Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co bylo cílem ROP Střední Morava Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Přerov 30. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co bylo cílem ROP Střední Morava Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Přerov 30. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Co bylo cílem ROP Střední Morava Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Přerov 30. 9. 2015

2 1.Cíle a strategie realizace 2.Poznatky z realizace ROP SM 3.Řídící a kontrolní systém, audit a kontrola 4.Efekty a hlavní problémy administrace 5.Zkušenosti a poznatky z období 2007 -2013 Obsah:

3 ROP Střední Morava – strategie realizace Globální cíl Přispět ke „zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu “. Vyjednaný dokument ROP SM Partnerství ROP SM Koncentrace investic do území Model řízení a kontroly

4 Nástroje koordinace k dosažení cílů NSRR v rámci realizace operačních programů Naplnění cílů ROP SM vycházelo: -Ze schváleného ROP a OP – definování a vymezení „překryvů“ v NSRR a OP (vymezení intervencí) -Schválení koordinačních mechanismů na úrovni NSRR, resp. NOK MMR -Uplatnění koordinačních nástrojů v praxi ŘO – pravidla NOK MMR, auditované systémy řízení a kontroly OP

5 Principy systému řízení a kontroly ROP SM vychází z rolí a odpovědností orgánů (AO,PCO) uvedených v Nařízení ES (plnění závazků z legislativy) systém řízení a kontroly ROP SM se vzájemně doplňuje se: -systémem NOK MMR – odpovídá za jednotné metodické prostředí a vydávání závazných pravidel pro realizaci OP -systémem AO – odpovídá za zajištění auditů vč. systémového -systémem PCO - odpovídá za provedení plateb podle závazné metodiky (metodika finančních toků) -Řídící orgán - zlepšování řídicího systému na základě výsledků vlastní řídící a kontrolní práce a na základě výsledků auditů

6 Principy systému řízení a kontroly ROP SM Plánování -Plánování financování včetně uplatnění controllingu -Zaměření se na finanční plnění na úrovni OP, prioritních os, projektů -Vyhodnocování efektů -Využití finanční alokace – plnění věcných cílů, ke kterým jsme se zavázali Koncentrace -plánovaná (IPRM, IPRÚ), -Koncentrace prostřednictvím „regulování“ v návaznosti na výsledky realizace

7 Na území NUTS II SM přispět ke zlepšení „ke zlepšení podmínek pro ekonomický růst a zaměstnanost…“ Strategické řízení v rámci NOK MMR ROP Střední Morava ÚRR Tematické operační programy ŘO TOP Přeshraniční spolupráce Národní strategický referenční rámec Plánování investic na období 2007 -13 Nástroje koordinace

8 Poznatky z realizace ROP SM Nástroje kohezní politiky se dosud zásadním způsobem nepodílely na žádoucí restrukturalizaci ekonomiky, jak zmiňuje vize regionu SM váhový poměr mezi třemi klíčovými sektory se zásadně nezměnil, dokonce v průběhu období došlo ke zvýšení váhy zpracovatelského průmyslu na regionálním HDP; Realizace měla nepřímo přispět ke zvýšení atraktivity regionu a zejména pro investory Představy ve vizi regionu tímto směrem cílí.Podpora však dosud nezpůsobila vstup investorů, kteří zajistí tvorbu a nová kvalifikovaná pracovní místa...

9 Poznatky z realizace ROP SM Realizace přispěla ke zvýšení životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu… naplněním cílů ROP SM došlo ke zvýšení kvality života ve městech a na venkově (kvalita veřejných služeb, vybavenost území) a v rámci cestovního ruchu ke zvýšení atraktivity území;

10 Nástroje koordinace s ŘO k naplnění cílů ROP SM NástrojCharakteristika účinnosti Využití v období 2014-20 Monitorovací výbor - zastoupení ŘO ROP v Monitorovacím výboru IOP funkční Ano Koordinační výbor SC 4 NSRRmálo účinný Ano Pracovní skupina pro koordinaci intervencí ROP a IOP s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD) formální Ano Věcné a územní vymezení intervencí a vymezení příjemců funkční NDUD/RSK Souhlas krajů s projekty předkládanými IOP funkční Ne

11 Nástroje koordinace s ŘO k naplnění cílů ROP SM NástrojÚčinnostVyužití 14-20 Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů mezi všemi Regionálními radami a MMR funkční RSK Poskytování informací málo účinný Ano Konzultace málo účinný Ano Koordinační mechanismus v tematických oblastech málo účinný NDUD Pravidelná vzájemná informovanost a spolupráce málo účinný NSK/RSK Účast zaměstnanců řídících orgánů na školeních a seminářích významný ano

12 Zlepšování administrace ROP Střední Morava ROP Střední Morava využil tzv. více etapový model administrace: -cílem bylo zvýšit efektivitu administrace, zvýšit kvalitu podpořených projektů, uspořit náklady (neúspěšných) žadatelů -Po vyhodnocení byl na jaře 2009 zaveden více etapový model -v první etapě žadatel předkládá žádost ve zjednodušeném rozsahu nižší nároky na zpracování žádosti a příloh do soutěže projektů časová i finanční úspora Model výběru projektů postaven na soutěži projektů Úspory příjemců dle odhadů dosáhly až 250 mil. Kč

13 -ukazatel Vnitřní míra výnosnosti investice (ERR) byl jedním z klíčových parametrů při hodnocení a následném výběru projektů k podpoře -pomocí ukazatele ERR je možné odhadnout absolutní roční hodnotu socioekonomického přínosu projektů podpořených z ROP Střední Morava ve výši cca. 4,4 mld. Kč Roční přínos a rentabilita projektů v jednotlivých prioritních osách: Efektivita realizovaných investic ROP Střední Morava Prioritní osa Způsobilé výdaje Roční přínosRentabilita PO 1 - Doprava10,6 mld. Kč1,7 mld. Kč56,8 % PO 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu10,1 mld. Kč1,6 mld. Kč53,4 % PO 3 - Cestovní ruch6,0 mld. Kč1,0 mld. Kč59,7 % ROP Střední Morava26,7 mld. Kč4,4 mld. Kč59,2 % Celková rentabilita znamená, že každá investovaná koruna do projektu se vrátí a přinese navíc 59,2 haléřů. Výpočet: eCBA s.r.o.

14 Hlavní problémy administrace ROP Střední Morava -Hlavním problémem jsou zjištění v zakázkách a nezajištění rovného přístupu k následné kontrole projektů v čase (rovný přístup nebo retroaktivita?) -Pokud neplatí, že každá následná kontrola je měkčí – důsledkem je nepředvídatelnost rozhodnutí pro příjemce -Současně se kontroly „zaměřují“ na větší detaily a rizikovější aspekty veřejných zakázek apod. (např. problematika „nepravdivých referencí“) Důsledkem je zvyšování finančních korekcí a „znevěrohodnění“ celého systému poskytování dotací…

15 Zkušenosti a poznatky z období 2007 -2013 Zvýšení efektů a dopadů strukturálních fondů na rozvoj území je možné dosáhnout zvýšením kvality plánování v území… (partnerství, strategické zaměření, kvalita řízení, kvalita plánovacího procesu, synergie atd. ) „ Česká administrativa“ nezvládá řešit dlouhodobé projekty a cíle, chybí nám „velkorysost a strategické myšlení“ (předseda vlády Jiří Rusnok)

16 Realizace Dohody o partnerství a OP 2014-2020 probíhá v rámci nových podmínek a pravidel: -jiný model řízení – EU, DOP, OP -zúžení intervencí -Metodiky vydávané NOK jsou schvalovány vládou, ŘO jsou pouze ministerstva -Větší cílená koncentrace (především ITI) -V území je vytvořena Regionální stálá konference - RSK, která vytváří novou formu partnerství (na rozdíl od období 2007 -2013) Zkušenosti a poznatky z období 2007 -2013

17 Závěrem Dovolte mi poděkovat „všem“, kteří se na realizaci a využití ROP Střední Morava podíleli… Společným úsilím jsme v Olomouckém a Zlínském kraji využili příležitosti, kterou nám uplynulé programové období nabídlo…

18 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava


Stáhnout ppt "Co bylo cílem ROP Střední Morava Ing. Ivan Matulík ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Přerov 30. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google