Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE a s tím související ochrana životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE a s tím související ochrana životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE a s tím související ochrana životního prostředí JINDŘICH ČERNÝ, VÁCLAV VANĚK ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE cernyj@af.czu.czcernyj@af.czu.cz, vanek@af.czu.czvanek@af.czu.cz

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah přednášky 1.Současná situace ve výživě rostlin a hnojení 2.Nitrátová směrnice 3.Změny vyplývající z nařízení vlády 108/2008 4.Diskuze

3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Průměrný přívod jednotlivých živin do půdy v ČR hnojením (1980 – 2006, kg/ha zemědělské půdy) (MZe, VÚRV) Statková hnojiva živ. původu Minerální hnojiva

4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Počty hospodářských zvířat (DJ na 1 ha zemědělské půdy)

5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zdroj: MZe Počty skotu a prasat v oblastech ČR v roce 2005 (DJ/ha z.p.)

6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Počet skotu k 1.dubnu 2007 a 1.dubnu 2008 podle krajů

7 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Počet prasat k 1.dubnu 2007 a 1.dubnu 2008 podle krajů

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Hnojení minerálními hnojivy na orné půdě a průměrná spotřeba na zemědělskou půdu (kg N + P 2 O 5 + K 2 O, na 1 ha)

9 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

10 Poměr živin dodávaných do půdy v minerálních hnojivech (ČR, 1985 – 2006)

11 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Poměr živin dodávaných do půdy v minerálních hnojivech

12 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Přívod dusíku do půdy v minerálních hnojivech a v ostatních vstupech (statková hnojiva, organická hnojiva, biologická fixace vzdušného dusíku, spady) (kg N na 1 ha z.p.)

13 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Povrchová bilance dusíku v ČR (kg N na 1 ha zemědělské půdy / rok) VSTUPY = hnojiva + statková hnojiva + fixace vzdušného N + depozice N + osivo VÝSTUPY = odběr živin porostem

14 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Povrchová bilance dusíku v ČR podle metodiky OECD (kg N na 1 ha zemědělské půdy, ročně) 1) export dusíku z pozemku v hlavních produktech plodin 2) přívod dusíku v exkrementech hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát N 3) organická hnojiva, upravené kaly, spady N, nesymbiotická fixace N, osivo a sadba Období: 1971- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000 2001- 2005 Odběr N výnosem 1) 728793807367 Minerální hnojiva (MH) 8210196495567 Statková hnojiva (SH) 2) 3539 312521 Symbiotická fixace N 18 21191410 Ostatní vstupy 3) 29303330 Celkové vstupy dusíku 163187189129123128 Přebytek dusíku 9110196495061 Účinnost vstupů44 %46 %49 %62 %59 %52 %

15 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Koloběh živin v zemědělském podniku odběr export mineralizace půda plodiny stáj export hnojiště jímka uložení hnojení krmivo stelivo plynné ztráty vyplavování, smyv minerální hnojiva

16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. „NITRÁTOVÁ SMĚRNICE“ 91/676/EHS Cíl: snížit rizika kontaminace vod dusičnany ze zemědělství

17 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Hlavní rizika znečišťování vod dusíkem Statková hnojiva nevyhovující stav a kapacita zásobníků a ploch pro skladování; nevhodná aplikace (technika, rovnoměrnost, zapravení do půdy, termíny) Reziduální N po sklizni plodin nadměrné hnojení, sucho, pravidelné org.hnojení… Podzimní mineralizace vlhký a teplý podzim, hnojení minerálními a organickými hnojivy… Předplodina zaorávka zbytků jetelovin, chrást, sláma s N… Nedostatečný nebo žádný odběr N oz.pšenice 25, tritikale a oz.ječmen 30, řepka 60, Hnojení podzim – časné jaro (minerální hnojiva, kejda, hnůj)

18 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Uvolnění mineralizovatelného N v půdách V průběhu vegetaceNetto – N – mineralizace –80 – 100 kg N/ha Netto N – min.: –Humus – Pool –aktivita mikroorganismů Humus – Pool: –„reakční fáze“ – odumřelé mikroorganismy + zbytky rostlin – poločas rozpadu 77 týdnů –„stabilizované fáze“ – poločas rozpadu 30 let –„pasivní fáze“ – poločas rozpadu 600 let

19 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cyklus dusíku v půdě (Scheffer, Schachtschabel, 1992, upraveno dle Janson (1978) aktivní pool pasivní pool organicky vázaný N N-organická hnojiva N mikrobiální asimilace nízkomolekulárních N sloučenin (např. aminokyseliny) mobilizace výměnný NH 4 + imobilizace rostlina rostlinné zbytky minerální hnojiva, dešťové srážky NO 3 - nitrifikace fixovaný NH 4 + vyplavování denitrifikace NH 3 - těkání

20 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Koloběh dusíku v přírodě a v půdě vyplavení VSTUPY VÝSTUPY ZTRÁTY Minerální N Půda Zvířata + člověk Fixace N 2 Organická hnojiva Minerální hnojiva Srážky + spad amonizacenitrifikace denitrifikace Organický N NH 4 + NO 3 - NO x N 2 mineralizace imobilizace ATMOSFÉRA Rostliny

21 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Povinnosti ČR Transpozice nitrátové směrnice do legislativy ČR Zajistit monitoring povrchových/podzemních vod Vymezit „Zranitelné oblasti dusičnany“ (ZOD) Zavést „Zásady správné zemědělské praxe“ Vyhlásit „Akční programy“ - v ZOD povinné. Povinné zprávy Komisi EU. „NITRÁTOVÁ SMĚRNICE“ 91/676/EHS Určuje: nástroje ke snížení znečištění vod dusičnany ze zemědělství

22 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Uplatnění nitrátové směrnice v ČR zák. č. 254/2001 Sb. vodní zákon) bylo provedeno § 33 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novela vod. zákona č. 20/2004 Sb. (23.1.04, částka 7) nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření prováděcí předpisem k § 33 vodního zákona: nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření nařízení vlády účinnost nařízení vlády: od 11. 4. 2003 (stanovení zranitelných oblastí) od 1. 1. 2004 (opatření „akčního programu“) novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech… a vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

23 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (novela k 23. 1. 2004) § 33 „Zranitelné oblasti“ (1) Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. (2) Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu.

24 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Nitrátová směrnice EU-25 (zranitelné oblasti k 1.6.2006) zemědělská půda v ZOD D–100 % A–100 % CZ– 45 % PL– cca 1 %

25 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.  doporučené na celém území ČR  závazné pro zranitelné oblasti  částečně vyžadovány pro dotace  součástí obecných „zásad“ Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Obecná opatření Zásad · období nevhodné aplikace · způsoby hnojení · agrotechnika jsou upřesněna (= zpřísněna) akčním programem s ohledem na půdně-klimatické podmínky regionů

26 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. stanovení zranitelných oblastí používání a skladování hnojiv střídání plodin provádění protierozních opatření

27 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Hlavní body akčního programu 1.Období zákazu hnojení 2.Omezení hnojení 3.Omezení přívodu organického dusíku do půdy 4.Skladování hnojiv a statkových hnojiv 5.Střídání plodin 6.Protierozní opatření 7.Hospodaření v okolí povrchových vod 8.Program používání statkových hnojiv (povinnost vyhlášena novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech)

28 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 1. novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Vyšla nařízením vlády č. 219/2007 (27. 8. 2007) HLAVA II = „zranitelné oblasti“, nová příloha č. 1 Platnost vymezení - 4 roky (9. 2007 – 8. 2011) Účinnost od 1. 9. 2007

29 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

30

31

32

33

34 2. novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Vyšla nařízením vlády č. 108/2008 (25. 2. 2008) HLAVA III = „akční program“, nová příloha č. 2 a 3 Platnost vymezení - 4 roky (2008 –2011) Účinnost od 4. 4. 2008

35 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Terminologie hnojení (dle zákona č. 156/1998 Sb.) Hnojivé látky (obsah živin v účinném množství pro výživu rostlin): 1. hnojiva 1. hnojiva - minerální (dusíkatá, vícesložková, …) - vápenatá a hořečnatá - organická (kompost, …) - organominerální (obohac. melasové výpalky) 2. statková hnojiva- 2. statková hnojiva- zbytky rostlinného původu (sláma, …) a - vedlejší produkty chovu hosp.zvířat (hnůj, …), nejsou-li dále upravovány 3. upravené kaly 3. upravené kaly(podle vyhlášky č. 382/2001 Sb.)

36 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Terminologie hnojení (dle akčního programu) (2) Dusíkatá hnojivá látka: minerální hnojivo obsahující dusík, organické hnojivo, organominerální hnojivo, statkové hnojivo a upravený kal. (2) Dusíkatá hnojivá látka: minerální hnojivo obsahující dusík, organické hnojivo, organominerální hnojivo, statkové hnojivo a upravený kal. a)minerální dusíkatá hnojiva, b)hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, statková hnojiva (kejda, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku, a organická nebo organominerální hnojiva), v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10, c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, statková hnojiva, jako je hnůj a organická nebo organominerální hnojiva), v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10, d) skliditelné rostlinné zbytky, sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva e) upravené kaly

37 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Dusíkaté hnojivé látkypoměr C : N SHsláma obilnin (90-100 : 1), kukuřice (80 :1 ), řepky (70 : 1), luskovin (30 : 1)30 – 90 : 1 OHprůmyslový kompost25 – 30 : 1 SHchlévská mrva20 – 30 : 1 OHkompostovaná chlévská mrva15 – 25 : 1 OHvermikomposty15 – 25 : 1 SHkoňský hnůj18 – 23 : 1 SHhnůj skotu15 – 23 : 1 SHhnůj prasat12 – 18 : 1 SHovčí hnůj12 – 15 : 1 OH, OMHmelasové výpalky (dle úrovně obohacení živinami)5 – 15 : 1 SHkejda skotu8 – 10 : 1 SHdrůbeží podestýlka8 – 10 : 1 SHsuchý drůbeží trus6 – 8 : 1 UKupravené čistírenské kaly5 – 8 : 1 SHkejda prasat6 – 7 : 1 SHčerstvý drůbeží trus4 – 5 : 1 SHkejda drůbeže4 – 5 : 1 SHmočůvka skotu3 – 4 : 1 SHmočůvka prasat2 – 3 : 1 SHsilážní šťávy2 – 3 : 1

38 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Intenzita mineralizace různých organických látek, v závislosti na poměru C/N; (Scheffel a Schachtschabel, 1992)

39 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zemědělský pozemek s pěstovanou plodinou nebo připravený pro založení porostu plodiny Období zákazu hnojení Plodina nebo kulturaKlimatický region*Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem Minerální dusíkatá hnojiva Plodiny na orné půdě (mimo travních a jetelovinotravních porostů), trvalé kultury 0-515. 11.-31. 1.1. 11.-31. 1. 6-95. 11.-28.2.15. 10.-15.2. Travní (jetelovinotravní) porosty na orné půdě, trvalé travní porosty 0-515. 11.-31. 1.1. 10.-28.2. 6-95. 11.-28.2.15.9.-15.3. Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem** na orné půdě je zakázáno v období 1. 6. - 31. 7. (toto ustanovení neplatí v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1. 12.-31. 1. Období zákazu hnojení

40 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště PlodinaLimit hnojení v kg N/l ha* PlodinaLimit hnojení v kg N/l ha* pšenice ozimá 220 cukrovka 220 pšenice jarní 160 krmná řepa 200 žito ozimé 150 řepka ozimá 240 ječmen ozimý 180 slunečnice 160 ječmen jarní 150 mák 120 oves 150 len 100 triticale 160 kukuřice na siláž 260 kukuřice na zrno 260 jetel 0 luskoviny** 70 vojtěška 0 brambory sadbové 170 brambory konzumní 200 brambory průmyslové 220 Limity hnojení jednotlivých plodin

41 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a podíl dusíku využitelného pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a z organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.  pouze přímé působení dusíku v prvním roce 40 % u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalech 60 % u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy se nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu. U luskovin může činit podpůrná dávka dusíku nejvýše 70 kg/l ha.

42 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Způsob užití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem (stupně I až III): Podmínka hnojeníI. aplikační pásmo II. aplikační pásmo III. aplikační pásmo a) půdy se středním rizikem infiltrace b) půdy s vysokým rizikem infiltrace ABABABAB k ozimé plodině následující po obilnině 60120501004080200 k ozimé plodině následující po jiné předplodině než je obilnina 4080200150100 k meziplodinám, s výjimkou čistých porostů jetelovin a luskovin nebo k podpoře rozkladu slámy, s výjimkou slámy luskovin a olejnin 601205010040800 pro následné jarní plodiny* 012001000100**00 Způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy (A) nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem (B) na orné půdě v období od 15. června do začátku období zákazu hnojení

43 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Omezení: trvalé travní porosty 1)Zamokřené půdy (HPJ 65 – 76): pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat žádné dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha. 2)Mělké půdy a půdy s nevyvinutým půdním profilem (HPJ 37 – 39): omezení jednorázové dávky na 80 kg N. ha-1

44 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Omezení užití organického dusíku 1)Množství celkového dusíku užitého ročně na zemědělských pozemcích v organických, organominerálních a statkových hnojivech nesmí v průměru celkové výměry zemědělských pozemků zemědělského podniku překročit 170 kg/1 ha ; do tohoto průměru se započtou pouze zemědělské pozemky vhodné ke hnojení. 2)Jako zemědělská půda vhodná ke hnojení se rozumí veškeré užívané zemědělské pozemky zemědělského podniku, od nichž se odečítají a) plochy zemědělských pozemků, které nelze hnojit, b)nevyužívané plochy, úhory a pozemky ležící ladem. 5)Do limitu se započítává přívod dusíku při používání upravených kalů nezapočítává přívod dusíku ze skliditelných rostlinných zbytků.

45 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Skladování dusíkatých hnojivých látek 1)Kapacitu skladovacích prostor určuje vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. Kapacita těchto skladovacích prostor musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně- klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny. PLATNOST DO 1.1.2014

46 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Skladování dusíkatých hnojivých látek 2)Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva musí odpovídat potřebě uskladnění jejich šestiměsíční produkce, 4) Tuhá statková hnojiva mohou být uložena na zemědělské půdě až po jejich tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou. PLATNOST OD 1.1.2014

47 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Skladování dusíkatých hnojivých látek 3) Tuhá statková hnojiva a tuhá organická hnojiva ze statkových hnojiv, připravená zemědělským podnikatelem pro hnojení, lze uložit na zemědělském pozemku nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě lze uložit hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy tohoto zemědělského pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu, pokud je: a) zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod, b) složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod, c) složiště umístěno na zemědělské půdě, která nebyla meliorována odvodněním, není ornou půdou vymezenou v tabulce č. 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 76, d) zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody vyhloubením záchytných brázd o hloubce nejméně 0,4 m ve svahu pod a nad složištěm, e) tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,5 m, při orientaci složiště delší stranou ke spádnici.

48 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Střídání plodin ve zranitelných oblastech 1) Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu omezení eroze půdy a snížení vyplavování živin. 2) Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat co nejpozději na podzim.

49 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích ČísloKlimatický region* Hlavní půdní jednotka**Účelová charakteristika půd nebo podmínky jejich zařazení 10-908-11, 13-16, 19,24-26,43, 47-49zařazení půd pouze při sklonitosti převyšující 7 stupňů 20-940,41půdy se sklonitostí převyšující 12 stupňů Půdy ohrožené erozí (1) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou nacházejících se na půdách ohrožených erozí se provádějí vhodná agrotechnická protierozní opatření, odpovídající stanovištním podmínkám, (vrstevnicové obdělávání, půdoochranné zpracování půdy s ponecháním organických zbytků na povrchu půdy, mulčování, výsev do ochranné plodiny nebo strniště, setí do hrubé brázdy nebo přerušované brázdování).

50 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích (2) nesmí se pěstovat širokořádkové plodiny, například kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory, na zemědělských pozemcích se sklonitostí převyšující 7 stupňů, přímo sousedících s útvary povrchových vod nebo nacházejících se od nich ve vzdálenosti menší než 25 m. (3) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití. Toto ustanovení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky. (4) Na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí převyšující 7 stupňů je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha. Toto ustanovení se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travních porostech.

51 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících útvary povrchových vod a) zachování ochranného pásu nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, b) u zemědělských pozemků se sklonitostí převyšující 7 stupňů zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem; toto se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travnatých porostech.

52 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. DĚKUJI ZA POZORNOST JINDŘICH ČERNÝ, VÁCLAV VANĚK ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE cernyj@af.czu.czcernyj@af.czu.cz, vanek@af.czu.czvanek@af.czu.cz


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. NITRÁTOVÁ SMĚRNICE a s tím související ochrana životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google