Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROGRAM ROZVOJE MĚSTA LETOVICE NA OBDOBÍ 2016–2023 1. pracovní skupina 12. října 2015 RNDr. Hana Svobodová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROGRAM ROZVOJE MĚSTA LETOVICE NA OBDOBÍ 2016–2023 1. pracovní skupina 12. října 2015 RNDr. Hana Svobodová,"— Transkript prezentace:

1 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROGRAM ROZVOJE MĚSTA LETOVICE NA OBDOBÍ 2016–2023 1. pracovní skupina 12. října 2015 RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. Ing. Jan Binek, Ph.D. Bc. Daniel Bárta

2 Společnost pro regionální ekonomické poradenství K ČEMU JE PROGRAM ROZVOJE MĚSTA? » Zachycení problémů obce » Sladění představ o rozvoji obce » Stanovení konkrétních rozvojových činností » Podklad pro rozhodování zastupitelstva » Podklad pro tvorbu rozpočtu a rozpočtového výhledu » Podklad pro získání dotačních prostředků » Informační materiál Postup: Poznání situace ve městě a představ občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů, které ve městě působí → vize a rozvojové cíle města + aktivity vedoucí k jejich naplnění. 2

3 Společnost pro regionální ekonomické poradenství POSTUP PRACÍ  Úvodní setkání (proběhlo 10. června 2015)  Vyjasnění účelu a zdůvodnění potřebnosti Programu rozvoje města, představení postupu prací.  Zpracování vstupních pracovních podkladů  Vytvoření tzv. analytické části – souhrn informací o obci.  Realizace dotazníkového šetření mezi občany (proběhlo v červenci a srpnu 2015)  Návrh strategické a programové části  Priority, opatření, aktivity – tj. oblasti, na něž je vhodné se zaměřit, včetně konkrétních aktivit, které napomohou rozvoji města.  Návrh akčního plánu na rok 2016  Konkretizace nejvíce aktuálních aktivit a projektů.  Kompletace Programu rozvoje města Letovice 3

4 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PŘEDSTAVENÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI Charakteristika města Letovice  Území  Obyvatelstvo  Hospodářství  Infrastruktura  Vybavenost  Životní prostředí  Správa obce Východiska pro návrhovou část  Vyhodnocení dotazníkového šetření  SWOT analýza 4

5 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBYVATELSTVO  6 751 obyvatel (rok 2014)  od roku 2009 počet obyvatel mírně klesá  obyvatelstvo stárne  zlepšování vzdělanostní struktury obyvatelstva 5

6 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBYVATELSTVO 6

7 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OBYVATELSTVO 7

8 Společnost pro regionální ekonomické poradenství HOSPODÁŘSTVÍ 8 Nejvýznamnější zaměstnavatelé ve městě Název ekonomického subjektuIČO Počet zaměstnanců Odvětví LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.25526278250–499strojírenský průmysl Letoplast s.r.o.48591726100–199chemický průmysl Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace 00387134100–199zdravotní péče Tylex Letovice, akciová společnost00013366100–199textilní průmysl Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace 7123274550–99sociální péče Ekoterm s.r.o.2530700250–99stavebnictví

9 Společnost pro regionální ekonomické poradenství HOSPODÁŘSTVÍ 9 Míra registrované nezaměstnanosti

10 Společnost pro regionální ekonomické poradenství HOSPODÁŘSTVÍ 10  nedostatek pracovních příležitostí  hlavní směry vyjížďky za prací:  Brno  Boskovice  Blansko

11 Společnost pro regionální ekonomické poradenství INFRASTRUKTURA Technická infrastruktura  špatný stav kanalizací a vodovodů  značný rozdíl mezi jednotlivými místními částmi Dopravní infrastruktura  komunikace I/43 velmi frekventovaná  špatný stav místních komunikací i silnic II. a III. tříd  do budoucna klíčová R43  významná je železnice (mezinárodní linky však ve městě nezatavují) 11

12 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYBAVENOST Bydlení:  vyšší podíl neobydlených domů a bytů Zdravotnictví:  u ordinací lékařů chybí bezbariérový přístup Ostatní služby:  vzhledem k velikosti města dostačující, avšak „nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb ve městě“ se nelíbí 17,6 % respondentů 12

13 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYBAVENOST Spolková, osvětová a informační činnost:  Letovický zpravodaj a městský rozhlas – nespokojenost respondentů Kulturní vyžití:  Městské kulturní středisko, Městská knihovna, TIC, dle dotazníkového šetření schází respondentům kino Sport a volnočasové aktivity:  Sportovní hala, tenisové kurty atd., dle dotazníkového šetření schází respondentům (krytý bazén) 13

14 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 14  řada cenných přírodních ploch (např. PP Park Letovice, Babolský háj)  nespokojenost občanů s odpadovým hospodářstvím (nedostatek odp. košů, častější svoz, nedostatečná propagace třídění odpadů atd.)  neprovedené komplexní pozemkové úpravy  převaha zem. půdy  poměrně příznivý stav ŽP  vyšší prašnost a hlučnost při silnici I/43  větší množství vodních ploch  stará ekologická zátěž (brownfield)

15 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPRÁVA OBCE  Letovice spadají pod SO ORP Boskovice  Matriční úřad  Stavební úřad  město využívá VPP Vnější vztahy a vazby města:  MAS Partnerství venkova  Mikroregion Letovicko  Euroregion Pomoraví 15

16 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPRÁVA OBCE 16 Rozpočet města Letovice

17 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SPRÁVA OBCE Čerpání dotací (přijaté investiční transfery) 17

18 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  období realizace: červenec a srpen 2015  celkem vyplněno 220 dotazníků  51 % žen x 49 % mužů  50 % respondentů tvořili rodáci x 26,4 % přistěhovalí před více než pěti lety  převaha osob ve věkové kategorii 31–40 let (18,8 %)  více se zapojili lidé s vyšším vzděláním (1/3 respondentů se středoškolským vzděláním s maturitou) 18

19 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 19

20 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 20

21 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 21

22 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 22

23 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 23

24 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 24

25 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 25

26 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 26 Záporně respondenti hodnotí:  (nabídka) nedostatek pracovních příležitostí  nezájem lidí o rozvoj města  špatné vztahy mezi lidmi  stav místních komunikací  nepořádek ve městě  odpadové hospodářství  komunikace s městem  absence některých druhů služeb, resp. zařízení: (krytý) bazén (25,3 %) kino (22,1 %) posilovna (13,7 %) cyklostezky/cyklotrasy (10,5 %) Kladně respondenti hodnotí:  blízkost přírody  klidný život  příznivé životní prostředí  bydlení  sociální péče

27 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SWOT ANALÝZA Silné stránky (Strengths)  relativně čisté životní prostředí  přítomnost přírodní památky a přírodního parku  řada atraktivních míst v těsném zázemí města  přítomnost sběrného dvora  nízký podíl nezaměstnaných obyvatel bez maturity  dostatek ubytovacích a stravovacích zařízení  fungující TIC s celoročním provozem  fungující nemocnice a Centrum sociálních služeb  neexistence sociálně vyloučených lokalit  dostatečné zajištění zdravotnických služeb  relativně dobrá dopravní dostupnost  existence volných ploch i objektů pro podnikání  relativní spokojenost s vedením města  ochota obyvatel zapojit se do rozvoje města 27 Slabé stránky (Weaknesses)  snižování počtu obyvatel v letech 2009–2013  vyšší hodnoty indexu stáří, tj. vyšší podíl obyvatel ve věku 65+  nedostatečné zajištění technické infrastruktury v některých místních částech  brownfield v centru města, který je nositelem staré ekologické zátěže  vyšší nezaměstnanost osob zdravotně postižených a absolventů a mladistvých  vyšší podíl neobydlených bytů a domů  malý počet spolků a občanských sdružení  neprovedené komplexní pozemkové úpravy  nedostatek pracovních příležitostí  vysoká intenzita dopravy na hlavním silničním tahu (silnice I/43)  chybějící kino, krytý bazén

28 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SWOT ANALÝZA Příležitosti (Opportunities)  vybudování rychlostní komunikace R43  posílení zájmu obyvatel o domácí turistiku  zvýšení odbytu výrobků zpracovatelského průmyslu  posílení odborného školství  zvýšení finančních příspěvků na obnovu kulturních památek  spolupráce s okolními obcemi  využití dotačních titulů pro financování rozvoje obce  nalézt nové využití pro brownfield v centru města  rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci regionu Hrozby (Threats)  zvyšující se nároky obyvatel na sociální služby v souvislosti se stárnutím obyvatel  zhoršení kvality ovzduší v důsledku rostoucí intenzity automobilové dopravy  zhoršení ekonomické situace v důsledku dalšího vnějšího šoku (recese, krize) 28

29 Společnost pro regionální ekonomické poradenství OTÁZKY DO DISKUZE  Jaké by naše město mělo být v budoucnu?  Na co se nejvíce zaměřit?  Co konkrétně udělat?  Kdo co má udělat? 29 ???

30 Společnost pro regionální ekonomické poradenství DALŠÍ POSTUP PRACÍ  specifikace opatření a aktivit (úkol zejména pro město)  termín: říjen – prosinec 2015  setkání s občany  termín: únor 2016  návrh akčního plánu na rok 2016  termín: leden/únor 2016  kompletace Programu rozvoje města Letovice  termín: březen 2016 30

31 Společnost pro regionální ekonomické poradenství 31 Děkujeme Vám za pozornost. GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října 3 602 00 Brno www.garep.cz garep@garep.cz Tel. : 545 242 846 RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. Ing. Jan Binek, Ph.D. Bc. Daniel Bárta


Stáhnout ppt "Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROGRAM ROZVOJE MĚSTA LETOVICE NA OBDOBÍ 2016–2023 1. pracovní skupina 12. října 2015 RNDr. Hana Svobodová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google