Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový záměr Podpora pedagogů MŠ Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový záměr Podpora pedagogů MŠ Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Projektový záměr Podpora pedagogů MŠ Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011

2 Obsah prezentace Základní údaje o projektu Cíl/e projektu Zdůvodnění potřebnosti projektu Popis cílové skupiny a přínos Hodnota + inovativnost Klíčové aktivity Udržitelnost projektu

3 Základní údaje o projektu Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 4a – Systémový rámec celoživotního učení Typ projektu: IPn Žadatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Partner projektu: Národní institut pro další vzdělávání Délka projektu: 27 měsíců Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol

4 Cíl projektu Cílem projektu je zvyšování kvality počátečního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou prostřednictvím podpory pedagogů v oblastech, které jsou vnímány jako problematické: implementace standardů předškolního vzdělávání do praxe, vzdělávání řečových preventistů v MŠ rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí, rozvoj jazykové a metodické úrovně pedagogů v anglickém jazyce a ICT, realizace a inovace ŠVP PV v praxi.

5 Dílčí cíle projektu Podpořit implementaci standardů předškolního vzdělávání do praxe. Vytvořit ve spolupráci s odborníky a pedagogy z praxe mateřských škol metodické příručky, jejichž cílem je pomoci pedagogům rozvíjet u dětí předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Vytvořit sjednocující standard vzdělávání pro řečové preventisty. Vytvořit sjednocující standard vzdělávacího programu pro základní úroveň znalostí a dovedností pedagogů v anglickém jazyce. Vytvořit sjednocující standard vzdělávacího programu pro základní úroveň znalostí a dovedností pedagogů v ICT. Vytvořit příručku pro aktuální realizaci a inovaci ŠVP PV.

6 Zdůvodnění potřebnosti 1. Absence systematické a sjednocené podpory pedagogů v oblastech : logopedie – řečový preventista jazyková a metodická znalost pedagogů AJ znalosti a dovednosti pedagogů v ICT inovace ŠVP PV nová oblast ve vzdělávání – standardy pro předškolní vzdělávání

7 Zdůvodnění potřebnosti 2.Výsledky mezinárodních šetření TIMSS a PISA jednoznačně potvrzují pokles dosahovaných výsledků českými žáky ve čtenářské a matematické gramotnosti. 3.ČŠI ve Výroční zprávě za školní rok 2009/2010 uvádí nedostatky ve vzdělávání dětí v matematické gramotnosti, v úrovni znalostí pedagogů MŠ - jazykové a metodické znalosti AJ, úrovně znalostí a dovedností pedagogů MŠ v oblasti ICT, zjištěný vyšší nesoulad RVP PV a ŠVP PV. 4.Standardy PV jsou důležitým a novým prvkem doplňujícím průběh reformy vzdělávání v ČR.

8 Popis cílové skupiny Všechny aktivity projektu jsou prioritně určeny pedagogům a vedoucím pracovníkům MŠ. Do projektu budou zapojeni přímo prostřednictvím přímé účasti ve vytvořených vzdělávacích programech a prostřednictvím poskytovaných poradenských služeb. Všechny MŠ v ČR obdrží příručku pro: podporu rozvoje předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí předškolního věku ve formě CD a DVD s natočenými inspirativními ukázkami přímé pedagogické práce s dětmi. příručku pro realizaci a inovaci ŠVP PV.

9 Přínos pro cílovou skupinu V rámci projektu budou vytvořeny příručky pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí. Příručky budou doplněny praktickými videoukázkami přímé ped. práce s dětmi s přihlédnutím k vývojovým obdobím dětí. Poskytnou tak pedagogům inspiraci v práci s očekávanými výstupy dle RVP PV. Výstupy takového obsahu a formy dosud nebyly pro oblast předškolního vzdělávání v ČR vytvořeny. V procesu implementace standardů pro předškolní vzdělávání a propojení se školními vzdělávacími programy bude pedagogům nabídnuta pomoc ve formě dalšího vzdělávání a poradenských služeb.

10 Přínos pro cílovou skupinu Vytvoření standardu vzdělávacího programu pro řečové preventisty umožní sjednotit a zaručit kvalitu a odbornost jejich vzdělávání tak, aby byli dostatečně vybaveni pro svou pedagogickou funkci. Vytvoření vzdělávacího programu pro zvyšování jazykové a metodické úrovně anglického jazyka a ICT umožní pedagogům zvýšit jejich odbornost v této doposud nedostatečně podporované oblasti vzdělávání. Příručka věnující se pomoci MŠ v realizaci a inovaci ŠVP v praxi nabídne pedagogům motivaci a inspiraci, jak postupovat v práci se ŠVP. Je vysoce žádoucí pomoci školám v procesu zavedení změn a následné realizaci ŠVP v praxi tak, aby kurikulární reforma neustrnula ve fázi vytvořených ŠVP v minulých letech.

11 Klíčové aktivity Název aktivityNáklady v Kč KA1 Implementace standardů předškolního vzdělávání do praxe MŠ 10 619 730 KA2 Rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí v MŠ 12 870 750 KA3 Řečový preventista v MŠ 9 433 620 KA4 Jazykové a metodické vzdělávání pedagogů MŠ v AJ 9 446 218 KA5 Vzdělávací program na podporu ICT 7 392 870 KA6 konzultační centrum pro podporu kurikulární reformy MŠ 8 233 370 Celkem

12 KA1 Implementace standardů předškolního vzdělávání do praxe mateřských škol Cíl KA1: Podpořit proces implementace standardů předškolního vzdělávání do praxe MŠ. Pozn.: Provázáno s KA 6 – poradenská podpora – zaměřeno na inovaci ŠVP PV Výstupy KA1: V zdělávací program pro implementaci standardů - cca 2000 pedagogů, cca 28 lektorů pro implementaci standardů do praxe MŠ.

13 Činnosti KA1 1.Tvorba lektorského týmu s dosahem po celé ČR. 2.Tvorba a akreditace vzdělávacího programu. 3.Proškolení lektorského týmu. 4.DVPP realizace vzdělávací program pro pedagogy MŠ. 5. Revize a vyhodnocení procesu implementace standardů (podklad pro KA6 – příručka a příklady dobré praxe pro inovaci ŠVP PV). 6. Závěrečné konference.

14 KA2 Rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí v MŠ Cíl KA2: Vytvořit metodickou příručku „Rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí v MŠ“ – posloupnost věkových období dětí, natočené praktické videoukázky aktivit. Vytvořit vzdělávací program, který bude pro pedagogy vodítkem v jejich pedagogické práci. Výstupy KA2: Dva akreditované vzdělávací programy pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí v MŠ - cca 560 pedagogů, cca 28 lektorů pro gramotností dětí v MŠ.

15 Činnosti KA2 1.Tvorba lektorského týmu s dosahem po celé ČR. 2.Tvorba metodických příruček předmatematické a předčtenářské gramotnosti, sběr námětů a praktických zkušeností od pedagogů z MŠ, natáčení videoukázek. 3.Tvorba akreditovaných vzdělávacích programů pro předčtenářskou a předmatematickou gramostnost, proškolení lektorského týmu. 4.DVPP realizace vzdělávacích programů pro pedagogy MŠ. 5.Závěrečné konference.

16 KA3 Řečový preventista v MŠ Cíl KA3: Vytvořit standard pro vzdělávání řečových preventistů v oblasti logopedické péče o děti předškolního věku. Výstupy KA3: Vzdělávací program pro řečové preventisty - 625 pedagogů, cca 23 proškolených lektorů.

17 Činnosti KA3 1.Tvorba lektorského týmu s dosahem po celé ČR. 2.Tvorba akreditovaného vzdělávacího programu. 3.Proškolení lektorského týmu. 4.DVPP realizace vzdělávacího programu pro pedagogy MŠ. 5.Závěrečné konference.

18 KA4 Jazykové a metodické vzdělávání pedagogů MŠ v AJ Cíl KA4: Vytvořit základ pro vzdělávání pedagogů – jazyková a metodická úroveň znalostí a dovedností AJ, které jsou potřebné při práci s dětmi v AJ. Výstupy KA4: Vzdělávací program pro pedagogy AJ - 345 pedagogů, cca 28 proškolených lektorů.

19 Činnosti KA4 1.Tvorba lektorského týmu s dosahem po celé ČR. 2.Tvorba akreditovaného vzdělávacího programu. 3.Proškolení lektorského týmu. 4.DVPP realizace vzdělávacího programu pro pedagogy MŠ. 5.Závěrečné konference.

20 KA5 Vzdělávací program na podporu ICT Cíl KA4: Zvýšit ICT úroveň pedagogů v MŠ prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu, sjednotit požadavky kladené na znalosti pedagogů, vytvořit základní platformu pro míru znalostí a dovedností v ICT. Výstupy KA4: Vzdělávací program pro pedagogy - 330 pedagogů, cca 28 proškolených lektorů.

21 KA5 Vzdělávání pedagogů MŠ v ICT 1.Tvorba lektorského týmu s dosahem po celé ČR. 2.Tvorba akreditovaného vzdělávacího programu. 3.Proškolení lektorského týmu. 4.DVPP realizace vzdělávacího programu pro pedagogy MŠ. 5.Závěrečné konference.

22 KA6 Konzultační centrum pro podporu kurikulární reformy MŠ Cíl KA6: Pomoci MŠ hledat a nalézat možnosti dalšího rozvoje a inovace ŠVP PV prostřednictvím přímé poradenské podpory a vytvořit příručku shrnující požadavky a příklady dobré praxe v oblasti inovace a realizace ŠVP PV. Výstupy KA6: Poradenská podpora pro 300 MŠ, cca 23 proškolených poradců.

23 KA6 Konzultační centrum pro podporu kurikulární reformy MŠ 1.Tvorba poradenského týmu s dosahem po celé ČR a jejich proškolení. 2.Realizace poradenské podpory v terénu MŠ. 3.Tvorba p říručky a příklad ů dobré praxe. 4.Závěrečné konference.

24 Udržitelnost Zvýšení odbornosti cílové skupiny (cca 4160 pedagogů MŠ). Podpořeny podmínky pro sdílení zkušeností a soustavné zkvalitňování práce. Proškolená skupina lektorů, poradců a pedagogů MŠ. Zdroje poznatků i příkladů dobré praxe. Systém přímé poradenské činnosti prostřednictvím konzultačního centra NIDV k realizaci a inovaci ŠVP PV. Lektoři projektu působí i nadále v programech zaměřených na podporu oblastí v projektu. Dostupné metodické materiály pro všechny MŠ.

25 Významná hodnota tohoto projektu spočívá v jeho samotném zaměření na oblasti, které jsou samotnými MŠ vnímány jako problematické. Výstupy projektu takového záměru, charakteru a rozsahu v ČR pro mateřské školy dosud nebyly vytvořeny a realizovány. Pojďme pomoci pedagogům v MŠ v jejich záslužné a nelehké práci.

26 Milá kolegyně, milý kolego, těšíme se na vaše názory, připomínky, dotazy, návrhy… Za autorský tým Marie Vránová


Stáhnout ppt "Projektový záměr Podpora pedagogů MŠ Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google