Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program členské schůze Úvod - zahájení členské schůze, projevy hostů Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové komise Přehled činností MAS za rok 2013 Informace o členské základně Informace o realizaci SPL (výzva č. 5/2013 a č. 6/2014) Informace o realizovaných projektech MAS Opavsko Informace o účetní závěrce za rok 2013 Informace o provedených auditech činnosti MAS Opavsko Schválení zprávy revizní komise Schválení účetní závěrky Finanční plán na rok 2014 a plán práce 2014 Informace o programu Malý LEADER pro Opavsko Schválení finančního plánu spolku na rok 2014 Schválení Strategie rozvoje území MAS Opavsko (MISTR - SCLLD) Příprava MAS na nové programovací období 2014+, standardizace a transformace MAS, zahájení diskuse o změně Stanov Diskuze, závěr

3 Přehled činnosti za rok 2013 - MAS Opavsko Administrace SPL Opavsku to omastíme a projektů spolupráce Příprava nové Strategie (MSTR) analytická a návrhová část Propagace regionu, dílčí aktivity směřující k rozvoji venkova Informovanost o činnosti MAS, propagační materiály, komunikace s členskou základnou a dalšími partnerskými subjekty v regionu, webové stránky, Pořádání seminářů a exkurzí, propagační aktivity Prezentace MAS na výstavách, konferencích a veletrzích Hledání dalších finančních zdrojů pro rozvoj venkova Činnosti v rámci krajské a národní sítě MAS a dalších organizací zabývajících se podporou rozvoje venkova Adresa kanceláře MAS: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí www.masopavsko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

4 Přehled vybraných aktivit za rok 2013 leden-prosinec: administrace SPL a projektů spolupráce únor: spuštění mobilního průvodce MAS Opavsko březen: školení žadatelů SPL, valná hromada NS MAS duben: MISTR pracovní skupiny, vyhlášení výzvy č. 5 / 2013 SPL duben: členská schůze MAS Opavsko - Jakartovice květen: příjem žádostí SPL květen - červenec: výběr projektů SPL, administrativní kontrola žádostí SPL, historické slavnosti 8.5.2013 Doubravka a Miešek, Hradec nad Moravicí červen: MISTR společné zasedání pracovních skupin červen: projekty spolupráce – podání žádosti o nový projekt, rozjezd projektu Jedeme všichni červen: LEADERFEST 2013 – Velké Meziříčí (20. – 21.6.2013) červenec: SPL administrace žádostí, podání na SZIF srpen: audit hospodaření MAS srpen/září: Země Živitelka České Budějovice a Dožínková slavnost Bolatice říjen: Založení regionální značky Opavské Slezsko, regionální produkt říjen: Konference Venkov – Teplice nad Bečvou, Doubravka -historické průvody Glubczyce listopad: administrace SPL, žádosti o platbu, školení žadatelů listopad: formulace SWOT výroků MISTR, prosinec: členská schůze MAS Opavsko, příprava Výzvy č. 6/2014

5 Přehled vybraných aktivit za rok 2014 Leden-březen 2014: Výzva č.6/2014, administrace SPL Leden – březen: Realizace projektů spolupráce a projektů mimo PRV Certifikace prvních výrobců regionální značkou Opavské Slezsko, regionální produkt Únor: příjem žádostí ve Výzvě č.6/2014, administrativní kontrola, výběr projektů Březen: audit hospodaření MAS Březen: auditovaná účetní závěrka 2013 Březen: MISTR setkání pracovních skupin v Raduni, Březen: Registrace podaných žádostí o dotaci na SZIF Duben: Příprava programu Malý LEADER pro Opavsko Duben: členská schůze MAS Opavsko v Neplachovicích

6 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o členské základně k 10.4. 2014 52 obcí (členství zrušila obec Dobroslavice) 92 členů přijat nový člen: živnostník, řezník Lubomír Hluchý (Větřkovice) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o členské základně Pro zajímavost, přírůstek v kanceláři MAS: Amálka * 6.2. 2014 Branka u Opavy

8 R ekapitulace SPL „Opavsku to omastíme“ 2009- 2014 Za celé období vyhlášeno 6 výzev Celkem přijato v kanceláři MAS Opavsko - 199 projektů Doporučeno k financování - 146 projektů Schváleno na RO SZIF v Opavě - 130 projektů Proplaceno k 31.10. 2013 - 79 projektů - 37 211 353 Kč. Celková schválená alokace v průběhu 5 let: 56 765 795 Kč Schválené projekty ze strany SZIF - 53 943 238 Kč

9 Přehled činnosti za rok 2013 Informace o realizaci SPL Výzva č.4/2012: z celkových 28 projektů - již 20 proplaceno Výzva č.5/2013 z celkových 22 projektů - již 2 proplaceny Výzva č.6/2014 Bylo podáno 18 projektů Do června 2015 zbývá v SPL zrealizovat – 43 projektů !!!

10 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/2014 - výsledky Přijato celkem: 18 projektů Fiche 4 (občanská vybavenost) ……. 10 projektů Fiche 5 (podpora podnikání) …….. 4 projekty Fiche 7 (zemědělské projekty) …….. 4 projekty Vyřazeno v rámci administrativní kontroly MAS: 1 projekt (podnikatel) Vybraných projektů Výběrovou komisí: 17 projektů Nevybraných projektů MAS: 0 projektů Odstoupené projekty (na vlastní žádost) – 1 projekt (zemědělec) Zamítnuté SZIF: 1 projekt (nyní ve fázi odvolacího řízení) Dotační požadavek: 1 978 653 Kč

11 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/2014 - výsledky Fiche č.4 číslo Fiche Pořadí v rámci Fiche Název žadateleIČNázev projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Požadovaná výše dotace (Kč) Počet bodů 41 Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice 66738121 Občanské vybavení Hasičské zbrojnice v Žimrovicích Hradec nad Moravicí 90000135,00 42 Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace 72553669 Dětská zahrada při SVČ - Budišov n.B. Budišov nad Budišovkou 170000109,00 43 Občanské sdružení Zálužné 22756655 Výstavní panely pro kulturní, vzdělávací a spolkovou činnost Vítkov61200107,00 44 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 Modernizace turistické základny pro podporu zájmové činnosti a turistického ruchu na Vítkovsku Vítkov18000096,33 45Obec Svatoňovice00849979Dětské hřiště SvatoňoviceSvatoňovice6300091,00 46Město Vítkov00300870 Vybavení učebny pro volnočasové aktivity Vítkov18000091,00 47Obec Velké Heraltice00300837Obnova zeleně v obci TáborVelké Heraltice6106390,00 48Obec Vršovice00635588 Narozeninový dárek hasičům a dětem ve Vršovicích Vršovice6732078,33 49Obec Radkov00635383Oprava podlah v kulturním doměRadkov11232076,67 410Obec Staré Těchanovice 00635529V obecním domě máme se ohromně Staré Těchanovice6300073,00

12 Přehled činnosti za rok 2013 Výzva č.6/2014 - výsledky Fiche č. 5 a 7 číslo projektu číslo Fiche Pořadí v rámci Fiche Název žadateleIČNázev projektuMísto Požadovaná výše dotace (Kč) Počet bodů 6/2014/5/1651Zdeněk Balaj63710447 Nákup montážního vozidla a dalšího technického vybavení Budišov nad Budišovkou 24325050,00 6/2014/5/1852Marie Pražáková73029092 Obnova vybavení prodejny smíšeného zboží Velké Heraltice8350049,00 6/2014/5/1753Tomáš Zárychta60950609 Obnova strojního vybavení truhlářské dílny – Tomáš Zárychta Kyjovice19800040,67 6/2014/7/171 VITAMINÁTOR s.r.o. 28585658 Provozní laboratoř VITAMINÁTOR Sosnová164500110,00 6/2014/7/372 Vítkovská zemědělská s.r.o. 25367927 Pasterizace mléka a výroba sýrů Vítkov18000076,00 6/2014/7/274Lukáš Gebauer66173485Ať je v balíčkárně masu zima Otice6150032,00

13 Přehled činnosti za rok 2013/2014 Projekty mimo SPL

14 Informace o účetní závěrce za rok 2013 - Rozvaha Název položky Rozvaha k 1.1.2013 Rozvaha k 31.12.2013 AKTIVA Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem-- Dlouhodobý hmotný majetek celkem – samostatné movité věci a soubory movitých věcí 74 Dlouhodobý finanční majetek celkem-- Oprávky k dlouhodobému majetku celkem – oprávky k samostatným movitým věcem -74 Krátkodobý majetek celkem2 2111 274 Zásoby celkem Zboží na skladě a v prodejnách ---- 1111 Pohledávky celkem1 6771 980 Odběratelé148102 Nároky na dotace1 274 Pohledávky za účastníky sdružení1519 Dohadné účty aktivní1 514585

15 Informace o účetní závěrce za rok 2013 - Rozvaha Krátkodobý finanční majetek celkem - pokladna - účty v bankách 532 33 499 -712 7 -719 Jiná aktiva celkem (Náklady příštích období) 25 AKTIVA CELKEM2 2111 274 PASIVA Vlastní zdroje celkem1 1521 149 Jmění celkem-- Výsledek hospodaření - účet výsledku hospodaření - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 125 1 027 -4 - 1 153 Cizí zdroje celkem1 059125 Rezervy-- Dlouhodobé závazky celkem-- Krátkodobé závazky celkem - dodavatelé - ostatní závazky - zaměstnanci - daň z příjmu - záv.ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků - jiné závazky - ostatní krátkodobé fin. výpomoci 974 71 3 27 25 46 - 800 - 98 96 2 - Jiná pasiva8527 Výdaje příštích období4512 Výnosy příštích období4015 PASIVA CELKEM2 2111 274

16 Informace o účetní závěrce za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty Název položky Hlavní činnost k 31. 12. 2012 Hlavní činnost k 31. 12. 2013 A.NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem - spotřeba materiálu - prodané zboží 284 154 130 297 - Služby celkem - opravy a udržování - cestovné - náklady na reprezentaci - ostatní služby 2 337 - 274 73 1 990 2 397 1 342 110 1 944 Ostatní náklady - mzdové náklady - zákonné sociální pojištění - ostatní sociální náklady 1 682 387 - 1 971 624 1 Daně a poplatky - ostatní daně a poplatky2116 Ostatní náklady celkem - úroky - kurzové ztráty - dary - jiné ostatní náklady (úrazové pojištění zaměstnanců) - odpis nedobytné pohledávky 73 52 - 20 1 - 76 63 - 6 7 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek - odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-- Poskytnuté příspěvky - poskytnuté členské příspěvky1321 Daň z příjmů celkem-- NÁKLADY CELKEM4 7975 403

17 Informace o účetní závěrce za rok 2013 – Výkaz zisku a ztráty A.VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a zboží - tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží 519 389 130 60 - Aktivace celkem-- Ostatní výnosy celkem - kurzové zisky ---- 23 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (úroky) - výnosy z krát. fin. majetku 11 Přijaté příspěvky celkem - přijaté příspěvky (dary) - přijaté členské příspěvky 400 208 192 306 91 215 Provozní dotace celkem Dotace SPL Dotace Ovoce k lidem, lidé do sadů Dotace Oživlý svět tech. památek Grundtvig Euroregion Silesia Dotace MSK Dotace Euroregion Silesia Dotace program ESF Dotace Venkov má co nabídnout Dotace Historické průvody 4 027 2 229 - 838 - 75 677 76 50 82 5 009 2 229 - 838 - 75 677 76 50 82 VÝNOSY CELKEM4 9475 399 Výsledek hospodaření před zdaněním150-4 Výsledek hospodaření po zdanění125-4

18 Výsledek hospodaření za rok 2013 dle činností Činnost ZISK VÝNOSY - NÁKLADY Činnost MAS Opavska: 19 073,- Kč zisk (246 223 Kč– 227 150 Kč) Výnosy: 246 223,- Kč -tržby z prodeje služeb 6 000,- Kč -úroky 1 218,- Kč - přijaté dary700,- Kč - přijaté členské příspěvky215 238,- Kč - kurzové zisky23 067,- Kč 02 – Realizace SPL:0,- Kč (1 731 127Kč – 1 731 127 Kč)

19 Výsledek hospodaření za rok 2013 dle činností Činnost ZISK VÝNOSY - NÁKLADY Oživlý svět techn památek - 13 592,- (60 458 Kč – 74 050 Kč) Leaderfest - 6 519,- (6 587 Kč – 68 Kč) MSK I (dotace 70%) - 30 011,- MSK II (dotace 100%) 0,- (70 025 Kč – 70 025 Kč) Doubravka a Miešek0,- (1 126 509 Kč – 1 126 509 Kč) ESF Komunitní společenství0,- (1 436 461Kč – 1 436 461 Kč) ESF Komunitní společenství0,- (327 995Kč - 327 995 Kč) Venkov má co nabídnout0.- (293 352 Kč – 293 352 Kč) Spolupráce Polsko (Pojezeří) 27 500.- (53 580 Kč – 26 080 Kč) Jedeme všichni 0.- (53 510 Kč – 53 510 Kč)

20 Výsledek hospodaření za rok 2013 Rozpočet SPL Opavsku to omastíme V roce 2013 byl stanoven plánovaný rozpočet realizace SPL na 1 808 358 Kč, ale maximální čerpání dle dodatku k dohodě mohlo být 2 103 070,- Kč. Tento rozpočet byl vyčerpán ve výši 1 731 127,-, což je 82,31% a 342 644,- Kč bylo převedeno do IV. 1. 1. na rok 2014. Rovněž bylo převedeno 300 000,-Kč z IV. 1. 2. do IV. 1. 1. na rok 2014. 1.etapa květen 2013516 190,- Kč 2.etapa září 2013630 082,- Kč 3.etapa prosinec 2013584 855,- Kč Výdaje všech etap byly shledány způsobilými. Sankce SZIF ve výši 5 % (86 556,- Kč) za administraci Výzvy č. 5/2013 Výpočet z celkových čerpaných způsobilých výdajů SPL (1 731 127,- Kč). Důsledek zamítnutých projektů přijatých ve snaze vyjít vstříc žadatelům.

21 Účetní závěrka za rok 2013 Rozvaha k 31.12.2013: Aktiva = Pasiva = 1 274 000,- Kč Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013: Výnosy – 5 399 000,- Kč Náklady – 5 403 000,- Kč Výsledek hospodaření před zdaněním: -4 000,- Kč Výsledek hospodaření po zdanění: -4 000,- Kč Daň 0,- Kč Účetní ztráta ve výši 4 000,- Kč.

22 Externí audity hospodaření MAS  Dotační audit – ověření dotačních podmínek stanovených Pravidly PRV pro opatření IV.1.2. Závěr: „Nebyly shledány žádné nedostatky – žádost o čerpání dotace byla sestavena v souladu s dotačními pokyny, evidované částky byly vynaloženy na zamýšlený účel. „  Audit účetní závěrky – ověření účetní závěrky Závěr: „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. „

23 Zpráva revizní komise ze dne 3.4. 2014 Předložené podklady: -výsledky hospodaření roku 2013, - výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013, - faktury vydané i přijaté, - pokladní doklady Výsledek kontroly: - Byla provedena kontrola inventarizace majetku za rok 2013- bez závad. - Revizní komise navrhuje Členské schůzi spolku Místní akční skupiny Opavsko schválit účetní závěrku za rok 2013. -Ing. Holušová, Marta Gorusová, Ing. Kostera

24 Hlasování Schválení zprávy revizní komise Schválení účetní závěrky MAS Opavsko za 2013

25 Plán práce na rok 2014 1/2014- 6/2015: Administrace SPL, projekty v realizaci i projekty v době udržitelnosti (n+5let) Transformace právního statutu MAS Realizace projektů spolupráce (podpora cestovního ruchu, regionální značení a podpora místní produkce, podpora zaměstnanosti) LEADER jako celek: dokončení vyjednávání pro nastavení Programových rámců 2014 - 2020 Leden – březen: Výzva č. 6 /2014 Realizace SPL Leden až květen: Souhlas obcí s územní příslušností k MAS Opavsko Účetní a externí závěrky a audity MAS Duben/září 2014: Dokončení Strategie 2014+ (analytická a návrhová část) Do září: Projednání Strategie v členské základně (zastupitelstva obcí) 10.4.2014 Členská schůze Neplachovice Květen 2014 otvírání turistické sezony Opavské Slezsko Jaro: 2.kolo certifikace regionálních produktů Opavské Slezsko Červen: LEADERFEST 2014 – Chorvatsko Biograd na Moru Leden až září: Příprava Standardizace MAS pro nové období Srpen/září: Země Živitelka, České Budějovice, Dožínková slavnost Otice Září: členská schůze MAS Opavsko, schválení Strategie, příprava akčních plánů pro nové Programové rámce 2014 – 2020… a další

26 Finanční plán na rok 2014 Výdaje Realizace SPL642 644,00 Kč úrok SPL 20 000,00 Kč Splacení půjčky "SPL k 30.6.2013"1 000 000,00 Kč Výdaje mimo SPL 50 000,00 Kč Projekt "Doubravka a Miešek" 1.744.760,00 úroky na projekt "Doubravka a Miešek" 50 000,00 Kč Projekt "Venkov má co nabídnout" 1 570 000,00 Kč úroky na projekt "Venkov má co nabídnout" 50 000,00 Kč Projekt "Jedeme všichni"950 000,00 Kč ESF 2 500 000,00 Kč Projekt OPTP750 000,00 Kč Malý LEADER pro Opavsko 270 000,00 Kč Zdravý region Opavsko 120 000,00 Kč Celkem7 972 644,00 Příjmy Přijaté člen.příspěvky 901 000,00 Kč úrok z BÚ 1 000,00 Kč proplacení nákladů SPL 20131 000 000,00 Kč Projekt "Doubravka a Miešek"1 343 000,00 Kč Úvěr "Venkov má co nabídnout" 1 000 000,00 Kč Projekt "Jedeme všichni" 903 000,00 Kč ESF 1 900 000,00 Kč Projekt OPTP750 000,00 Kč Zdravý region Opavsko 80 000,00 Kč pohledávky za odběratele 102 000,00 Kč pohledávky za účastníky sdružení 19 000,00 Kč Celkem 7 999 000,00 Kč PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ 26 356,00 Kč

27 Malý LEADER pro Opavsko Tréninková výzva Financováno z členských příspěvků obcí Oslovit veřejnost, seznámit žadatele s možností získávat v letech 2014 – 2020 prostředky na svou činnost a na rozvoj regionu metodou LEADER. Příprava administrativní a implementační struktury MAS Opavsko na 2014+ Minimální požadavky, žadatel kdokoli Max 5000,- Kč pojistka: podpis starosty obce

28 MAS 2014 až 2020 Úkoly a očekávání: Monitoring a příprava absorpční kapacity pro evropské peníze 2014 – 2020: Alokace pro CLLD v rámci ČR: Integrovaný regionální operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zaměstnanost Program rozvoje venkova (zemědělci) Životní prostředí Výzkum, vývoj a vzdělávání MAS Opavsko: Příprava regionu na čerpání 120 až 200 mil. Kč (cca 2000 Kč/obyv.) LEADER (CLLD) bude jeden z mála vyhrazených zdrojů pro malé obce.

29 Místní rozvojová strategie MAS Opavsko 2014 -2020

30 Příprava MAS na nové programovací období 2014+ Proces schvalování územní působnosti obcí Standardizace MAS Transformace MAS na spolek dle NOZ Zahájení diskuse o změně Stanov spolku

31 Děkujeme za pozornost Jiří Krist, Petr Chroust, Hanka Švarcová Místní akční skupina Opavsko www.masopavsko.cz


Stáhnout ppt "Členská schůze MAS Opavsko 10.4. 2014 Neplachovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google