Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvojový program obce Tisá Veřejná prezentace 25. 6. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvojový program obce Tisá Veřejná prezentace 25. 6. 2014."— Transkript prezentace:

1 Rozvojový program obce Tisá Veřejná prezentace 25. 6. 2014

2 Rozvojový program obce Tisá - výstupy  1. Analytická část Shromáždění dat a informací Profil obce - Socio-demografická situace - Místní hospodářství - Infrastruktura - Životní prostředí Vyhodnocení názorů obyvatel a místních organizací Analýza SWOT

3 Rozvojový program obce Tisá - výstupy  2. Návrhová část Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie (priorit a opatření)  3. Realizační část Akční plán (výběr aktivit a projektů pro nejbližší období) Systém realizace rozvojového programu

4 Vize budoucího rozvoje Tisé  Slogan: Jedinečná Tisá  Hlavní parametry: 1.Jedinečná příroda a krajina: Tisá je v regionálním i celostátním kontextu obcí s jedinečnou polohou, prostředím, přírodou a krajinou. 2.Jedineční lidé: Tisá je jedinečná svou spolkovou činností, kde ve více než deseti spolcích působí téměř čtvrtina z tisíce jejích obyvatel. 3.Jedinečné bydlení: Tisá nabízí jedinečné podmínky, umožňující rozvoj aktivního životního stylu i tím, že se nestane pouze satelitem okolních měst pro atraktivní bydlení. 4.Jedinečná turistická lokalita: Tisá s místními částmi Rájcem a Ostrovem má jedinečný potenciál v oblasti cestovního ruchu díky přítomnosti skalního města a dalších přírodních a kulturních atraktivit. 5.Jedinečný neviditelný rozměr - étos: Jedinečnost historie, tradic a kultury Tisé se odráží ve společném vědomí, že nás spojují společné hodnoty, vzájemná úcta a tolerance.

5 Vize a návrhová část Infrastruktura, vybavenost a prostředí Ekonomika a cestovní ruch Obyvatelstvo a sociální soudržnost Jedinečná Tisá Příroda Étos Bydlení Lidé Turistika

6 Čeho chce Tisá dosáhnout Hlavní cílePodrobnější cíle 1. Zkvalitnění infrastruktury, urbanistického a životního prostředí v obci jako nezbytných předpokladů pro udržitelný rozvoj obce Minimalizace negativních vlivů silniční dopravy na obytné prostředí obce, zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu Zvýšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty a zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy Odstranění deficitů technické infrastruktury v obci Vytvoření plnohodnotného centra obce a odstranění urbanistických závad Zvýšení kvality životního prostředí v obci a snížení negativních dopadů rozvoje obce na životní prostředí

7 Čeho chce Tisá dosáhnout Hlavní cílePodrobnější cíle 2. Rozvoj místní ekonomiky s důrazem na cestovní ruch Podpora konkurenceschopnosti místních malých a středních podniků, odbytu jejich produktů a rozvoje místního trhu Rozvoj infrastruktury, nabídky a kvality služeb v cestovním ruchu pro zajištění udržitelného rozvoje CR založeného na rozprostření návštěvnosti v území a čase Systematický rozvoj marketingu v cestovním ruchu pro zvýšení konkurenceschopnosti Tisé jako destinace CR a podporu alternativních forem CR

8 Čeho chce Tisá dosáhnout Hlavní cílePodrobnější cíle 3. Rozvoj zdravé, aktivní a soudržné občanské společnosti v obci využívající pestré nabídky služeb a zařízení Zvýšení rozsahu nabídky a kvality vzdělávání v obci Zajištění dlouhodobě udržitelné, koordinované a pestré nabídky kulturního, sportovního a volnočasového vyžití Společenské uplatnění všech věkových a sociálních skupin obyvatel a jejich zapojení do života v obci Zvýšení sociální soudržnosti a obyvatel a jejich participace na dění v obci

9 Akční plán - projekty  Projekty pro nejbližší období 2-3 let  Předpoklad postupné aktualizace a postupného naplnění celého rozvojového programu

10 Akční plán - projekty  1. Zkvalitnění infrastruktury, urbanistického a životního prostředí v obci jako nezbytných předpokladů pro udržitelný rozvoj obce Instalace opatření ke zklidnění dopravy na silnici II/528 (např. informační tabule „zóna 50“, lokální zúžení silnice, zálivy u autobusových zastávek, ostrůvky na přechodech apod.) Instalace opatření ke zklidnění dopravy na místních komunikacích Komplexní řešení systému parkování v obci s cílem zvýšení efektivity (zejména parkoviště u kostela), důsledný celoroční výběr a automatizace parkovacích poplatků Výstavba chodníků podél hlavní silnice: úsek u Burgu Výstavba chodníků podél hlavní silnice: křižovatka Sněžník – dětský domov Úprava cesty pod skalami („promenáda“ v prostoru mezi domy a masivem) vč. bezbariérové úpravy Jednání s Lesy ČR ohledně údržby cest (u cest vedených jako bezbariérové udržování v bezbariérovém stavu) ve vazbě na plán těžby Zvýšení kapacity stávající ČOV Oslovení některého z providerů ohledně rozšíření kapacitního internetového připojení v obci

11 Akční plán - projekty  1. Zkvalitnění infrastruktury, urbanistického a životního prostředí v obci jako nezbytných předpokladů pro udržitelný rozvoj obce Uspořádání architektonické soutěže na revitalizaci centra obce (prostoru kolem obecního úřadu a kostela vč. parku a vyřešení ploch potřebných pro rozvoj cestovního ruchu) Oprava a zateplení budovy obecního úřadu a nalezení možností ke zvýšení její využívanosti (např. vytvoření malého konferenčního centra pro cca 20 lidí – workshopy, přednášky) Iniciace rekonstrukce objektu sokolovny Rekonstrukce venkovního hřiště za obecním úřadem Hydrologický průzkum, hydrologická studie a příprava vyčištění rybníků a vodotečí (Kačák, Cihlák, ostrovská kaskáda) na území obce Dlouhodobá osvěta mezi obyvateli obce ohledně možností environmentálně šetrného topení (články ve Zpravodaji, beseda, komerční přednáška ohledně moderních topenišť a technologií, rozcestník „energetické poradny“ atd.) Spolupráce se subjekty ochrany přírody např. pro zajištění strážní činnosti v PP Tiské stěny a osvěty mezi jejich návštěvníky Vyčištění kaskády rybníků na území obce vč. rekonstrukce hrází a vyčištění přivaděčů vody

12 Akční plán - projekty  2. Rozvoj místní ekonomiky s důrazem na cestovní ruch: Založení adresáře místních živnostníků (v tištěné i internetové verzi) s nabídkou místních služeb a řemeslných prací, možnost inzerce zdarma ve Zpravodaji Vytvoření portfolia pracovních míst na straně obce (údržba objektů, pečovatelská služba apod.) pro nově nezaměstnané (s využitím nástrojů APZ realizovaných Úřadem práce) Systém obecních značených tras a naváděcího systému v obci spojujícího hlavní výchozí a cílové body v obci (parkoviště, infocentrum, autobusové zastávky, vstupy do skal a další turistické cíle a služby), vybavení informačních tabulí QR kódy, dovybavení naučné stezky informačními cedulemi Tvorba nových běžkařských tras a údržba běžkařských tras v katastru obce s využitím vybavení Lyžařského vleku Tisá (např. pomocí financování údržby techniky a zřízení obecního zkráceného úvazku pro řidiče rolby) Zpracování podrobné koncepce rozvoje cestovního ruchu vč. seriózního průzkumu návštěvnosti a modelu odpovědnosti a organizačního zajištění cestovního ruchu Důsledné využití obecních příjmů z cestovního ruchu pro další investice v oblasti cestovního ruchu Společná iniciativa veřejného a soukromého sektoru na rozvoj cestovního ruchu v lokalitě Tisá (provoz parkovacích ploch, vstupu do skal, sdružování prostředků na rozvoj drobné infrastruktury atd.) Navázání spolupráce s destinačním fondem Českého Švýcarska, zejména v oblasti marketingu (webový portál, tištěné publikace, event marketing atd.)

13 Akční plán - projekty  3. Rozvoj zdravé, aktivní a soudržné občanské společnosti v obci využívající pestré nabídky služeb a zařízení: Využití prostor a vybavení školy mimo dobu výuky (např. využití počítačové učebny pro kurzy celoživotního učení, interaktivní tabule atd.) Podpora zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ: naukové, sportovní a kulturní projekty školy a projekt EVVO (v rámci všeobecně zaměřeného školního vzdělávacího programu) Podpora zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ: důraz na výuku německého jazyka s využitím partnerství s německými školami (v rámci všeobecně zaměřeného školního vzdělávacího programu) Rekonstrukce vybavení (ozvučení atd.) a technického zázemí kulturního sálu pro kulturní i konferenční využití (vazba na činnost neziskových organizací a UJEP) – fáze II Společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce v obci na bázi interakce mezi generacemi (senioři, děti, mládež), využití seniorů pro hlídání dětí při volnočasových akcích apod.

14 Akční plán - projekty  3. Rozvoj zdravé, aktivní a soudržné občanské společnosti v obci využívající pestré nabídky služeb a zařízení: Zpracování plánu komunitních aktivit a služeb na základě veřejných setkání s občany Dlouhodobá podpora hlavních tradičních kulturních, sportovních a volnočasových akcí Transparentní systém dlouhodobé a včasné grantové podpory pro neziskové organizace a jasné stanovení ročního podílu peněz věnovaných obcí na kulturu a na sport Zřízení sekce aktuálního dění v obci na obecním webu (informace o aktuálních projektech a událostech v obci - i v rámci implementace RP Tisá) Vytvoření alternativního systému pro informování občanů (systém zasílání informačních a varovných SMS) Vybudování stálé historické expozice o obci Tisá

15 Diskuse, připomínky, dotazy


Stáhnout ppt "Rozvojový program obce Tisá Veřejná prezentace 25. 6. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google