Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe CZ.1.07/2.2.00/15.0308.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe CZ.1.07/2.2.00/15.0308."— Transkript prezentace:

1 Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe CZ.1.07/2.2.00/15.0308

2 Základy ekonomie „Ekonomie je postoupena více bludy a omyly než jakákoliv jiná člověku známá věda. Všechny jeho komplikace však znásobuje jeden faktor. Jsou jím požadavky zájmových skupin. Umění ekonomie spočívá ve zkoumání nejen bezprostředních, ale i dlouhodobých důsledků daného činu nebo opatření; a spočívá ve sledování dopadu tohoto opatření nejen na jednu skupinu, ale také na všechny ostatní.“ ( H. Hazlitt)

3 Základní pojmy Ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Věda, která zkoumá chování subjektů, které se ekonomicky projevují. Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

4 Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů – jednotlivců, domácností a firem. Zabývá se poptávkou a nabídkou v jejích individuálních a konkrétních podobách. Makroekonomie se zabývá hospodářstvím jako celkem a je východiskem hospodářské politiky. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako např. HDP, inflace, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurs.

5 Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.  Finanční účetníctví  Manažerské účetnictví

6 Finanční účetnictví je výkaz o vnějších finančních vazbách podniku (firmy) jako celku. Má poskytovat přesný a spolehlivý přehled o pasivech a aktivech podniku, o jeho (účetních) nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku za období 12 po sobě následujících měsíců.

7 Manažerské účetnictví je celkový soubor informací určený především pro interní potřeby hospodářské jednotky a pro vlastní vedení firmy. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám.

8 Základní rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím ÚčetnictvíManažerskéFinanční UrčeníInterníExterní ZájemMaximalizace ziskuOptimalizace daní ObsahAnalytické účtySyntetické účty ÚpravaNeregulovanéRegulované státem CenyKalkulovanéReálné JednotkyHodnotové i naturálníFinanční

9 Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za dané účetní období, obvykle k rozvahovému dni. Finanční výkazy  Rozvaha  Výkaz zisku a ztrát  Přehled o finančních tocích, tj. cash flow  Přehled o změnách vlastního kapitálu  Příloha k účetní závěrce

10 Rozvaha (bilance) podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžních jednotkách, a to k určitému datu (rozvahovému dni). Rozvaha AktivaPasiva dlouhodobý hmotný majetekzákladní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetekzisk finanční investicekrátkodobé dluhy dlouhodobé dluhy Oběžná aktiva: zásoby pohledávky finanční majetek

11 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) podává přehled o dosaženém hospodářském výsledku za sledované a minulé období. Přehled o finančních tocích (Cash flow statement) zobrazuje stav peněžních prostředků organizace, jejich přírůstek nebo užití, resp. často jejich rozdíl za určité časové období. Příloha k účetní závěrce obsahuje doplňující informace k výše zmíněným výkazům a popis použitých účetních metod, které byly použity při jejich sestavování.

12 Náklady zaměstnavatele na zaměstnance Odměňování Pravidla a formy odměňování jsou v rámci ČR stanovena třemi důležitými zákony:  Zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce  Zákon č. 1/1992 sb., o mzdě, ….  Zákon č. 143/1992 sb., o platu …

13 Plat je vyplácen zaměstnancům státního sektoru Mzda je vyplácena v soukromém sektoru a na rozdíl od platu může být část mzdy vyplácena i v naturáliích. Odměna je vyplácena pracovníkům, kteří splnili svůj úkol na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

14 Výpočet mzdy hrubá mzda10 000 Kč30 000 Kč50 000 Kč zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5%450 Kč1 350 Kč2 250 Kč zdravotní pojištění zaměstnavatel 9%900 Kč2 750 Kč4 500 Kč sociální pojištění zaměstnanec 6,5%650 Kč1 950 Kč3 250 Kč sociální pojištění zaměstnavatel 25%2 500 Kč7 500 Kč12 500 Kč superhrubá mzda13 400 Kč40 250 Kč67 000 Kč daňový základ = superhrubá mzda13 400 Kč40 250 Kč67 000 Kč daň (15% z daňového základu)2 010 Kč6 030 Kč10 050 Kč sleva na dani1 970 Kč záloha na daň z příjmu (daň - sleva na dani)40 Kč4 060 Kč8 080 Kč čistá mzda8 860 Kč22 640 Kč36 420 Kč mzdové náklady13 400 Kč40 250 Kč67 000 Kč r ozdíl mezi čistou mzdou zaměsnance a náklady zaměstnavatele na jeho mzdu 4540,-17 610 Kč31 000 Kč

15 Investiční činnost Investování je obecně vynakládání zdrojů za účelem získání užitku, které jsou očekávány v delším časovém období. Jsou to prostředky na obnovu, rozšiřování nebo zkvalitňování výrobního i nevýrobního procesu podniků a firem. Zjednodušeně jsou investice nejčastěji finanční výdaje, u kterých se očekává jejich přeměna na budoucí příjmy. Investice mohou mít i nepeněžní charakter.

16 Klasifikace investic  Finanční investice – cenné papíry, obligace  Hmotné investice, které vytvářejí výrobní kapacitu podniku (modernizace, výměna zařízení)  Nehmotné investice, mezi které patří výdaje na výzkum, vzdělání, vývoj, nákup know-how, software, licence.

17 Investiční plán obvykle vychází ze strategického plánu podniku. Je sestavován zejména z důvodu maximalizace efektivity investic. Investiční plán je konkretizován v investičních projektech, z nichž se vybírají ty, které po stránce technické i ekonomické splňují cíle podniku. Investičním projektem může být např. výměna opotřebovaného zařízení za účelem snížení provozních nákladů, zavedení výroby nového výrobku, rozšíření výrobních kapacit, aj.

18 Zdroje financování investic  Vlastní zdroje (odpisy, zisk, výnosy z prodeje hmotného majetku či zásob, nově vydané akcie, aj.)  Cizí zdroje (investiční úvěr, splátkový prodej, leasing, aj.) Hodnocení investic  Hodnocení rentability investice  Rizikovost investic  Doba splacení investice, tj. proměna investice zpět do peněžní formy

19 Zásobování Úkoly nákupu (orientace na trh)  Průzkum nákupního trhu – získávání nových zdrojů, stanovení substitučního zboží  Nákupní jednání  Cenová a hodnotová analýza  Správa nákupu

20 Správní a fyzické úkoly spojené s toky materiálů a zboží  Přejímka a kontrola materiálu a zboží  Skladování  Vnitropodniková doprava  Řízení hmotných a informačních toků

21 Zásobovací politika je zpravidla zaměřena na:  Cíle zásobování: zajištění zásobovacích toků, zajištění potencionálu dodavatelů, zlepšení informačních systémů a systémů řízení zásobování, snížení závislosti na dodavatelích, zabezpečení jakosti, snižování nákladu, aj.  Skladování  Vnitropodniková doprava  Řízení hmotných a informačních toků

22 Nástroje zásobovací politiky  Cenová politika  Politika kvality  Politika výběrových metod – výběr tržních partnerů  Politika reklamy a propagace

23 Daňový systém ČR Daň  platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé plnění z veřejného rozpočtu  stanovena zákonem  povinná  nevratná  přípustná pouze v peněžitém plnění

24 Daňový subjekt je osoba nebo společnost, která je povinna platit a odvádět daň.  Daňový poplatník je ten, jehož příjmy či majetek jsou podrobeny dani  Plátce daně je daňový subjekt, který je povinen odvést do veřejného rozpočtu sraženou nebo vybranou daň od jiných subjektů

25 Požadavky na daňový systém  Daňová spravedlnost  Daňová efektivnost  Právní dokonalost  Jednoduchost a srozumitelnost

26 Daňový systém ČR  Daňové příjmy  Přímé daně  Majetkové daně (z nemovitostí, silniční, dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí)  Daně z příjmu (DP fyzických osob a DP právnických osob)  Nepřímé daně  Spotřební daně (z paliv a maziv, z lihu, z piva, z vína a tabákových výrobků)  Všeobecné daně (daň z přidané hodnoty)  Daně k ochraně životního prostředí  Nedaňové příjmy (pojistné na sociální zabezpečení)


Stáhnout ppt "Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe CZ.1.07/2.2.00/15.0308."

Podobné prezentace


Reklamy Google