Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Váš kraj, Váš rozpočet“. Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 formou internetového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Váš kraj, Váš rozpočet“. Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 formou internetového."— Transkript prezentace:

1 „Váš kraj, Váš rozpočet“

2 Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 formou internetového dotazníku. Dotazník obsahoval 10 základních oblastí, do kterých směřují výdaje kraje. V každé oblasti bylo uvedeno 5 konkrétních aktivit. Občané vybírali své priority celkem z padesáti aktivit, maximálně mohli zvolit 10 aktivit. Celkem bylo odevzdáno 962 dotazníků občanů JMK.

3 počty účastníků projektu v jednotlivých letech

4 Přehled oblastí uvedených v dotazníku Oblast 1: Rozvoj venkova a zemědělství Oblast 2: Doprava a dopravní obslužnost Oblast 3: Školství, tělovýchova a zájmová činnost Oblast 4: Kultura a památková péče Oblast 5: Regionální rozvoj Oblast 6: Zdravotnictví Oblast 7: Ochrana životního prostředí Oblast 8: Sociální služby Oblast 9: Požární ochrana, IZS a bezpečnost Oblast 10: Zajištění chodu krajského úřadu a samospráva, propagace JMK

5 Podíl mužů a žen na celkovém počtu hlasujících občanů

6 Věková struktura hlasujících občanů

7 Struktura hlasujících občanů podle dosaženého vzdělání

8 Pořadí oblastí dle preferencí respondentů PROCENTAHLASY Oblast 2: Doprava a dopravní obslužnost15,83847 Oblast 4: Kultura a památková péče12,14650 Oblast 3: Školství, tělovýchova a zájmová činnost11,38609 Oblast 5: Regionální rozvoj11,36608 Oblast 6: Zdravotnictví10,80578 Oblast 8: Sociální služby9,04484 Oblast 7: Ochrana životního prostředí8,95479 Oblast 1: Rozvoj venkova a zemědělství8,93478 Oblast 9: Požární ochrana, IZS a bezpečnost8,11434 Oblast 10: Zajištění chodu KrÚ a samospráva, propagace JMK3,46185 100,005352

9 TOP nejvíce preferovaných aktivit 1 555 hlasů - Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v JMK 2 304 hlasů - Podpora regionálních funkcí knihoven (např. tvorba a výměna knih. fondů pro obec. knihovny, vzdělávání knihovníků ad.) 3 230 hlasů - Financování činností krajem zřizovaných škol a školských zařízení 4 216 hlasů - Nemocnice poskytující akutní, následnou a dlouhodobou lůžkovou péči 5 209 hlasů - Podpora tělovýchovy a sportu (opravy a rekonstrukce sportovní infrastruktury, talentovaná mládež), podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže 6 199 hlasů - Podpora obcím a svazkům obcí v oblasti odkanalizování a staveb čistíren odpadních vod a staveb protipovodňové ochrany 7 172 hlasů - Zdravotnická záchranná služba 8 163 hlasů - Zkvalitnění života uživatelů služeb domova pro seniory, domova se zvl. režimem a domova pro osoby se zdrav. postižením... 9 161 hlasů - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 10 160 hlasů - Podpora včelařů

10 Upřednostňované aktivity oblasti 1 Rozvoj venkova a zemědělství Název aktivity 1. Dotace v rámci Programu rozvoje venkova a podpora soutěže „Vesnice roku JMK“ 2. Podpora propagace zemědělství včetně výstav a veletržních akcí 3. Podpora vinařství včetně propagace vinařských akcí 4. Podpora lesního hospodářství – myslivost, výchova lesních porostů, ekologické lesní hospodářství 5. Podpora včelařů

11 Doprava a dopravní obslužnost Upřednostňované aktivity oblasti 2 Název aktivity 1. Oprava a údržba silnic II. a III. třídy v JMK 2. Výstavba nových úseků (přeložek a obchvatů) silnic II. a III. třídy v JMK 3. Obnova kvality mostů na silnicích II. a III. tř. v JMK 4. Zabezpečení dopravní obslužnosti JMK 5. Podpora modernizací a výstavby terminálů (přestupních uzlů) pro Integrovaný dopravní systém JMK

12 Školství, tělovýchova a zájmová činnost Upřednostňované aktivity oblasti 3 Název aktivity 1. Financování činností krajem zřizovaných škol a školských zařízení 2. Podpora žáků (stipendia) v oborech vzdělávání s výučním listem, jejichž podíl na celkovém počtu žáků se snižuje navzdory poptávce na pracovním trhu 3. Podpora tělovýchovy a sportu (opravy a rekonstrukce sportovní infrastruktury, talentovaná mládež), podpora organizací věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže 4. Podpora činností spolků národnostních menšin na území JMK 5. Podpora proinkluzivních opatření (vytváření školních poradenských pracovišť) pro rovné příležitosti ve vzdělávání

13 Kultura a památková péče Upřednostňované aktivity oblasti 4 Název aktivity 1. Financování činnosti krajem zřizovaných muzeí, galerie a hvězdárny a podpora činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno. 2. Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče (na podporu subjektů realizujících profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost a kulturní akce na podporu zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek) 3. Podpora jednotlivých kulturních akcí celokrajského a nadregionálního významu (např.: Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, činnost Českého filharmonického sboru Brno, atd.) 4. Podpora tradiční lidové kultury (udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby JMK), organizace soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 5. Podpora regionálních funkcí knihoven (např. tvorba a výměna knihovních fondů pro obecní knihovny, vzdělávání knihovníků ad.)

14 Regionální rozvoj Upřednostňované aktivity oblasti 5 Název aktivity 1. Podpora vědy, výzkumu a inovací 2. Podpora rozvoje cestovního ruchu (zejména lázeňství a vinařské turistiky) a propagace kraje 3. Podpora přípravy a realizace projektů na čerpání zdrojů z EU (zejména podpora škol při čerpání ze zdrojů EU, podpora přeshraniční spolupráce a podpora podnikání a inovací) 4. Podpora rozvoje cyklistiky (cyklostezky, značení, propagace) 5. Podpora malého a středního podnikání

15 Zdravotnictví Upřednostňované aktivity oblasti 6 Název aktivity 1. Zdravotnická záchranná služba 2. Nemocnice poskytující akutní, následnou a dlouhodobou lůžkovou péči 3. Lékařská a lékárenská pohotovostní služba 4. Dětské léčebny, dětská centra a specializované dětské zařízení 5. Dotace nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti zdravotnictví

16 Ochrana životního prostředí Upřednostňované aktivity oblasti 7 Název aktivity 1. Podpora obcím a svazkům obcí v oblasti odkanalizování a staveb čistíren odpadních vod a staveb protipovodňové ochrany 2. Podpora obcím a svazkům obcí v oblasti zásobování pitnou vodou 3. Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 4. Podpora čištění vodních nádrží (boj se sinicemi) 5. Environmentální vzdělávání a osvěta

17 Sociální služby Upřednostňované aktivity oblasti 8 Název aktivity 1. Zabezpečení sociálních služeb z hlediska potřebnosti, dostupnosti a kvality, prostřednictvím sítě sociálních služeb 2. Podpora přizpůsobení prostředí v organizacích poskytujících služby osobám se zdravotním postižením podmínkám běžného způsobu života 3. Podpora sociální péče a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 4. Podpora prorodinné politiky 5. Zkvalitnění života uživatelů služeb domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením formou podpory a dalšího vzdělávání pracovníků těchto organizací

18 Požární ochrana, IZS a bezpečnost Upřednostňované aktivity oblasti 9 Název aktivity 1. Zajištění havarijní a krizové připravenosti (např. zpracování krizových plánů, nácviky řešení krizových situací, metodické vedení obcí při přípravě na řešení mimořádných a krizových situací) 2. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 3. Prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů 4. Dotace složkám integrovaného záchranného systému (IZS JMK) 5. Tvorba rezervního fondu pro neočekávané přírodní katastrofy (povodně apod.)

19 Zajištění chodu krajského úřadu a samospráva, propagace JMK Upřednostňované aktivity oblasti 10 Název aktivity 1. Propagace JMK (prezentace na veletrzích a ve sdělovacích prostředcích, pořádání mezinárodních konferencí, atd.) 2. Mezinárodní spolupráce a zastoupení JMK při EU v Bruselu 3. Podpora výdajů na akce politického, hospodářského a kulturního zaměření – zahraniční delegace, návštěvy významných osobností v JMK, návštěvy představitelů JMK v zahraničí atd. 4. Spolupráce s regiony EU a mimo EU 5. Podpora projektů zaměřených na zlepšení komunikace občanů s orgány kraje, zapojování veřejnosti do zpracování koncepčních dokumentů

20 Vyhodnocení podnětů vznesených občany k návrhu rozpočtu Na závěr dotazníku bylo občanům umožněno vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Podněty vzneslo 512 občanů. Některé z podnětů se týkají více oblastí.

21 Oblast 1: Rozvoj venkova a zemědělství Oblast 2: Doprava a dopravní obslužnost Oblast 3: Školství, tělovýchova a zájmová činnost Oblast 4: Kultura a památková péče Oblast 5: Regionální rozvoj Oblast 6: Zdravotnictví Oblast 7: Ochrana životního prostředí Oblast 8: Sociální služby Oblast 9: Požární ochrana, integrovaný záchranný systém a bezpečnost Oblast 10: Zajištění chodu krajského úřadu a samospráva, propagace JMK Ostatní Podněty k rozpočtu Jihomoravského kraje dle oblastí

22 Nejčastěji uváděné podněty k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje 1. Oprava průtahu obce Bílovice nad Svitavou od Obřan po Adamov (38 %) 2. Investiční akce MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Ibsenova 1, Brno (15 %) 3. Podpora knihoven – obnova vybavení, tvorba knihovních fondů (15 %) 4. Podpora rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky (8 %) 5. Rekonstrukce průtahu obcí Březina u Křtin II/373 (4 %)

23 Další postup Výsledky dotazníkového šetření a konkrétní podněty k návrhu rozpočtu byly předány Radě Jihomoravského kraje, která se jimi bude v rámci přípravy rozpočtu zabývat. Dne 2. 12. 2015 bude návrh rozpočtu na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje. Dne 17. 12. 2015 bude návrh rozpočtu na rok 2016 předložen ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.


Stáhnout ppt "„Váš kraj, Váš rozpočet“. Vyhodnocení preferencí občanů v rámci dotazníku Hlasování občanů probíhalo od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 formou internetového."

Podobné prezentace


Reklamy Google