Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Členská schůze MAS Opavsko Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program členské schůze Úvod - zahájení členské schůze, projevy hostů Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové komise Přehled činností MAS za rok 2013 Informace o členské základně Informace o realizaci SPL (výzva č. 5/2013 a č. 6/2014) Informace o realizovaných projektech MAS Opavsko Informace o účetní závěrce za rok 2013 Informace o provedených auditech činnosti MAS Opavsko Schválení zprávy revizní komise Schválení účetní závěrky Finanční plán na rok 2014 a plán práce 2014 Informace o programu Malý LEADER pro Opavsko Schválení finančního plánu spolku na rok 2014 Schválení Strategie rozvoje území MAS Opavsko (MISTR - SCLLD) Příprava MAS na nové programovací období 2014+, standardizace a transformace MAS, zahájení diskuse o změně Stanov Diskuze, závěr

3 Přehled činnosti za rok MAS Opavsko Administrace SPL Opavsku to omastíme a projektů spolupráce Příprava nové Strategie (MSTR) analytická a návrhová část Propagace regionu, dílčí aktivity směřující k rozvoji venkova Informovanost o činnosti MAS, propagační materiály, komunikace s členskou základnou a dalšími partnerskými subjekty v regionu, webové stránky, Pořádání seminářů a exkurzí, propagační aktivity Prezentace MAS na výstavách, konferencích a veletrzích Hledání dalších finančních zdrojů pro rozvoj venkova Činnosti v rámci krajské a národní sítě MAS a dalších organizací zabývajících se podporou rozvoje venkova Adresa kanceláře MAS: Podolská 156, Hradec nad Moravicí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

4 Přehled vybraných aktivit za rok 2013 leden-prosinec: administrace SPL a projektů spolupráce únor: spuštění mobilního průvodce MAS Opavsko březen: školení žadatelů SPL, valná hromada NS MAS duben: MISTR pracovní skupiny, vyhlášení výzvy č. 5 / 2013 SPL duben: členská schůze MAS Opavsko - Jakartovice květen: příjem žádostí SPL květen - červenec: výběr projektů SPL, administrativní kontrola žádostí SPL, historické slavnosti Doubravka a Miešek, Hradec nad Moravicí červen: MISTR společné zasedání pracovních skupin červen: projekty spolupráce – podání žádosti o nový projekt, rozjezd projektu Jedeme všichni červen: LEADERFEST 2013 – Velké Meziříčí (20. – ) červenec: SPL administrace žádostí, podání na SZIF srpen: audit hospodaření MAS srpen/září: Země Živitelka České Budějovice a Dožínková slavnost Bolatice říjen: Založení regionální značky Opavské Slezsko, regionální produkt říjen: Konference Venkov – Teplice nad Bečvou, Doubravka -historické průvody Glubczyce listopad: administrace SPL, žádosti o platbu, školení žadatelů listopad: formulace SWOT výroků MISTR, prosinec: členská schůze MAS Opavsko, příprava Výzvy č. 6/2014

5 Přehled vybraných aktivit za rok 2014 Leden-březen 2014: Výzva č.6/2014, administrace SPL Leden – březen: Realizace projektů spolupráce a projektů mimo PRV Certifikace prvních výrobců regionální značkou Opavské Slezsko, regionální produkt Únor: příjem žádostí ve Výzvě č.6/2014, administrativní kontrola, výběr projektů Březen: audit hospodaření MAS Březen: auditovaná účetní závěrka 2013 Březen: MISTR setkání pracovních skupin v Raduni, Březen: Registrace podaných žádostí o dotaci na SZIF Duben: Příprava programu Malý LEADER pro Opavsko Duben: členská schůze MAS Opavsko v Neplachovicích

6 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o členské základně k obcí (členství zrušila obec Dobroslavice) 92 členů přijat nový člen: živnostník, řezník Lubomír Hluchý (Větřkovice) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o členské základně Pro zajímavost, přírůstek v kanceláři MAS: Amálka * Branka u Opavy

8 R ekapitulace SPL „Opavsku to omastíme“ Za celé období vyhlášeno 6 výzev Celkem přijato v kanceláři MAS Opavsko projektů Doporučeno k financování projektů Schváleno na RO SZIF v Opavě projektů Proplaceno k projektů Kč. Celková schválená alokace v průběhu 5 let: Kč Schválené projekty ze strany SZIF Kč

9 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o realizaci SPL Výzva č.4/2012: z celkových 28 projektů - již 20 proplaceno Výzva č.5/2013 z celkových 22 projektů - již 2 proplaceny Výzva č.6/2014 Bylo podáno 18 projektů Do června 2015 zbývá v SPL zrealizovat – 43 projektů !!!

10 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/ výsledky Přijato celkem: 18 projektů Fiche 4 (občanská vybavenost) ……. 10 projektů Fiche 5 (podpora podnikání) …….. 4 projekty Fiche 7 (zemědělské projekty) …….. 4 projekty Vyřazeno v rámci administrativní kontroly MAS: 1 projekt (podnikatel) Vybraných projektů Výběrovou komisí: 17 projektů Nevybraných projektů MAS: 0 projektů Odstoupené projekty (na vlastní žádost) – 1 projekt (zemědělec) Zamítnuté SZIF: 1 projekt (nyní ve fázi odvolacího řízení) Dotační požadavek: Kč

11 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/ výsledky Fiche č.4 číslo Fiche Pořadí v rámci Fiche Název žadateleIČNázev projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Požadovaná výše dotace (Kč) Počet bodů 41 Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice Občanské vybavení Hasičské zbrojnice v Žimrovicích Hradec nad Moravicí ,00 42 Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace Dětská zahrada při SVČ - Budišov n.B. Budišov nad Budišovkou ,00 43 Občanské sdružení Zálužné Výstavní panely pro kulturní, vzdělávací a spolkovou činnost Vítkov ,00 44 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Modernizace turistické základny pro podporu zájmové činnosti a turistického ruchu na Vítkovsku Vítkov ,33 45Obec Svatoňovice Dětské hřiště SvatoňoviceSvatoňovice ,00 46Město Vítkov Vybavení učebny pro volnočasové aktivity Vítkov ,00 47Obec Velké Heraltice Obnova zeleně v obci TáborVelké Heraltice ,00 48Obec Vršovice Narozeninový dárek hasičům a dětem ve Vršovicích Vršovice ,33 49Obec Radkov Oprava podlah v kulturním doměRadkov ,67 410Obec Staré Těchanovice V obecním domě máme se ohromně Staré Těchanovice ,00

12 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/ výsledky Fiche č. 5 a 7 číslo projektu číslo Fiche Pořadí v rámci Fiche Název žadateleIČNázev projektuMísto Požadovaná výše dotace (Kč) Počet bodů 6/2014/5/1651Zdeněk Balaj Nákup montážního vozidla a dalšího technického vybavení Budišov nad Budišovkou ,00 6/2014/5/1852Marie Pražáková Obnova vybavení prodejny smíšeného zboží Velké Heraltice ,00 6/2014/5/1753Tomáš Zárychta Obnova strojního vybavení truhlářské dílny – Tomáš Zárychta Kyjovice ,67 6/2014/7/171 VITAMINÁTOR s.r.o Provozní laboratoř VITAMINÁTOR Sosnová ,00 6/2014/7/372 Vítkovská zemědělská s.r.o Pasterizace mléka a výroba sýrů Vítkov ,00 6/2014/7/274Lukáš Gebauer Ať je v balíčkárně masu zima Otice ,00

13 Přehled činnosti za rok 2013/2014 Projekty mimo SPL

14 Informace o účetní závěrce za rok Rozvaha Název položky Rozvaha k Rozvaha k AKTIVA Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem-- Dlouhodobý hmotný majetek celkem – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 74 Dlouhodobý finanční majetek celkem-- Oprávky k dlouhodobému majetku celkem – oprávky k samostatným movitým věcem -74 Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Zboží na skladě a v prodejnách Pohledávky celkem Odběratelé Nároky na dotace1 274 Pohledávky za účastníky sdružení1519 Dohadné účty aktivní

15 Informace o účetní závěrce za rok Rozvaha Krátkodobý finanční majetek celkem - pokladna - účty v bankách Jiná aktiva celkem (Náklady příštích období) 25 AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní zdroje celkem Jmění celkem-- Výsledek hospodaření - účet výsledku hospodaření - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje celkem Rezervy-- Dlouhodobé závazky celkem-- Krátkodobé závazky celkem - dodavatelé - ostatní závazky - zaměstnanci - daň z příjmu - záv.ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků - jiné závazky - ostatní krátkodobé fin. výpomoci Jiná pasiva8527 Výdaje příštích období4512 Výnosy příštích období4015 PASIVA CELKEM

16 Informace o účetní závěrce za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty Název položky Hlavní činnost k Hlavní činnost k A.NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem - spotřeba materiálu - prodané zboží Služby celkem - opravy a udržování - cestovné - náklady na reprezentaci - ostatní služby Ostatní náklady - mzdové náklady - zákonné sociální pojištění - ostatní sociální náklady Daně a poplatky - ostatní daně a poplatky2116 Ostatní náklady celkem - úroky - kurzové ztráty - dary - jiné ostatní náklady (úrazové pojištění zaměstnanců) - odpis nedobytné pohledávky Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-- Poskytnuté příspěvky - poskytnuté členské příspěvky1321 Daň z příjmů celkem-- NÁKLADY CELKEM

17 Informace o účetní závěrce za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty A.VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a zboží - tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží Aktivace celkem-- Ostatní výnosy celkem - kurzové zisky Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (úroky) - výnosy z krát. fin. majetku 11 Přijaté příspěvky celkem - přijaté příspěvky (dary) - přijaté členské příspěvky Provozní dotace celkem Dotace SPL Dotace Ovoce k lidem, lidé do sadů Dotace Oživlý svět tech. památek Grundtvig Euroregion Silesia Dotace MSK Dotace Euroregion Silesia Dotace program ESF Dotace Venkov má co nabídnout Dotace Historické průvody VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření před zdaněním150-4 Výsledek hospodaření po zdanění125-4

18 Výsledek hospodaření za rok 2013 dle činností Činnost ZISK VÝNOSY - NÁKLADY Činnost MAS Opavska: ,- Kč zisk ( Kč– Kč) Výnosy: ,- Kč -tržby z prodeje služeb 6 000,- Kč -úroky 1 218,- Kč - přijaté dary700,- Kč - přijaté členské příspěvky ,- Kč - kurzové zisky23 067,- Kč 02 – Realizace SPL:0,- Kč ( Kč – Kč)

19 Výsledek hospodaření za rok 2013 dle činností Činnost ZISK VÝNOSY - NÁKLADY Oživlý svět techn památek ,- ( Kč – Kč) Leaderfest ,- (6 587 Kč – 68 Kč) MSK I (dotace 70%) ,- MSK II (dotace 100%) 0,- ( Kč – Kč) Doubravka a Miešek0,- ( Kč – Kč) ESF Komunitní společenství0,- ( Kč – Kč) ESF Komunitní společenství0,- ( Kč Kč) Venkov má co nabídnout0.- ( Kč – Kč) Spolupráce Polsko (Pojezeří) ( Kč – Kč) Jedeme všichni 0.- ( Kč – Kč)

20 Výsledek hospodaření za rok 2013 Rozpočet SPL Opavsku to omastíme V roce 2013 byl stanoven plánovaný rozpočet realizace SPL na Kč, ale maximální čerpání dle dodatku k dohodě mohlo být ,- Kč. Tento rozpočet byl vyčerpán ve výši ,-, což je 82,31% a ,- Kč bylo převedeno do IV na rok Rovněž bylo převedeno ,-Kč z IV do IV na rok etapa květen ,- Kč 2.etapa září ,- Kč 3.etapa prosinec ,- Kč Výdaje všech etap byly shledány způsobilými. Sankce SZIF ve výši 5 % (86 556,- Kč) za administraci Výzvy č. 5/2013 Výpočet z celkových čerpaných způsobilých výdajů SPL ( ,- Kč). Důsledek zamítnutých projektů přijatých ve snaze vyjít vstříc žadatelům.

21 Účetní závěrka za rok 2013 Rozvaha k : Aktiva = Pasiva = ,- Kč Výkaz zisku a ztráty k : Výnosy – ,- Kč Náklady – ,- Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: ,- Kč Výsledek hospodaření po zdanění: ,- Kč Daň 0,- Kč Účetní ztráta ve výši 4 000,- Kč.

22 Externí audity hospodaření MAS  Dotační audit – ověření dotačních podmínek stanovených Pravidly PRV pro opatření IV.1.2. Závěr: „Nebyly shledány žádné nedostatky – žádost o čerpání dotace byla sestavena v souladu s dotačními pokyny, evidované částky byly vynaloženy na zamýšlený účel. „  Audit účetní závěrky – ověření účetní závěrky Závěr: „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. „

23 Zpráva revizní komise ze dne Předložené podklady: -výsledky hospodaření roku 2013, - výkaz zisku a ztráty ke dni , - faktury vydané i přijaté, - pokladní doklady Výsledek kontroly: - Byla provedena kontrola inventarizace majetku za rok bez závad. - Revizní komise navrhuje Členské schůzi spolku Místní akční skupiny Opavsko schválit účetní závěrku za rok Ing. Holušová, Marta Gorusová, Ing. Kostera

24 Hlasování Schválení zprávy revizní komise Schválení účetní závěrky MAS Opavsko za 2013

25 Plán práce na rok / /2015: Administrace SPL, projekty v realizaci i projekty v době udržitelnosti (n+5let) Transformace právního statutu MAS Realizace projektů spolupráce (podpora cestovního ruchu, regionální značení a podpora místní produkce, podpora zaměstnanosti) LEADER jako celek: dokončení vyjednávání pro nastavení Programových rámců Leden – březen: Výzva č. 6 /2014 Realizace SPL Leden až květen: Souhlas obcí s územní příslušností k MAS Opavsko Účetní a externí závěrky a audity MAS Duben/září 2014: Dokončení Strategie (analytická a návrhová část) Do září: Projednání Strategie v členské základně (zastupitelstva obcí) Členská schůze Neplachovice Květen 2014 otvírání turistické sezony Opavské Slezsko Jaro: 2.kolo certifikace regionálních produktů Opavské Slezsko Červen: LEADERFEST 2014 – Chorvatsko Biograd na Moru Leden až září: Příprava Standardizace MAS pro nové období Srpen/září: Země Živitelka, České Budějovice, Dožínková slavnost Otice Září: členská schůze MAS Opavsko, schválení Strategie, příprava akčních plánů pro nové Programové rámce 2014 – 2020… a další

26 Finanční plán na rok 2014 Výdaje Realizace SPL ,00 Kč úrok SPL ,00 Kč Splacení půjčky "SPL k " ,00 Kč Výdaje mimo SPL ,00 Kč Projekt "Doubravka a Miešek" ,00 úroky na projekt "Doubravka a Miešek" ,00 Kč Projekt "Venkov má co nabídnout" ,00 Kč úroky na projekt "Venkov má co nabídnout" ,00 Kč Projekt "Jedeme všichni" ,00 Kč ESF ,00 Kč Projekt OPTP ,00 Kč Malý LEADER pro Opavsko ,00 Kč Zdravý region Opavsko ,00 Kč Celkem ,00 Příjmy Přijaté člen.příspěvky ,00 Kč úrok z BÚ 1 000,00 Kč proplacení nákladů SPL ,00 Kč Projekt "Doubravka a Miešek" ,00 Kč Úvěr "Venkov má co nabídnout" ,00 Kč Projekt "Jedeme všichni" ,00 Kč ESF ,00 Kč Projekt OPTP ,00 Kč Zdravý region Opavsko ,00 Kč pohledávky za odběratele ,00 Kč pohledávky za účastníky sdružení ,00 Kč Celkem ,00 Kč PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ ,00 Kč

27 Malý LEADER pro Opavsko Tréninková výzva Financováno z členských příspěvků obcí Oslovit veřejnost, seznámit žadatele s možností získávat v letech 2014 – 2020 prostředky na svou činnost a na rozvoj regionu metodou LEADER. Příprava administrativní a implementační struktury MAS Opavsko na Minimální požadavky, žadatel kdokoli Max 5000,- Kč pojistka: podpis starosty obce

28 MAS 2014 až 2020 Úkoly a očekávání: Monitoring a příprava absorpční kapacity pro evropské peníze 2014 – 2020: Alokace pro CLLD v rámci ČR: Integrovaný regionální operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zaměstnanost Program rozvoje venkova (zemědělci) Životní prostředí Výzkum, vývoj a vzdělávání MAS Opavsko: Příprava regionu na čerpání 120 až 200 mil. Kč (cca 2000 Kč/obyv.) LEADER (CLLD) bude jeden z mála vyhrazených zdrojů pro malé obce.

29 Místní rozvojová strategie MAS Opavsko

30 Příprava MAS na nové programovací období Proces schvalování územní působnosti obcí Standardizace MAS Transformace MAS na spolek dle NOZ Zahájení diskuse o změně Stanov spolku

31 Děkujeme za pozornost Jiří Krist, Petr Chroust, Hanka Švarcová Místní akční skupina Opavsko


Stáhnout ppt "Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google