Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leidraad RAW-bestekkenPage 1 2 oktober 2012 22. října 2015 Evaluace projektů ZRS v oblasti GRV v ČR Lenka Brown, Miroslava Drahotová, Vladimír Sodomka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leidraad RAW-bestekkenPage 1 2 oktober 2012 22. října 2015 Evaluace projektů ZRS v oblasti GRV v ČR Lenka Brown, Miroslava Drahotová, Vladimír Sodomka,"— Transkript prezentace:

1 Leidraad RAW-bestekkenPage 1 2 oktober 2012 22. října 2015 Evaluace projektů ZRS v oblasti GRV v ČR Lenka Brown, Miroslava Drahotová, Vladimír Sodomka, Dmitrij Švec

2 Page 2 Obsah 1. Cíl evaluace 2. Realizační tým a proces zajištění evaluace 3. Základní informace o projektu „La Ngonpo II“ 4. Evaluační zjištění k projektu „La Ngonpo II“ 5. Závěry evaluace k projektu „La Ngonpo II“ 6. Doporučení k projektu „La Ngonpo II“ 7. Základní informace o projektu “Svět v jednom dni“ 8. Evaluační zjištění k projektu „Svět v jednom dni“ 9. Závěry evaluace k projektu „Svět v jednom dni“ 10. Doporučení k projektu „Svět v jednom dni“ 11. Diskuse

3 Page 3 1. Cíl evaluace  OBECNÝ CÍL: Nezávislé, objektivně podložené a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o dalším zaměření a způsobu realizace ZRS ČR v oblasti GRV.  SPECIFICKÉ CÍLE: Evaluace projektů MKC a ARPOK realizovaných v gesci ČRA v letech 2012 – 2014 – vyhodnocení jejich aktivit s důrazem na jejich dopady a udržitelnost.  Vyhodnocení souladu těchto projektů s obecnými principy a cíli Národní strategie GRV pro období 2011 – 2015.

4 Page 4 2. Realizační tým  HaskoningDHV Czech Republic:  Lenka Brown  Miroslava Drahotová  Akses  Vladimír Sodomka  Dmitrij Švec

5 Page 5 2. Proces zajištění evaluace  Pro řešení evaluace byly kombinovány základní metody sběru dat (analýzy dokumentace, interview (polostrukturované rozhovory), dotazníkové šetření, expertní posouzení) se základními metodami pro zpracování dat (komparativní (srovnávací) analýza, Outcome Harvesting, expertní posouzení, syntéza);  Průběžná zpráva zpracovávána k 15. 7. 2015;  Návrh závěrečných zpráv za oba projekty zpracováván k 2. 10. 2015.  Prezentace návrhu závěrečných zpráv členům referenční skupiny – 22. 10. 2015  Finální verze závěrečných zpráv k 2. 11. 2015

6 Page 6 2. P řístup k vypořádání připomínek  Hodnocení v závěrečné zprávě „La Ngonpo“ bylo uvedeno souhrnně stručně (s ohledem na možný rozsah závěrečné zprávy) na základě ověřených skutečností v hodnoceném projektu, podrobnější informace pro argumentaci k jednotlivým zjištěním jsou součástí příloh  Text závěrečné zprávy byl v relevantních oblastech rozšířen, aby bylo zřejmé, na základě čeho byla jednotlivá kritéria zhodnocena

7 Page 7 2. Limity evaluace Vyhodnocení předpokládaných limitů evaluace  Měření dopadů GRV je významně limitováno svojí povahou (zejména pokud není „jasně“ ohraničené, ale je integrováno jako součást dalších předmětů).  Zkoumání změn (vnímání GRV, postojů a hodnot) zejména u žáků je značně limitováno řadou exogenní vlivů, které je těžké od sebe odlišit.  Načasování evaluace je do doby prázdnin, což výrazně omezuje možnost dosažení cílových skupin a výrazně zkracuje reálnou dobu pro provedení sběru dat a samotné evaluace. Dochází také k odchodu cílových skupin (především žáků).  Je nezbytná součinnost dotčených subjektů, zejména realizátora, vybraných škol, jejich vedení a učitelů. Omezený zájem a ochota učitelů zapojit se do (pilotního) měření změn cílových skupin.

8 Page 8 3. Základní informace o projektu Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV (La Ngonpo II) a terénním šetření  Realizátor projektu – Multikulturní centrum Praha, z.s.  Projekt se zaměřuje na posilování kompetencí učitelů v problematice globálního rozvojového a interkulturního vzdělávání.  Podporuje činnost MKC jako konzultačního a vzdělávacího centra pro učitele používající metodiku La Ngonpo.  Usiluje o zvýšení zájmu české veřejnosti o témata zahraniční rozvojové spolupráce a GRV, a to prostřednictvím veřejných debat.  Pořádá workshopy pro žáky o Indii a Nepálu, workshopy proti stereotypům a xenofobii (ve třetím roce projektu – 2014)

9 Page 9 3. Informace z terénního šetření - ZŠ Pečky, Třída Jana Švermy 342, Pečky Metodika La Ngonpo byla v této škole vyučována v anglickém jazyce v povinně volitelném předmětu Konverzace v Aj, zapojeno bylo 14 žáků. Motivací k využití metodiky La Ngonpo byla zejména příležitost komunikace s odlišnou kulturou (škola v Asii), posílení jazykových kompetencí žáků. Identifikace dosažených změn:  Rozšiřování znalostí a dovedností koordinátorky ke globálním tématům účastí na seminářích.  Zvýšení jazykových kompetencí žáků. Začleňování globálních témat do výuky zejména v předmětech zeměpis, občanská výchova, anglický jazyk, německý jazyk.  Obohacení výuky průřezových témat prostřednictvím inovativních metod a forem.  Aktivity v oblasti GRV probíhají ve škole kontinuálně, škola podporuje začleňování průřezových témat v různých vyučovaných předmětech. Povědomí pedagogických pracovníků ve škole o možném přístupu k začleňování globálních témat je dobré, učitelé vědí, kde a jakým způsobem případně získat vhodné metodické materiály.  Prezentace školy např. prostřednictvím realizované výstavy, informacemi o realizovaných aktivitách v rámci La Ngonpo veřejnosti (v rámci aktivit MAS Podlipansko) a dalším školám v okolí.

10 Page 10 3. Informace z terénního šetření - ZŠ Sedlčany, Primáře Kareše 68, Sedlčany Metodika LN byla vyučována v 8. ročníku při třídnických hodinách (jsou pro žáky povinné a třídní učitel je má ve svém úvazku) za účasti třídního učitele a koordinátorky La Ngonpa (učitelka 1. stupně). Během zapojení do projektu (2012 – 2014) byla vyučována ve dvou třídách (25 + 25 žáků školy). Identifikace dosažených změn  Rozšiřování znalostí a dovedností koordinátorky ke globálním tématům. Obohacení výuky průřezových témat prostřednictvím inovativních metod a forem. Pro začleňování globálních témat do výuky jsou k dispozici metodické materiály – škola ví, kde je lze najít.  Globální témata jsou součástí průřezových témat v ŠVP školy, „průřezová témata hledáme ve všem“.  Zapojení školy do aktivit Světové školy a získání certifikátu ve školním roce 2014/2015, aktivity ve škole měla na starosti koordinátorka projektu La Ngonpo.  Prezentace školy např. prostřednictvím realizované výstavy, informacích o Fair Trade, informacemi o realizovaných aktivitách v rámci La Ngonpo veřejnosti a dalším školám v okolí.  Největší přínosy spatřuje ředitel školy v kooperaci žáků i pedagogických pracovníků, komunikaci s odlišnou kulturou (škola v Indii), využívání kritického myšlení při výuce .

11 Page 11 3. Informace z terénního šetření - ZŠ dr. Edvarda Beneše, Praha 9 – Čakovice, nám. Jiřího Berana 500 Metodika LN byla vyučována v 8. ročníku při hodinách zeměpisu v průběhu celého školního roku. Během zapojení do projektu (2012 – 2014) byla metodika La Ngonpo vyučována ve dvou třídách (30 + 26 žáků školy). Identifikace dosažených změn  Rozšiřování znalostí a dovedností koordinátorky ke globálním tématům účastí na seminářích. Informace o projektových aktivitách získávají ostatní pedagogičtí pracovníci prostřednictvím materiálů uložených interně pro školu v prostředí „moodle“.  Zapojení školy do aktivit Světové školy a získání certifikátu ve školním roce 2014/2015, aktivity ve škole měla na starosti koordinátorka projektu La Ngonpo.  Zavedení povinně volitelného předmětu „Problémy současného světa“ od školního roku 2015/2016 vyučovaného koordinátorkou La Ngonpo.  Inovace školního vzdělávacího plánu ve školním roce 2015/2016 v souladu se začleněním nového volitelného předmětu do výuky.  Pro začleňování globálních témat do výuky chybí dle vedení školy opora v podobě didaktických materiálů. Povědomí pedagogických pracovníků ve škole o možném přístupu k začleňování globálních témat je rozdílné, záleží na zájmu a aktivitě konkrétních učitelů.

12 Page 12 3. Informace z terénního šetření - Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55/111 Metodika LN byla vyučována v sekundě při hodinách základy humanitního vzdělávání, výtvarné výchovy, anglického jazyka v průběhu celého školního roku. Zapojeno bylo 33 žáků. S nápadem využít při výuce metodiku La Ngonpo paní učitelka, která již nyní na škole nepracuje. Znala metodiku ještě před jejím využitím ve škole, sama navštívila Indii i Nepál. Pracovala jako koordinátorka v době, kdy byla škola do aktivity zapojena. Identifikace dosažených změn  Metodika La Ngonpo slouží jako inspirace pro zařazování průřezových témat do výuky, dává didaktický návod, jak k tématům přistupovat.  Uvažují o jejím zapojení v případě, že bude „jistota setkání“ s vrstevníky ze zahraniční školy.  Pro začleňování globálních témat do výuky jsou k dispozici metodické materiály – škola ví, kde si lze najít.  Využití konkrétních metodických materiálů k začleňování témat GRV záleží na jednotlivém pedagogickém pracovníkovi.  Dle názoru ředitele školy by bylo vhodné hledat cesty, jak by žáci mohli navštívit osobně a poznat partnerskou zemi (např. výměnný pobyt 1 třídy).

13 Page 13 3. Shrnutí z výzkumné zprávy - Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání (Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita). Kvalitativní výzkum zadalo MKC Praha, o.s. s cílem zjistit jaké jsou nejčastější stereotypy, které se ve výuce reprodukují, v jakých situacích se objevují a jak se tyto stereotypy ve výuce reprodukují. Šetření probíhalo pozorováním při výuce, kde byla probírána témata GRV a následně formou rozhovorů s vyučujícími, kteří danou výuku (dle metodiky La Ngonpo) vedli. Bylo realizováno 13 pozorování a rozhovory byly vedeny se 14 pedagogickými pracovníky. Pozorování probíhala v modulech metodiky La Ngonpo – Krása, Voda, Společně. Shrnutí nejdůležitějších zjištění ve výzkumné zprávě:  Ve výuce se spíše uplatňuje model, který jsme nazvali jako statické pojetí stereotypů. To znamená, že učitelé spíše uplatňují „seznam stereotypů“, které poté aplikují na určité situace.  Převaha statického pojetí stereotypů souvisí s motivacemi, cíli a přístupem ke GRV. Stručně řečeno primárním cílem není učit GRV („…takže jsme to vzali jako takový výborný doplněk“….., „ty děti se mají dozvědět něco navíc“…).  Prvním krokem se tedy zdá být vyjasnění si pozice. Nejen ve smyslu zda dotyčný chce učit GRV, ale rovněž ve smyslu, co pro něj GRV znamená.

14 Page 14 4. Evaluační zjištění – projekt „La Ngonpo“ Evaluační zjištění – RELEVANCE  zaměření na posilování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti GRV,  zvýšení zájmu veřejnosti o rozvojová témata a GRV,  přímá vazba aktivit na NS GRV,  metodická podpora pedagogických pracovníků. Evaluační zjištění – EFEKTIVITA (hospodárnost)  u některých aktivit je prokazatelné, že jsou částečně samofinancovatelné (např. využívání metodiky La Ngonpo proškolenými pedagogickými pracovníky),  vynaložené finanční prostředky jsou odpovídající reálně zajišťovaným aktivitám,  jednotkové ceny odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

15 Page 15 4. Evaluační zjištění – projekt „La Ngonpo“ Evaluační zjištění – EFEKTIVNOST  nejsou zcela zřejmé kvantifikované výstupy (s ohledem na dílčí změny a úpravy aktivit v jednotlivých letech realizace projektu) pro jednotlivé aktivity a cílové skupiny,  projektové aktivity jsou naplňovány, daří se průběžně dosahovat projektových výstupů. Evaluační zjištění – DOPADY  celkově nízký počet zapojených pedagogických pracovníků (oproti původnímu plánu),  u některých škol díky horší komunikaci s partnerskou zahraniční školou (např. z důvodu omezeného přístupu k internetu) nenaplněna zcela očekávání,  inspirace pro pedagogické pracovníky k dalším aktivitám v GRV,  identifikovány i neočekávané dopady – např. vznik samostatného volitelného předmětu v oblasti GRV, zapojení některých škol do dalších aktivit a získání certifikátu Světová škola.

16 Page 16 4. Evaluační zjištění – projekt „La Ngonpo“ Evaluační zjištění – UDRŽITELNOST  manuál La Ngonpo je dlouhodobě dostupný na webových stránkách projektu, http://la-ngonpo.org/,  manuál La Ngonpo může být dílčím způsobem využíván při výuce průřezových témat a GRV,  zájem některých pedagogických pracovníků o oblast GRV (např. zapojení do Světové školy, volitelný předmět v oblasti GRV, prokazatelný zájem o rozvojová témata a jejich zařazování do výuky),  samofinancovatelnost části aktivit. Evaluační zjištění – vnější prezentace (viditelnost)  projekt je realizován po celé ČR,  přenos zkušeností mezi pedagogickými pracovníky (např. kulaté stoly) z různých škol,  zvyšování povědomí veřejnosti o rozvojových tématech.

17 Page 17 4. Evaluační zjištění – projekt „La Ngonpo“ Evaluační zjištění – průřezové principy, kulturní a etické aspekty v průběhu realizace  průřezové principy (řádná demokratická správa věcí veřejných, šetrnost k životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv příjemců včetně rovnoprávnosti mužů a žen) jsou promítnuta v projektových aktivitách,  projekt reflektuje kulturní, sociální faktory, respektuje rovné přístupy ke vzdělávání, šetrnost k životnímu prostředí (vnitřní předpisy realizátora).

18 Page 18 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“ RELEVANCE - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ EFEKTIVITA - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ EFEKTIVNOST - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ DOPADY - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE NÍZKÁ UDRŽITELNOST - míra naplnění kritéria je hodnocena je SPÍŠE VYSOKÁ VIDITELNOST - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ PRŮŘEZOVÉ PRINCIPY - míra naplnění kritéria je hodnocena jako VYSOKÁ

19 Page 19 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“ Odpovědi na EQ  EQ1 : Do jaké míry projekt dosáhl souladu se základními principy GRV stanovenými v Národní strategii GRV a do jaké míry naplnil její cíle?  Projekt je v dostatečném souladu se základními principy globálního rozvojového vzdělávání stanovenými v Národní strategii GRV pro období 2011 – 2015.  Ve vazbě na velikost cílové skupiny zapojené do projektových aktivit lze konstatovat, že projekt přispíval dílčím způsobem k naplňování cílů NS GRV, a to zejména cíle, aby se GRV stalo nedílnou součástí všech úrovní formálního vzdělávání.  Rozšiřuje počet škol, ve kterých je tématům obsaženým v GRV věnována větší pozornost, některé z těchto škol usilují o získání certifikátu Světová škola.  Na druhou stranu bylo však prokázáno, že na zapojených školách aktivně s tématy GRV stále pracuje obvykle jen malá skupina pedagogických pracovníků.

20 Page 20 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ2: Do jaké míry naplnil hodnocený projekt potřeby svých cílových skupin? Zasáhly aktivity či dopady projektu i předem nezamýšlené další cílové skupiny? Kdo a jak využívá výsledky projektu? Jaké změny se díky projektu projevily v chování či přístupech cílových skupin?  Naplnění potřeb cílových skupin lze hodnotit jako dostatečné, a to zejména u skupiny pedagogických pracovníků, u nichž byla v několika způsoby zjišťována zpětná vazba a ověřovány dopady projektových aktivit.  Výsledky projektu jsou využívány pedagogickými pracovníky zejména při výuce průřezových témat.  Projektové aktivity zprostředkovaně zasáhly v některých případech skupinu rodičů žáků a veřejnost okolo školy např. prostřednictvím pořádaných akcí pro rodiče a širokou veřejnost (výstava, promítání filmu, nabídka a seznámení s Fair Trade výrobky, prezentace výstupů projektu).  V chování či přístupech cílových skupin lze identifikovat některé dílčí změny – např. zvýšení zájmu o globální témata na lokální a světové úrovni, zvýšení povědomí o oblasti GRV.

21 Page 21 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ3 : Čí je výsledné vlastnictví projektů?  Výsledné vlastnictví projektu je realizátora, tj. Multikulturního centra Praha, z. s. Realizátor dává souhlas se zveřejněním výstupů projektů rozvojového vzdělávání a osvěty na metodickém portálu MŠMT realizovaným NÚV.  Vlastníkem dalších na metodiku navazujících výstupů projektu je však již škola, pedagogičtí pracovníci, případně žáci..

22 Page 22 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ4 : Jaké jsou objektivně ověřitelné dopady ve vztahu k zamýšleným dopadům projektu? Jaké vnější vlivy pozitivně či negativně ovlivnily výsledky a dopady projektu? Existují nějaké bariéry pro hodnocení dopadů (např. z hlediska časového odstupu, nedostatku informací apod.)?  Jako klíčový faktor pro úspěšnost tohoto typu projektů se ukazují dlouhodobé zkušenosti realizátora (MKC Praha, z. s.) v oblasti GRV.  Objektivně ověřitelnými dopady projektu je zvýšení a rozšíření kompetencí zapojených pedagogických pracovníků v oblasti výuky globálních témat na jednotlivých typech škol a školských zařízení.  Dochází k většímu zapojování inovativních metod a forem do výuky (např. metody kritického myšlení, projektová výuka, interaktivní formy výuky).  Výsledky a dopady projektu zásadním způsobem ovlivňuje zájem pedagogických pracovníků o oblast GRV  Do projektu se zapojují aktivní pedagogičtí pracovníci, které globální témata zajímají, zasažená cílová skupina tak není příliš velká. Velice významnou roli zde hraje vedení škol, pokud podporuje aktivity pedagogických pracovníků ve zvyšování jejich kompetencí v oblasti výuky průřezových témat a jejich začleňování do výuky prostřednictvím různorodých aktivit..

23 Page 23 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ5 : Byly realizované aktivity v rámci hodnocených projektů vzájemně provázané – měly jejich výsledky synergické efekty? Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů nejúčinnější?  Realizované aktivity hodnocených projektů nejsou vzájemně provázané, jejich výsledky nemají dle evaluátora synergické efekty.  Společným pojítkem je oblast GRV, na které jsou projekty zaměřeny, nicméně přístup ke GRV je řešen v obou projektech rozdílně zejména s ohledem na zájem a zapojení pedagogických pracovníků konkrétních škol.  Lze ovšem konstatovat, že některé školy (zapojené do obou projektů) získaly certifikát Světové školy.  U všech škol, u nichž proběhlo terénní šetření v tomto projektu, lze jednoznačně potvrdit, že velmi významnou roli v realizaci aktivit zaměřených na oblast GRV hraje vždy podpora vedení školy a přítomnost konkrétního pedagogického pracovníka, resp. skupiny pedagogických pracovníků dané školy, kteří se vyznačují značným entusiasmem. Motivovaný pedagogický pracovník pak velmi účinným způsobem přispívá nejen k dosahování stanovených cílů projektu, ale zejména přispívá k začleňování témat GRV do výuky žáků. Nejúčinnějšími aktivitami v hodnoceném projektu byly ty, které se zaměřovaly na pedagogické pracovníky..

24 Page 24 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ6:Jakým způsobem projekt navazuje na existující praxi a využívá osvědčené postupy či nejnovější poznatky v oboru GRV? Jakým způsobem spolupracuje s relevantními aktéry v oboru?  Projekt Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV (La Ngonpo II) využívá nejnovější poznatky v oboru GRV, používá inovativní metody a formy (např. metodu kritického myšlení, projektovou výuku). Jedinečností je partnerství se zahraničními školami v Asii. Multikulturní centrum Praha, z. s. dlouhodobě spolupracuje s ostatními NNO – např. v rámci platformy FoRS. Spolu s organizacemi Člověk v tísni, o.p.s. a ARPOK, o.p.s. se MKC Praha, z. s. podílí na koordinaci projektu Světová škola.

25 Page 25 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ7: V čem spočívá přidaná hodnota projektu, oproti již existujícím iniciativám?  Za přidanou hodnotou projektu Komplexní vzdělávání pedagogů v GRV (La Ngonpo II) oproti již existujícím iniciativám by bylo možné považovat např. vytvořené partnerství se zahraničními školami v Indii a Nepálu. S ohledem na zjištěné problémy v komunikaci s některými zahraničními partnery se ovšem toto partnerství jako přidaná hodnota projektu potvrdilo jen u některých zapojených škol.  Rovněž lze konstatovat, že metodika La Ngonpo (jejíž vytvoření nebylo součástí hodnoceného projektu) má potenciál pro využití dílčích aktivit v ní zpracovaných při výuce v různých předmětech (např. zeměpis, občanská výchova, přírodopis, základy společenských věd) a zároveň umožňuje využití inovativních metod (principy kritického myšlení), mezipředmětovou spolupráci (dílčí témata lze zařadit i např. do matematiky, výtvarné výchovy či dějepisu), práci s novými technologiemi (vkládání vytvořených výstupů na webové prostředí) a také jazykovou výuku.  Za přidanou hodnotu projektu lze rovněž považovat průběžnou dlouhodobou práci MKC z. s. v oblasti GRV a budování vztahu se školami.

26 Page 26 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ 8: Má projekt potenciál stát se vzorem pro vznik dalších podobných projektů, pro rozšíření na celonárodní úrovni, nebo se stát inspirací pro další organizace?  Projekt má potenciál být inspirací pro další školy, rozšíření jeho aktivit nicméně zásadním způsobem ovlivňováno zájmem pedagogických pracovníků na jednotlivých školách.  Během evaluace bylo ověřeno, že vedení škol podporuje aktivity a zájem o témata GRV u svých pedagogických pracovníků a snaží se jim vytvořit prostor pro zařazení témat GRV do výuky, ovšem v případech, kdy sami pedagogičtí pracovníci projeví zájem.  Většina do šetření zapojených škol se systematicky a komplexněji GRV nezabývá, využívá při začleňování průřezových témat do výuky často nabídku subjektů (nejčastěji NNO) zabývajících se tématy GRV.  Projekt je rozšířen po celé ČR, i když velikost cílové skupiny není příliš velká (např. práce s metodikou La Ngonpo se týká několika desítek pedagogických pracovníků).

27 Page 27 5. Závěry evaluace – projekt „La Ngonpo“  EQ 9:Vyplývají z výsledků evaluace nějaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení efektivnosti dalších projektů v oblasti GRV nebo osvěty veřejnosti?  Z výsledků evaluace vyplývají dále uvedená systémová doporučení pro zvýšení efektivnosti dalších projektů v oblasti GRV navržená evaluačním týmem:  1) U víceletých projektů realizovaných v rámci ZRS v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v ČR se zaměřit na kvalitu logického rámce a každoročně aktualizovat matici logického rámce projektu,  2) U víceletých projektů realizovaných v rámci ZRS v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v ČR zvážit zvyšování podílu soukromého spolufinancování ve druhém a třetím roce projektu s ohledem zajištění udržitelnosti projektových aktivit.

28 Page 28 6. Doporučení – projekt „La Ngonpo“ Doporučení pro ČRA  U víceletých projektů realizovaných v rámci ZRS v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v ČR se zaměřit na kvalitu logického rámce a každoročně matici logického rámce projektu aktualizovat.  U víceletých projektů realizovaných v rámci ZRS v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v ČR zvážit zvyšování podílu vlastního spolufinancování ve druhém a třetím roce projektu s ohledem zajištění udržitelnosti projektových aktivit anebo alespoň v projektových žádostech vyžadovat vlastní strategii vedoucí k zajištění udržitelnosti aktivit  U víceletých projektů realizovaných v rámci ZRS v oblasti globálního rozvojového vzdělávání v ČR průběžně sledovat naplňování stanovených cílových hodnot výstupů, indikátorů a zejména jejich dostatečné dokladování. V případě sledování počtu podpořených osob zajistit, aby fyzická osoba byla u dlouhodobějších aktivit započítávána pouze jednou za dobu realizace projektu

29 Page 29 6. Doporučení – projekt „La Ngonpo“ Doporučení pro MZV, MŠMT, NÚV  Posílit naplňování NS GRV prostřednictvím větší integrace témat GRV do vzdělávacích obsahů oborů/předmětů.  Zajistit prostřednictvím úzké spolupráce s MŠMT, aby Česká školní inspekce (ČŠI) skutečně v souladu s úkoly stanovenými Národní strategií GRV v ČR průběžně vyhodnocovala dopady projektů z oblasti GRV v oblasti formálního vzdělávání

30 Page 30 6. Doporučení – projekt „La Ngonpo“ Doporučení pro realizátora  Zpracovat příručku dobré praxe ze zkušeností zapojených škol ve výuce dle metodiky La Ngonpo a umístit ji na webový portál rvp.cz  Realizovat 1x ročně větší propagační akci pro pedagogické pracovníky a vedení škol zaměřenou na prezentaci možných přístupů k výuce GRV  V aktivitách pro pedagogické pracovníky posílit didaktickou znalost obsahu GRV a účinněji se zaměřit na prevenci přenosu stereotypů v GRV  Využívat po dobu realizace víceletého projektu logický rámec jako důležitý nástroj projektového řízení.

31 Page 31 7. Základní informace o projektu Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech  Realizátor projektu: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK)  Cíl projektu: přispět k realizaci Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ČR na období 2012-2015, a to zvýšením odborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti začleňování rozvojových témat do výuky za využití interaktivních vyučovacích metod (projektových dnů)  Předmět projektu: vytvoření a ověření metodik projektových dnů, cyklus vzdělávacích seminářů, letní škola, a následně i Světová škola  Celkový rozpočet: 2 302 577,52 Kč, z toho dotace 1 978 622,50 Kč

32 Page 32 8. Evaluační zjištění – projekt „Svět v jednom dni“ Evaluační zjištění – RELEVANCE  Projekt primárně naplňuje tyto cíle NS GRV: a) Vzdělávací politika a státní správa ve školství, opatření a g) Další vzdělávání dospělých.  Sekundárně projekt dále naplňuje opatření 8.2 b) a 8.2 c)  Projektové aktivity i obsah projektových dnů je vysoce relevantní Evaluační zjištění – EFEKTIVITA (hospodárnost)  Zkrácení rozpočtu na začátku o 44 %, přičemž klíčové aktivity ve vztahu cílům projektu zůstaly zachovány. V průběhu přidán nový výstup „Světová škola“.  Výše nákladů je přiměřená povaze, rozsahu a délce trvání projektu.

33 Page 33 Evaluační zjištění – EFEKTIVNOST  Cíl projektu: „Zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti začleňování rozvojových témat do výuky za využití interaktivních vyučovacích metod“.  Chybí kvantitativní vyjádření cíle, proto naplnění nelze jednoznačně ověřit.  Průzkum však potvrdil posílení odborných schopností učitelů v oblasti GRV (projektového učení) – nejvíce schopnost realizovat proces učení s přihlédnutím k potřebám a zájmům žáků, schopnost vytvářet vhodné a motivující prostředí pro výuku a schopnost plánovat výuku s přihlédnutím na mezioborové vazby  Jednotlivé aktivity a výstupy se podařilo naplnit (s výjimkou konzultačního centra a nižší účasti na letní škole). Na začátku projektu došlo k revidování aktivit a výstupů z důvodu snížení dotace - byly vynechány aktivity pro mateřské školy a omezen počet škol. V průběhu přidána „Světová škola“. 8. Evaluační zjištění – projekt „Svět v jednom dni“

34 Page 34 Evaluační zjištění – DOPADY  Pilotní povaha projektu (dotkl se malé skupiny škol) + krátká doba od realizace – hodnocení dopadů limitované.  Průzkum prokázal, že se daří více začleňovat témata GRV do výuky (účel projektu).  Další efekty (z OH):  navázání kontaktů a sdílení informací a vzájemné motivace učitelů  posílení týmové práce a komunikace ve školách  Přenos do výchovně vzdělávacích programů družiny (nezamýšlený efekt) Evaluační zjištění – UDRŽITELNOST  Školy pokračují v projektových dnech v oblasti GRV  Realizátor pokračuje v aktivitách a spolupráci se školami a nabízí je na komerční bázi.  Otázkou bude ekonomická efektivita modelu na „deformovaném“ trhu vzdělávání 8. Evaluační zjištění – projekt „Svět v jednom dni“

35 Page 35 Evaluační zjištění – vnější prezentace (viditelnost)  uvádění log a povinných informací na výstupech podle metodického pokynu  zveřejňování informací o projektu u příjemců (na webových stránkách a ve výročních zprávách u většiny zapojených škol) Evaluační zjištění – průřezové principy, kulturní a etické aspekty v průběhu realizace  průřezová témata ZRS (řádná (demokratická správa věcí veřejných, šetrnost k životnímu prostředí a klimatu, dodržování lidských práv příjemců včetně rovnoprávnosti mužů a žen) byla respektována realizátorem a jsou promítnuta v projektových aktivitách (nejvíce Šetrnost k životnímu prostředí) 8. Evaluační zjištění – projekt „Svět v jednom dni“

36 Page 36  RELEVANCE - míra naplnění kritéria je hodnocena jako VYSOKÁ  EFEKTIVITA - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ  EFEKTIVNOST - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ  DOPADY - míra naplnění kritéria je hodnocena jako STŘEDNÍ  UDRŽITELNOST - míra naplnění kritéria je hodnocena je SPÍŠE VYSOKÁ  VIDITELNOST - míra naplnění kritéria je hodnocena jako VYSOKÁ  PRŮŘEZOVÉ PRINCIPY - míra naplnění kritéria je hodnocena jako SPÍŠE VYSOKÁ 9. Závěry evaluace k projektu „Svět v jednom dni“

37 Page 37 9. Závěry - Odpovědi na EQ EQ1: Do jaké míry projekt dosáhl souladu se základními principy GRV stanovenými v Národní strategii GRV a do jaké míry naplnil její cíle?  Projekt primárně naplňuje tyto cíle NS GRV: a) Vzdělávací politika a státní správa ve školství, opatření a g) Další vzdělávání dospělých.  Sekundárně projekt dále naplňuje opatření 8.2 b) a 8.2 c)  Projekt se zaměřil pouze 1. a 2. stupeň ZŠ (MŠ z projektu vyjmuty, SŠ nebyly plánovány) – výstupy primárně pro zapojené  Participace a partnerství – zapojení pedagogů do tvorby a pilotování metodicko-didaktických sborníků; zapojení škol do řešení lokálních problémů s globálním přesahem – Světová škola  Předpoklady pro šíření: diseminace/dostupnost vytvořených materiálů + podpora vedení MŠMT o (institucionální) řešení GRV

38 Page 38 9. Závěry - Odpovědi na EQ  EQ2: Do jaké míry naplnil hodnocený projekt potřeby svých cílových skupin? Zasáhly aktivity či dopady projektu i předem nezamýšlené další cílové skupiny? Kdo a jak využívá výsledky projektu? Jaké změny se díky projektu projevily v chování či přístupech cílových skupin?  Projekt zlepšil schopnosti učitelů v oblasti GRV – nejvíce schopnost realizovat proces učení s přihlédnutím k potřebám a zájmům žáků, schopnost vytvářet vhodné a motivující prostředí pro výuku a schopnost plánovat výuku s přihlédnutím na mezioborové vazby  Témata GRV jsou více začleňována do výuky, přičemž zapracování témat GRV do výuky ve své škole považují za dostatečně kvalitní  Projekt: nejvíce zasáhl učitele ZŠ (primární CS) a žáky ZŠ + vedení škol a další učitele na škole;  Zprostředkovaně: rodiče žáků; v rámci Světové školy – komunitu (veřejnou správu a občany)  V jednom případě „přerostla“ globální témata do školní družiny.  Výsledky projektu nejčastěji využívají učitelé při realizaci projektových dnů ve svých školách  Hlavní identifikované změny:  Posílení kompetencí učitelů a škol v oblasti projektového učení  Děti se učí především komunikaci, spolupráci a utváří si postoje a hodnoty  Větší (programové) zapojení žáků do obsahu a komunity do akcí v rámci Světové školy a zvýšení prestiže (image) školy

39 Page 39 9. Závěry - Odpovědi na EQ EQ3: Čí je výsledné vlastnictví projektů?  Vlastníky výsledků (odborných znalostí): učitelé zapojení do projektu  Vlastníky procesů (projektových dnů): zapojení učitelé a ostatní učitelé (kolegové) zapojení do projektových dnů  Vlastníkem certifikátu Světová škola: škola, resp. učitelský tým a žáci  Vlastníkem autorských práv k metodikám a zkušeností z tvorby a realizace projektových dnů: realizátor (ARPOK)

40 Page 40 9. Závěry - Odpovědi na EQ EQ4: Jaké jsou objektivně ověřitelné dopady ve vztahu k zamýšleným dopadům projektu? Jaké vnější vlivy pozitivně či negativně ovlivnily výsledky a dopady projektu? Existují nějaké bariéry pro hodnocení dopadů (např. z hlediska časového odstupu, nedostatku informací apod.)?  V porovnání se situací před dvěma roky se daří více začleňovat témata GRV do výuky (57 % respondentů uvádí více, 29 % uvádí stejně). Témata GRV jsou v ŠVP partnerských škol projektu Svět v jednom dni zapracována většinou implicitně.  Nejvíce v rámci projektů/projektových dnů a průřezově ve více předmětech (zejména prvouka (1. stupeň), výchova k občanství, jazyková průprava (vč. nácviku překladů), výchova ke zdraví, ochrana obyvatel atd.) (téměř 50 %)  Pilotována metodika na hodnocení postojů dětí „Jak poznáme, že to funguje?“ Hlavní vlivy (faktory):  časové možnosti, ochota zapojovat se (motivace), podpora vedení a spolupráce uvnitř školy  „osobní nebo profesní blízkost, resp. vzdálenost“ témat GRV učitelům (nejbližší ŽP, nejméně správa věcí veřejných, humanitární pomoc a ZRS EU a ČR)  limitovaná diseminace  dle průzkumu: nedostatek času na odpovídající přípravu (36 %), nedostatečná mezipředmětová/mezioborová spolupráce pedagogů (24 %).  Bariéry pro hodnocení dopadů – systematicky se neprovádí, není jednotná metodika, chybí base-line.

41 Page 41 9. Závěry - Odpovědi na EQ EQ5: Byly realizované aktivity v rámci hodnocených projektů vzájemně provázané – měly jejich výsledky synergické efekty? Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů nejúčinnější?  nejsou vzájemně provázané, jejich výsledky nemají podle evaluátora synergické efekty  společným pojítkem je oblast GRV, je řešeno rozdílně; společné: podpora vedení a „motivovaný“ učitel; u některých certifikát Světové školy EQ6:Jakým způsobem projekt navazuje na existující praxi a využívá osvědčené postupy či nejnovější poznatky v oboru GRV? Jakým způsobem spolupracuje s relevantními aktéry v oboru?  staví na dosavadních zkušenostech a know-how realizátora a na průzkumu potřeb a poptávky v oblasti GRV  využívá formát projektových (tematických) dnů – jako efektivní a atraktivní formy učení  realizátor (ARPOK) v rámci projektu spolupracoval Člověk v tísni o.p.s., ADRA o.p.s., Multikulturní centrum Praha, o.s. a vybrané školy  ARPOK je členem řady oborových asociací – FoRS, Asociace veřejně prospěšných organizací, asociace Fair Trade Česko a Slovensko  sdílí informace primárně s neziskovými organizacemi, ne s NÚV, ani jinými profesními organizacemi

42 Page 42 9. Závěry - Odpovědi na EQ EQ 9:Vyplývají z výsledků evaluace nějaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení efektivnosti dalších projektů v oblasti GRV nebo osvěty veřejnosti?  Nedostatečné sdílení informací  vyšší sdílení  koncepční plánování a řízení (akční plány)  funkční orgány (interní pracovní skupina MŠMT)  Nízký zájem u politické reprezentace, odborné i laické veřejnosti o problematiku GRV  posílit „politikum“  prosazovat a koordinovat témata GRV  systémově budovat motivaci škola a veřejnosti o GRV  Koordinace a kapacity strategických aktérů pro začleňování GRV  posílit kompetence PS GRV  zpracovat implementační plány  strategické zacílení témat GRV

43 Page 43 10. Doporučení k projektu „Svět v jednom dni“ Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)  Vytvořit akční plán NS GRV na úrovni aktérů NS GRV s konkrétními realizačními kroky [MZV, resp. koordinační skupina GRV]  Vytvořit poradní skupinu ředitelů škol pro globálního rozvojového vzdělávání  Navrhnout a realizovat cílenou komunikační kampaň ke GRV „Česko pomáhá – školy pomáhají“ směrem k pedagogické komunitě [MZV, ČRA, MŠMT, ARPOK] Česká rozvojová agentura (ČRA)  Prověřit rozsah a účinnost závazku realizátora ke zveřejnění metodik pro výuku GRV  Prověřit budoucí uznatelnost nákladů na mzdy zastupujících učitelů (suplování) z dotace MZV

44 Page 44 10. Doporučení k projektu „Svět v jednom dni“ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  Zpracovat dílčí strategii implementace GRV do škol na úrovni MŠMT a jeho přímo řízených organizací, zejména NIDV a NÚV  Soustředit problematiku globálního vzdělávání do vybraných tematických okruhů průřezových témat (doporučujeme prodiskutovat v pracovní skupině)  V návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020 zahrnout GRV do oblasti VUR (vzdělávání pro udržitelný rozvoj)  Doporučit ředitelům zahrnout vybraná témata do výuky ve školním roce formou metodického pokynu a využít formát věstníků MŠMT pro podporu GRV (podle modelu financování ze strany MZV/ČRA)  Provést revizi metodicko-didaktických materiálů a jejich pravidelnou aktualizaci na portálu rvp.cz a vytvořit centrální databázi volně přístupných materiálů ke GRV  Vytvořit a zpřístupnit učitelům metodiky pro formativní hodnocení znalostí, dovedností a postojů žáků v oblasti GRV [MŠMT (ČŠI)]  Prověřit možnosti podpory rozvoje kompetencí učitelů pro zavádění GRV na školách z OP VVV

45 Page 45 10. Doporučení k projektu „Svět v jednom dni“ Olomoucký kraj (kraj)  Zahrnout GRV do Krajských akčních plánů pro rozvoj vzdělávání [kraje, ARPOK] Realizátor – ARPOK  Publikovat metodiky ke stažení na webu a na Metodickém portálu MŠMT

46 Page 46 11. Diskuse  Děkujeme za pozornost.  Dotazy?  Další dotazy, podněty či komentáře lze zasílat i na adresu: lenka.brown@rhdhv.com.


Stáhnout ppt "Leidraad RAW-bestekkenPage 1 2 oktober 2012 22. října 2015 Evaluace projektů ZRS v oblasti GRV v ČR Lenka Brown, Miroslava Drahotová, Vladimír Sodomka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google