Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní geoinformační infrastruktura ČR - Program rozvoje v letech 2001 - 2005, další postup Seminář „NEMOFORUM“. Praha, 17.10.2001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní geoinformační infrastruktura ČR - Program rozvoje v letech 2001 - 2005, další postup Seminář „NEMOFORUM“. Praha, 17.10.2001."— Transkript prezentace:

1 1 Národní geoinformační infrastruktura ČR - Program rozvoje v letech , další postup Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

2 2  OBSAH Program rozvoje NGII v letech (RNDr. J. Hojdar, NEMOFORUM - CAGI) - 18 min. Financování projektů NGII, vazba na Akční plán SIP (RNDr. J. Hojdar, NEMOFORUM - CAGI) - 2 min. Akční plán realizace SIP (Mgr. M. Svobodová, ÚVIS) - 8 min. Priority Programu NGII (Ing. J. Černohorský, NEMOFORUM - ČÚZK, ZÚ) - 10 min. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

3 3 Diskuse - 20 min. Podle časových možností: Základní datové fondy geodat - analýza a vymezení (Ing. J. Černohorský, NEMOFORUM - ČÚZK, ZÚ) - 4 min. Metainformační systém o zdrojích geodat (RNDr. J. Hojdar, NEMOFORUM - CAGI) - 4 min. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

4 4 Autorský zákon v oblasti geodat a geoinformací (RNDr. J. Hojdar, NEMOFORUM - CAGI) - 4 min. Vzdělávání pracovníků veřejné správy pro práci s geodaty (Ing. Eva Pauknerová, CSc., NEMOFORUM - CAGI) - 4 min. Koncepci rozvoje využití geodat a geoinformací ve veřejné správě (Ing. Eva Pauknerová, CSc., NEMOFORUM - CAGI) - 4 min. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

5 5  Program rozvoje NGII v letech Jeden ze čtyř programových cílů NEMOFORA Příprava - pracovní skupina č.1 Základní pojetí a hlavní okruhy NGII 1 Existence programu rozvoje NGII a jeho všeobecné přijetí orgány veřejné správy a profesní samosprávy Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

6 6 2 Vytvoření NGII ve vazbě na související evropské a světové iniciativy 3 Koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geomatiky a geoinformatiky 4 Technické podmínky pro zpracování a zpřístupňování geodat a geoinformací 5 Organizační, legislativní, finanční a další podmínky pro dostupnost geodat a geoinformací 6 Základní datové fondy (datové báze) geodat Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

7 7 7 Informovanost o dostupných datových fondech geodat, jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti 8 Standardní přenosové formáty geodat a jejich souborů, standardní popis datových fondů, terminologie v oblasti geomatiky a geoinformatiky 9 Kvalifikace odborných pracovníků v oblasti geomatiky a geoinformatiky 10 Znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující využití nových možností a dostupnosti geodat a geoinformací Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

8 8 Opatření a projekty, gestoři Schválení Plénem NEMOFORA Projednání a podpora Rady vlády pro SIP podklad pro aktualizaci AP SIP Předmět jednání OPS státní správy i OPS územní samosprávy Výzva členům i nečlenům (gestorům i negestorům) Nemofora k naplnění Programu odezva Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

9 9 Publikace v tisku časopisy pro veřejnou správu - Veřejná správa č. 41, Moderní obec, Obec a finance - VS on-line) profesní časopisy - GEOINFO, Zeměměřič - www, GaKO Financování projektů NGII, vazba na Akční plán SIP Financování z vlastních zdrojů gestorů a spolupracujících Zařazení projektů do AP SIP Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

10 10  Akční plán realizace státní informační politiky Historie Státní informační politika – základní politický dokument (přijat vlád. usn. č. 525/1999) 8 prioritních oblastí:  Informační gramotnost  Informatizovaná demokracie  Rozvoj informačních systémů veřejné správy  Komunikační infrastruktura  Důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana osobních dat Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

11 11  Elektronický obchod  Transparentní ekonomické prostředí  Informační společnost: stabilní a bezpečná Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (přijat vlád. usn. č. 1059/1999) Akční plán realizace státní informační politiky pro období do konce roku 2002 Národní akční plán eEurope+ (ČR) – vláda ČR vzala na vědomí usnes. č. 594/2001 Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

12 12 Aktualizace Akčního plánu SIP (do roku 2003) Připravuje se na základě usn.vlády ČR č. 594/2001 Programy a aktivity orgánů veřejné správy rozčleněny do 3 cílů dle eEurope+: Cíl 0: Urychlená realizace základních stavebních prvků informační společnosti 0 a) Urychlení přístupu k dostupným komunikačním službám pro všechny 0 b) Převzetí a implementace acquis souvisejícího s informační společností Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

13 13 Cíl 1: Levnější, rychlejší, bezpečnější Internet 1 a) Levnější a rychlejší přístup k Internetu 1 b) Levnější a rychlejší přístup k Internetu 1 c) Bezpečné sítě a inteligentní čipové karty Cíl 2: Investice do lidí a kvalifikace 2 a) Vstup evropské mládeže do digitálního věku 2 b) Práce v ekonomice založené na znalostech 2 c) Účast všech na ekonomice založené na znalostech Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

14 14 Cíl 3: Podpora používání Internetu 3 a) Urychlení elektronického obchodu 3 b) Státní správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám 3 c) Zdravotnictví on-line 3 d) Evropské digitální informace pro globální sítě 3 e) Inteligentní dopravní systémy 3 f) Životní prostředí on-line Projekt Národní geoinformační infrastruktura (kompetence ČÚZK) pod 3 b) Státní správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

15 15  Priority Programu NGII Opatření 6.1: Vymezit základní datové fondy geodat a zpracovat analýzu jejich současného stavu. Gesce: ČÚZK, Nemoforum, ÚVIS. Projekt 7.1: Provoz a rozvoj Metainformačního systému o zdrojích geodat MIDAS jako projektu metainformačního systému ISVS. Gesce: CAGI, ÚVIS. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

16 16 Projekt 5.3: Zpracování požadavků na autorský zákon, které by respektovaly potřeby v oblasti geodat a geoinformací, a jejich příprava pro novelu autorského zákona. Gesce: CAGI spolu s ČÚZK, MK, Nemoforum, ÚVIS. Projekt 10.1: Program vzdělávání pracovníků veřejné správy pro práci s geoinformacemi. Gesce: CAGI spolu s MV. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

17 17 Projekt 4.1: Zpracovat Koncepci rozvoje využití geodat a geoinformací ve veřejné správě a školství. Gesce: MŠMT, MV, ÚVIS ve spolupráci s CAGI. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

18 18  Opatření 6.1: Vymezit základní datové fondy geodat a zpracovat analýzu jejich současného stavu. Gesce: ČÚZK, Nemoforum, ÚVIS. Potřeba ustavení pracovní skupiny k zadání Vymezení Současný stav datových fondů Základní báze geografických dat ZABAGED Ortofotografické zobrazení území ČR Digitální katastrální mapa Územně identifikační registry různé provenience Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

19 19 Nové iniciativy a připravované záměry Základní registry ISVS Základní registr územní identifikace a nemovitostí - zákon v projednávání Základní registr geografických data soustava registrů geografických dat ISVS - příprava záměru zákonné úpravy Alternativní koncepce Katastru nemovitostí - pracovní skupina NEMOFORA ke KN, seminář Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

20 20  Projekt 7.1: Provoz a rozvoj Metainformačního systému o zdrojích geodat MIDAS jako projektu metainformačního systému ISVS. Gesce: CAGI, ÚVIS. MIDAS metaIS o datových sadách (souborech) geodat i dalších dat respektuje normy CEN ve prospěch ISVS a CAGI společná gesce CAGI a ÚVIS provoz CAGI Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

21 21 Založen jako projekt CAGI 1997 Úzká spolupráce s resorty standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů Adaptace i na další data (popisná) - požadavek resortů a ÚVIS Od 1999 pilotní projekt MetaIS veřejné správy (ÚSIS) Od 2000 datově naplňován a provozován i pro ÚVIS (ISVS) Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

22 22 Současnost vysoké naplnění daty resortů aktuálně začleněny popisy datových souborů na OkÚ analýza dat OkÚ pro transformaci veřejné správy Potřeby pro NGII stabilizovat provoz (organizaci a financování) institucionalizovat postavení v rámci ISV (portálu a metaIS) Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

23 23  Projekt 5.3: Zpracování požadavků na autorský zákon, které by respektovaly potřeby v oblasti geodat a geoinformací, a jejich příprava pro novelu autorského zákona. Gesce: CAGI spolu s ČÚZK, MK, Nemoforum, ÚVIS. Programový záměr CAGI a Kartografické společnosti ČR V roce 2001 zahájeno řešení formou seminářů Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

24 24 Postupné přípravné kroky v rámci seminářů Specifikovat typické situace při poskytování a využívání geodat - vytvořit katalog doporučených přístupů aplikace autorského zákona Specifikovat co podléhá ochraně z titulu ochrany datových bází a softwarových produktů Specifikovat co podléhá ochraně z titulu „kartografického díla“ - navrhnout potřebné náměty úpravy AZ Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

25 25 Další postup postoupení MK a ve spolupráci všech spolupracujících uplatnění pro novelu AZ Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

26 26  Projekt 10.1: Program vzdělávání pracovníků veřejné správy pro práci s geoinformacemi. Gesce: CAGI spolu s MV. Soutěž GEOaplikace roku 1999 a 2000 (CAGI, MV a SMO ČR, Sdružení TEREZA), publikace návrh Programu vzdělávání pracovníků veřejné správy pro práci s geoinformacemi - CAGI pro MV Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

27 27 cíl: posílit mezioborovou spolupráci a překonání překážek, odvozených např. od působností vymezených státním institucím kompetenčním zákonem atp., a seznamovat s možnostmi praktického využití geoinformací obsah: přehled nabídky VŠ vzdělávání v oborech geomatika a geoinformatika charakteristiky vzdělávacích potřeb různých cílových kategorií v rámci veřejné správy praktické ověřování programu na vybraných krajských úřadech výhled - plošná realizace Programu Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

28 28  Projekt 4.1: Zpracovat Koncepci rozvoje využití geodat a geoinformací ve veřejné správě a školství. Gesce: MŠMT, MV, ÚVIS ve spolupráci s CAGI. Část Koncepce pro veřejné správu. Naléhavost s postupem reformy veřejné správy Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

29 29 Koordinovaný rozvoj aplikací GI(S) v rámci celé veřejné správy Dosavadní dílčí aktivity CAGI, ČÚZK, MV a ÚVIS Zřízení expertní skupiny při OPS Rady vlády pro SIP, která se bude dlouhodobě zabývat geodaty ve veřejné správě Seminář „NEMOFORUM“. Praha,

30 30 Zpracování Koncepce rozvoje využití geodat a geoinformací ve veřejné správě přispět k upřesnění cílů, úkolů, procesů a organizačních, technických i personálních opatření umožnit větší součinnost budování a využívání GIS orgány veřejné správy na úrovni celonárodní, krajů i obcí III.stupně. Seminář „NEMOFORUM“. Praha,


Stáhnout ppt "1 Národní geoinformační infrastruktura ČR - Program rozvoje v letech 2001 - 2005, další postup Seminář „NEMOFORUM“. Praha, 17.10.2001."

Podobné prezentace


Reklamy Google