Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o hospodaření státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem za období 2007 – 2011 Předkládá: Ing. Bc. Jiří Jež ředitel státního podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o hospodaření státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem za období 2007 – 2011 Předkládá: Ing. Bc. Jiří Jež ředitel státního podniku."— Transkript prezentace:

1 Informace o hospodaření státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem za období 2007 – 2011 Předkládá: Ing. Bc. Jiří Jež ředitel státního podniku

2 DIAMO, státní podnik právní nástupce a kontinuální pokračovatel činnosti organizace Československý uranový průmysl první těžba Jáchymov, Příbram a Horní Slavkov, koncem 50. let oblast Rožínky, později v 60. letech oblast Stráž a Hamr v 90. letech omezení až zastavení těžby - konzervace a likvidace dolů a zahájení realizace rozsáhlých programů nápravných opatření pro ochranu životního a horninového prostředí DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

3 Historické mezníky 23. listopadu 1945 - podepsána mezistátní dohoda mezi ČSR a SSSR o vyhledávání, těžbě a dodávkách radioaktivních surovin do SSSR. Následně zahájena těžba uranu v Jáchymově. 19. října 1989 - přijato Usnesení vlády ČSSR č. 94 o útlumovém programu pro těžbu uranu a související činnosti (rozsáhlá restrukturalizace uranového průmyslu, značné omezení všech aktivit včetně výroby uranového koncentrátu.) 23. května 2007 – přijato Usnesení vlády ČR č. 565 o prodloužení těžby na ložisku Rožná po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároků na prostředky státního rozpočtu

4 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Přehled exploatace hlavních ložisek uranu v ČR

5 Současnost DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem S. p. DIAMO se transformuje od těžební činnosti na organizaci podílející se na zahlazování následků hornické činnosti v ČR. V průběhu let 2000 – 2010 se stal s. p. DIAMO nástupnickou organizací státního podniku Rudné doly Příbram (2001) včetně Jihomoravských lignitových dolů a Rosických uhelných dolů. V roce 2002 převzal státní podnik DIAMO útlumovou část Ostravsko-karvinských dolů. Od roku 1996 se podílí na likvidaci průmyslových odpadů - správa lagun Ostramo Ostrava, kde jsou převážně uloženy odpady z rafinérské výroby a z regenerace upotřebených mazacích olejů. V roce 2009 převzal s. p. DIAMO na základě usnesení vlády ČR ke konečnému řešení skládku nebezpečných odpadů Pozďátky, kraj Vysočina.

6 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Současná činnost  realizace vládou vyhlášeného programu zahlazování následků hornické činnosti, týkajícího se uranového, rudného a části uhelného hornictví  sanace a rekultivace území postižených těžbou  likvidace povrchových objektů  sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu  těžba a úprava uranových rud – produkce cca 230 t U ročně  sanace ostatních ekologických zátěží

7 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Přehledná mapa zátěží V rámci realizace sanačních programů spravuje DIAMO, s. p. více než 6 400 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR.

8 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Struktura státního podniku DIAMO Současnou činnost zajišťuje s. p. DIAMO prostřednictvím těchto organizačních jednotek:  ředitelství státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem  odštěpný závod Těžbě a úprava uranu, Stráž pod Ralskem  odštěpný závod Správa uranových ložisek, Příbram  odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka  odštěpný závod ODRA, Ostrava

9 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem  realizuje likvidační práce po hlubinné těžbě uranu na ložisku Hamr a Břevniště a rozsáhlou sanaci horninového prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž.  rozsáhlý komplex technologií na čištění podzemních vod

10 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Správa 19 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud – Příbram, Mydlovary, Okrouhlá Radouň, Vítkov, Kutná Hora, Stříbro (více než 5.000 evidovaných zátěží)  sanační a rekultivační práce  správa starých břemen  čištění důlních vod

11 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Odkaliště Mydlovary  probíhají sanační a rekultivační práce  plocha: 285 ha  předpokládaný termín dokončení: 2024  předpokládané náklady: 2.116 mil. Kč

12 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka Těžba v jediném činném uranovém dole v EU.  důl Rožná  těžba U rudy v hloubce 1200 m zajištěna minimálně do roku 2015  roční produkce – 200 t uranového koncentrátu určeného pro českou energetiku

13 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka Zahlazování následků hornické činnosti:  uran – Olší, Licoměřice, Pucov, Brzkov  polymetalické rudy – Zlaté hory, Horní Benešov  uhlí – Rosicko-oslavanský uhelný revír, Jihomoravské lignitové doly Sanace skládky nebezpečných odpadů Pozďátky

14 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Odštěpný závod ODRA Ostrava Technická likvidace utlumené části bývalých dolů OKD:  likvidace nevyužitelných objektů  řešení problematiky výstupu důlních plynů  čerpání důlních vod – vodní jámy Jeremenko, Žofie  zajištění problematiky lagun Ostramo

15 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Další činnosti státního podniku  radiační monitoring  monitoring složek ŽP  provoz skládky komunálního odpadu  výroba a rozvod tepla  báňská záchranná služba  provoz sociálního centra  činnost mezinárodního školícího střediska

16 Výrobně ekonomické výsledky za období 2007 - 2011 20072008200920102011 Výroba CHKU (t) 306,6275,2257,7253,6228,8 Odbyt CHKU (t) 356,6305,7270,4201,1 241,4 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Poznámka: nejvyšší těžba na konci 50. let 20. století … 3 036 tun

17 Výrobně ekonomické výsledky za období 2007 - 2011 20072008200920102011 Výnosy (tis. Kč) 4 349 2114 548 5954 399 4924 554 6494 679 862 Náklady (tis. Kč) 4 418 3564 469 5754 409 6164 561 7214 688 227 Hospodářský výsledek (tis. Kč) -69 14579 020-10 124-7 072- 8 365 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

18 Vývoj zaměstnanosti v období 2007 - 2011 20072008200920102011 Počet zaměstnanců 2 9993 0062 9172 7712 701 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem  v září 2008 zahájen systémový audit, k 1.1.2010 naplněn závěr auditu  poznámka:  rok 1955 – 46 351 osob  rok 1989 – 32 000 osob

19 Bezpečnost práce v období 2007 - 2011 20072008200920102011 Počet úrazů 989798/18980 Nemoci z povolání 4727262416 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

20 Dotace ze státního rozpočtu a další zdroje financování v období 2007 - 2011 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

21 Laguny Ostramo DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Zhotovitel: Sdružení Čistá Ostrava (GEOSAN GROUP, a. s., AQUATEST, a. s., OHL ŽP, a. s.) Podpis realizační smlouvy: rok 2004 Předložení realizačního projektu: rok 2005 Schválení realizačního projektu:rok 2009 Termíny: odtěžení projektované náplně lagun: 31. 12. 2011 celkové dokončení odstranění lagun vč. technické rekultivace: 31. 12. 2018

22 Laguny Ostramo DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem VyčerpánoZbývá k fakturaciCelkemPoznámka NO-LO1,4771,6113,088 Vlastní akce Nápravná opatření - laguny Ostramo - řešení sanace území bývalé skládky odpadů rafinérie Ostramo (laguny Ostramo) HNO-2 *0,4220,0750,497 Havarijní nápravná opatření - Dodatek č. 2 - výstavba ochranného drénu jako opatření k zamezení šíření znečištění z lagun Ostramo ve směru proudění podzemních vod Celkem1,8991,6863,585 * Akce zadána přímo Sdružení Čistá Ostrava v rámci čerpání do 20 % ceny původní zakázky Druh palivaTermín výrobyMnožství (t) Zkouška výroby 40 000 t paliva TPS NOLO (35 % kalů)09/2008 - 03/200936 450,83 Výroba certifikovaného paliva GEOBAL 2 = TPS NOLO 2 (34 % kalů)11/2009 - 03/201011 528,84 GEOBAL 1 = TPS NOLO 1 (45 % kalů)03/2010, 08/20107 271,46 TPS NOLO (35 % kalů)03/20101 518,65 GEOBAL 3 (72 % kalů)08/2010 - 03/201179 970,27 GEOBAL 4 (80 % kalů)09/2011 - 12/2011110 000,00 Dosud vyrobeno: 246 740,05 Přehled čerpání finančních prostředků – v mld. Kč Výroba paliva v rámci sanační akce NO-LO (Nápravná opatření – laguny Ostramo

23 Laguny Ostramo Zajištění prací: řešení nakládání s haldovými vodami a čištění podzemních vod ovlivněných průsaky z lagun zpracování obsahu lagun na palivo uplatnitelné na spalovacích koncovkách vyčištění zemin kontaminovaných ropnými látkami v areálu metodou termické desorpce monitoring složek životního prostředí DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

24 Mydlovary Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary – chemická úpravna a odkaliště K IV/D DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Kofinancování z fondů EU – Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Celkové náklady (bez DPH): 652,5 mil. Kč z toho podíl prostředků z EU:468 mil. Kč

25 Mydlovary DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Závěry auditů:  audit dle Nařízení Evropského parlamentu - vše dle stanovených pravidel  audit Evropského účetního dvora – všechny náklady čerpány oprávněně, vydáno doporučení pro Evropskou komisi finančně podpořit i další projekty na odstraňování ekologických zátěží s obsahem radionuklidů v ČR rok 2009rok 2011

26 Sanační technologie na ložisku Stráž Usnesením vlády č. 621/2005 rozhodnuto o výstavbě sanačních technologií zajišťujících řešení důsledků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Neutralizační a dekontaminační stanice matečných louhů – NDS ML investiční náklady: 1 545 mil. Kč uvedení do provozu: říjen 2009 Neutralizační a dekontaminační stanice – NDS 10 plánované investiční náklady: 1 471,5 mil. Kč zahájení zkušebního provozu: v průběhu roku 2012 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

27 Sanační technologie na ložisku Stráž DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem

28 Sanační technologie na ložisku Stráž DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem 20072008200920102011 Vyvedené kontaminanty (t) 23 94824 90032 04883 30098 576

29 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Výhled – zajištění hlavních úkolů o. z. Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem  zahájit zkušební provoz NDS 10, pokračovat ve vyvádění kontaminantů z cenomanské a turonské zvodně  realizovat likvidaci areálu bývalé Centrální dekontaminační stanice o. z. Správa uranových ložisek Příbram  pokračování rekultivačních prací na odkalištích Mydlovary  zajištění čerpání finančních prostředků z EU na rekultivace o. z. GEAM Dolní Rožínka  pokračování v těžbě uranové rudy po dobu ekonomické výhodnosti těžby o. z. ODRA Ostrava  zajistit další práce na dokončení sanace skládky Ostramo

30 DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Děkuji za pozornost. Ing. Bc. Jiří Jež ředitel státního podniku


Stáhnout ppt "Informace o hospodaření státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem za období 2007 – 2011 Předkládá: Ing. Bc. Jiří Jež ředitel státního podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google