Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. -moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. -moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný,"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 -moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (přesahující smyslové vnímání) zkušenosti či představám -každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku -většina náboženství se chápe jako vztah k osobnímu Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu -výkon bohoslužebných obřadů je často vázán na určitá posvátná místa (obětiště, chrámy) a časy (svátky), svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve 1.monoteistická – připouští existenci 1 Boha, který je stvořitelem světa 2.polyteistická – víra ve více bohů

3 1.abrahámovská náboženství - 3,6 miliardy a)křesťanství - 2,1 miliardy, vznik 1. století, celosvětové rozšíření kromě severozápadní Afriky, Arabského poloostrova a některých částí střední, východní a jihovýchodní Asie b)islám - 1,5 miliardy, vznik 7. století, Střední východ, severní Afrika, střední a jižní Asie, západní a východní Afrika, Indický subkontinent, Rusko, Čína, Balkán c)judaismus - 14 milionů, vznik doba železná, Izrael, USA, Evropa d)bahá'í, mandejci, samaritáni, drúzové, rastafariánství, jezídismus 2. indická náboženství - 1,4 miliardy a)hinduismus - 900 milionů, Indický subkontinent, Fidži, Guyana a Mauricius b)buddhismus - 376 milionů, vznik 5. století př. n. l., Indický subkontinent, střední, východní a jižní část Asie, Japonsko, oblast Indočíny, a některé ruské regiony c)sikhismus, džinismus 3. východoasijská náboženství - 500 milionů, taoismus, konfucianismus, šintoismus, kaodaismus, čchondogjo, yiguandao, tradiční čínské náboženství 4. etnická/domorodá náboženství - 400 milionů, původní americká náboženství, tradiční africká náboženství, náboženství australských domorodců 5. sekulární náboženství – nevěřící, agnostici, 1,1 miliardy

4  židovské náboženství (nejstarší monoteistické)  vznikl v Palestině (Izrael) jako náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l.  víra v jediného boha – JAHVE  prorok MOJŽÍŠ  základní text – hebrejská Bible (Tanach) – nejdůležitější část : PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH/TÓRA, nejdůležitějším prvkem zákona je Desatero přikázání  synagogy  duchovní – rabín  šesticípá Davidova hvězda, sedmiramenný svícen /menora, jarmulka /kipa  šabat – den odpočinku/sobota, nejdůležitější židovský svátek, Jom kipur (Den smíření), Chanuka (Svátek světel), Pesach (připomíná vysvobození Židů z egyptského otroctví)  velkou důležitost hraje rodina, studium, dodržování zvyklostí a dělení stravy na rituálně vhodnou ( košer ) a zapovězenou

5

6  nejrozšířenější světové náboženství  vzniklo v Palestině poč. n. l.  víra v jediného boha – HOSPODIN, který vystupuje ve 3 osobách: otec, syn a duch svatý  ústřední postavou je boží syn JEŽÍŠ KRISTUS (mesiáš, spasitel světa)  kaple, kostely, katedrály  symboly – kříž, beránek, ryba  Bible ( Starý – převzatý z judaismu a Nový zákon )  Velikonoce, Vánoce, Letnice  na základě rozdílných výkladů Bible se dělí do 3 skupin:

7  považuje se za přímou pokračovatelku prvotní církve založené Kristem, římského biskupa ( PAPEŽ ) označuje za přímého následníka sv. Petra, jehož Kristus učinil hlavou církve  sídlí ve Vatikánu  farář, biskup, kněz  celibát  uznává 7 svátostí – křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, kněžství, manželství  uctívá svaté  středem života je liturgie (bohoslužba, mše)

8  ortodoxní  zachovává apoštolskou posloupnost a její učení bylo formulováno na církevních sněmech, koncilech – r. 1054 církevní rozkol mezi křesťanským Východem a Západem  Rusko, Gruzie, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Řecko  společenství samosprávných místních církví - každá je řízená vlastním nejvyšším představitelem – biskupem (patriarcha, metropolita)  může užívat při liturgii staré jazyky (církevní slovanština)  slouží bohoslužby podle východních obřadů – slovanské a řecké pravoslavné církve používají byzantský ritus  ikony

9  vychází z reformace – r. 1517 vystoupení Martina Luthera  důraz na Bibli, evangelium – evangelíci  Písmo = zdroj zjevené Pravdy  popírá církevní tradice, odmítá papežství  luteráni, kalvinisté/reformovaní, anglikánská církev, baptisté, metodisté, presbyteriáni, puritáni, mennonité, letniční hnutí, Jednota bratrská, Českobratrská církev evangelická, Armáda spásy, Církev adventistů sedmého dne, Církev československá husitská

10  druhé nejpočetnější náboženství světa  vznikl r. 622 na Arabském poloostrově  víra v jediného boha ( Alláh – nesmí se zobrazovat) a jeho nejvýznamnějšího proroka Mohameda  posvátná kniha – KORÁN  symboly – půlměsíc a pěticípá hvězda  pět pilířů : 1. šaháda - víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda 2. salát – modlitba pětkrát denně 3. saum – půst v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku 4. zakát - udílení almužny chudým 5. hadždž - pouť do Mekky (jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima)  muslimové se dělí na sunnity (uznávají vládce – chalífy) a šíity (uznávají duchovní – imámy)  modlitebny – mešity (součástí bývají minarety), vstup bez obuvi, muži a ženy se modlí odděleně, musí se modlit směrem k Mekce  nesmí jíst vepřové maso a krev, pít alkohol a užívat drogy, muž může mít až 4 manželky

11

12  jeden z nejstarších náboženských systémů světa  je chápán jako dharma – způsob života  víra ve více bohů – hlavní je trojice Brahma, Višnu a Šiva  hinduistou se člověk nestává, ale rodí – společnost rozdělena do 4 kast : kněží, bojovníci, obchodníci a řemeslníci, služebníci  věří, že lidská duše je součástí vesmíru a je nesmrtelná – po smrti se reinkarnuje do jiného těla (to se řídí podle karmického zákona odplaty – podle zásluh a skutků v předchozím životě)  duchovním cílem je vysvobození se z cyklu smrti a znovuzrození – jednou z cest, jak toho dosáhnout, je jóga  posvátná voda v řece Ganze, krávy jsou posvátná zvířata  symbol – kaligraficky upravená slabika ÓM  duchovní učitel – guru  chrámy  posvátné texty – VÉDY

13

14  duchovně-filosofický systém - základ vytvořil Siddhárta Gautama ( Buddha – Probuzený) v 5. stol. př. n. l.  nemá bohy, Buddha je pouze prorok, jehož životní příklad mají všichni následovat  Buddhovo učení = DHARMA - základ tvoří 4 vznešené pravdy : 1. Pravda o utrpení 2. Pravda o vzniku utrpení – příčinou je karma (zákon příčiny a následku) 3. Pravda o ustání utrpení – nirvána (vnitřní blaženost) 4. Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení  3 klenoty: víra v Buddhu, jeho učení a cesta  cílem je vysvobození ze sansáry – nekonečného koloběhu znovuzrození  posvátné stavby – stúpy, symbolem je lotos  zákaz zabíjení živých tvorů, víra v převtělování duší a) tibetský = lámaismus, dalajláma b) japonský = šintoismus

15

16  http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kipa http://cs.wikipedia.org/wiki/Kipa  http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra  http://cs.wikipedia.org/wiki/Menora http://cs.wikipedia.org/wiki/Menora  http://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda http://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda  http://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga http://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga  http://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karol_Sidon http://cs.wikipedia.org/wiki/Karol_Sidon  http://www.vsudedobre.cz/trips/11_il-01/ http://www.vsudedobre.cz/trips/11_il-01/  http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz  http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup  http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Protestantismus  http://cs.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev  http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m  http://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1ita http://cs.wikipedia.org/wiki/Me%C5%A1ita  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%27ba http://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%27ba  http://veiledone.blog.cz/0708 http://veiledone.blog.cz/0708  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy  http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga  http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Hinduismus/Obr%C3%A1zek_07 http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Hinduismus/Obr%C3%A1zek_07  http://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=miniinfothek&miniinfothek=Geographie+Infothek&article=Infoblatt+Hinduismus http://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=miniinfothek&miniinfothek=Geographie+Infothek&article=Infoblatt+Hinduismus  http://wizard.webquests.ch/hinduismus.html?page=20769 http://wizard.webquests.ch/hinduismus.html?page=20769  http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalajl%C3%A1ma http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalajl%C3%A1ma  http://fotografiefotky.cz/obrazek/3d+silver+buddhismus+symbol+wheel+of+dharma-000042066169 http://fotografiefotky.cz/obrazek/3d+silver+buddhismus+symbol+wheel+of+dharma-000042066169  http://www.buddhismus.cz/stupa.html http://www.buddhismus.cz/stupa.html  http://www.milweb.estranky.cz/clanky/cestovani---cestopisy/barma-2010----2.cast.html http://www.milweb.estranky.cz/clanky/cestovani---cestopisy/barma-2010----2.cast.html  https://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. -moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný,"

Podobné prezentace


Reklamy Google