Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2012 JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2012 JUDr. Petr Kolman, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2012 JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

2 Co je to informace?  Zpráva, sdělení  Vnesení tvaru, zformování

3 Od poloviny 20. stol. informace jako obecně užívaný vědecký pojem v různých oborech:  A) zpráva o nějaké věci nebo situaci, jež se někomu předává;  B) zmenšení, snížení neurčitosti v důsledku získaného sdělení;  C) sdělení těsně spojené s řízením, signály spojené se syntaktickými, sémantickými a pragmatickými charakteristikami;  D) odraz různotvárnosti mezi libovolnými objekty a procesy v živé i neživé přírodě.

4 Právní úprava  Zákon č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ze dne 11.5.1999  123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí  101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  Ústavní základy (bude probráno v samost.části přednášky)

5 Kdo má povinnost poskytovat informace? Povinnými subjekty jsou : a) státní orgány b) územní samosprávné celky (dříve označené jako orgány územní samosprávy) c) veřejné instituce ( dříve označené jako hospodařící s veřejnými prostředky) d) subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

6 Státní orgány  obě komory Parlamentu ( Poslanecká sněmovna PČR a Senát PČR), ale i všechny parlamentní komise a výbory  prezident republiky  vláda  ministerstva

7 Tzv.ostatní ústřední orgány státní správy:  1. Český statistický úřad  2.Český úřad zeměměřický a katastrální  3.Český báňský úřad  4.Úřad průmyslového vlastnictví  5.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  6.Správa státních hmotných rezerv  7.Státní úřad pro jadernou bezpečnost  8. Komise pro cenné papíry (od 1.4.2006 – zrušena)  9.Národní bezpečnostní úřad  10.Energetický regulační úřad  11.Úřad vlády České republiky  12. Český telekomunikační úřad

8 Další „neústřední“ orgány výkonné moci např.  Celní správa ČR  Státní zemědělská a potravinářská inspekce  Česká inspekce životního prostředí  Moravský zemský archív  Zemědělská vodohospodářská správa atd

9 Moc soudní  informační povinnost mají všechny typy soudů

10 Územní samosprávné celky  přímo obec či kraj – reprezentovaná zastupitelstvem, radou, starostou nebo hejtmanem  obecní úřad nebo krajský úřad  obecní policie – která je dle § 1 z.č.553/1991 orgánem obce zřizovaným a zrušovaným obecně závaznou vyhláškou

11 Veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky např.  Fond národního majetku (FNM)  veřejné VŠ  veřejnoprávní elektronická média (ČT,ČRo)  Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)  příspěvkové organizace ministerstev – resortní výzkumný ústav Ministerstva zemědělství ČR  ČKA, CzechInvest  Rozsudek 33 Ca 38/2000  „Pozemkový fond ČR je veřejnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky,  tedy je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu  k informacím.“

12 Jsou obchodní společnosti zřízené obcemi povinny poskytovat informace?  Ano, je to povinný subjekt s úplnou informační povinností, ex lege je povinnen v režimu InfZ poskytovat všechny informace, samozřejmě mimo těch, které požívají konkrétní zákonnou ochranu  Pozor současně je povinným subjektem i zřizovatel, takže i např. obec či kraj je povinen poskytnout všechny informace o dané společnosti, které má

13  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je veřejnou institucí ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2011, čj. 1 As 114/2011-121)

14 Kdo může být žadatelem o informaci?  každá fyzická osoba ( i cizinec či apolita, i nezletilá osoba)  každá právnická osoba

15 Vlastní poskytování informací může být realizováno  na základě žádosti žadatele  zveřejněním

16 V jakém jazyce musíme informaci poskytnout? Žadatelem může být i např. Švéd. Musíme mu informaci poskytnout ve švédštině? Primární pravidlo: Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace Sekundární pravidlo: Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt (obecní úřad) nepřiměřenou zátěží. - Co pak dělat? poskytnout informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena ( tedy česky ne švédsky).

17 Žadatel chce z obrovského balíku dat vyhledat nějaké detaily… Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt „celý“ takový celek v souladu s tímto zákonem (např. vyloučení info spadajících pod obchodní tajemství).

18 Preference elektronické formy  Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

19 Každý povinný subjekt musí zveřejnit:  Např.:  přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

20 Každý povinný subjekt musí zveřejnit:  sazebník úhrad za poskytování informací,  výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

21 Neposkytované informace Nec scire fas est omnia (A ani nesmíme znát všechno) Horatius

22 Jaké informace povinný subjekt neposkytne?  povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. - § 2 odst.4  a) utajované informace ( dříve označ. jako skutečnosti) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.  b) informace spadající pod ochranu obchodního tajemství - u info která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.  c) informace narušující ochranu důvěrnosti majetkových poměrů ( info o zdr. poj, soc. zabez., nemov.majetek, týká se i PO, netýká se např.odměn úředníků – jud.NSS)  d) vnitřní pokyny a personální předpisy (§ 11/1 a) může, ale nemusí)  vztahuje se výhradně „dovnitř“ pov. subjektu  nelze odmítnout: organizační řád, jak se vyřizují žádosti o info, metodické pokyny daňové správy od MF ČR (jud NSS 12.4.2006) ) jakkoliv info, jež se dotýká práv 3. osob  lze. např.: ostraha objektů, pravidla o čerpání dovolené či výdej stravenek, parkování zaměstnanců,

23 Jaké další informace povinný subjekt neposkytne?  e) nová informace - která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu,; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. ( na rozdíl od § 2/4 InfZ. již existuje, §11/1 b) – může neposkytnout, ale nemusí….např. podkladové materiály pro Radu města, poskytne se až po projednání….v pochybnostech pro žadatele)  e 2 ) NATO - jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas  f) předané „dobrovolně“ – nad rámec zákona, (petice, stížnosti), jen se souhlasem

24  g) pravidelně publikované informace (ČNB, ČSÚ)  h) ochrana autorských práv – 121/2000 Sb., autorský zákon, není to dílo úřední!  i) informace získané od třetích osob – ( částečné omezení dle § 11 odst. 3 z.č.106/1999 Sb.), čoi, čižp, žú – to co „zjistili nad rámec“, jsou pro účely kontrol, ne k publikaci. pozor, pravomocné výsledky kontrol jsou vřejné (viz. causa benzín.pumpy a ČOI )  j) informace spadající pod jiná omezení

25 Jiná omezení - Povinné subjekty dále neposkytnou informace o:  a)probíhajícím trestním řízení - pokud trestní řízení již skončilo, informace o něm nejsou chráněné – zajímavá komparace s neveřejným přestupkovým řízením  b)rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků – dle judikatury ÚS ČR (2010) se nyní poskytují i nepravomocné rozsudky!  pokud by zpřístupněním nepravomocných soudních rozhodnutí došlo k ohrožení rozhodovací činnosti soudů, pak by nemohla být taková rozhodnutí z téhož důvodu ani veřejně vyhlašována, což je samozřejmě zcela absurdní – zejména vzhledem k článku 96 odst. 2 in fine Ústavy ČR, podle kterého se „rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně“.  Chyba - lidé chtějí „doodůvodňovat“ rozsudky – dle 106/1999 Sb., nelze

26  plnění úkolů zpravodajských služeb,  přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,  činnosti příslušné organizační složky Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu. (Tím zde je z.č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

27 Jaké jsou náležitosti žádosti o poskytnutí informace? žádost o poskytnutí informace lze podat:  Ústně  Písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

28 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace Z podání musí být nezbytně zřejmé tyto dvě skutečnosti:  1. Povinný subjekt, kterému je podání určeno. Formální chyba – např. „zastupitelstvo úmč brno-kohoutovice) nesmí být důvodem k zamítnutí žádosti o info  2. Subjekt, který jej činí. – Ex lege Fyzická osoba musí uvést v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.  Avšak pozor neuvedení jména, příjmení, datum narození, adresy trvalého pobytu nemá za následek, že by se nejednalo o žádost ve smyslu info- zákona. Tam postačí že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona a uvedení adresy pro doručování. 

29  Právnická osoba musí uvést název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (taktéž neuvedení těchto dat nemá za následek neplatnost podání) 

30 Elektronická podatelna – brána k poznání  Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

31 Elektronický podpis  Není ho potřeba!  - nenechejte se zmást odkazem č. 13 e) v Inf.Z.

32 Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a má 4 možnosti dalšího postupu (§ 14 odst.5):  a) Doplnění - brání-li nedostatek údajů o žadateli (tototožnost, adresa) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a (licenční smlouva) nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil.  Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží – nevydává se rozhodnutí o odmítnutí žádosti  (druhý filtr po § 14 odst.4 – není žádostí, v praxi asi nebude moc nastávat)  b) Upřesnění - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

33 Třetí možnost  c) Není působnost - požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů (dříve bylo do 3 dnů) ode dne doručení žádosti žadateli

34 Avizovaná čtvrtá možnost  d) Poskytnutí - poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

35 Do kdy doručit?  Rozumí se tím, že písemnost obsahující informaci musí být do 15 dnů odeslána žadateli nebo že musí být do 15 dnů písemnost obsahující informaci doručena žadateli?  Dříve: Pokud úřad dostal žádost 1.11.2006, lhůta se počítá od 1.11.2006 (nikoliv 2.11. – gramatický výklad § 14 InfZ, OZ se tu nepoužije) a patnáctý den je 15.11.2006. Informaci žadatel tedy musí obdržet nejpozději 15. 11.2006.  Nová (dnešní) judikatura - Povinný subjekt poskytl včas požadované informace podle § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., pokud příslušné písemnosti určené žadateli předal ve stanovené patnáctidenní lhůtě alespoň k doručení.  (Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28.4.2009, č. j. 4 As 55/2007 - 84)

36  Z judikatury plyne, že pro doručení ze strany spr. úřadů neplatí to, co pro podání ze strany FO, a sice, že konec lhůty připadající na den volna se posouvá na následující pracovní den.  Nová judikatura přímo k 106/99 – toleruje se „posunutí“ lhůty na následující pracovní den

37 Neotálet  Pozor je to lhůta je pouze maximální, a je povinností úřadu poskytnout informaci co nejdříve - zásada dobré správy - § 4 SŘ

38 Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů (max. o deset dní) Za závažné důvody se dle současného právního stavu pokládají:  a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,   b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, 

39 Za další závažné důvody se dle současného právního stavu pokládají:  C) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

40 Informační povinnost u prodloužení lhůty  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován,  a to včas před (!) uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

41 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.  Výjimka: To se netýká případů, kdy se žádost odloží.

42 Odvolání  pro odvolací řízení se použijí ustanovení správního řádu pokud z.č.106/1999 Sb. nestanoví jinak.  Pro odvolání platí, že SŘ je lex generalis a info-zákon je v pozici lex specialis  Odvolání v SŘ §§ 81 a násl. (lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí)  Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.   Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.   U soudu - Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu (SŘS) soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.  Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, správní soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. - Princip apelační, nahradil dosavadní princip kasační!

43 Kdo je příslušný rozhodovat o odvolání u obcí ?  Tím, že se systematika opravných prostředků více opírá o správní řád, dochází i ke změně v hierarchii nadřízených orgánů pro různé situace. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí obce či jejího orgánu (např. rady obce) bude ve všech případech krajský úřad. Zákonodárce si od toho slibuje snížení počtu zamítnutých odvolání radou obce. která často verifikovala i nesprávné odepření informací.

44 Proč KrÚ?  Odvolacím orgánem bude v samostatné i přenesené působnosti vždy krajský úřad. To vyplývá z ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a následně z § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

45 Hrazení nákladů Nosse volunt omnes, mercedem solvere nemo (Poznat to chtějí všichni, však nikdo zaplatit nechce) Iuvenalis

46 Kolik to bude stát?  Povinné subjekty jsou oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.  Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.  Žadateli musí být - ještě před poskytnutím informace – oznámena výše úhrady nákladů.  Výše úhrady musí být detailně odůvodněna

47  Pozor na § 17 odst.4 – Pokud nesplní povinný subjekt oznamovací povinnost o výši nákladů, ztrácí nárok na jejich úhradu!  Možno sjednat i splátkový kalendář?  De lege lata nedoporučujeme - Povinný subjekt musí vydat informaci stejně až po zaplacení celé úhrady

48 Výroční zpráva  Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,  b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,  c) opis podstatných částí každého rozsudku správního soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a  d) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,  (preventivně osvětový charakter)

49 Výroční zpráva II  d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

50 Nahlížení do spisu dle SŘ  Ustanovení § 23 správního řádu (nyní § 38 SŘ) o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případech, na něž se vztahuje § 23 správního řádu (resp.§38), nelze postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  Věc: Spolek A. se sídlem v P. proti Ministerstvu kultury o poskytnutí informací. - Judikát NSS ze 27.01.2004 - Nejvyšší správní soud pod č. j. SJS 204/2004 5A 158/2001 uveřejněným ve Sbírce NSS, 5; 441.

51 Dohnal vs. Magistrát města Přerova 3 As 13/2007-75  Ustanovení spr.řádu o nahlížení do spisu není překážkou pro poskytnutí informací z přestupkového řízení.  ----------------------------------------------------  Návrh MV ČR : zakázat přístup k informacím o správních řízeních  Nejvyšší správní soud opakovaně judikoval, že správní řízení (či jiný obdobný procesní předpis) nepředstavuje překážku pro přístup k informacím.

52 Úskalí obchodního tajemství – mj.  Jestliže negativní rozhodnutí správního orgánu o žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je opřeno o ochranu obchodního tajemství ( § 9 odst. 1 tohoto zákona), avšak soud ze správního spisu zjistí, že v době rozhodování správního orgánu ve spisu nebylo nic svědčící o tom, že by podnikatel požadovanou informaci označil za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, pak soud takové správní rozhodnutí zruší podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.   Věc: Ing. Karel M. proti Ministerstvu vnitra o poskytnutí informací. – jud. NSS 27.2.2004

53 Přestupkové řízení  Obrátí se na nás občan, který dával podnět (nebyl účastníkem) a žádá sdělit kdy a jak byl přestupek konkrétní osoby řešen (včetně typu a výše sankce).Je to dle 106/1999 Sb.?  Nikoliv přednost má lex specialis: Oznamovatel přestupku má možnost podle § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, požádat správní orgán, aby jej do 30-ti dnů vyrozuměl o přijatých opatřeních.

54 Kdo za obec bude poskytovat informace v samostatné působnosti?  Dříve : Obecní úřad  Nyní: Informace v samostatné působnosti může podávat i nadále obecní úřad a to v případě, že tím plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce ( § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Sb., o obcích.  V případě, že nebude obecní úřad takto úkolován a nevyhradí–li si tuto povinnost zastupitelstvo obce, poskytuje informace v samostatné působnosti rada obce ( § 102 odst. 3 zákona o obcích ).  Nejpraktičtejší řešení: Rada obce v rámci změny organizačního řádu, pověří poskytováním informací obecní úřad ( § 102 odst. 2 písm. o), zákona o obcích ).

55 Národní památkový ústav  Národní památkový ústav je jakožto odborná organizace státní památkové péče zřízená dle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, veřejnou institucí povinnou k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  II. Subjektem povinným rozhodnout dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o odvolání proti rozhodnutí Národního památkového ústavu o neposkytnutí informací je Ministerstvo kultury, které je dle § 25 odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Národnímu památkovému ústavu nadřízeno a žádný zvláštní zákon ohledně subordinačních vztahů mezi uvedenými subjekty nestanoví jinak. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2007, čj. 9 As 28/2007-77)

56 Opakovaná žádost o informaci  Pokud na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., byla již žadateli poskytnuta informace nic nebrání žadateli, aby podal žádost novou, byť i obsahově shodnou.  Pokud má povinný subjekt za to, že dotyčná informace již byla poskytnuta, byť i po lhůtě k vyřízení původní žádosti, má novou žádost v zákonné lhůtě z tohoto důvodu zamítnout.  (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004, čj. 5 A 65/2002-33)

57 Kdo je nově odvolacím orgánem ZŠ (příspěvková organizace obce)  Dříve – ředitel ZŠ  Nyní: Rada obce – (obec je zřizovatel)

58 Rada obce - zápis  Neveřejnost schůze rady obce ani právo člena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení) neomezují samy o sobě právo na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohledně skutečností obsažených v takovém zápisu  II. Povinný subjekt poskytující informace ze zápisu ze schůze rady obce jiné osobě než členu zastupitelstva obce je povinen zajistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob způsoby předvídanými v § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2005, čj. 6 As 40/2004-62)

59 Ochrana „osobních údajů“ právnické osoby  Podle ustanovení § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je ochrana poskytována fyzickým, nikoli právnickým osobám. Není proto důvodu odmítnout žádost o poskytnutí informace ve formě kopie rozhodnutí (povolení podle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) vydaného v konkrétní věci právnické osobě. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2004, čj. 6 A 83/2001-39)

60 Občan obce a kopie I  Jestliže občan obce žádá o poskytnutí kopií dokumentů uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení, do nichž by mohl na základě svého práva občana obce nahlížet či si z nich pořizovat výpisy, je třeba tuto jeho žádost posoudit jako žádost podanou podle InfZ, tedy včetně možnosti povinného subjektu požadovat úhradu podle § 17 InfZ.

61 Občan obce a kopie II  Při poskytování těchto kopií však NSS ze vztahu § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení a InfZ dovodil, že omezení práva na informace, jak vyplývá z § 12 InfZ, se v případě poskytnutí kopie těchto dokumentů neuplatní, neboť citované ustanovení obecního zřízení občanovi obce k chráněným informacím přístup umožňuje, čímž právní řád předpokládá, že se občan obce s těmito informacemi může seznámit. Není proto třeba např. “začerňovat” osobní údaje uvedené v usnesení rady obce.  rozhodnutí Nejvyššího správního soudu SJS 711/2005

62 Občan obce a kopie III  Jiná situace však nastane tehdy, jestliže občan obce žádá o poskytnutí kopie jiných dokumentů než těch, o kterých hovoří § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení ( např. jestliže žádost směřuje k poskytnutí kopie ze zápisu ze schůze rady ). V tomto případě je postavení občana obce totožné s „ostatními“ žadateli. Povinný subjekt je v tomto případě povinen zajistit ochranu podle § 12 InfZ  (jak vyplývá z publikované právní věty NSS k rozhodnutí SJS 711/2005)

63 Motivace?  Skutečnost, zda byl stěžovatel při podání žádosti o informace veden pouhou zvědavostí, zda hodlal uplatňovat svá občanská práva, či zda byl veden obchodním nebo jiným zájmem, nehraje při posouzení věci roli.

64  V případech, kdy jsou informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytovány v rámci samostatné působnosti kraje, zákon nebrání tomu, aby žádost o poskytnutí informací vyřídil a odpovídající informace poskytl krajský úřad, a to i v případě, že žádost o poskytnutí informací byla směřována vůči jinému orgánu kraje (např. radě kraje).  (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.10.2010, čj. 4 Ans 13/2008 - 87)  Obdobně platí i pro obce

65  Konkrétní obecní úřad (resp. městský úřad či magistrát statutárního města) je třeba považovat za jediný správní orgán, jemuž právní předpisy svěřují působnost v různých oblastech veřejné správy, a také za jediný povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  OÚ tedy není oprávněn odložit žádost o informaci či tuto žádost zamítnout se zdůvodněním, že se nevztahuje k jeho působnosti, pokud se tato žádost týká činnosti jiného odboru či složky téhož obecního úřadu, než je ta, které byla žádost adresována.  (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.03.2008, čj. 3 As 13/2007 - 75)

66 Informace o mimořádných odměnách úředníků  Ano lze  NSS řešil zda lze zaměstnance veřejné správy považovat za „příjemce veřejných prostředků“ ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.  Veřejné prostředky jsou upřesněny v zákonu o finanční kontrole jako veškeré prostředky veřejných rozpočtů. Jejich příjemcem je tedy i ten, komu je z těchto veřejných prostředků vyplacena odměna za práci.  Podle novely zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 2006 je třeba poskytnout informaci o základních osobních údajích každého příjemce veřejných prostředků, i když by jinak byla tato informace chráněným osobním údajem.  Jud. NSS - 5 As 57/2010 - 27. května 2011

67  Že šlo o právně složitou „bitvu“ nasvědčuje fakt – že nejprve zlínský Magistrát a posléze i Krajský „správní“ soud v Brně zaujali jiný právní názor než posléze NSS a žádost o informaci odmítly. Podle nich, zjednodušeně řečeno, jde o soukromý majetek fyzické osoby- úředníka, který odměnu dostal. Zveřejnění konkrétní částky by podle nich znamenalo porušení zákona o ochraně osobních údajů.

68 Ad odměny ve Zlíně  O co v předmětné info-kauze šlo? Občan se zeptal magistrátu města Zlína jako povinného subjektu dle z.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - jaké mimořádné odměny dostal v letech 2000 až 2008 vedoucí oddělení informačních systémů. U každé odměny žádal o zdůvodnění, za co byla vedoucímu tato odměna udělena.  Magistrát města neposkytl „pouze“ informaci o výši těchto odměn. Podrobná informace o tom, jaké mimořádné a zvlášť významné úkoly, za něž byla předmětnému pracovníkovi přiznána odměna, tento pracovník splnil, a o tom, ve kterých měsících byla odměna vyplacena, byla žadateli řádně poskytnuta.  ( viz stejně jako Jeřábková vs. Městská rada Mohelnice 22 Ca 248/2000, Krajský soud v Ostravě )

69 Stanovisko MVČR (srpen 2011)  rozsudek NSS, je v obecné rovině nutné respektovat, takže informaci o výši platu či odměně konkrétního pracovníka bude zpravidla nutné na základě individuální žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout

70  Odmítnutí poskytnutí info – jen "ve zcela výjimečných a odůvodněných případech"  test proporcionality

71 Použitá a doporučená literatura:  Brejcha, A.: Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v českém právním řádu, Codex Bohemia. 1998  Doležílek, J: Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, ASPI Praha, 2002,  Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty – 3. přepracované a rozšířené vydání, Linde Praha a.s., 2005  Engliš, K.: „Kritika normativní theorie.“ 203 a násl. in Brněnská škola právní teorie. Praha: Karolinum, 2003.  Filip, J.: Ústavní právo České republiky, I.díl, Brno, MU 1997  Filip, J.: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, 1. vydání, Edice učebnic PrF MU, Brno, 1997  Filip, J.: Právo na informace v kontextu veřejného a soukromého zájmu, Svoboda projevu a tisku( Sborník), PrF MU, Brno, 1995  Filip, J.: Některé otázky vztahu konkretizace a omezení základních práv a svobod v ČR, Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/1997, Brno, 1997  Furek, A., Rothanzl, L.: - Zákon o svobodném přístupu k informacím - komentář, Linde Praha., 2010  Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. Praha. C. H. Beck. 2001  Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 3. vydání., Praha. C. H. Beck. 1998  Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání., Praha. C. H. Beck. 2003  Horník, J.: K některým úskalím svobodného přístupu k informacím, Právní rozhledy 10/2004, C.H.Beck, Praha  Horník, J.: Svobodný přístup k informacím - pojem „informace“, Soudní rozhledy 3/2002, C.H.Beck, Praha, str.111- 112  Jurčík, R in Přezkumné řízení v procesu zadávání veřejných zakázek, Daně a právo v praxi 14/2000, str. 13 - 20.  Jurníková, J. a kol.: Správní právo. Zvláštní část. Masarykova univerzita v Brně, 2004  Jurníková, J.: Svobodný přístup k informacím in Kolektiv : Obce 2006, ASPI, Praha, 2006

72  Kelsen, H. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000  Rousseau, J. J., Cranston, N.V. The Social Contract. Penguin Books, London, 1968  Kindl, M.: K „novátorským“ důsledkům zákona o ochraně osobních údajů, Právní rozhledy, 2/2001, Praha: C.H.Beck  Klíma, K.: Ústavní právo. vydav. Aleš Čeněk. Dobrá Voda. 2002  Knapp, V. a kol.: Tvorba práva a její současné problémy, Linde Praha, 1998  Kolman, P.: Respekt k občanovi v podobě zákona, Zemské noviny - Slovo, 4.1.2000, Praha, 2000  Kolman, P.: Úcta k občanům dostala podobu nového zákona, Komínský zpravodaj č.1/2000, vydav. Městská část Brno – Komín statutárního města Brna, 2000, str.4  Kolman, P.: Městské části a právo na informace, in: http://www.otevrete.cz a http://www.epravo.cz  Kolman, P.: Právo na informace, Právní rádce, 2000/ 12, Economia a.s., Praha, 2000  Kolman, P.: Zákon o svobodném přístupu k informacím – nad fragmenty zákona, Právní rádce, 2002/ 5, Economia a.s., Praha  Kolman, P.: Právo na informace (kniha), Masarykova univerzita Brno, 2010  Kolman,P.: Úředník a veřejné peníze, deník Mladá fronta – E15, Praha, 7.6.2011  Kolman,P.. Právo na informace opět posílilo, Epravo.cz, Praha, 28.4.2010  Kolman,P.: Svobodný přístup k informacím o činnosti obce – aktuální otázky, Epravo.cz, Praha, 3.6.2011  Kolman,P.: Správní sankce na úseku ochrany osobních údajů, Bulletin advokacie 7-8/2010  Kolman, P.: Svobodný přístup k informacím a veřejná správa – Časopis pro právní vědu a praxi 2/2004, PF MU v Brně, str.133-141

73 Použitá a doporučená literatura:  Korbel, F. a kol. : Právo na informace (komentář), Linde Praha, 2004  Korbel, F. a kol. : Právo na informace (komentář), 2. aktualizované a doplněné vydání, Linde Praha, 2005  Kružíková, E.: Přístup k informacím o životním prostředí v právu Evropského společenství a právu ČR, Právník, č.1- 1997,  Kučerová, A.: Úvaha nad novelou zákona o ochraně osobních údajů, Právní zpravodaj č.12/2004, C.H.Beck, Praha 2004  Kuhn, Z.: Význam proměny soudcovské ideologie aplikace práva ve světle ústavní judikatury let 1993–2003, Právní rozhledy 4/2004, Praha: C.H.Beck, 2004  Kužílek, O., Žantovský, M. Svoboda informací – svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha : Linde, 2002,  Kužílek, O.: Informace jsou konečně naše - jak tedy na to?, MF Dnes, 13.1.2000, Praha 2000  Kužílek, O. Šmíd, J.: Zákon o svobodě informací, Parlamentní zpravodaj, 14-15/1998, Praha, 1998  Madar, Z.: Slovník českého práva, 2. rozšířené a doplněné vydání, Linde Praha, 1999,  Mareš, J: Nová právní úprava ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, Veřejná správa 1-2/2006, MV ČR, Praha, 2006, str. 20 a 45  Mates, P.: O právu na informace, Právní rádce 6/1999, Economia a.s., Praha, 1999  Mates, P.: Ochrana osobních údajů v českém právním řádu, Bulletin advokacie, 9/ 2000, Praha  Mates, P.: Informační povinnost obcí, Moderní obec 9/1999, Economia a.s., Praha, 1999  Mates, P.: Svobodný přístup k informacím, Právní rádce 8/1999, Economia a.s., Praha, 1999  Mates, P.: Právo na informace, Právo a podnikání č.2/2000, Praha, 2000  Mates, P.: Ochrana osobních údajů, UK Praha, Karolinum, Praha, 2002  Mates, P.: K některých otázkám uplatňování e-govermentu v České republice, Právní fórum 12/2005, ASPI Praha,

74 Použitá a doporučená literatura:  Mates, P., Matoušová, M.: Evidence, informace, systémy – právní úprava, Praha, Codex Bohemia, 1997,  Mates, P.: Ochrana soukromí ve správním právu, Linde Praha a.s., 2004  Matoušová, M.: Pohled praxe na novelu zákona o ochraně osobních údajů, Právní rádce 11/2004, Praha, 2004  Nohelová, B.: Kde jsou hranice nových možností biometriky? Rozhovor s předsedou ÚOOÚ RNDr. Karlem Neuwirtem, in časopis Sdělovací technika 4/2004, str. 14  Pavlíček, V. a kol. Ústava a ústavní řád ČR. 2. díl. Praha : Linde, 1999  Pazderka, S.: Dva zákony o informacích, Právní rozhledy č. 10/1999, C.H.Beck, Praha  Pekárek, M. : Poznámky k zák. č. 123-1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, in: Přístup k informacím o životním prostředí (Sborník příspěvků z konference), MU Brno 1. vydání 1999  Polčák, R.: K některým specifickým rysům práva informačních technologií. Časopis pro právní vědu a praxi 3/2005, Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005  Průcha, P.: Správní právo, obecná část, MU v Brně, 1999  Průcha, P.: Správní právo, obecná část, MU v Brně, 2003  Půlpán, D. : Zákon o informacích se týká také knihoven, MF Dnes, Praha 14.2.2000, str.7  Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995.  Seto, T. A: General Theory of Normativity. Los Angeles: Loyola Law School, 2003  Skulová, S. : Nová úprava zpřístupňování informací o životním prostředí a nahlížení do spisu podle správního řádu, in: Přístup k informacím o životním prostředí (Sborník příspěvků z konference), MU Brno 1. vydání 1999

75 Použitá a doporučená literatura:  Skulová, S. a kol.: Základy správní vědy. Brno. Masarykova univerzita v Brně, 1998  Sokol, T.: Zákon o ochraně osobních údajů se na advokáta nevztahuje, Bulletin advokacie, 10/2000,  Svatoň, J.: Poznámky ke společenskopolitické a ústavní formě svobody projevu a práva na informace, Svoboda projevu a tisku (Sborník), PrF MU Brno, 1995  Špaček, D.: Právo na informace ve veřejné správě, čas. Veřejná správa 12/2003, MV ČR Praha, 2003  Štenglová, I. – Plíva,S. – Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 5. vydání, C.H.Beck 1998  Tuháček,, M.: Ještě není tak zle, Via Iuris 6/2001, Praha, 2001  Varvařovský, P.: Základy práva, Praha: ASPI Publishing, 2004  Vedral, J.: Kdo rozhoduje o odvolání podle zákona o svobodném přístupu k informacím? čas. Správní právo 3-4/2004, MV ČR, Praha  Veverka, V. a kol.: Základy teorie práva a právní filozofie, Codex Praha, 1996,  Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní, Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2004  Zeman, V., Brůna, M.: Poskytování informací v praxi správních úřadů, Veřejná správa 20/2002, Praha, 2002

76 Seznam vybrané judikatury  Ústavní soud České republiky  nález sp. zn. III. ÚS 671/02 – § 2 odst. 1 InfZ  nález sp. zn. III. ÚS 686/02 - § 2 odst. 1 InfZ  nález sp. zn. I. ÚS 41/98 - § 2 odst. 1 InfZ  usnesení sp. zn. III. ÚS 156/02 - § 1, § 2 odst. 3 InfZ  nález sp. zn. IV. ÚS 154/97 - § 2 odst. 3 InfZ  nález sp. zn. IV.ÚS 150/01 - § 15, § 16 InfZ  nález sp. zn. IV.ÚS 547/99 - § 15, § 16 InfZ  nález sp.zn. Pl. ÚS 28/04 – čl.17 odst.1,4,5 LZPS  nález sp.zn. III ÚS 28/96 – mj. čl.17 odst.1, LZPS  nález sp.zn. III ÚS 253/04 – mj. čl.17 odst.1,4 LZPS  Nejvyšší správní soud  rozsudek sp. zn. 6 A 83/2001 - § 1, 17 InfZ  rozsudek sp. zn. 7 A 3/2002 - § 2 odst. 3, § 11 odst. 1, § 12, §  15 InfZ  rozsudek sp. zn. 5 A 158/2001 - § 2 odst. 3 InfZ  rozsudek sp. zn. 5 A 65/2002 - § 2 odst. 3 InfZ  rozsudek sp. zn. 2 A 6/2004 - § 2 odst. 3 InfZ  rozsudek sp. zn. 5 A 119/01 - § 9, § 17 InfZ  usnesení sp. zn. A 1/2003 - § 15 odst. 1, 4 InfZ  rozsudek sp. zn 5 A 5/2002 - § 15 odst.1,2 InfZ a 150/2002 (SŘS)  rozsudek sp. zn. 6 A 78/2002 - § 15, § 16 InfZ  - 228 -  rozsudek sp. zn. 7 A 70/2002 - § 15, § 16 InfZ  rozsudek sp. zn. 6 A 25/2000 - § 15, § 16 InfZ  usnesení sp. zn. 7 A 130/2001 - § 16 odst. 3 InfZ  rozsudek sp. zn. 7 A 76/2002 - § 15 odst. 4, § 16 odst. 3, 5  InfZ  rozsudek sp. zn. 6 A 125/2000 - § 16 odst. 2 InfZ  rozsudek sp. zn. 6 A 118/2000 - § 15, § 16 InfZ  rozsudek sp. zn. 6 AS 40/2004 - § 12 InfZ a § 16 z.č.128/2000 Sb.  rozsudek sp.zn 5 A 68/2000-98 – právo na informace ve zdravotnictví

77  Vrchní soud v Praze  rozsudek sp. zn. 7 A 143/95 - § 1 InfZ  rozsudek sp. zn. 6 A 180/93 - § 14 odst. 3, § 15 odst. 1, § 16  odst. 3 InfZ  rozsudek sp. zn. 5 A 128/2000 ze dne 23. 4. 2002 - § 15 odst. 4,  § 16 odst. 3 InfZ  rozsudek sp.zn. 7 A 16/2002 – informace v rámci živnostenské kontroly  Správní senáty krajských soudů  rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 222/2000 - § 2  odst. 1 InfZ  rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 44 Ca 179/2002 - § 2  odst. 1 InfZ  rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 38/2000 - § 2  odst. 1 InfZ  rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 44 Ca 34/2002 - § 2  odst. 3 InfZ  rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 248/2000 - § 2  odst. 3 InfZ  rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 551/2000 - § 2  odst. 3 InfZ  rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca  215/2001 - § 2 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) InfZ  rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 80/2000 - § 9, 11  odst. 2 písm. a) InfZ  rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 189/2000  - § 9 InfZ  rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca  232/2001 - § 12, § 14 odst. 3 písm. c), b) InfZ  rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 56/2003 - § 14,  rozsudek MS v Praze č.j. 10 Ca 174/2005-20 - § 15 odst.1 a § 15 odst.4 InfZ.  Nejvyššího soudu ČR  Rozsudek sp.zn. 7 TZ 222/99 – tr.čin vyzvědačství  Městský soud v Praze:  rozsudek MS v Praze č.j. 32 C 89/2003 – 40 – právo na informace ve zdravotnictví

78 Moudrost na konec!  Když se nám zdá, že věci spějí k lepšímu, určitě jsme něco přehlédli.

79  Děkuji za pozornost a nashledanou!


Stáhnout ppt "SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM 2012 JUDr. Petr Kolman, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google