Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): 18.6.2015 Regionální akční plán Moravskoslezského kraje Denisa Toráčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): 18.6.2015 Regionální akční plán Moravskoslezského kraje Denisa Toráčová."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): 18.6.2015 Regionální akční plán Moravskoslezského kraje Denisa Toráčová

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu  všechny operační programy schváleny (včetně Programu rozvoje venkova) Výzvy  1. výzvy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  avíza výzev: OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost  harmonogram výzev na rok 2015: zveřejněn na web stránkách Ministerstva pro místní rozvoj http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4 Informace k programovému období 2014-2020 Schválení operačních programů Evropskou komisí

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Územní dimenze koncentrace prostředků do specifických typů území cílené výzvy  výzvy zacílené územně, tematicky  podkladem bude Regionální akční plán (RAP) integr. nástroje  Integrovaná teritoriální investice (ITI)  Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v rámci MSK: ITI ostravské aglomerace; CLLD (MAS) Moravskoslezský kraj však může získat další prostředky mimo územní dimenzi na základě plošných výzev.

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Řízení územní dimenze – Stálé konference Stálé konference slouží k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů při implementaci územní dimenze  Národní stálá konference (NSK)  sleduje čerpání prostředků pro územní dimenzi; slaďuje cílení a časování výzev  projednává doporučení RSK k zacílení výzev s řídícími orgány  členové: MMR, zástupci RSK, nositelé integrovaných nástrojů, zástupce Asociace krajů ČR, SMO ČR, SMS ČR, zástupce Národní sítě MAS, Agentura pro sociální začleňování, zástupci ŘO  Regionální stálá konference (RSK)  v každém kraji  členové: zástupci kraje, měst, venkova, nestátních neziskových organizací, akademického sektoru, krajské sítě MAS,…

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Regionální stálá konference MSK (RSK MSK)  28.11.2014: 1. ustanovující zasedání zahájení přípravy Regionálního akčního plánu MSK zřízení 4 poradních skupin  22.6.2015: 2. zasedání

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Role Regionální stálá konference (RSK)  koordinuje přípravu a realizaci územní dimenze (s využitím zejména ESI fondů) v územním obvodu kraje definování společných představ a priorit pro rozvoj regionu  zajišťuje přípravu a schvaluje Regionální akční plán tím přispívá k naplnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR  dává doporučení k zacílení výzev v rámci programů ESI fondů

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Řízení územní dimenze – zacílení výzev Sekretariát NSK sleduje harmonogram výzev OP Sekretariát NSK předloží projednané návrhy ŘO OP Sekretariát NSK kompletuje návrhy RSK dle OP RSK vytvoří návrhy konkretizace věcného a územního zacílení výzev NSK žádá RSK o konkretizaci věcného a územního zacílení výzev RSK zašle návrhy na sekretariát NSK NSK projedná návrhy RSK

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Regionální akční plán (RAP)  v územním obvodu každého kraje dle Postupu pro tvorbu RAP  pro období 2014-2020 s každoroční aktualizací Role RAP  dokument definující priority a potřeby partnerů na území kraje (vazba na financování z Evropských strukturálních a investičních fondů i dalších zdrojů)  nástroj pro formulaci doporučení k zacílení výzev do regionu  nástroj pro naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Cílem je plánovat a koordinovat rozvojové aktivity v území.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postup přípravy Regionálního akčního plánu MSK informace o absorpční kapacitě  období: 1. čtvrtletí 2015  osloveny: obce, NNO, vysoké školy, podnikatelé,odbory KÚ MSK výstupy z poradních skupin informace od členů RSK  projektové záměry/potřeby regionu  souhrnné pojmenování typových projektů – aktivity RAP  doplnění povinných údajů (vazba na strategie, finanční náročnost/plán, indikátory,…) Zdroje pro tvorbu RAP MSKPostup tvorby RAP MSK

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Struktura Regionálního akčního plánu (RAP) 2. Textová část - zdůvodnění obsahu a potřebnosti jednotlivých aktivit 1. Formulářová část a)Vydefinování aktivit RAP = typové projekty v dané oblasti b)Vazba na strategie c)Vazba na podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů i mimo d)Indikátory aktivit e)Finanční plán

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Aktuálně RAP MSK zahrnuje potřeby přibližně v objemu 100 mld. Kč s vazbou na podporu z operačních programů

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Poradní skupiny Regionální stálé konference

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu PORADNÍ SKUPINA PŘÍVĚTIVĚJŠÍ REGION Největší potřeby v oblastech:  udržitelného rozvoje dopravy ve městech a obcích (cyklostezky, přestupní terminály a uzly, nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy, optimalizace plnících a dobíjecích stanic)  výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod  snižování emisí do ovzduší  revitalizace národních kulturních památek - udržitelné doprava, životní prostředí, kultura

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu PORADNÍ SKUPINA PODNIKAVĚJŠÍ REGION - Výzkum, vývoj a podnikání Největší potřeby v oblastech:  dalšího rozvoje výzkumných kapacit  posilování spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou  rozběhu nových výzkumně orientovaných studijních programů  posílení výuky cizích jazyků

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu PORADNÍ SKUPINA VZDĚLANĚJŠÍ A ZAMĚSTNANĚJŠÍ REGION Potřeby zejména v oblastech:  posílení jazykových dovedností žáků, studentů, absolventů, zaměstnanců  rozvoje technického vzdělávání  propojení studia s praxí  podpora sociálního začleňování a zaměstnávání vybraných cílových skupin

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu PORADNÍ SKUPINA VYBAVENĚJŠÍ REGION - doprava, IZS, zdravotnictví, sociální služby Potřeby zejména v oblastech:  rozvoje silniční infrastruktury  posílení vybavení složek Integrovaného záchranného systému  sociálních služeb (sociální byty, zařízení komunitního typu, sociální podnikání)

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu  místní komunikace a technická infrastruktura (chodníky, parkoviště)  občanská vybavenost (revitalizace náměstí, veřejné osvětlení, sportoviště, hřiště,…)  služby cestovního ruchu včetně propagace  kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti  infrastruktura kulturního dědictví, cestovního ruchu a podpora návštěvnické infrastruktury, včetně jejich propagace  bytová výstavba  cyklostezky (turistické) Tematické zaměření projektů mimo podporu z evropských fondů

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram přípravy finální verze Regionálního akčního plánu MSK (RAP MSK) TermínPostup přípravy finální verze RAP duben/květen 2015Konání poradních skupin Regionální stálé konference 31.5.2015Zaslání verze RAP MSK Ministerstvu pro místní rozvoj 8.6.2015Zaslání návrhu 1. verze RAP MSK členům Regionální stálé konference 22.6.2015Schválení RAP MSK v Regionální stálé konferenci a zaslání schválené verze Ministerstvu pro místní rozvoj

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Informace k Regionálnímu akčnímu plánu: -Denisa Toráčová, e-mail: denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz, tel: 595 622 550denisa.toracova@kr-moravskoslezsky.cz -Miriam Šůstková, e-mail: miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz, tel: 595 622 543miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): 18.6.2015 Regionální akční plán Moravskoslezského kraje Denisa Toráčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google