Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3) ZO schválilo zvýšení ceny vodného v obci o 50% (tj. ze 14 Kč na 21 Kč/m 3 ). Stočné zůstává nadále 1Kč/m 3. Jelikož od 1.3.2012 se stává obec plátcem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3) ZO schválilo zvýšení ceny vodného v obci o 50% (tj. ze 14 Kč na 21 Kč/m 3 ). Stočné zůstává nadále 1Kč/m 3. Jelikož od 1.3.2012 se stává obec plátcem."— Transkript prezentace:

1 3) ZO schválilo zvýšení ceny vodného v obci o 50% (tj. ze 14 Kč na 21 Kč/m 3 ). Stočné zůstává nadále 1Kč/m 3. Jelikož od 1.3.2012 se stává obec plátcem DPH, bude nově tato skutečnost promítnuta i do ceny vody. Celkem se tedy bude platit na m3 pitné vody 22 Kč + aktuální DPH. Platnost tohoto nařízení je od 1.3.2012 s tím, že odpočty vodoměrů a vyrovnání plateb za uplynulé období bude provedeno ve dnech 27. – 28.2.2012. 4) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce (OZV) č. 1/2011, o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů. Celková výše poplatku pro občany a majitele rekreačních objektů se navyšuje o 25%. To znamená, že se částka zvyšuje ze 400 Kč/osoba za rok na 500 Kč/osoba za rok s účinností od 1.1.2012. Zasedání ZO č. 11/2011. konané dne 16.12.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková a J.Kudrna.. Omluveni: P.Procházka, J.Bednář a J.Klejnová Na 11. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu o dílo se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim na dohled nad veřejným vodovodem a veřejnou kanalizací v obci Vilice. Smluvní cena za tuto službu je ve výši 12.000 Kč/rok (bez DPH). Ekomonitor od Nového roku bude pro obec zajišťovat i rozbory pitné vody a vod odpadních, místo dosavadní společnosti ČEVAK Tábor. Vilická polnice číslo 09/2011 27.12.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, na sklonku kalendářního roku je vždy zvýšená aktivita všeho druhu. Dohání se plány, ladí výkazy a organizují akce, na které v průběhu roku stále tak nějak nebyl čas. Horečnatá činnost v souvislosti s vánočními svátky hektičnosti tohoto období také neulehčuje. Snad právě z těchto důvodů se k nám ve stravitelné podobě nedonesla informace o národní konferenci Venkov 2011, konané ve dnech 14. – 16. 11.2011 v Sedlčanech. Konferenci pořádala naše MAS Krajina srdce a jak již název napovídá, jednalo se převážně o směřování a rozvoji venkova jako takového, po roce 2013. Při pročítání tiskovin vydaných v souvislosti s jejím pořádáním mě zaujalo několik názorů, z nichž dva si dovolím citovat. Na otázku: „Co je podle vašeho názoru v současnosti největším problémem venkovského prostoru v ČR?“ odpověděl předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR Ing. František Winter: „Při komunikaci se zástupci MASek, se starosty a vlastně i z vlastní zkušenosti místostarosty bych měl zřejmě shrnout největší problémy venkovského prostoru v ČR zcela věcně – rozpočtové určení daní, chybějící finance na obnovu a rozvoj obecní infrastruktury a údržbu místních objektů. Jenže to jsou až viditelné projevy „nemoci“ našeho venkova, která má ale dlouhodobé příznaky spíše v nízké aktivitě samotných obyvatel venkova. Znám obce, které mají nízké rozpočty, třeba ani nečerpají dotační zdroje, přesto jsou „živé“ – jejich obyvatelé jsou v obci spokojení, mají potřebné služby a obce také vypadají malebně. Domnívám se tedy opravdu, že problém není ve venkovském prostoru jako takovém, ale v samotných lidech, žijících na venkově. V jejich snaze, v možnostech pro život v obci něco udělat.“ Na stejnou otázku odpověděl manažer MAS sv. Jana z Nepomuku Ing. Michal Arnošt: „Většina výzkumných prací a šetření řadí mezi problémy venkova nedostatek pracovních příležitostí, snižování počtu obyvatel, zastaralou infrastrukturu, špatnou dopravní dostupnost, případně další problémy. Starostové si pak zpravidla ještě stěžují na nedostatek peněz. Myslím, že nedá příliš mnoho úsilí si uvědomit, že se v tomto případě jedná o důsledky, nikoliv příčiny problémů. Za druhé je potřeba si uvědomit, že problém nemá venkov, ani venkovský prostor, ale venkované. Tedy jestli skutečně nějaký mají. Problémový stav přeci člověka zpravidla vede k akci pro jeho odstranění. Troufl bych si však odhadnout, že stále významně převažuje počet těch, kteří v poklidu tráví svůj čas bezúčelně v hospodě, či před televizní obrazovkou. Za největší problém venkovanů považuji jejich neochotu aktivně se podílet na řešení právě těch jejich nejbližších problémů. To si troufám tvrdit i s vědomím toho, že na venkově působí celá řada velmi aktivních lidí.“ S oběma názory nelze než souhlasit, skoro by se mohlo zdát, že dotázaní hovoří konkrétně o naší obci. Ale asi se jedná o obecně rozšířený jev. Každopádně bych si do nového roku, možná trochu neskromně, přál, aby přístup našich občanů, co se týče „obecních záležitostí“ a obce jako takové, doznal pozitivní posun. Aby jim vše nebylo jedno a aby se při řešení různých problémů, které obec trápí, nebáli přijít „se svojí trochou do mlýna“. Jinak všem spoluobčanům přeji jménem ZO v roce 2012 pevné zdraví a hodně úspěchů a to jak v osobním, tak profesním životě a to i navzdory velmi nepopulárním, ale bohužel nutným krokům, které zastupitelstvo na svém minulém zasedání přijalo. M.Břenda

2 16) ZO schválilo navýšení poplatku za zasílání Polnice poštou ze současných 150 Kč na 200 Kč. 17) ZO vzalo na vědomí změnu poskytovatele a správce internetových stránek obce. Nově se přechází na Vismo online s možností přímého spravování těchto stránek a to za nižší měsíční poplatek než byl stávající.. 18) ZO vzalo na vědomí pronájem 1 místnosti o ploše 9 m2 v 1.patře budovy „Kremlu“ MS Vilice za 40,-Kč/m2/rok. Usnesení uvedená pod body č.12 – 16 nabývají účinnosti od 1.1.2012. Služby jejichž plnění je na základě uzavřených smluv mezi obcí (jako poskytovatel služby) a občany (jako odběratel služby) budou řešena dodatkem ke stávajícím smlouvám.. Položkový rozpočet obce na rok 2012 a případné komentáře k výše uvedeným bodům budou zveřejněny v příštím vydání Polnice. 5) ZO schválilo OZV obce č. 2/2010 o místním poplatku ze psů. Celková výše poplatku byla navýšena o 100%, tj. 100,-Kč za prvního psa staršího 3 měsíců, 200,-Kč za každého dalšího psa téhož majitele s účinností od 1.1.2012.. 6) ZO schválilo navýšení ceny nájmu nebytových prostor v následujících budovách, které jsou v majetku obce. Nájemné v budově č.p. 58-Kreml se zvyšuje v nadzemních prostorách budovy o 100% tj. 40Kč/m 2 za rok. Toto zvýšení se netýká místností, ve které je půjčovna masek (nájemce První kolona) z důvodu poskytování bezplatných služeb pro obyvatele obce. V místnostech v přízemní části, kde jsou garáže, se navyšuje nájem o 200% tj. 60Kč/m 2 za rok. Nájemné v objektu restaurace se sjednocuje na částku 1.500 Kč/měsíc a to celoročně. Stávající nájem byl 1.500 Kč v sezóně, 1.000 Kč mimo sezónu. K navýšení dojde od 1.1.2012. 7) OZ schválilo rozpočet obce na rok 2012 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši 2.501.600,-Kč. Rozpočet je tudíž sestaven jako vyrovnaný.. 8) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/ZO/2011 9) ZO vzalo na vědomí rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014. Výhled vychází z plnění rozpočtu roku 2011 a nepředpokládá razantní zvyšování příjmů či výdajů, takže je sestaven sice jako vyrovnaný, ale víceméně stagnující.. 10) ZO vzalo na vědomí plán inventur na rok 2012. 11) ZO schválilo odepisování majetku obce od roku 2012 rovnoměrným způsobem a zároveň schválilo vyřazení nepotřebného majetku obce. 12) ZO schválilo navýšení poplatků za odpady pro podnikatele v obci a to o 50% – cena za jednu popelnici se tudíž zvyšuje na 2.100 Kč/rok. 13) ZO schválilo navýšení poplatku za užívání tenisového kurtu o 50% – nová cena bude 30 Kč/hod. na osobu.. 14) ZO schválilo snížení hodnoty dárkových košů pro jubilanty ze současných 700 Kč na 500 Kč.. 15) ZO zrušilo vyplácení finančního daru novorozencům. Dne 5.prosince 2011 oslavil pan Jaroslav Barlok ze Zátiší 60. výročí svého narození. Blahopřejeme Z letošní vánoční besídky


Stáhnout ppt "3) ZO schválilo zvýšení ceny vodného v obci o 50% (tj. ze 14 Kč na 21 Kč/m 3 ). Stočné zůstává nadále 1Kč/m 3. Jelikož od 1.3.2012 se stává obec plátcem."

Podobné prezentace


Reklamy Google