Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství Konference „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Energetická legislativa a teplárenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství Konference „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Energetická legislativa a teplárenství."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Konference „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Energetická legislativa a teplárenství

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Co je Teplárenské sdružení ČR, tedy kdo jsme? Jsme zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Sdružení bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti dálkového zásobování tepelnou energií. Sdružení má aktuálně 96 členů. Jeho členy jsou:  výrobci a distributoři tepla,  výrobci a dodavatelé technologií pro teplárenství,  vysoké školy, projektové a jiné organizace se vztahem k dálkovému zásobování teplem. V ČR je dálkově teplem zásobováno 1,6 miliónu bytů, z toho členové TS ČR zásobují cca 75%. Dodáváme více jak 50% tepla dodávaného z centrálních zdrojů.

3 September 2000 Členové Sdružení dodávají teplo v desítkách měst a obcí v ČR, včetně těch největších. Mapa lokalit dodávek dálkového tepla od členů TS ČR

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Základní body prezentace: 1.Státní energetická koncepce 2.Energetický zákon 3.Ekologické daně 4.Emisní povolenky 5.Program Zelená úsporám 6.Škody na lesních porostech 7.Směrnice o průmyslových emisích 8.Regulace cen tepelné energie

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 1. Státní energetická koncepce (1)  V ČR je stále platná Státní energetická koncepce schválená vládou v r. 2004.  V loňském roce pracovala Nezávislá energetická komise i oponentní komise. Ze zveřejněných výstupů vyplynulo, že problematika teplárenství byla vnímána jako jeden z významných problémů z pohledu nutnosti zajištění paliv pro výrobu tepelné energie.  Zpráva uváděla, že jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu prognózy dojde k ohrožení dálkového zásobování teplem v důsledku nedostatku hnědého uhlí pro většinu teplárenských zdrojů v ČR. Závažným argumentem je i zvýšení závislosti zásobování teplem, které nelze dovézt jako elektřinu, na zahraničních primárních zdrojích. Výsledkem nedostatku paliva a při odkládání řešení tohoto zásadního problému může být postupný rozpad soustav dálkového zásobování teplem, které patří k největším v rámci EU a které byly v poslední době významně modernizovány.  V srpnu byl MPO zpracován návrh aktualizované energetické koncepce ČR.  S předloženým návrhem SEK do roku 2050 se v hlavních bodech ztotožňujeme, podporujeme další rozvoj jaderné energetiky, rozumné využívání obnovitelných zdrojů energie a efektivní využití domácích zdrojů fosilních paliv.

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce (2)  Návrh aktualizace SEK však dostatečně neřeší otázku možného nedostatku uhlí pro stávající zdroje v nejbližší době. Současný stav nejistoty v dodávkách uhlí (především teplárnám a průmyslovým energetikám) vede ke zvyšování ceny uhlí a neumožňuje optimální využití stávajících energetických investic. Současná smluvní omezení na dodávky uhlí, převážně do roku 2012 s nejistotou záruky včasného uzavření dlouhodobých smluv povede k vynuceným přestavbám a ztrátám neodepsaných investic. Následné zvýšení cen elektřiny a tepla sníží konkurenceschopnost průmyslu a tepla z centrálního (dálkového) zásobování. Návrh SEK proto musí vést k rychlému řešení k zajištění dostatku uhlí již v roce 2009.  Přechod uhelného teplárenství na jinou palivovou základnu (plyn, biomasa) je technicky, investičně i časově velmi náročný, v případě plynu se zvýši závislost ČR na dovozu paliv, dojde k nárůstu ceny jednotkového množství tepelné energie na cca dvojnásobek stávajících cen. V praxi se ukazuje, že i biomasy, především štěpky je již nyní nedostatek.

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 2. Energetický zákon  Energetický zákon byl v letošním roce novelizován (úplné znění č. 314/2009 Sb.).  I nadále zákon v § 78 požaduje instalaci měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa. Přitom evropská legislativa obdobnou povinnost nepožaduje. Uložená povinnost neřeší komplex problémů měření a rozúčtování teplé vody. Dostupná měřidla jsou drahá, náročná na údržbu,, země s rozvinutým teplárenstvím se tímto problémem nezabývají. Pro dodavatele tepla představuje instalace měřidel zbytečné finanční zatížení. Náklady související s naplněním požadavku se u jednotlivých teplárenských společností pohybují od 3 až po 250 mil. Kč, dopady na cenu TUV pak v rozmezí 5 – 25,- Kč/ m 3. Realizace měření způsobí i zvýšenou spotřebu elektrické a tepelné energie. Výsledkem bude růst ceny teplé vody a snižování efektivnosti CZT.  Nový požadavek - povinnost zápisu starých věcných břemen do katastru nemovitostí do r. 2017. Administrativně náročné, chybí prováděcí legislativa, finanční náklady.

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 3. Ekologické daně  V roce 2008 byly u nás zavedeny zákonem 261/2007 Sb. ekologické daně. V současné době je připravena technická novela těchto zákonů. V rámci návrhu novely je navrženo odstranění nedostatků v těchto zákonech, z pohledu teplárenství však není uspokojivě vyřešena otázka zdanění plynu. Je rozdílné pro zdroje do 50 KW a domácnosti a pro centrální zdroje, které také zásobují domácnosti. Domníváme se, že daňové zatížení obou skupin by mělo býti shodné. V rámci připravovaných dalších etap ekologické daňové reformy pak požadujeme, aby byl zachován minimálně stávající rozsahu osvobození od daní (tj. v rozsahu návrhu technické novely I. etapy reformy).  V české implementaci Směrnice EU bylo využito minima výjimek ze zdanění pro výrobu elektřiny a tepla v kombinované výrobě. Nebyla využita možnost daňově zvýhodnit (od daně osvobodit) spotřebu energetických produktů pro výrobu tepla při uplatňování režimu obchodovatelných licencí (u zdrojů zahrnutých v systému NAP) dle čl. 17 Směrnice EU.

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 4. Emisní povolenky  Národní alokační plán na období po roce 2012. Je nutno podpořit a využít možnost přechodného přidělování volných povolenek pro potřeby teplárenského sektoru zdarma. Případný nákup povolenek se negativně promítne do ceny tepla. V případě nevyužití možnosti povolenek zdarma pro teplárenství hrozí vznik řady zdrojů pod 20 MW (hranice pro zdroje spadající pod povolenky), odpojování od CZT a rozpad především velkých soustav.  V rámci zákona o spotřebních daních byl Poslaneckou sněmovnou schválen pozměňovací návrh, který novelizuje zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Cílem novelizace je implementace článku 10c směrnice 29/2009/ES, který umožňuje přidělování emisních povolenek zdarma v případě, že energetická společnost investuje ve stejné výši do ekologických technologiích ve stávajících či nově postavených elektrárnách. S navrženými změnami v zákoně č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů formou “přílepku“ v principu souhlasíme. Nutný posun termínu předložení podkladů pro přechodnou bezplatnou alokaci povolenek a realizaci, stávající termíny nejsou zdroje schopny splnit.

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 5. Program Zelená úsporám  Chybí podpora při přechodu z lokálního způsobu vytápění na tuhá paliva na CZT obdobně jako je podpora při přechodu na zemní plyn nebo spalování biomasy (např. formou příspěvku na předávací stanici nebo přípojku).  Chybí možnost podpory na rekonstrukce tepelných sítí a rozvodů, přechod z parního rozvodu na horkovodní, což přinese úspory z titulu snížení tepelných ztrát v rozvodech a stabilizaci/ event. snížení cen tepelné energie.  Problémem se ukazuje podpora solárně termických kolektorů. Současnou definicí přijatelnosti je možné podpořit i instalaci kolektorů u objektů napojených na CZT. To může mít dopad na ekonomickou situaci provozovatelů těchto systémů. Specifickým případem jsou pak systémy CZT, kdy je teplo vyráběno z OZE. Zde dochází k efektu „zbytečné“ investice z hlediska snížení emisí CO 2, neboť výroba tepla jak v centrálním zdroji, tak solárně-termickým kolektorem je z hlediska produkce emisí CO 2 nulová. Není tedy naplněn základní cíl programu, tedy snížení produkce CO 2.  Mnohé ze systémů CZT byly podpořeny z investičních či dotačních programů. Podmínky poskytnutí těchto investičních podpor byly a jsou vázány na plnění technických a environmentálních parametrů. Podporou instalace solárně termických kolektorů tak může dojít k neplnění požadovaných podmínek poskytnutí dotace.

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 6. Škody na lesních porostech  I přes veškerá ekologická opatření a nemalé investice musí energetické zdroje nadále hradit takzvané škody na lesních porostech. Nezodpovězenou otázkou zůstává proč, za co, jestliže splňují všechny zákonem požadované limity, mnohdy s velkou rezervou. Jinde v Evropě, možná až na výjimky takováto platba neexistuje.

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 7. Směrnice o průmyslových emisích  Směrnice EU o průmyslových emisích (pracovní č. KOM(2007) 844 v konečném znění) navrhuje nové mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky pro zvlášť velké zdroje a termíny jejich realizace (roku 2016) - SO 2, NO x, které jsou pro české zdroje nerealizovatelné. Např. stávající zdroje splňují nyní požadované limity síry (1700 mg/m 3 ) na úrovni cca 400-600 mg/m 3. Požadavek EU však je 150 mg/m 3. Přijetím návrhu dojde podstatnému zvýšení investičních a provozních nákladů u dotčených provozovatelů, budou zmařeny velké investice do ekologizace zdrojů v minulých letech (požadavky Národního programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů jsou podstatně mírnější než požadavky tohoto návrhu).

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz 8. Regulace cen tepelné energie  Ceny tepelná energie jsou regulovány od roku 1990. V průběhu let se forma regulace měnila, regulačním orgánem bylo MF ČR, po r. 2000 ERÚ. Po otevření energetických trhů a uvolnění regulace pro elektřinu a plyn také teplárenské společnosti očekávaly, že regulace cen u tepla bude postupně zrušena.  Současné snahy některých poslanců o změny regulace zásadně odmítáme. Teplárenské společnosti jsou seriózními podnikateli na trhu s teplem, kteří jsou v přímé konkurenci s individuálním vytápěním, především zemním plynem. Další rozšiřování regulací činnosti tepláren nemůže vést ke snížení cen tepla. Ceny tepla se odvozují hlavně od cen paliva, které nejsou regulovány vůbec. Tvrdší regulace může vést k útlumu činnosti tepláren a rozbití celé teplárenské soustavy v ČR s negativními dopady na spotřebitele i ekologii. Teplárenské společnosti se domnívají, že stávající systém regulace a kontroly cen tepla u nás je dostatečný a průkazný a že stanovování dalších opatření je zcela zbytečné.  Uvítali bychom vyšší podporu výroby elektřiny z KVET. To by podpořilo výroby elektřiny ze zdrojů s KVET a rozvoj dálkového zásobování teplem se všemi jeho ekonomickými (úspory paliva) a ekologickými (snížení emisí) efekty. Stávající výše podpory není v žádném případě motivační k tomu, aby tyto nové zdroje vznikaly.

14 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Kontakty: “Přijatelnou tepelnou pohodu za přiměřenou cenu, při zachování rovnováhy v přírodě”. Teplárenské sdružení České republiky Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice telefon: +420 466 414 440 fax: +420 466 412 737 e-mail: tscr@tscr.cz www:tscr.cz


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství Konference „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ Energetická legislativa a teplárenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google