Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář na správné zpracování Monitorovacích zpráv Informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro příjemce 26. 6. 2012 Petr Bělohrad 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář na správné zpracování Monitorovacích zpráv Informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro příjemce 26. 6. 2012 Petr Bělohrad 1."— Transkript prezentace:

1 Seminář na správné zpracování Monitorovacích zpráv Informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro příjemce 26. 6. 2012 Petr Bělohrad 1

2 Právní prameny veřejné podpory Základním pramenem práva upravujícího nakládání s veřejnou podporou je Smlouva o ES (dále jen „Smlouva“). Úpravu veřejné podpory obsahují zejména čl. 87 a násl Smlouvy. Definice veřejné podpory (čl. 87 odst. 1 Smlouvy): 1. Podpora poskytovaná v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, 2. která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že 3. zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, 4. pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3 Právní prameny veřejné podpory Sekundárním pramenem upravujícím veřejnou podporu je zejména obecné nařízení o blokových výjimkách: Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem.

4 Právní prameny veřejné podpory Pravidla veřejné podpory na národní úrovni: zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

5 Právní prameny veřejné podpory Podpora de minimis: Českou legislativou označována jako podpora malého rozsahu (zákon č. 215/2004 Sb.). Podmínky poskytování podpory dle pravidla de minimis stanovuje nařízení komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Obecná podpora poskytovaná podle pravidla de minimis nesmí u jednoho subjektu za tři po sobě následující účetní období přesáhnout hodnotu 200 000 EUR.

6 Kde je možné získat informace k VP Legislativa, judikatura a informace: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: www.compet.czwww.compet.cz Legislativa EU: http://eur-lex.europa.euhttp://eur-lex.europa.eu Generální ředitelství pro hosp. soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_cs.html Judikatura ESD: http://curia.europa.eu/cs/http://curia.europa.eu/cs/

7 Kde je možné získat informace k VP Pravidla OP LZZ pro poskytování veřejné podpory: Poskytování veřejné podpory v projektech OP LZZ je upraveno příručkou D7 „Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ“.

8 Podpora de minimis Podpora de minimis podle nařízení 1998/2006 činí maximálně 200 000 EUR pro jeden podnik za poslední tři účetní období (100 000 EUR pro podniky působící v silniční dopravě) I když se jí svým charakterem blíží, není podpora de minimis veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy, neboť z důvodu své bagatelní výše není s to ovlivnit obchod mezi členskými státy ani narušit hospodářskou soutěž a nejsou tedy splněny dva znaky veřejné podpory ze čtyř. V ostatních parametrech však má stejný charakter jako veřejná podpora (podpora poskytována z veřejných prostředků, zvýhodňuje určitý podnik), proto pravidel de minimis využívají poskytovatelé v těch případech, kdy není aplikovatelná některá z existujících výjimek (např. podle obecného nařízení o blokových výjimkách) a proces notifikace je vzhledem k rozsahu zamýšlené podpory neúčelně náročný.

9 Podpora de minimis Podporu de minimis je možné poskytnout až do výše 100% způsobilých výdajů projektu. Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou ohledně týchž způsobilých nákladů, pokud by takováto kumulace měla za následek vyšší intenzitu podpory, než je maximální intenzita daná příslušnou výjimkou ze zákazu veřejné podpory.

10 Podpora de minimis Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, kterými jsou: odvětví rybolovu a akvakultury prvovýroba zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy některé podpory poskytnuté podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy na trh podpora při vývozu podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého podpora podnikům činným v odvětví uhelného průmyslu podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu podpora podnikům v obtížích.

11 Podpora de minimis Při sledování dodržení limitu se sčítají jakékoli podpory de minimis poskytnuté v posledních třech účetních obdobích jednomu subjektu dle příslušného nařízení o podpoře de minimis; bez ohledu na osobu poskytovatele, formu nebo účel podpory. Účetním obdobím je míněn buď a)kalendářní rok, nebo b)hospodářský rok podle toho, který z nich daný subjekt využívá pro daňové účely v České republice (viz § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) Příklad: Před poskytnutím podpory de minimis v roce 2012 podniku používajícímu jako účetní období kalendářní rok sleduje poskytovatel podpory de minimis poskytnuté tomuto podniku v letech 2012, 2011 a 2010.

12 Podpora de minimis Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se použije měnového kurzu Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES) platného pro den poskytnutí podpory (např. den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace) Překročí-li celková poskytnutá částka podpory stanovený limit, nelze využít právní výhody plynoucí z nařízení ani pro část celkové částky podpory, která tento strop nepřekračuje. Poskytovatelem je ten, kdo rozhoduje o osobě, výši, účelu poskytnuté podpory.

13 Podpora de minimis Povinnosti poskytovatele: Poskytovatel musí rozhodnout o poskytnutí podpory před jejím faktickým využitím (např. před účastí příjemce na kurzu hrazeném z veř. prostředků). Forma rozhodnutí o poskytnutí podpory není předepsaná – může jít o rozhodnutí o poskytnutí dotace, dohodu uzavřenou s příjemcem podporyu de minimis nebo i o jiný akt sui generis. Před poskytnutím podpory de minimis je poskytovatel povinen příjemci podpory de minimis (příjemci či jeho partnerovi) písemně sdělit její zamýšlenou výši s upozorněním na charakter podpory de minimis (podle 215/2004 Sb. sice platilo pouze do 31. 12. 2011, použije se ale i pro příjemce používající pro daňové účely hospodářský rok, pokud se do sledovaného období započítává i část roku 2009) a s citací názvu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 a citací jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

14 Podpora de minimis Za účelem dodržení limitu podpory de minimis je poskytovatel povinen –vyžádat si před poskytnutím podpory od daného podniku prohlášení o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které tento podnik obdržel (platí do 31.12. 2011 ale se stejnou výhradou jako v případě předchozího odstavce). –ověřit v centrálním registru podpory malého rozsahu, zdali poskytnutím podpory danému podniku nedojde k překročení stanoveného limitu (platí od 1. 1. 2012) Do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory je poskytovatel povinen zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře de minimis a o jejím příjemci. Pokud poskytovatel nesplní tuto povinnost, dopustí se podle § 8a zákona správního deliktu. Za správní delikt je ÚOHS oprávněn uložit poskytovateli pokutu do 100 000 Kč za každou jednotlivou podporu nezapsanou v termínu. Podrobnosti používání centrálního registru upravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve vyhlášce č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

15 Podpora de minimis Příjemce pomoci z OP LZZ (tj. realizátor projektu, který podle situace může být příjemcem podpory de minimis, ale i jejím poskytovatelem) je povinen zadávat údaje o jednotlivých poskytnutých a o vyčerpaných podporách de minimis v průběžně podávaných monitorovacích zprávách. V OP LZZ může být poskytovatelem podpory de minimis pouze organizační složka státu. Odlišný postup by byl možný pouze na základě výjimky udělené ŘO ŘO OP LZZ. Záznamy o poskytnutí podpory de minimis poskytovatel archivuje po dobu 10 let od poskytnutí v případě individuální podpory, resp. od poskytnutí poslední podpory v případě režimu podpory.

16 Bloková výjimka na vzdělávání Předmětem podpory na vzdělávání podle čl. 39 nařízení Komise (ES) 800/2008 je vzdělávání zaměstnanců příjemce podpory (tzv. další profesní vzdělávání). Podporu je možné poskytovat na obecné i specifické vzdělávání. Definici obou typů vzdělávání obsahuje čl. 38. Pod pojmem specifické vzdělávání je chápáno vzdělávní, které: 1.zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a 2.poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů.

17 Bloková výjimka na vzdělávání Obecným vzděláváním se pak rozumí vzdělávání zahrnující výuku, 1.která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, 2.ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů. Nařízení dále uvádí příklady, kdy je vzdělávání považováno za obecné: ◦ je společně organizováno různými nezávislými podniky ◦ když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků, nebo ◦ je uznáno, osvědčeno nebo ověřeno orgány veřejné moci nebo subjekty, nebo ostatními subjekty nebo orgány, na které členský stát nebo Společenství přenesly nezbytné pravomoci. Za obecné je tedy považováno vzdělávání, u kterého je předpoklad, že se jej zúčastní, resp. mohou zúčastnit zaměstnanci více podniků.

18 Bloková výjimka na vzdělávání Z působnosti obecného nařízení jsou vyloučeny: a)podpory činností spojených s vývozem (přímo spojené s vyváženým množstvím, podpory na zřízení a provoz distribuční sítě nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozem,) b)podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží c)podpory podnikům, na které byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní či neslučitelná se společným trhem d)podpory poskytované podnikům v obtížích e)Nelze podpořit vzdělávání MSP směřující na činnosti v oblasti zemědělské prvovýroby f)zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh viz příloha I Smlouvy o fungování EU – podpora nesmí být vztažena k zemědělským produktům, resp. jejich výrobcům Definice podniku v obtížích – odlišná úprava pro malé a střední podniky (MSP) a pro velké podniky: –MSP článek 1 odst. 7 obecného nařízení – ztráta 1/2 základního kapitálu a zároveň 1/4 za poslední rok, nebo podmínky insolvence (pro MSP existující méně než 3 roky pouze insolvence) –velké podniky – bod 2.1 Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích

19 Bloková výjimka na vzdělávání Malé a střední podniky (MSP) − Definice v příloze 1 nařízení č. 800/2008 − Mezi malé a střední podniky patří podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. − Některé veřejné podpory jsou dostupné pouze MSP a obvykle je s příslušností k MSP spojena vyšší intenzita, než která je určena velkým podnikům.

20 Bloková výjimka na vzdělávání Podmínky použití: –Intenzita podpory Podpora nesmí přesáhnout intenzitu uvedenou u blokové výjimky na vzdělávání, tj. maximální procento způsobilých nákladů projektu hrazené z veřejných prostředků. Výše intenzity podpory dané blokové výjimky vyjadřuje zájem na dosažení účelu podpory resp. míru v níž je akceptovatelné narušení hospodářské soutěže. –Podpora může být použita pouze na úhradu způsobilých nákladů. –Individuální prahové hodnoty (čl. 6) – u podpory na vzdělávání nelze poskytnout podporu přesahující 2 mil EUR na jeden projekt.

21 Bloková výjimka na vzdělávání Intenzita podpory: 1)Specifické vzdělávání 25% 2)Obecné vzdělávání 65% Zvýšení intenzity: 1)MP + 20 procentních bodů 2)SP + 10 procentních bodů 3)je-li vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům + 10 procentních bodů (definice těchto skupin pracovníků níže u podpory pro znevýhodněné a ZPP) Maximální intenzita podpory však nesmí přesáhnout 80% způsobilých nákladů. Pokud projekt zahrnuje specifické i obecné složky vzdělávání, které není možné podpory oddělit, a pokud není možné stanovit specifický nebo obecný charakter projektu podpory vzdělávání, uplatní se intenzity podpory vztahující se na specifické vzdělávání.

22 Bloková výjimka na vzdělávání Způsobilé náklady: a) osobní náklady školitele; b) cestovní náklady školitelů a školených osob, včetně ubytování; c) ostatní běžné výdaje, jako jsou výdaje na materiál a vybavení přímo spojené s projektem; d) opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným používáním pro projekt vzdělávání; e) náklady na poradenské a konzultační služby týkající se projektu vzdělávání; f) osobní náklady školených osob a obecné nepřímé náklady (správní náklady, nájemné, režijní náklady) až do výše součtu ostatních způsobilých nákladů uvedených v písmenech a) až e). Osobní náklady školených osob je možné považovat za způsobilé náklady pouze za ty hodiny, během kterých se školené osoby skutečně účastní vzdělávání (po odečtení všech produktivních hodin).

23 Bloková výjimka na vzdělávání Pravidla kumulace podpor Započítávají se (z hlediska intenzity a prahových hodnot) všechny podpory bez ohledu na zdroj prostředků (stát, kraje, obce, jimi zřizované organizace) Podporu lze kumulovat s další podporou podle tohoto nařízení, pokud se podpory týkají různých vyčíslitelných způsobilých nákladů. Podporu nelze kumulovat s další podporou podle tohoto nařízení nebo podporou de minimis (nařízení č. 1998/2006) ve vztahu ke shodným – částečně či plně se překrývajícím – způsobilým nákladům, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší intenzity podpory nebo prahové hodnoty podle tohoto nařízení.

24 Bloková výjimka na vzdělávání Poskytovaná podpora musí mít motivační účinek MSP: Pokud příjemce před zahájením prací na projektu předložil poskytovateli žádost o podporu. Velké podniky: a)pokud příjemce před zahájením prací na projektu předložil poskytovateli žádost o podporu a zároveň b)členský stát před poskytnutím podpory prověří, že dokumentace vypracovaná příjemcem splňuje alespoň jeden z požadavků podle čl. 8 odst. 3 nařízení (např. značné zvětšení velikosti projektu, značné urychlení projektu nebo značné zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt v důsledku podpory)

25 Kombinace PdM a VP na vzdělávání V jednom projektu OP LZZ nelze na základě podmínek stanovených výzvou kombinovat podporu de minimis a podporu podle blokové výjimky na vzdělávání. V případě, kdy v jednom projektu bude poskytována podpora podle blokové výjimky na obecné i specifické vzdělávání, bude maximální intenzita podpory odpovídat intenzitě pro specifické vzdělávání. Pokud budou v jednom projektu podpořeny podle blokové výjimky na vzdělávání zároveň velké podniky, střední podniky či malé podniky, bude maximální intenzita podpory odpovídat intenzitě určené pro podniky s nejnižší intenzitou.

26 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz esf@mpsv.cz Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Stáhnout ppt "Seminář na správné zpracování Monitorovacích zpráv Informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro příjemce 26. 6. 2012 Petr Bělohrad 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google