Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Charakteristika školy Analýza současného stavu žáků na škole Garanti programu Školní poradenské pracoviště Spolupráce s odborníky a organizacemi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Charakteristika školy Analýza současného stavu žáků na škole Garanti programu Školní poradenské pracoviště Spolupráce s odborníky a organizacemi."— Transkript prezentace:

1

2 Úvod Charakteristika školy Analýza současného stavu žáků na škole Garanti programu Školní poradenské pracoviště Spolupráce s odborníky a organizacemi Propagace Prevence Cíle prevence na škole Obsah a aktivity prevence Využívané metody Evaluace MPP školy za rok 2014/2015 Školní řád – odkaz Program proti šikanování – odkaz Krizový plán – odkaz na přílohy Efektivita MPP Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Seznam dostupné literatury, videotéka + odkazy na web

3 Úvod Základní škola a M ateřská škola Vinařice, okres Kladno Zřizovatelem je obec Vinařice, V. ul ice 250, 273 07 IČ O 750 33 119 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno je zařízením rodinného typu s jednou třídou v každém postupném ročníku.Vzhledem k méně početným třídám je preferován individuální přístup k potřebám žáků. Organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, zařízení školního stravování a školské výchovné zařízení – školní družinu. Činnost organizace je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon – ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy. Analýza současného stavu žáků na škole V ZŠ se k 30. 9. 201 5 vzdělává celkem 161 žáků, z toho 101 žáků na 1. stupni.

4  Garant MPP – ředitelka školy Mgr. Bc. Radomila Krchová  Spolupracovníci: Výchovná poradkyně – Mgr. Věra Katič Metodik primární prevence – Mgr. Iveta Pízová Třídní učitelé Ostatní vyučující

5 Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Katič Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Katič Konzultační hodiny: pondělí : 14:00 – 15:30 (případně po domluvě jiný termín) Povinnosti výchovného poradce (oblast SPU):  vede přesnou evidenci žáků s SPU  zajišťuje kontrolní vyšetření žáků  žákům 9. ročníků zprostředkovává vyšetření v PPP – volba povolání  působí jako koordinátor skupin nápravy SPU (návaznost jednotlivých ročníků, spolupráce vyučujících Čj – vyučujících nápravy SPU u konkrétních žáků) Metodik primární prevence: Mgr. Iveta Pízová Konzultační hodiny: pondělí : 13:00 – 14:30 (případně po domluvě jiný termín) Povinnosti metodika primární prevence:  vede evidence žáků s poruchami chování  zajišťuje besedy a přednášky pro školu v oblasti primární prevence  koordinuje spolupráci učitelů, rodičů a žáků v oblasti primární prevence  vede školní parlament a informuje o jeho závěrech vedení školy, učitele i žáky  tvorba MPP

6  Naše škola v rámci primární prevence spolupracuje se všemi dostupnými institucemi v našem okrese. Na tyto instituce se obracíme s žádostmi o pomoc a o radu při řešení vážných výchovných přestupků. S těmito institucemi spolupracujeme při různých akcích, které naše škola pořádá.  Policie ČR  PPP Kladno  Prospe – občanské sdružení Praha  Středisko výchovné péče – Slaný  OSPOD  KHS – Kladno  SPOD Rosa  Poradna pro rodinu a manželství a mezilidské vztahy  Život bez závislostí – občanské sdružení Praha

7 Propagace Propagace výsledků MPP bude zajištěna  na třídních schůzkách  jako prezentace projektů (projektové vyučování)  prostřednictvím školního časopisu  prostřednictvím internetových stránek

8  Beseda s osobou zabývající se prevencí sexuálních rizik  Beseda s osobou, která má osobní zkušenost s působením negativních vlivů závislostí  Beseda s osobou, která má osobní zkušenost s výkonem trestu  Beseda s osobou zabývající se zdravým životní stylem  Sociální klima třídy – cílem je vytváření zdravých vztahů mezi žáky a učiteli, posílení pozitivních vazeb a zlepšení komunikace v rámci kolektivu.  Beseda s Policií ČR  Linka důvěry – existence této linky, její funkce a možnost využití v těžké životní situaci Škola získala grant na dlouhodobý intenzivní program „Zdravá třída, aneb vztahy se nekupují“,který bude probíhat v tomto školním roce 2015/16. Program bude zajišťovat organizace Prospe.o.s.Praha

9  vytvářet pozitivní klima třídy a školy  propagovat zdravý životní styl  posilovat kladný osobní vývoj žáků  vychovávat k toleranci  být žákům dobrým příkladem a vzorem  učit žáky užitečně trávit svůj volný čas  absolvovat osobnostní výcvik  zvyšovat odpovědnost a informovanost nejen žáků a učitelů, ale i rodičovské veřejnosti  vychovávat k vlastenectví  s prevencí negativních jevů začít již v raném věku  seznamovat žáky s pravidly bezpečného užívání internetu

10 Obecným cílem primární prevence je celkové zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně-patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy.  Prevence všech závislostí  Prevence záškoláctví  Prevence šikany  Prevence intolerance  Prevence zneužívání a týrání  Prevence kriminality  Prevence vandalismu a násilného chování  Prevence zdraví Vycházíme vždy ze zásady, že je nutné analyzovat jedince a konkrétní sociální situaci dítěte. V letošním roce se zaměříme i na zlepšení sociálního klimatu ve škole, tj. prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, pedagogickým sborem a rodiči, ale i samotných rodičů s dětmi. Dále na osobnost jedince a jeho postavení v sociální skupině.

11 V rámci výuky jsou kromě tradičních metod využívány také další metody, které se osvědčily:  aktivní sociální učení  výklad (informace), prezentace  samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku, projekty…)  přednášky, besedy s učitelem i pozvanými odborníky  diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru  hry na sebepoznání  situační hry, hraní rolí, sociální hry  Nácvik, jak odmítat nabídky drog

12  párová a skupinová práce ve třídě  nácvik verbální a neverbální komunikace  vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě  vytvoření důvěry mezi žáky, mezi žáky a učiteli  umožňovat žákům zažívat úspěch, radost, vítězství  projekty na preventivní téma A hlavně – funkčnost ŠKOLNÍHO PARLAMENTU,díky kterému se žáci spolupodílejí na fungování školy

13  Exkurze do podniků a na různá pracoviště  Kulturní akce  Výukové programy s workshopy  Besedy s příslušníky záchranných složek – Městská policie, Policie ČR, Hasičský sbor ČR, lékaři a zdravotníci, pracovníky organizací zaměřených na prevenci rizik chování  Komplexní preventivní programy  Sportovní akce Jednorázové a p ř íležitostn é akce školy Jednorázové a p ř íležitostn é akce školy

14  dny otevřených dveří při různých příležitostech  slavnostní zápis dětí do prvních tříd, podílejí se žáci devátých tříd  vítání občánků s účastí dětí naší školy  mikulášská besídka pro žáky školy  vánoční besídka  karnevalové odpoledne pro žáky a učitele  sportovní soutěže ke Dni dětí  školní vlastivědné výlety  slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd  akademie školy  zahradní slavnost  vánoční dílny  výlety žáků o víkendech  projektové dny, podílejí se žáci 8. a 9. tříd  recitační soutěže, olympiády  zájmové akce společné pro děti a rodiče  vydávání školního časopisu  sportovní akce pro děti a rodiče  pěvecké akce pro děti a rodiče  akce s workshopy  tradiční opékání špekáčků  spaní dětí ve škole

15 Přestupky  Zjištění neomluvených hodin – třídní učitel se spojí s výchovnou poradkyní a metodikem prevence. Jsou kontaktování rodiče, jak telefonicky, tak písemně. Návštěva rodičů školy a společné řešení této skutečnosti se školou. Při opakovaní doporučen pohovor žáka s psychologem. Pokud rodiče nijak na tuto skutečnost nereagují, škola informuje OSPOD a Policii ČR.  Zjištění držení omamných látek – pokud se u žáka najdou omamné látky (př. marihuana aj.), okamžitě je omamná látka žákovi odebrána, zajištěna a o skutečnosti je vyhotoven písemný protokol. Jestliže je to třeba, zajistí škola nezbytnou lékařskou pomoc. Dále je přivolána policie, okamžitě jsou kontaktováni zákonní zástupci (v případě, že není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola OSPOD). V případě podezření na intoxikaci žáka je přivolána záchranná služba. Rodičům je doporučen pohovor jejich dítěte s psychologem. Do tříd jsou objednány tematické bloky na téma drogová prevence. Další kroky jsou závislé od spolupráce s rodiči, závisí na závěrečných zprávách od psychologa a policie. Vše probíhá v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

16  Zjištění krádeže – záleží v jakém rozsahu je krádež. Pokud se jedná o drobnou krádež (př. odcizení tužky atd.), případ je projednáván v rámci školy se žákem, rodiči. Je svolána výchovná komise. Pokud je krádež většího rozsahu, sepíše pedagogický pracovník stručný záznam, následně je přivolána policie, jsou kontaktováni zákonní zástupci. Další postup je obdobný jako u předchozích přestupků.  Zjištění pokusu o podvod – třídní učitel s výchovnou poradkyní a metodikem kontaktují rodiče, zjistí závažnost a příčinu, dle toho činí další patřičné kroky.  Zjištění užívání tabákových výrobků a alkoholu v době výuky – odebrání výrobku žákovi, jeho zajištění, sepsání stručného záznamu s vyjádřením žáka (tento zápis založí školní metodik prevence do své agendy), uvědomění rodičů, konzultace rodičů s výchovnou poradkyní, metodikem prevence, třídním učitelem. Zjištění příčin užívání. Dle toho vyvozeny další kroky: pohovor dítěte s psychologem, tématické bloky na téma návykové látky. Při opakovaném přestupku škola oznámí tuto záležitost orgánu sociálně – právní ochrany dítěte.  Zjištění porušování školního řádu a zákonných norem – třídní učitel s výchovnou poradkyní a metodikem kontaktují rodiče, zjistí závažnost a příčinu. Další postup je obdobný jako ve všech předešlých případech.  Všechny přestupky jsou vždy konzultovány nejen s vedením školy, ale jsou s nimi seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří mohou vyjádřit k dané skutečnosti svůj názor, postřeh či námět na řešení.

17  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvalu,jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit ředitel školy nebo třídní učitel. Ředitel školy může v případě závažného porušení školního řádu rozhodnout o snížené známce z chování.  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školskému zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovené školním řádem.  Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

18  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti toho to porušení žákovi uložit:  napomenutí třídního učitele  důtku třídního učitele  důtku ředitele školy  Tato opatření zpravidla předcházejí sníženému stupni z chování.  Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání na pedagogické radě.  Třídní učitel neprodleně oznámí udělení kázeňského postihu a jeho důvody žákovi a jeho zákonnému zástupci.  Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Program proti šikanování – viz. www.skolavinarice.czwww.skolavinarice.cz Prevence Krizový plán šikany – viz. www. skolavinarice.cz Prevence

19  Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o působení na cílovou skupinu studentů a snahu o prevenci negativních sociálně patologických jevů, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví.  Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny.  Konkrétní fakta a údaje je možné získat opakovaným dotazníkovým šetřením a srovnávat výsledky za jednotlivé školní roky (evaluace) i v tomto případě je však možné získat zkreslené informace, neboť dotazovaní nemusí vždy vyplňovat dotazník podle pravdivých skutečností.

20  Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-18  Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže – č.j. 14514/2000 – 51  Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení – č.j. 28 275/2000 – 22  Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance – č.j. 14423/99 – 22  Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení  Evaluace a diagnostika preventivních programů

21  My, drogy a Evropa – Nakladatelství Medea Kultur  Vše co potřebujete vědět o sexuálně přenosných infekcích – CEDO 2008  HIV – průvodce nejen pro gaye – Česká společnost AIDS pomoc  AIDS - průvodce nejen pro gaye - Česká společnost AIDS pomoc  Učitel a problémový žák – Auger, Boucharlat, PORTÁL  Řekni drogám ne! Desatero protidrogové prevence – VZP  Alkohol, drogy a vaše dítě – Nešpor, Csémy, SPORTPROPAG  Drogová závislost – Presl, MEDICA  Týká se to i mne, jak překonat problém s alkoholem, Nešpor, SPORTPROPAG  Diagnostikování problémových žáků, Langer, EXPERIMENT  Děti a jejich problémy, Sdružení linka Bezpečí  Umění jednat s dospívajícími, Goddetová, PORTÁL  Cizinecké komunity z antropologické perspektivy, Uherek, Korecká,  Pohárová, ETNOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR  Bolest šikanování, Kolář, PORTÁL

22  Řekni drogám ne! – VZP ČR  Drogová problematika – sexuální výchova – VZP ČR  Abeceda lidské sexuality  Drogy, Mentální anorexie a Bulimie  Prevence obchodu se ženami  Dětská šikana  Mezi stěnami (šikana)  Vyžívání internetových odkazů a dalších filmů se zaměření na prevenci (př. Katka, Mezi řádky……)

23  www.odrogach.cz  www.drogyinfo.cz www.drogyinfo.cz  www.mujweb.cz/veda/nespor/ www.mujweb.cz/veda/nespor/  www.blbohnice.cz/nespor/  www.kr.stredocesky/portal/odbory/skolstvi/prevence,  www.nicm.cz/taxanomy-menu/4/16  www.ippp.cz  www.nicm.cz – souhrn všech sociálně patologických jevů www.nicm.cz  www.nidm.cz  www.msmt.cz  www.vupraha.cz  www.skolaonline.cz  www.mvcr.cz/prevence/priority/index.html  www.vláda.cz/cs/rvk/rkpp/rvpp-uvod.html  www.aids.cz  www.dropin.cz  www.adiktologie.cz  www.drogy.net  www.drogovaporadna. www.drogovaporadna  www.seznamsebezpecne.cz. www.seznamsebezpecne.cz  www.bezpecnyinternet.cz www.bezpecnyinternet.cz


Stáhnout ppt "Úvod Charakteristika školy Analýza současného stavu žáků na škole Garanti programu Školní poradenské pracoviště Spolupráce s odborníky a organizacemi."

Podobné prezentace


Reklamy Google