Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk

2 HUMANISMUS V ČECHÁCH 70. léta 15. století – 20. léta 17. století převaha literatury naukového typu, rozkvět humanistické vzdělanosti literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi rozkvět spisovné češtiny (vliv latiny), význam knihtisku renesance se v pravém slova smyslu neprosadila (vliv náboženské ideologie), pouze v knížkách lidového čtení, zábavné próze o rozvoj humanistického vzdělání se zasloužila Jednota bratrská 1. o bdobí rozvoje humanismu (1471 – 1520) - rodí se český humanismus, mnoho spisovatelů se soustředí na každodenní praxi, roste význam Jednoty bratrské, většina autorů píšících česky nekladla důraz na vlastní tvorbu, ale na překlady významných děl 2. d oba veleslavínská (1520 – 1620)

3 LATINŠTÍ HUMANISTÉ Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461 – 1510) - významný český humanistický básník, prozaik a cestovatel, příslušník významného českého šlechtického rodu, horlivý katolík, prelát, úředník a dvořan krále Vladislava II. Jagellonského, podporoval vědu a umění, napsal přes 500 básní, 200 listů a tři traktáty, psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk Jan Dubravius/Jan Skála z Doubravky a Hradiště (kolem 1486 - 1553) - český historik, spisovatel a olomoucký biskup, autor první české odborné publikace o rybníkářství

4 LATINŠTÍ HUMANISTÉ Jan z Rabštejna (1437 – 1473) - kněz a diplomat, obhájce Jiřího z Poděbrad, bývá považován za prvního českého humanistu, který svým dílem vytvořil podmínky pro latinský humanismus v českých zemích, nejvýznamnější dílo: Dialogus – psáno formou dopisu adresovaného italskému právníkovi, autorův fiktivní rozhovor se třemi šlechtici, různých politických názorů na stát, autor dává za pravdu tomu, který hledá cestu ke smíru a hájí zájem státu Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622) - český spisovatel a rektor pražské univerzity, jeden z nejslavnějších humanistických, latinsky píšících básníků své doby, jeho básně, psané elegickým distichem, časoměrným nerýmovaným veršem obvyklým v antice, se vyznačovaly formální dokonalostí (byl uznávaný nejen v Čechách, ale i v celé Evropě), nejvýznamnější díla: Posvátné ódy (přebásnění starozákonních Davidových žalmů do latiny), Bretislaus (divadelní hra, jejíž provedení bylo v roce 1604 zakázáno, protože zpracovávala téma, které údajně hanilo dobrou pověst českých knížat)

5 VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD (1460 – 1520) -spisovatel, právník, univerzitní mistr a děkan Karlovy univerzity, formuloval program českého humanismu -původem měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu -narodil se v Chrudimi -přijal místo úředníka u zemských desek, kde studoval české právo -přátelil se s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic, později se s ním však rozešel pro různé názory na náboženství (byl stoupencem Jednoty bratrské) a začal psát česky -zemřel v Praze na mor -dílo: O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery – právnické dílo, je zde rozebírán zápas šlechty s měšťany (autor se staví na stranu měšťanů), snaha o dosažení jazykové dokonalosti

6 NÁRODNÍ HUMANISTÉ Hynek z Poděbrad (1452 – 1492) - český diplomat, spisovatel a syn krále Jiřího z Poděbrad, vnesl do literatury prvky renesance, přeložil 11 novel z Dekameronu a přidal k nim jednu novelu vlastní, psal česky, především zábavnou prózu, pro své překlady si vybral vesměs témata erotická, jeho tvorba se dochovala v Neuberském sborníku, jehož vznik klademe do poslední desetiny 15. století Lukáš Pražský (před 1460 – 1528) - český teolog, kněz a biskup Jednoty bratrské, literát, bývá označován za druhého zakladatele Jednoty, zasloužil se o reformu jejího věroučného systému a liturgického života Martin Kabátník († 1503) - český cestovatel a spisovatel, člen Jednoty bratrské, roku 1490 byl členem poselstva Jednoty bratrské, které bylo vypraveno do Jeruzaléma a Egypta, aby tam hledalo původní křesťanské církve, které se nezpronevěřily původnímu křesťanskému poslání – Cestopis (projel Malou Asii, Egypt, Jeruzalém, Sýrii a Palestinu, cestu popsal velmi věrohodně, přestože se dopustil řady zeměpisných a etnografických chyb)

7 ZLATÝ VĚK ČESKÉ LITERATURY doba veleslavínská doba rudolfinská – vláda císaře Rudolfa II. (1576 - 1611) nastal prudký rozvoj literatury, o literaturu se začíná zajímat měšťanstvo, literatura se stále více zaměřovala na životní praxi - ubývalo umělecké literatury rozvoj školství nejvýznamnějším počinem bylo vydání Bible kralické – první kompletní překlad Bible do češtiny z původních jazyků - její čeština byla dlouho považována za vzorovou ve druhé polovině tohoto období se výrazně prosazuje čeština, latina ustupuje do pozadí – často v ní jsou psány vědecké práce, většinou na univerzitě dále byly v oblibě písně – duchovní, většinou nekatolické, vznikala tzv. literátská bratrstva – amatérské pěvecké soubory, písně byly uspořádány do zpěvníků – kancionálů objevují se letáky (tištěné), které informovaly o různých zprávách velmi populární stále zůstávaly knížky lidového čtení

8 DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (1546 – 1599) -český nakladatel, spisovatel, historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, humanista a vysokoškolský pedagog -narodil se v Praze ve vážené měšťanské rodině -vystudoval pražskou univerzitu, později na ní jako mistr přednášel -oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm v roce 1586 tiskárnu - zasloužil se o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou -byl tajným stoupencem Jednoty bratrské, získal šlechtický titul -dílo: KALENDÁŘ HISTORICKÝ - obsahuje popis historických událostí seřazených podle jednotlivých dní v roce, zajímá se o velké osobnosti, tj. spisovatele, politiky a umělce, pozorovány jsou i významné události, např. když někdo povýší na biskupa, o smlouvách, ale i zprávy o špatném počasí

9 MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA (1555 – 1626) -český spisovatel a šlechtic -narodil se v Kutné Hoře v rodině měšťana -v mládí byl poslán na výchovu do Kladrubského kláštera, po smrti otce se vrátil do Kutné Hory -nevykonával žádné řemeslo, ale žil z velkého dědictví, které mu zanechal otec -vedl velice bouřlivý život, strávil většinu času v krčmách u poháru s vínem, byl i několikrát trestán vězením, ke konci života mu začaly docházet peníze -jeho život se stal inspirací pro mnohé další umělce (veselohry Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová, film Cech panen kutnohorských) -dílo: PROSTOPRAVDA - sbírka pořekadel a básní PAMĚTI - kronika rodu Dačických a Kutné Hory let 1278 - 1571

10 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 21. června 1621, Praha) - český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník, autor cestopisu Putování aneb Cesta z království českého do Benátek a odtud do země Svaté, země judské a dále do Egypta Václav Vratislav z Mitrovic (1576 – 1635) - český spisovatel a šlechtic, autor cestopisu Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mitrovic (popisuje své zážitky z Turecka)

11 VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN (1523 – 1553) - k- kronikář, spisovatel a katolický kněz - pocházel z drobné české šlechty racoval jako farář - vedl neustálé spory se šlechtici, kteří faráře pokládali za své sluhy - jeho kronika mu přinesla velký úspěch, přesto zůstal bez příjmu a silně zadlužen - zemřel v klášteře - d- dílo: KRONIKA ČESKÁ – české dějiny od počátku do roku 1526, poutavé příběhy, vypravěčské umění – obliba u čtenářů až do národního obrození, ale historické nepřesnosti a výmysly, byla napsána na objednávku české šlechty, sloužila jako hlavní pramen dalším kronikářům a dějepiscům

12 JAN BLAHOSLAV (1523 – 1571) - spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské - narodil se v Přerově ve velmi bohaté měšťanské bratrské rodině - studoval v Prostějově na latinském gymnáziu, poté na univerzitě ve Wittenbergu - r. 1557 je vysvěcen na biskupa Jednoty bratrské - v 50. letech absolvoval několik diplomatických misí v zájmu své církve, podporoval šíření vzdělanosti - několik let působil v Mladé Boleslavi - jako biskup žil většinou v Ivančicích, kde se věnoval svým církevním povinnostem - zemřel v Moravském Krumlově - je považován za předchůdce J. A. Komenského - přeložil Nový zákon z řečtiny, a dal tak podnět k překladu celé bible

13 BLAHOSLAVOVO DÍLO Musica - hudebně teoretické pojednání s praktickými radami určenými zpěvákům a skladatelům duchovních písní Šamotulský kancionál – soubor bratrských duchovních písní, byl vytištěn v Szamotołech u Poznaně, obsahuje 735 písní, 496 písní je bratrského původu, další jsou dílem katolické a utrakvistické písňové tvorby, řada písní se zpívá při bohoslužbách v protestantských církvích dodnes Akta Jednoty bratrské - 14 svazků dějin Jednoty bratrské Nový zákon - hlavní Blahoslavovo překladatelské dílo, pořízené z původního řeckého textu, překlad byl později revidován a přejat do Bible kralické Filipika proti misomusům - polemika s názory, odmítajícími uznat užitečnost výmluvnosti a literního umění, obrana proti nepřátelům vzdělanosti Gramatika česká - rozsáhlý jazykovědný spis, první část je opisem a komentářem starší gramatiky Beneše Optáta a Václava Filomatesa, druhá část uvádí velké množství příkladů, jak správně překládat jednotlivá slova i celé slovní konstrukce v biblickém textu, na závěru připojil sbírku přísloví

14 BIBLE KRALICKÁ - 1- 1579 – 1594 - z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) ji přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské = 1. český překlad - vydána v tajné tiskárně v Kralicích nad Oslavou - iniciátorem překladu byl bratrský kněz Jan Blahoslav - první vydání vyšlo v šesti svazcích (tzv. Šestidílka), rozdělení textu do šesti svazků bylo způsobeno tím, že se nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé komentáře po stranách - kvalitní knihtisk a grafická úprava, dokonalost - vzor spisovné češtiny zor literárního jazyka, zvl. v době národního obrození - na Slovensku (jako bibličtina) ji evangelíci používali až do poloviny 19. století

15 OBSAH BIBLE KRALICKÉ 1.5 knih Mojžíšových (Pentateuch, tj. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium); vyšel roku 1579 2.Historické knihy: Jozue, Soudců, Rút, 4 knihy královské (tj. 1.–2. kniha Samuelova a 1.–2. kniha královská), 1.–2. Paralipomenon, 1.– 2. kniha Ezdrášova (tj. Ezdráš a Nehemjáš); vyšel roku 1580 3.Básnické knihy: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní; vyšel roku 1582 4.Prorocké knihy: Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachjáš; vyšel roku 1587 5.Apokryfy a deuterokanonické knihy: Tobijáš, Modlitba Manassesova, Júdit, Báruch, přídavky k Danielovi, 1. a 2. kniha Ezdrášova (tj. 3. a 4. kniha Ezdrášova), přídavky k Ester, 1., 2. a 3. kniha Makabejská, kniha Moudrosti a Sírachovec; vyšlo roku 1588 6.Nový zákon, datovaný nejednotně do let 1593 a 1594

16 Vavřinec Benedikt z Nudožer (1555 – 1615) - slovenský matematik, pedagog, básník, překladatel žalmů a filolog, který se podílel na rozvoji českého humanismu a sestavil první systematickou mluvnici češtiny Šimon Lomnický z Budče (1552 – 1623) - český spisovatel Ján Jesenský (1566 – 21. června 1621 Praha) - slovenský lékař, politik a filozof, sehrál významnou politickou a vědeckou roli v českých dějinách Tadeáš Hájek z Hájku (1525 – 1600) - český renesanční přírodovědec, astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II. Karel starší ze Žerotína (1564 – 1636) - významný moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel moravského zemského patriotismu Bedřich z Donína (1574 – 1634) - český šlechtic, cestovatel a spisovatel Oldřich Prefát z Vlkanova (1523 – 1565) - český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel Pavel Kyrmezer (kolem 1550 – 1589) - spisovatel, dramatik a kněz slovenského původu

17 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_H%C3%A1jek_z_Libo%C4%8Dan http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Blahoslav http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_kralick%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_kralick%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible_kralick%C3%A1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus_a_renesance_v_%C4%8Desk%C3%A9_literatu%C5%99e https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus_a_renesance_v_%C4%8Desk%C3%A9_literatu%C5%99e https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus_a_renesance_v_%C4%8Desk%C3%A9_literatu%C5%99e https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Hasi%C5%A1tejnsk%C3%BD_z_Lobkovic https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Hasi%C5%A1tejnsk%C3%BD_z_Lobkovic https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Hasi%C5%A1tejnsk%C3%BD_z_Lobkovic https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Dubravius https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Dubravius https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Dubravius https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Rab%C5%A1tejna https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Rab%C5%A1tejna https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Rab%C5%A1tejna https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorin_Kornel_ze_V%C5%A1ehrd https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorin_Kornel_ze_V%C5%A1ehrd https://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorin_Kornel_ze_V%C5%A1ehrd https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Campanus_Vod%C5%88ansk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Campanus_Vod%C5%88ansk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Campanus_Vod%C5%88ansk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_z_Pod%C4%9Bbrad https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_z_Pod%C4%9Bbrad https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_z_Pod%C4%9Bbrad https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1%C5%A1_Pra%C5%BEsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1%C5%A1_Pra%C5%BEsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1%C5%A1_Pra%C5%BEsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kab%C3%A1tn%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kab%C3%A1tn%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kab%C3%A1tn%C3%ADk https://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_Benedikt_z_Nudo%C5%BEer https://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_Benedikt_z_Nudo%C5%BEer https://cs.wikipedia.org/wiki/Vav%C5%99inec_Benedikt_z_Nudo%C5%BEer https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kyrmezer https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kyrmezer https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kyrmezer https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imon_Lomnick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imon_Lomnick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imon_Lomnick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Pref%C3%A1t_z_Vlkanova https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Pref%C3%A1t_z_Vlkanova https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Pref%C3%A1t_z_Vlkanova https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_z_Don%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_z_Don%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_z_Don%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesensk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesensk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesensk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_H%C3%A1jek_z_H%C3%A1jku https://cs.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_H%C3%A1jek_z_H%C3%A1jku https://cs.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_H%C3%A1jek_z_H%C3%A1jku https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_star%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_star%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_star%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99_historick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99_historick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99_historick%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Da%C4%8Dick%C3%BD_z_Heslova https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Da%C4%8Dick%C3%BD_z_Heslova https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Da%C4%8Dick%C3%BD_z_Heslova https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Harant_z_Pol%C5%BEic_a_Bezdru%C5%BEic https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Harant_z_Pol%C5%BEic_a_Bezdru%C5%BEic https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Harant_z_Pol%C5%BEic_a_Bezdru%C5%BEic https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vratislav_z_Mitrovic https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vratislav_z_Mitrovic https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vratislav_z_Mitrovic https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amotulsk%C3%BD_kancion%C3%A1l https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amotulsk%C3%BD_kancion%C3%A1l https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amotulsk%C3%BD_kancion%C3%A1l


Stáhnout ppt "ČESKÁ RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google