Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NÁVRH ZMĚNY FINANCOVÁNÍ PROVOZU ŠKOL (PO)  důvody  cíle  záměry  způsoby provedení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NÁVRH ZMĚNY FINANCOVÁNÍ PROVOZU ŠKOL (PO)  důvody  cíle  záměry  způsoby provedení."— Transkript prezentace:

1 MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NÁVRH ZMĚNY FINANCOVÁNÍ PROVOZU ŠKOL (PO)  důvody  cíle  záměry  způsoby provedení

2 Důvody a cíl změny DŮVODY  finanční a ekonomická situace města  nejvyšší výdajová položka z rozpočtu města  neobhajitelnost rozdílné výše výdajů podle jednotlivých položek  evaluace podmínek vzdělávání  elektronické aukce a nákup energií na komoditní burse  reorganizace gescí odborů MěÚ CÍL stanovit finanční příspěvek města podle jednotných pravidel s přihlédnutím k objektivním požadavkům PO vyplývajících z jejich specifických podmínek a stabilizovat jeho výši na delší časové období

3 Záměry navrhované změny financování  škola – vzdělávací instituce, ředitel školy odpovídá především za kvalitu vzdělávání  část odpovědnosti za zabezpečení provozu přenést na město a správce školských budov  vice záruky při zajištění provozu škol přenést na „manažery“ (ekonomy) škol  více „pilířové“ stanovení příspěvku  systémové provádění větších oprav a údržby  nákup vybavení prostřednictvím elektronických aukcí

4 CESTA K DOSAŽENÍ STANOVENÉHO CÍLE  prokonzultování návrhu změny financování s řediteli a ekonomy škol  akceptování připomínek škol a jejich zapracování do konečného návrhu  srovnávací benchmarketingová analýza výdajů  jednotná analytika účtování výdajů PO podle jednotlivých položek rozpočtové skladby

5 VÍCE „PILIŘOVÉ“ STANOVENÍ PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU 1)stanovení limitů na spotřebu „komodit“ 2)příspěvek na výdaje související s objektem školy 3)příspěvek na „drobné“ opravy a údržbu v návaznosti na velikost objektu školy a školského areálu 4)příspěvek na obnovu DDHM a DHM 5)příspěvek na odpisy 6)stanovení finančního příspěvku na ostatní výdaje odvíjejících se od výkonů 7)jednotné stanovení výdajů na platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města

6 STANOVENÍ LIMITŮ NA SPOTŘEBU KOMODIT  limity na spotřebu elektrické energie, tepla, plynu, vodného a stočného  propočet finančního zabezpečení podle aktuálních cen těchto komodit (ve spolupráci s KD a OSM při zabezpečení nákupu energií na komoditní burse nebo podle platných smluv na odběr)  základem bude 3-letá analýza těchto výdajů s přihlédnutím ke změně výkonů  v případě externího počasí bude jednáno o navýšení příspěvku z rozpočtu města

7 PŘÍSPĚVEK NA VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBJEKTEM ŠKOLY Individuální posouzení podle specifických podmínek jednotlivých PO:  poplatek za odvod dešťových vod  úhrady za komunikační elektronické sítě  poplatky za softwarové produkty  revize technických zařízení  služby peněžních ústavů  konzultační, poradenské a právní služby  nájemné

8 PŘÍSPĚVEK NA OPRAVY A ÚDRŽBU  příspěvek na „drobné“ opravy a údržbu stanovit v návaznosti na velikost objektu školy a školského areálu:  návrh v rozmezí 35.000 – 65.000 Kč  zabezpečení provádění všech větších oprav a údržby (včetně malování, rekonstrukce podlah tříd apod.) prostřednictvím Komerčních domů podle požadavků příspěvkových organizací a stanoveného pořadí důležitosti těchto oprav a údržby odsouhlasených městem podle možností rozpočtu města

9 PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU DDHM A DHM Návrh – stanovení jednotné výše příspěvku DDHM podle provedené analýzy výdajů pro kategorie škol:  ZŠ úplné  MŠ sloučené  ZŠ neúplné a ostatní MŠ s přihlédnutím ke změně výkonů Příspěvek na DHM bude stanoven individuálně na základě zdůvodnění školy a posouzení potřebnosti s přihlédnutím na rozpočtové možnosti města

10 PŘÍSPĚVEK NA ODPISY  bude stanoven individuálně podle zpracovaného odpisového plánu předloženého školou (PO)  nezohledňují se odpisy budov, staveb a dalších movitých věcí svěřených školám (PO) k užívání

11 PŘÍSPĚVEK NA PLATOVÉ VÝDAJE ZAMĚSTNANCŮ Návrh – stanovení jednotné výše příspěvku na platy podle provedené analýzy výdajů pro kategorie škol:  ZŠ úplné  MŠ sloučené  ZŠ neúplné a ostatní MŠ s přihlédnutím k velikosti školského areálu

12 PŘÍSPĚVEK NA OSTATNÍ VÝDAJE ODVÍJEJÍCÍ SE OD VÝKONŮ  stanovení normativního finančního příspěvku na ostatní výdaje  základ - výkony (počet dětí MŠ, žáků ZŠ)  podklad - benchmarketingová analýza  záměr - se změnou počtu dětí a žáků školy a k přihlédnutí k inflaci dojde i k úpravě výše příspěvku hrazeného z rozpočtu města na pokrytí těchto výdajů škol

13 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO PROVEDENÍ ZMĚNY  sjednocení analytiky účtování výdajů PO podle jednotlivých účetních položek  provedení srovnávací benchmarketingová analýzy výdajů PO

14 JEDNOTNÁ ANALYTIKA ÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ PO  specifikace výdajů a příjmů podle účtů  konkretizace a upřesnění obsahu jednotlivých účetních položek  návaznost na analytiku z roku 2008

15 SROVNÁVACÍ BENCHMARKETINGOVÁ ANALÝZA VÝDAJŮ PO  předpoklad pro  stanovení limitů na spotřebu komodit  vyčlenění finančního příspěvku KD na opravy a údržbu školských budov  příspěvku na obnovu DDHM a DHM  stanovení finančního příspěvku na ostatní výdaje odvíjejících se od výkonů škol  stanovení výdajů na platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města  analýza za období 2009-2011  návaznost na rozbory z roku 2008

16 …za efektivnější využití finančních prostředků na provoz PO….. Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NÁVRH ZMĚNY FINANCOVÁNÍ PROVOZU ŠKOL (PO)  důvody  cíle  záměry  způsoby provedení."

Podobné prezentace


Reklamy Google