Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní hospodářství. Obsah výkladu Charakteristika národního hospodářství a jeho struktura Hodnocení národního hospodářství HDP a jeho výpočet Problematika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní hospodářství. Obsah výkladu Charakteristika národního hospodářství a jeho struktura Hodnocení národního hospodářství HDP a jeho výpočet Problematika."— Transkript prezentace:

1 Národní hospodářství

2 Obsah výkladu Charakteristika národního hospodářství a jeho struktura Hodnocení národního hospodářství HDP a jeho výpočet Problematika šedé a černé ekonomiky Platební bilance státu Otázky a úkoly

3 Národní hospodářství Národním hospodářstvím rozumíme veškerou hospodářskou činnost na určitém státním území, jíž se účastní všechny výrobní faktory. Úroveň národního hospodářství je závislá na:  - přírodním bohatství (uhlí)  - na rozsahu a kvalitě kapitálu  - na pracovních schopnostech lidí  - na způsobu jakým je organizováno využití všech výrobních faktorů

4 Národní hospodářství se dělí na sektory: primární – zahrnuje těžební průmysl, zemědělství, lesní hospodářství tzv. PRVOVÝROBA sekundární – zpracovává produkty získané v primárním sektoru tzv. DRUHOVÝROBA. Jedná se o všechny typy zpracovatelského průmyslu a stavebnictví terciární – zahrnuje všechny služby obyvatelstvu jako je např. doprava, spoje, obchod, školství, zdravotnictví, kultura patří sem i výzkum Většina obyvatel ČR pracuje v terciárním sektoru.

5 Podle vztahu ke státnímu rozpočtu se používá rozdělení organizací na: hospodářské – jsou to podniky, které byly založeny za účelem zisku, i když v dočasném období mohou zaznamenat i ztrátu; část svého zisku jsou povinni odvést do státního rozpočtu rozpočtové – jsou to organizace, které byly založeny státem jako veřejně prospěšné; nemají příjmy proto veškeré výdaje jsou hrazeny ze státního rozpočtu (školství, zdravotnictví) příspěvkové – jsou také zakládány státem, ale mají určité příjmy; výše těchto příjmů nestačí na úhradu výdajů, a proto jim stát poskytuje příspěvky (kultura, sport, školství)

6

7 Neziskový sektor Neziskový sektor je tvořen organizacemi, které se ve své činnosti zaměřují na zabezpečení těch potřeb společnosti, které svým charakterem nemohou být svěřeny do ziskové sféry. Jedná se o následující lidské(společenské) potřeby: Rozvoj duchovních hodnot Ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot Ochrana přírodního prostředí Rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy Obrana státu apod.

8 Charakteristika statků NS Statky produkované neziskovým sektorem je možno charakterizovat tak, že jsou svým charakterem typické tím, že je nemůžeme poskytovat pouze někomu. Např.: Policie chrání všechny občana Vzdělávání získávají všechny děti Pouliční osvětlení svítí všem Lékař poskytuje lékařské ošetření všem Apod.

9 Dělení organizací neziskového sektoru Státní neziskové organizace (státní školství, zdravotnictví,kultura, památková péče) Nestátní neziskové organizace Církevní organizace Občanská sdružení Obecně prospěšné organizace Nadace Politické strany Celkový počet organizací je zhruba okolo 70-80 tis.

10 Sektorové členění národního hospodářství primární sektor - tzv. prvovýroba (patří sem těžební průmysl, zemědělství, lesní hospodářství) sekundární sektor - tzv. druhovýroba (patří sem např. stavebnictví, strojírenství, papírenský průmysl, potravinářský průmysl) terciární sektor - patří sem služby obyvatelstvu i výrobě (obchod, doprava, školství, pojišťovnictví, peněžnictví, zdravotnictví)

11

12 Hospodářská odvětví průmysl zemědělství stavebnictví dopravu obchod zdravotnictví školství peněžnictví pojišťovnictví lesnictví cestovní ruch

13 Hodnocení národního hospodářství K hodnocení národního hospodářství slouží tzv. „magický čtyřúhelník“

14 Magický čtyřúhelník Velikost vyprodukovaných statků a služeb (HDP) měříme penězi, proto nás musí zajímat inflace (znehodnocení peněz). Hodnota peněz a jejich znehodnocení souvisí mimo jiné i se zahraničním obchodem. Zahraniční obchod úzce souvisí s velikostí HDP (vyprodukované statky nemusíme realizovat jen na domácím trhu, ale můžeme je prodat do zahraničí, a zase naopak statky dovezené ze zahraničí do HDP nemůžeme započítat), Velikost produktu pak přímo ovlivňuje míru zaměstnanosti (pokud se ekonomice nedaří, roste nezaměstnanost.

15 Magický čtyřúhelník – platí, že čím příznivější je hodnota ukazatele, tím je nanesena dále od středu

16 Národohospodářské agregáty Úroveň národního hospodářství každé země se měří pomocí národohospodářských agregátů (makroekonomické veličiny). Mezi nejčastěji používané ukazatele, které měří celkový produkt patří:

17 Národohospodářské agregáty 1.Hrubý domácí produkt (HDP) /Gross Domestic Produkt - GDP/ - souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (např. za rok) výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci; - ukazatel HDP je počítán na územním principu a preferují ho evropské země.

18 Národohospodářské agregáty 2. Hrubý národní produkt (HNP) - souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí. - ukazatel HNP je postaven na národním principu a používá jej především Severní Amerika

19 Národohospodářské agregáty 3. čistý národní produkt - od hrubého národního produktu odečteme opotřebení (amortizaci) kapitálu. 4. čistý domácí produkt - od hrubého domácího produktu odečteme příslušný rozsah opotřebení (amortizaci). 5. čisté ekonomické bohatství

20 HDP můžeme počítat dvěma rovnocennými metodami:

21 1) zbožová (produkční) metoda: vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě či jiným firmám a investice firmám s čistým výnosem. vzorec: HDP = C + I + G + (Ex – In)

22 Vysvětlivky: C = spotřeba domácností - výdaje za zboží uskutečněné občany za rok (mimo koupě bytů). I = investice soukromých domácích firem – nákupy prováděné podniky, výdaje za budovy, stroje, zařízení. G = vládní nákupy - výdaje na infrastrukturu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí. Nezahrnují starobní důchody, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, ty jsou již započítány ve spotřebě domácnosti). Ex – In = čistý vývoz - je tvořen rozdílem mezi exportem a importem

23 2) důchodová metoda vychází z principu rozdělování a přerozdělování, každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a služeb jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů. zaměstnanec dostane mzdu (plat), majitel půdy dostane rentu, majitel kapitálu čistý úrok (finanční kapitál) a zisky (reálný kapitál). přičítá se opotřebení dlouhodobého majetku a nepřímé daně, které se nestávají důchodem účastníků výroby a v konečném součtu by nám chyběly. vzorec: HDP = ceny výr. faktorů (mzda+renta+zisk+úrok) + opotřebení investic + nepřímé daně

24 Obě metody jsou v zásadě ekvivalentní, protože poměřují stále tutéž hromadu vyrobeného zboží (statků a služeb), jenom pokaždé z jiného pohledu (z pohledu výroby a následné spotřeby nebo z pohledu vlastnictví výrobních faktorů a rozdělování).

25 Ukazatel HDP používáme k tomu, abychom zjistili, jak výkonná je ekonomika. Proto: porovnáváme jeho výši s HDP ostatních států zjišťujeme, o kolik se proti uplynulému období zvýšil nebo snížil používá se jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi.

26 Při výpočtech HDP narážíme na vliv inflace. Z tohoto důvodu rozlišujeme: Nominální HDP je udávaný v běžných cenách (aktuálních cenách), pak ale díky inflačnímu znehodnocení peněz nemůžeme výsledky srovnávat s jinými léty. Reálný HDP je udávaný ve stálých cenách (zvolíme některý rok jako výchozí a všechny ostatní roky cenově přepočítáme podle cen roku vybraného). přepočítáním na stálé ceny očistíme výsledky od inflačního znehodnocení peněz.

27 Příklad: Pro zjednodušení HDP tvoří pouze kalhoty a auta. HDP vyjádřený v běžných cenách za rok 2008. StatekProdané kusy Cena 2008Prodej x cena Kalhoty 300 000 800 240 000 000 Auta 70 000 270 00018 900 000 000 HDP v roce 2008 x x19 140 000 000

28 V roce 2009 došlo k poklesu prodeje kalhot a zvýšila se jejich cena. HDP vyjádřený v běžných cenách za rok 2009. StatekProdané kusy Cena 2009Prodej x cena Kalhoty 250 000 1 100 275 000 000 Auta 70 000 270 00018 900 000 000 HDP v roce 2009 x x19 175 000 000

29 HDP v roce 2009 vyjádřený ve stálých cenách za rok 2008. StatekProdané kusy Cena 2008Prodej x cena Kalhoty 250 000 800 200 000 000 Auta 70 000 270 00018 900 000 000 HDP v roce 2008 x x19 100 000 000

30 Čisté ekonomické bohatství Makroekonomický ukazatel čisté ekonomické bohatství vychází z ukazatele hrubého národního produktu (s teorií tohoto ukazatele přišli Američané), který je: zvýšen o nelegálně produkované výrobky a služby (šedá a černá ekonomika), zvýšen o výrobky produkované ve volném čase pro svou potřebu, snížen o negativní dopady hospodářské činnosti na kvalitu našeho života (především dopady na životní prostředí apod. - tzv. záporné externality trhu).

31 Čisté ekonomické bohatství K hrubému národnímu produktu tedy musíme např. přičíst: nelegálně vyráběné výrobky (alkohol, drogy) výrobky či služby, jež neprocházejí trhem (např. výrobky, které vyrábíme pro uspokojení svých potřeb či pro svou rodinu, přátele)

32 Problematika šedé a černé ekonomiky Šedá ekonomika Souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a proto jsou těžce postižitelné. Nejrozšířenějším ekonomickým vztahem šedé ekonomiky je podplácení, tedy vztah „já ti něco dám a ty využiješ své pravomoci a něco pro mne uděláš".

33 Problematika šedé a černé ekonomiky Černá ekonomika Souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země, popřípadě zákony mezinárodní a) hospodářská kriminalita jednotlivců: krádeže, zpronevěra, padělání peněz, hospodářské podvody, neplacení daní, daňové úniky apod. b) hospodářská kriminalita organizovaných skupin: zločinecké organizace, které jsou společensky mnohem nebezpečnější (např. praní špinavých peněž, atd.)

34 Problematika šedé a černé ekonomiky Existence šedé a černé ekonomiky narušuje fungování ekonomických zákonů a je ekonomicky i společensky nebezpečná. Hospodářská trestná činnost je u nás definována Trestním zákoníkem a zároveň jsou zde uvedeny i odpovídající trestní sazby, ke kterým jsou zločinci soudem odsouzeni a tak společností potrestáni.

35 Platební bilance Platební bilance porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí. Skládá se z běžného účtu a finančního účtu. Běžný účet zahrnuje: obchodní bilanci, která zachycuje vývoz a dovoz další příjmy a výdaje za služby (cestovní ruch, kultura, doprava, dary atd. Finanční účet sleduje mezinárodní investice, příliv a odliv zahraničního kapitálu

36 Platební bilance Běžný účet Obchodní bilance Další příjmy a výdaje Finanční účet Změna devizových rezerv

37 Platební bilance Sledujeme rozdíl mezi příjmy a výdaji jednotlivých položek platební bilance – saldo, zda bylo dosaženo přebytku nebo schodku. Pokud máme schodek musíme ho vyrovnat – zahraničními úvěry, přílivem zahraničního kapitálu nebo čerpáním devizových rezerv. Přebytek můžeme použít na zvýšení devizových rezerv. Saldo obchodní bilance – ukazuje konkurenceschopnost našeho zboží v zahraničí. Jestliže je obchodní bilance schodková, znamená to, že vývoz je menší než dovoz.

38 Otázky a úkoly 1. Uveďte definici NH 2. Jaké je rozdělení NH do sektorů? 3. Jak rozdělujeme organizace podle vztahu ke státnímu rozpočtu? 4. Jak dělíme neziskové organizace a jaký je jejich význam?


Stáhnout ppt "Národní hospodářství. Obsah výkladu Charakteristika národního hospodářství a jeho struktura Hodnocení národního hospodářství HDP a jeho výpočet Problematika."

Podobné prezentace


Reklamy Google