará Paka, Svatojánský Újezd,Šárovcova Lhota,Úbislavice, Vidochov,

47 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ JIČÍN Balbínova čp.24 PSČ:506 12 por. Roman Chynoranský tel. 974 533 202

48 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST.


Stáhnout ppt "Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Policie České republiky Okresní ředitelství Jičín."

Podobné prezentace


Reklamy Google