Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRONICKÁ A VÁHOVÁ PŘEJÍMKA DŘÍVÍ U VÝZNAMNÝCH ZPRACOVATELŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRONICKÁ A VÁHOVÁ PŘEJÍMKA DŘÍVÍ U VÝZNAMNÝCH ZPRACOVATELŮ."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRONICKÁ A VÁHOVÁ PŘEJÍMKA DŘÍVÍ U VÝZNAMNÝCH ZPRACOVATELŮ

2 Představení firmy NEZÁVISLÁ PŘEJÍMKA s.r.o. NP byla založena koncem roku 1998. Principem nezávislosti firmy je financování jejího provozu stejným dílem ze strany dodavatelů i zpracovatelů dříví. Fyzický výkon přejímky: MONDI Štětí a.s. Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Provoz IS WoodAccept (dojezdový dispečink/vizualizace výsledků přejímek): MONDI Štětí a.s. Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. Stora Enso Timber AG (Brand, Ybbs, Bad St. Leonhard) Papierholz Austria GmbH (Pöls, Frantschach, Gratkorn, Bruck/Mur, Heiligenkreuz, Eisenstadt, Oberpullendorf) Dlouhodobým cílem NP je spolupůsobení v procesu směřujícímu ke zjednodušení/zefektivnění příjmu dříví.

3 Proces opakovaného měření dříví na cestě spotřebitelským řetězcem je velice složitý, neefektivní a zadává spoustu podnětů k úvahám, které vedou často k chybným závěrům. Dříví je měřeno: Mýtní porosty jsou před započetím těžby svěrkovány a je počítán objem dříví „nastojato“ Při výrobě (systém měření integrovaný v kácecí hlavě harvestoru nebo pásmo + průměrka + kubírovací tabulky) Při expedici (kulatinové sortimenty vyrobené ve fixních délkách a veškerá škála sortimentů vlákninového dříví je měřena v prm a následně je použit přepočtový koeficient z prm na m3) V případě potřeby kontroly je možno následně určit objem dříví dle pařezových tabulek U konečných zpracovatelů jsou kulatinové sortimenty měřeny elektronicky a vlákninové sortimenty váhovou metodou

4 Přesnost jednotlivých zmíněných způsobů měření je ve skutečnosti neporovnatelná I při dodržení základního předpokladu, že jsou všechny zmíněné způsoby měření dříví prováděny pečlivě a za použití kalibrovaných měřidel a technologií, jsou mezi jejich výsledky rozdíly. Právě na základě těchto rozdílů dochází často k chybným závěrům a interpretacím. Z této pozice nelze v žádném případě určit, které měření je správné a které není. Rozhodování, jak bude s rozdílnými výsledky objemů dříví nakládáno, zůstává vždy na správném úsudku osob odpovědných za vedení účetního výkaznictví a LHE. V regionech s odlišným společensko-historickým vývojem (Skandinávie) je měření a kvalitativní zatřídění u zpracovatele akceptováno celým spotřebitelským řetězcem a pokud jsou prováděna v procesu výroby a transportu dříví i měření jiná, mají charakter pouze informativní.

5 V následující fázi výkladu bych se podrobněji zaměřil na dva zmíněné způsoby stanovení objemu dříví praktikované u velkých zpracovatelů na území naší republiky a v okolních zemích: KULATINOVÉ SORTIMENTY ELEKTRONICKÁ PŘEJÍMKA VLÁKNINOVÉ SORTIMENTY A DŘEVNÍ ŠTĚPKA ATRO PŘEJÍMKA

6 Elektronická přejímka dříví Vývoj metody: 1D měření v jedné rovině 2D měření ve dvou rovinách na sebe kolmých 3D prostorové měření U systému 3D je vytvořen prostorový model kmene/výřezu a vlastní měření probíhá na tomto modelu. Technický princip: Laserové zářiče promítají na povrch výřezu rovinné paprsky a jejich průsečnice s pláštěm měřeného kusu jsou snímány infračervenými kamerami.

7 Blokové schéma elektronické přejímky dříví Vizuální posouzení kvality Odkornění výřezu Detekce kovu Měření délky (L) a průměru (D) Filtrace měření Výpočet objemu (V)

8 K vizuálnímu posouzení kvality dochází při pohybu výžezů po příčném dopravníku před velínem třídící linky. Z pozice operátora třídící linky jsou posuzovány následující vady: Sukatost Trhliny Zabarvení Hniloba Poškození hmyzem Mechanické poškození Točitost Excentricita Křemenitost

9 Veškeré následující operace související s elektronickou přejímkou dříví probíhají automaticky bez vlivu lidského faktoru Detekce kovů probíhá při průchodu výřezů indukční cívkou. Kontrolně je citlivost detekce testována železnými maticemi. Požadovanou citlivostí je nezachycení velikosti M4 a detekce velikosti M6. Tato citlivost je ale pouze orientační. Každý magnetický kov se chová jinak, důležitou roli hraje samozřejmě i tvar a umístění kovového tělesa ve výřezu. Vlastní měření zájmových průměrů: Na výřezu probíhá měření ve třech zájmových zónách vždy s přesností 1mm Průměr čela (10 cm od jednoho konce výřezu). Výřezy s čelem průměru vyššího než je technologií omezené maximum musejí být tříděny stranou Průměr čepu (10 cm od druhého konce výřezu). Je důležitý pro stanovení pořezového schématu. Středový průměr (Dm) slouží pro výpočet objemu. V každé měřící zóně probíhá měření ve 20 vzájemně rovnoběžných rovinách vzdálených po 1 cm od sebe. V každé měřící rovině jsou měřeny dvojice průměrů na sebe kolmých a tyto dvojice jsou od sebe radiálně pootočeny vždy o 5°. V jedné rovině je potom naměřeno 18 dvojic na sebe kolmých průměrů. V každé měřící zóně je tedy naměřeno 360 dvojic na sebe kolmých průměrů.

10 Filtrace měření: Z dalšího zpracování je třeba vyloučit extremní hodnoty. Ty mohou být způsobeny: špatným odvětvením kusu visícím zbytkem kůry mechanickým poškozením nebo růstovou anomálií Ve výpočtovém SW je integrován statistický test, který tyto extrémní hodnoty z dalšího zpracování vyloučí. Měření délky výřezu (L) probíhá elektromechanicky. Je snímán počet pulzů odpovídajících posunu výřezu o 1 cm po podélném dopravníku po dobu zastínění fotobuňky měřeným výřezem. Přesnost měření tímto způsobem je 1 cm. Výpočet objemu výřezu (V): Kalibrace měřícího zařízení probíhají pravidelně. Každý týden je obsluhou třídící linky prováděno kontrolní měření Válcového etalonu přesných rozměrů (průměr i délka). Nadto probíhá jednou za dva roky kalibrace úřadem s příslušným oprávněním nebo specializovanou institucí. Tou je i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy university v Brně.

11 Elektronickou přejímku dříví lze z prakticky používaných metod považovat za nejdokonalejší, protože: vizuální posuzování jakosti je prováděno po jednotlivých kusech pravidelná kalibrace minimalizuje pravděpodobnost nepřesnosti v oblasti technického zařízení každý výřez je při průchodu třídící technologií fotografován v partii čela i čepu, snímky jsou archivovány pro případné pozdější reklamace kvalitativního zatřídění z procesu vlastního měření je zcela vyloučen lidský faktor ze strojně naměřených hodnot jsou mimo uvedené průměrové charakteristiky automaticky vyhodnocovány i sbíhavost a křivost jednotlivých posuzovaných výřezů

12 Váhová přejímka dříví Na lokalitě“OM“ je jedinou prakticky použitelnou metodou stanovení objemu sortimentů vlákninového dříví metoda prostorové míry. Převážná část takového dříví je ale tvarově značně nehomogenní, tato různost je specifická zvláště pro dříví listnaté. Přepočtové koeficienty m 3 /prm nedokážou tuto různorodost postihnout. Pro potřeby příjmu dřeva u velkých zpracovatelů se proto jako vhodnější/objektivnější (mimo jiné eliminuje chybu z měření špatně rovnaných hrání) používá váhový systém v modifikaci atro. Je to ve svém principu velmi jednoduchá a poměrně přesná metoda, která zohledňuje vlhkost nakupovaného dříví. Technickou jednotkou v tomto systému je at (atrotuna).

13 Blokové schema váhové (atro) přejímky dříví Vážení dopravního prostředku s nákladem Kvalitativní a prostorový (pomocný) příjem dříví Odběr vzorků dříví Vážení prázdného dopravního prostředku Laboratorní zpracování odebraných vzorků dříví Výpočet množství dříví v at

14 Vážení dopravního prostředku s nákladem a vážení prázdného dopravního prostředku U vagonových dodávek probíhá vážení na průjezdné kolejové váze, váží se pouze vagony s nákladem, hmotnost prázdných vagonů je odečítána informačním systémem z katalogu dle čísel vozů. U kamionových dodávek probíhá vážení na mostové váze

15 Kvalitativní a prostorový (pomocný) příjem dříví Při kvalitativním příjmu jsou vizuálně vyhodnoceny a kvantifikovány zejména následující vady: Příměs slabého, přesíleného a křivého dříví Příměs jiné dřeviny Příměs dříví s hnilobou Dodávka dříví je přeměřena prostorově. Tento údaj je pouze pomocný.

16 Odběr vzorků dříví Odběr laboratorních Vzorků je prováděn pomocí JMP. V prostoru vzdálenější rampy jsou odebírány vzorky bílé a energetické štěpky.

17 Laboratorní zpracování odebraných vzorků dříví Cca 200g pilin je vloženo do sušící misky, na laboratorní váze je zjištěna tzv. „zelená váha“ (M). Vysušený vorek je opět zvážen (m). Proces Vysoušení trvá 14 hodin.

18 Výpočet množství dříví v at Atváha dodávky v atrotunách V váha dodávky v tunách m váha suchého vzorku M váha „zeleného“ vzorku Pokud se % sušiny vyhodnocovaného vzorku odchýlí od průměrné hodnoty této veličiny za minulý měsíc víc jak o 20%, je pro výpočet použit průměr minulého měsíce.

19 ZÁVĚR Výsledky obou metod příjmu dříví (elektronická i váhová) lze jednoznačně doporučit jako vhodné podklady pro účetní agendy.


Stáhnout ppt "ELEKTRONICKÁ A VÁHOVÁ PŘEJÍMKA DŘÍVÍ U VÝZNAMNÝCH ZPRACOVATELŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google